14. Bộ Trung Quán (1564 – 1578) 中觀部類

1564, Trung Luận, 4 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Phạm Chí Thanh Mục thích Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ] Madyamaka Shastra 中論[龍樹菩薩造 梵志青目釋 姚秦 鳩摩羅什譯

1565, Thuận Trung Luận, 2 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Vô Trước Bồ Tát thích Nguyên Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]According with the Shastra on the Middle Way順中論[龍樹菩薩造 無著菩薩釋 元魏 瞿曇般若流支譯

1566, Bát Nhã Đăng Luận Thích, 15 quyển, [ Kệ Bổn Thọ Bồ Tát thích Luận Phân Biệt Minh Bồ Tát Đường Ba La Pha Mật Đa La dịch ]An Explanation of the Prajna Light Shastra般若燈論釋[偈本龍樹菩薩 釋論分別明菩薩 唐 波羅頗蜜多羅譯

1567, Đại Thừa Trung Quán Thích Luận, 9 quyển, [ An Tuệ Bồ Tát tạo Tống Duy Tịnh đẳng dịch ]The Shastra of An Explanation on the Mahayana Middle Way Shastra大乘中觀釋論[安慧菩薩造 宋 惟淨等譯

1568, Thập Nhị Môn Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]The 12 Doors Shastra十二門論[龍樹菩薩造 姚秦 鳩摩羅什譯

1569, Bách Luận, 2 quyển, [ Đề Bà Bồ Tát tạo Bà Tẩu Khai Sĩ thích Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]The Hundred Shatras百論提婆菩薩造 婆藪開士釋 姚秦 鳩摩羅什譯

1570, Quảng Bách Luận Bổn, 1 quyển, [ Thánh Thiên Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Book of Vast Hundred Shastra廣百論本[聖天菩薩造 唐 玄奘譯

1571, Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận, 10 quyển, [ Thánh Thiên Bồ Tát bổn Hộ Pháp Bồ Tát thích Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra on the Explanation of the Mahayana Vast Hundred Shastra大乘廣百論釋論[聖天菩薩本 護法菩薩釋 唐 玄奘譯

1572, Bách Tự Luận, 1 quyển, [ Đề Bà Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch ]The Hundred Word Shastra百字論[提婆菩薩造 後魏 菩提流支譯

1573, Nhất Thâu Lô Ca Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch ]The Slokas Shastra壹輸盧迦論[龍樹菩薩造 後魏 瞿曇般若留支譯

1574, Đại Thừa Phá Hữu Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]The Shastra on the Mahayana Shattering Existence大乘破有論[龍樹菩薩造 宋 施護譯

1575, Lục Thập Tụng Như Lý Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ]The Shastra of 60 Verses that Accord with Noumenon六十頌如理論[龍樹菩薩造 宋 施護譯

1576, Đại Thừa Nhị Thập Tụng Luận, 1 quyển, [ Thọ Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ dịch ] The Shastra of 20 Mahayana Verses大乘二十頌論[龍樹菩薩造 宋 施護譯

1577, Đại Trượng Phu Luận, 2 quyển, [ Đề Bà La Bồ Tát tạo Bắc Lương Đạo Thái dịch ] The Shastra of Great Men大丈夫論[提婆羅菩薩造 北涼 道泰譯

1578, Đại Thừa Chưởng Trân Luận, 2 quyển, [ Thanh Biện Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra of Mahayana Pearls in the Palm大乘掌珍論[清辯菩薩造 唐 玄奘譯

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*