Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

KINH LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

QUYỂN MỘTCHƯƠNG I – VUA LĂNG GIÀ THƯA HỎI
CHƯƠNG II – THỰC HÀNH TẤT CẢ PHÁP
Tiết I
QUYỂN HAITiết II – THỰC HÀNH TẤT CẢ PHÁP
QUYỂN BACHƯƠNG II
 Tiết III – TU TẬP HẾT THẢY PHÁP
QUYỂN BỐNCHƯƠNG III – VÔ THƯỜNG
(anityatìparivatro Màmattrìyah)
Tiết I
QUYỂN NĂMCHƯƠNG III – VÔ THƯỜNG
CHƯƠNG IV – HIỆN CHỨNG
CHƯƠNG V – NHƯ LAI THƯỜNG HAY VÔ THƯỜNG
CHƯƠNG VI – SÁT NA PHẨM
QUYỂN SÁUCHƯƠNG VII – PHẨM BIẾN HÓA
CHƯƠNG VIII – CẤM ĂN THỊT
CHƯƠNG IX – ĐÀ LA NI
CHƯƠNG X – KỆ TỤNG I
QUYỂN BẢYCHƯƠNG X – KỆ TỤNG II

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.