Phật Lư Xá Na | Rocana (Locana) Buddha

Theo từ điển Phật học Thiện Phúc thì Phật Lư Xá Na là tiểu biểu cho báo thân của Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân của Phật Thích Ca Mâu Ni và của chư Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni là tiểu biểu cho Hóa Thân hay Ứng Thân của Phật.

According Thiện Phúc Buddhism Dictionary, Rocana (Locana) Buddha represents the Sambhogakaya. Vairocana Buddha represents the dharmakaya or the Dharma Body of Buddha Sakyamuni and all Buddhas. Sakyamuni Buddha represents the nirmanakaya or the Nirmakaya.

Phật Thích Ca Mâu Ni (bên trái) | Shakyamuni (left) – Phật Tỳ Lô Giá La (ở giữa) | Vairocana Buddha (center) – Phật Lư Xá Na (bên phải) | Rocana or Locana Buddha (right)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *