Phật Lư Xá Na | Rocana (Locana) Buddha

Theo từ điển Phật học Thiện Phúc thì Phật Lư Xá Na là tiểu biểu cho báo thân của Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân của Phật Thích Ca Mâu Ni và của chư Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni là tiểu biểu cho Hóa Thân hay Ứng Thân của Phật.

According Thiện Phúc Buddhism Dictionary, Rocana (Locana) Buddha represents the Sambhogakaya. Vairocana Buddha represents the dharmakaya or the Dharma Body of Buddha Sakyamuni and all Buddhas. Sakyamuni Buddha represents the nirmanakaya or the Nirmakaya.

Phật Thích Ca Mâu Ni (bên trái) | Shakyamuni (left) – Phật Tỳ Lô Giá La (ở giữa) | Vairocana Buddha (center) – Phật Lư Xá Na (bên phải) | Rocana or Locana Buddha (right)

   • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *