[T1432] Đàm Vô Đức Luật Bộ Tạp Yết Ma (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 07:57:11 2018
============================================================

No. 1432 (Nos. 1433, 1434; cf. No. 1428)
No. 1432 (Nos. 1433, 1434; cf. No. 1428)

曇無德律部雜羯磨(《四分》)
đàm vô đức luật bộ tạp Yết-ma (《tứ phân 》)

曹魏天竺三藏康僧鎧譯
tào ngụy Thiên-Trúc Tam Tạng Khang-tăng-khải dịch

諸結戒法第一
chư kết giới Pháp đệ nhất

結戒場文(兩界不得並。若欲大界內安戒場者,先竪戒場,四方內相外相相去一肘。使人唱內一周竟,言「此是內相,彼為外相」。如是第二、第三唱。眾中堪能羯磨者結。不得受欲,以未結界故。)
kết giới trường văn (lưỡng giới bất đắc tịnh 。nhược/nhã dục Đại giới nội an giới trường giả ,tiên thọ giới trường ,tứ phương nội tướng ngoại tướng tướng khứ nhất trửu 。sử nhân xướng nội nhất châu cánh ,ngôn 「thử thị nội tướng ,bỉ vi ngoại tướng 」。như thị đệ nhị 、đệ tam xướng 。chúng trung kham năng Yết-ma giả kết/kiết 。bất đắc thọ dục ,dĩ vị kết giới cố 。)

大德僧聽!此住處比丘某甲,唱四方小界相。若僧時到僧忍聽,僧今於此四方小界相內結作戒場。白如是。
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ Tỳ-kheo mỗ giáp ,xướng tứ phương tiểu giới tướng 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim ư thử tứ phương tiểu giới tướng nội kết/kiết tác giới trường 。bạch như thị 。

大德僧聽!此住處比丘某甲,唱四方小界相。僧今於此四方小界相內結作戒場。誰諸長老忍僧於此四方小界相內結作戒場者默然,誰不忍者說。僧已忍於此四方小界相內結作戒場竟。僧忍,默然故,是事如是持
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ Tỳ-kheo mỗ giáp ,xướng tứ phương tiểu giới tướng 。tăng kim ư thử tứ phương tiểu giới tướng nội kết/kiết tác giới trường 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng ư thử tứ phương tiểu giới tướng nội kết/kiết tác giới trường giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn ư thử tứ phương tiểu giới tướng nội kết/kiết tác giới trường cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì

。 結大戒文(應次結大界。先標榜四方大界定相,牆周外不用遠,喜妨布薩人。三唱。眾中堪使羯磨者結。亦不得受欲,以未結界故。)
。 kết/kiết đại giới văn (ưng thứ kết/kiết đại giới 。tiên tiêu bảng tứ phương đại giới định tướng ,tường châu ngoại bất dụng viễn ,hỉ phương bố tát nhân 。tam xướng 。chúng trung kham sử Yết-ma giả kết/kiết 。diệc bất đắc thọ dục ,dĩ vị kết giới cố 。)

大德僧聽!此住處比丘某甲,唱四方大界相。若僧時到僧忍聽,僧今於此四方大界相內結大界,同一住處,同一說戒。白如是。
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ Tỳ-kheo mỗ giáp ,xướng tứ phương đại giới tướng 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim ư thử tứ phương đại giới tướng nội kết/kiết đại giới ,đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới 。bạch như thị 。

大德僧聽!此住處比丘某甲,唱四方大界相。僧今於此四方大界相內結大界,同一住處,同一說戒。誰諸長老忍僧於此四方大界相內結大界,同一住處,同一說戒者默然,誰不忍者說。僧已忍於此四方大界相內,同一住處,同一說戒,結大界竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ Tỳ-kheo mỗ giáp ,xướng tứ phương đại giới tướng 。tăng kim ư thử tứ phương đại giới tướng nội kết/kiết đại giới ,đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng ư thử tứ phương đại giới tướng nội kết/kiết đại giới ,đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn ư thử tứ phương đại giới tướng nội ,đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới ,kết/kiết đại giới cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

結不失衣界文(不失衣界更無別相,依大界相結,故言此住處。)
kết/kiết bất thất y giới văn (bất thất y giới cánh vô biệt tướng ,y đại giới tướng kết/kiết ,cố ngôn thử trụ xứ 。)

大德僧聽!此住處同一住處,同一說戒。若僧時到僧忍聽,僧今結不失衣界,除村、村外界。白如是。
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim kết/kiết bất thất y giới ,trừ thôn 、thôn ngoại giới 。bạch như thị 。

大德僧聽!此住處同一住處,同一說戒。僧今結不失衣界,除村、村外界。誰諸長老忍僧於此住處同一住處,同一說戒,結不失衣界,除村、村外界者默然,誰不忍者說。僧已忍同一住處,同一說戒,結不失衣界,除村、村外界竟。僧忍,默然故,是事如是持。(若二界相近,應留中間,不得相接。若欲解界,應先解不失衣界,却解大界。不得隔駛流水,或時能斷渡,除常有橋梁耳。)
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới 。tăng kim kết/kiết bất thất y giới ,trừ thôn 、thôn ngoại giới 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng ư thử trụ xứ đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới ,kết/kiết bất thất y giới ,trừ thôn 、thôn ngoại giới giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới ,kết/kiết bất thất y giới ,trừ thôn 、thôn ngoại giới cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(nhược/nhã nhị giới tướng cận ,ưng lưu trung gian ,bất đắc tướng tiếp 。nhược/nhã dục giải giới ,ưng tiên giải bất thất y giới ,khước giải đại giới 。bất đắc cách sử lưu thủy ,hoặc thời năng đoạn độ ,trừ thường hữu kiều lương nhĩ 。)

解不失衣界文
giải bất thất y giới văn

大德僧聽!此住處比丘,同一住處,同一說戒。若僧時到僧忍聽,僧今解不失衣界。白如是。
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ Tỳ-kheo ,đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim giải bất thất y giới 。bạch như thị 。

大德僧聽!此住處比丘,同一住處,同一說戒,僧今解不失衣界。誰諸長老忍僧同一住處,同一說戒,解不失衣界者默然,誰不忍者說。僧已忍同一住處,同一說戒,解不失衣界竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ Tỳ-kheo ,đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới ,tăng kim giải bất thất y giới 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới ,giải bất thất y giới giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới ,giải bất thất y giới cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

解大界文
giải đại giới văn

大德僧聽!此住處比丘,同一住處,同一說戒。若僧時到僧忍聽,今解大界。白如是。
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ Tỳ-kheo ,đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,kim giải đại giới 。bạch như thị 。

大德僧聽!此住處比丘,同一住處,同一說戒,僧今解大界。誰諸長老忍僧同一住處,同一說戒,解大界者默然,誰不忍者說。僧已忍同一住處,同一說戒,解大界竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ Tỳ-kheo ,đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới ,tăng kim giải đại giới 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới ,giải đại giới giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn đồng nhất trụ xứ ,đồng nhất thuyết giới ,giải đại giới cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

解戒場文
giải giới trường văn

大德僧聽!今有爾所比丘集,若僧時到僧忍聽,僧今解此處戒場。白如是。
Đại Đức tăng thính !kim hữu nhĩ sở Tỳ-kheo tập ,nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim giải thử xứ giới trường 。bạch như thị 。

大德僧聽!今有爾許比丘集,僧今解此處戒場。誰諸長老忍僧解此處戒場者默然,誰不忍者說。僧已忍解此處戒場竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !kim hữu nhĩ hứa Tỳ-kheo tập ,tăng kim giải thử xứ giới trường 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng giải thử xứ giới trường giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn giải thử xứ giới trường cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

布薩日及自恣日在道行若不和合結坐處小界文
bố tát nhật cập Tự tứ nhật tại đạo hạnh/hành/hàng nhược/nhã bất hòa hợp kết/kiết tọa xứ/xử tiểu giới văn

大德僧聽!諸比丘坐處已滿,齊如是比丘坐處。若僧時到僧忍聽,僧今於此坐處結小界。白如是。
Đại Đức tăng thính !chư Tỳ-kheo tọa xứ/xử dĩ mãn ,tề như thị Tỳ-kheo tọa xứ/xử 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim ư thử tọa xứ/xử kết/kiết tiểu giới 。bạch như thị 。

大德僧聽!齊如是比丘坐處,僧今於此坐處結小界。誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處結小界者默然,誰不忍者說。僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !tề như thị Tỳ-kheo tọa xứ/xử ,tăng kim ư thử tọa xứ/xử kết/kiết tiểu giới 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng tề như thị Tỳ-kheo tọa xứ/xử kết/kiết tiểu giới giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn tề như thị Tỳ-kheo tọa xứ/xử kết/kiết tiểu giới cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

即還解此小界文
tức hoàn giải thử tiểu giới văn

大德僧聽!齊如是比丘坐處。若僧時到僧忍聽,僧今解此坐處小界。白如是。
Đại Đức tăng thính !tề như thị Tỳ-kheo tọa xứ/xử 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim giải thử tọa xứ/xử tiểu giới 。bạch như thị 。

大德僧聽!齊如是比丘坐處,僧今解此坐處小界。誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處,解此坐處小界者默然,誰不忍者說。僧已忍齊如是比丘坐處,解此坐處小界竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !tề như thị Tỳ-kheo tọa xứ/xử ,tăng kim giải thử tọa xứ/xử tiểu giới 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng tề như thị Tỳ-kheo tọa xứ/xử ,giải thử tọa xứ/xử tiểu giới giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn tề như thị Tỳ-kheo tọa xứ/xử ,giải thử tọa xứ/xử tiểu giới cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

受戒法第二
thọ/thụ giới pháp đệ nhị

度沙彌法(若欲在僧伽藍中剃髮,當白一切僧。若不和合,房房語令知已與剃髮。和合,當作白。白已,然後與剃髮。當作如是白:)
độ sa di Pháp (nhược/nhã dục tại tăng già lam trung thế phát ,đương bạch nhất thiết tăng 。nhược/nhã bất hòa hợp ,phòng phòng ngữ lệnh tri dĩ dữ thế phát 。hòa hợp ,đương tác bạch 。bạch dĩ ,nhiên hậu dữ thế phát 。đương tác như thị bạch :)

大德僧聽!此某甲,欲求某甲剃髮。若僧時到僧忍聽,與某甲剃髮。白如是。(若僧伽藍中度令出家,當白一切僧;白已,聽與出家。當作如是白:)
Đại Đức tăng thính !thử mỗ giáp ,dục cầu mỗ giáp thế phát 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,dữ mỗ giáp thế phát 。bạch như thị 。(nhược/nhã tăng già lam trung độ lệnh xuất gia ,đương bạch nhất thiết tăng ;bạch dĩ ,thính dữ xuất gia 。đương tác như thị bạch :)

大德僧聽!此某甲,從某甲求出家。若僧時到僧忍聽,與某甲出家。白如是。(作如是白已,與出家。教使著袈裟,偏露右肩,脫革屣,右膝著地,合掌,當教如是語:)
Đại Đức tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng mỗ giáp cầu xuất gia 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,dữ mỗ giáp xuất gia 。bạch như thị 。(tác như thị bạch dĩ ,dữ xuất gia 。giáo sử trước/trứ ca sa ,Thiên lộ hữu kiên ,thoát cách tỉ ,hữu tất trước địa ,hợp chưởng ,đương giáo như thị ngữ :)

我某甲,盡形壽歸依佛,歸依法,歸依僧。隨佛出家,某甲為和上,如來、至真、等正覺,是我世尊。(第二、第三,亦如是說。)
ngã mỗ giáp ,tận hình thọ quy y Phật ,quy y pháp ,quy y tăng 。tùy Phật xuất gia ,mỗ giáp vi hòa thượng ,Như Lai 、chí chân 、đẳng chánh giác ,thị ngã Thế Tôn 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

我某甲,歸依佛,歸依法,歸依僧。隨佛出家竟,某甲為和上,如來、至真、等正覺,是我世尊。(第二、第三,亦如是說,當受戒。)
ngã mỗ giáp ,quy y Phật ,quy y pháp ,quy y tăng 。tùy Phật xuất gia cánh ,mỗ giáp vi hòa thượng ,Như Lai 、chí chân 、đẳng chánh giác ,thị ngã Thế Tôn 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết ,đương thọ/thụ giới 。)

盡形壽不得殺生。是沙彌戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc sát sanh 。thị sa di giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得盜。是沙彌戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc đạo 。thị sa di giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得婬。是沙彌戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc dâm 。thị sa di giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得妄語。是沙彌戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc vọng ngữ 。thị sa di giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得飲酒。是沙彌戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc ẩm tửu 。thị sa di giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得著花鬘、香油塗身。是沙彌戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc trước/trứ hoa man 、hương du đồ thân 。thị sa di giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽。是沙彌戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc ca vũ xướng kỹ cập vãng quán thính 。thị sa di giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得高大床上坐。是沙彌戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc cao Đại sàng Thượng tọa 。thị sa di giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得非時食。是沙彌戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc phi thời thực 。thị sa di giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得捉持生像嚴飾寶物。是沙彌戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc tróc trì sanh tượng nghiêm sức bảo vật 。thị sa di giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

此是沙彌十戒,盡形壽不得犯。
thử thị sa di thập giới ,tận hình thọ bất đắc phạm 。

汝已受戒竟,當供養三寶:佛寶、法寶、比丘僧寶;勤修三業:坐禪、誦經、勸佐眾事。
nhữ dĩ thọ/thụ giới cánh ,đương cúng dường Tam Bảo :Phật bảo 、pháp bảo 、Tỳ-kheo tăng bảo ;cần tu tam nghiệp :tọa Thiền 、tụng Kinh 、khuyến tá chúng sự 。

請和上文
thỉnh hòa thượng văn

大德一心念!我某甲,請大德為和上,願大德為我作和上。我依大德故,得受具足戒。(第二、第三,亦如是說。和上應語言「可爾」、若言「好爾」。眾僧應安欲受具足者離聞處、著見處,時戒師應問:)眾中誰能為某甲作教授師?(若有者,答言「我能」。戒師應作白:)大德僧聽!此某甲,從某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽,某甲作教授師。白如是。(教授師應往受戒人所,問言:)此安陀會、欝多羅僧、僧伽梨、鉢,是衣鉢是汝有不?(答言「是」。應語言:)善男子聽!今是真實誠時,實言實,不實當言不實。汝曾作比丘不?若言「作」。持戒清淨不?如法還戒不?不犯淨行尼不?不賊心受戒不?不破內外道不?非黃門不?不殺父、殺母、殺阿羅漢、破僧不?汝非非人不?非畜生不?非二根不?汝字何等?和上字誰?年滿二十未?三衣鉢具不?父母聽汝不?汝不負債不?汝非奴不?汝非官人不?汝是丈夫不?丈夫有如是病:癩、癰疽、白癩、乾痟、癲狂病。汝有如是病不?(答言「無」。應語言:)如我今問汝,僧中亦當如是問。如汝向者答我,僧中亦當如是答。(教授師如是問已,還僧中如常威儀,至舒手及處立,應作如是白:)
Đại Đức nhất tâm niệm !ngã mỗ giáp ,thỉnh Đại Đức vi hòa thượng ,nguyện Đại Đức vi ngã tác hòa thượng 。ngã y Đại Đức cố ,đắc thọ/thụ cụ túc giới 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。hòa thượng ưng ngữ ngôn 「khả nhĩ 」、nhược/nhã ngôn 「hảo nhĩ 」。chúng tăng ưng an dục thọ cụ túc giả ly văn xứ/xử 、trước/trứ kiến xứ ,thời giới sư ưng vấn :)chúng trung thùy năng vi mỗ giáp tác giáo thọ sư ?(nhược hữu giả ,đáp ngôn 「ngã năng 」。giới sư ưng tác bạch :)Đại Đức tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng mỗ giáp cầu thọ/thụ cụ túc giới 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,mỗ giáp tác giáo thọ sư 。bạch như thị 。(giáo thọ sư ưng vãng thọ/thụ giới nhân sở ,vấn ngôn :)thử an đà hội 、uất Ta-la tăng 、tăng già lê 、bát ,thị y bát thị nhữ hữu bất ?(đáp ngôn 「thị 」。ưng ngữ ngôn :)Thiện nam tử thính !kim thị chân thật thành thời ,thật ngôn thật ,bất thật đương ngôn bất thật 。nhữ tằng tác Tỳ-kheo bất ?nhược/nhã ngôn 「tác 」。trì giới thanh tịnh bất ?như pháp hoàn giới bất ?bất phạm tịnh hạnh ni bất ?bất tặc tâm thọ/thụ giới bất ?bất phá nội ngoại đạo bất ?phi hoàng môn bất ?bất sát phụ 、sát mẫu 、sát A-la-hán 、phá tăng bất ?nhữ phi phi nhân bất ?phi súc sanh bất ?phi nhị căn bất ?nhữ tự hà đẳng ?hòa thượng tự thùy ?niên mãn nhị thập vị ?tam y bát cụ bất ?phụ mẫu thính nhữ bất ?nhữ bất phụ trái bất ?nhữ phi nô bất ?nhữ phi quan nhân bất ?nhữ thị trượng phu bất ?trượng phu hữu như thị bệnh :lại 、ung thư 、bạch lại 、kiền 痟、điên cuồng bệnh 。nhữ hữu như thị bệnh bất ?(đáp ngôn 「vô 」。ưng ngữ ngôn :)như ngã kim vấn nhữ ,tăng trung diệc đương như thị vấn 。như nhữ hướng giả đáp ngã ,tăng trung diệc đương như thị đáp 。(giáo thọ sư như thị vấn dĩ ,hoàn tăng trung như thường uy nghi ,chí thư thủ cập xứ/xử lập ,ưng tác như thị bạch :)

大德僧聽!此某甲,從某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽,我問已,聽將來。白如是。(教授師應喚受戒人言「汝來」。來已,為捉衣鉢,教禮僧足已,在戒師前長跪,合掌。教授應教乞戒,作如是乞:)
Đại Đức tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng mỗ giáp cầu thọ/thụ cụ túc giới 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,ngã vấn dĩ ,thính tướng lai 。bạch như thị 。(giáo thọ sư ưng hoán thọ/thụ giới nhân ngôn 「nhữ lai 」。lai dĩ ,vi tróc y bát ,giáo lễ tăng túc dĩ ,tại giới sư tiền trường/trưởng quỵ ,hợp chưởng 。giáo thọ ưng giáo khất giới ,tác như thị khất :)

大德僧聽!我某甲,從某甲求受具足戒。我某甲,今從僧乞受具足戒,和上某甲。願僧濟度我,慈愍故。(第二、第三,亦如是說。時戒師應作白:)
Đại Đức tăng thính !ngã mỗ giáp ,tùng mỗ giáp cầu thọ/thụ cụ túc giới 。ngã mỗ giáp ,kim tòng tăng khất thọ/thụ cụ túc giới ,hòa thượng mỗ giáp 。nguyện tăng tế độ ngã ,từ mẫn cố 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。thời giới sư ưng tác bạch :)

大德僧聽!此某甲,從某甲求受具足戒。此某甲,今從僧乞受具足戒,和上某甲。若僧時到僧忍聽,我問內法。白如是。
Đại Đức tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng mỗ giáp cầu thọ/thụ cụ túc giới 。thử mỗ giáp ,kim tòng tăng khất thọ/thụ cụ túc giới ,hòa thượng mỗ giáp 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,ngã vấn nội pháp 。bạch như thị 。

善男子聽!今是真誠時,實語時,隨所問汝,汝當隨實答。汝曾作比丘不?若言「作」。持戒清淨不?如法還戒不?不犯淨行尼不?不賊心受戒不?不破內外道不?非黃門不?不殺父、殺母、殺阿羅漢、破僧不?汝非非人不?非畜生不?非二根不?汝字何等?和上字誰?年滿二十未?三衣鉢具不?父母聽汝不?汝不負債不?汝非奴不?汝非官人不?汝是丈夫不?丈夫有如是病:癩、癰疽、白癩、乾痟、顛狂。汝有如是病不?(若言「無」。應作白四羯磨也。)
Thiện nam tử thính !kim thị chân thành thời ,thật ngữ thời ,tùy sở vấn nhữ ,nhữ đương tùy thật đáp 。nhữ tằng tác Tỳ-kheo bất ?nhược/nhã ngôn 「tác 」。trì giới thanh tịnh bất ?như pháp hoàn giới bất ?bất phạm tịnh hạnh ni bất ?bất tặc tâm thọ/thụ giới bất ?bất phá nội ngoại đạo bất ?phi hoàng môn bất ?bất sát phụ 、sát mẫu 、sát A-la-hán 、phá tăng bất ?nhữ phi phi nhân bất ?phi súc sanh bất ?phi nhị căn bất ?nhữ tự hà đẳng ?hòa thượng tự thùy ?niên mãn nhị thập vị ?tam y bát cụ bất ?phụ mẫu thính nhữ bất ?nhữ bất phụ trái bất ?nhữ phi nô bất ?nhữ phi quan nhân bất ?nhữ thị trượng phu bất ?trượng phu hữu như thị bệnh :lại 、ung thư 、bạch lại 、kiền 痟、điên cuồng 。nhữ hữu như thị bệnh bất ?(nhược/nhã ngôn 「vô 」。ưng tác bạch tứ yết ma dã 。)

