PHÁP GIẢNG CỦA NHỮNG VỊ HT NỔI TIẾNG

Minh Đăng Quang Thích Minh Đức HT. Tuyên Hoá Dalai Lama HT.ThanhTừ HT. Từ Thông HT. Huyền Vi HT. Tín Nghĩa
HT. Nhất Hạnh HT. Trí Tịnh HT. Nhật Quang HT. Tâm Châu HT. Tịnh Không HT. Thiện Hoa PS. Giác Nhiên HT. Duy Lực
HT. Pháp Trí Ấn Quang Đại sư P.sư Biến Đổi Cư sĩ Diệu Âm Hoàng Niệm Tổ

Mp3 Kinh Tụng

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*