Phật Tỳ Lô Giá Na – Đại Nhật Như Lai | Vairocana Buddha – Great Sun Tathagata

Phật Tỳ Lô Giá Na là tên của Đại Nhật Như Lai, Vị Phật thuộc về mặt trời, là một trong 5 vị Phật siêu việt. Có nhiều định nghĩa về Vị Phật này:
Vairocana Buddha | Dhyani Buddha | Great Sun Tathagata – Named of the Buddha who comes from or belonging to the sun, is one of the five transcendent Buddhas. There are different definitions:

1. Theo Thiên Thai Thông – According T’ien-T’ai:

Phật Tỳ Lô Giá tiêu biểu cho Pháp Thân Phật Thích Ca hay tất cả chư Phật.
Phật Lư Xá Na tiêu biểu cho Báo Thân Phật.
Phật Thích Ca Mâu Ni tiêu biểu cho Ứng Thân Phật.

Vairocana represents the dharmakaya or the Dharma Body of Buddha Sakyamuni and all Buddhas.
Rocana or Locana represents the sambhogakaya.
Sakyamuni represents the nirmanakaya.

2. Theo Hoa Nghiêm Tông – According Hua-Yen:

Phật Tỳ Lô Giá Na tiêu biểu cho Thụ Dụng Pháp thân.
Phật Lư Xá Na tiêu biểu cho Báo Thân.
Phật Thích Ca Mâu Ni là Hóa Thân.

Vairocana represents the Dharmakaya.
Rocana or Locana represents the Sambhogakaya.
Sakyamuni represents the Nirmakaya.

3. Theo Mật tông – According The esoteric school:

Tỳ Lô Giá Na là vị Phật chính ngự trị tại trung tâm của năm vị Phật trong Thai Tạng và Kim cang giới. Đại Tỳ Lô Giá Na là danh hiệu Đức Phật Đại Nhật theo Phạn văn.

Vairocana Buddha is the chief of the five Dhyani-Buddhas, occupying the central position. The Mahavairocana, as the Great Sun Buddha is called in Sanskrit. If mystically considered, the latter himself Shakyamuni Buddha will be the former.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *