Pháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Mọi người đều có thể hành trì, đọc tụng. Không bán sách và không sử dụng vào mục đích thương mại dưới mọi hình thức.
Everyone can read and practice. Free book and not for sale.

TẢI XUỐNG BẢN PDF TẠI ĐÂY | DOWNLOAD THE SUTRA AS PDF


  • Leave a Comment