大德僧聽!此某甲,從某甲求受具足戒。此某甲,今從僧乞受具足戒,和上某甲。自說清淨,無諸難事,年滿二十,三衣鉢具。若僧時到僧忍聽,僧今授某甲具足戒,和上某甲。白如是。
Đại Đức tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng mỗ giáp cầu thọ/thụ cụ túc giới 。thử mỗ giáp ,kim tòng tăng khất thọ/thụ cụ túc giới ,hòa thượng mỗ giáp 。tự thuyết thanh tịnh ,vô chư nạn sự ,niên mãn nhị thập ,tam y bát cụ 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim thọ/thụ mỗ giáp cụ túc giới ,hòa thượng mỗ giáp 。bạch như thị 。

大德僧聽!此某甲,從某甲求受具足戒。此某甲,今從僧乞受具足戒,和上某甲。自說清淨,無諸難事,年滿二十,三衣鉢具。僧今授某甲具足戒,和上某甲。誰諸長老忍僧與某甲受具足戒,和上某甲者默然,誰不忍者說。是初羯磨。(第二、第三,亦如是說。)僧已忍與某甲受具足戒竟,和上某甲。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng mỗ giáp cầu thọ/thụ cụ túc giới 。thử mỗ giáp ,kim tòng tăng khất thọ/thụ cụ túc giới ,hòa thượng mỗ giáp 。tự thuyết thanh tịnh ,vô chư nạn sự ,niên mãn nhị thập ,tam y bát cụ 。tăng kim thọ/thụ mỗ giáp cụ túc giới ,hòa thượng mỗ giáp 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng dữ mỗ giáp thọ/thụ cụ túc giới ,hòa thượng mỗ giáp giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。thị sơ Yết-ma 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)tăng dĩ nhẫn dữ mỗ giáp thọ/thụ cụ túc giới cánh ,hòa thượng mỗ giáp 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

善男子聽!如來、無所著、等正覺說四波羅夷法,若比丘犯一一法,非沙門,非釋種子。汝一切不得犯婬欲,作不淨行。若比丘犯婬欲,作不淨行,乃至共畜生;非沙門,非釋種子。汝是中盡形壽不得作,能持不?(答言「能」。)
Thiện nam tử thính !Như Lai 、vô sở trước 、đẳng chánh giác thuyết tứ Ba la di pháp ,nhược/nhã Tỳ-kheo phạm nhất nhất pháp ,phi Sa Môn ,phi Thích chủng tử 。nhữ nhất thiết bất đắc phạm dâm dục ,tác bất tịnh hạnh 。nhược/nhã Tỳ-kheo phạm dâm dục ,tác bất tịnh hạnh ,nãi chí cọng súc sanh ;phi Sa Môn ,phi Thích chủng tử 。nhữ thị trung tận hình thọ bất đắc tác ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

一切不得盜乃至草葉。若比丘盜人五錢、若過五錢,若自取、教人取,自斫、教人斫,自破、教人破,若燒、若埋、若壞色;非沙門,非釋種子。汝是中盡形壽不得作,能持不?(答言「能」。)
nhất thiết bất đắc đạo nãi chí thảo diệp 。nhược/nhã Tỳ-kheo đạo nhân ngũ tiễn 、nhược quá ngũ tiễn ,nhược/nhã tự thủ 、giáo nhân thủ ,tự chước 、giáo nhân chước ,tự phá 、giáo nhân phá ,nhược/nhã thiêu 、nhược/nhã mai 、nhược/nhã hoại sắc ;phi Sa Môn ,phi Thích chủng tử 。nhữ thị trung tận hình thọ bất đắc tác ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

一切不得故斷眾生命,乃至蟻子。若比丘故自手斷人命,持刀授與人,教死、讚死、勸死,與人非藥,若墮胎,若厭禱殺,自作方便、若教人作;非沙門,非釋種子。汝是中盡形壽不得作,能持不?(答言「能」。)
nhất thiết bất đắc cố đoạn chúng sanh mạng ,nãi chí nghĩ tử 。nhược/nhã Tỳ-kheo cố tự thủ đoạn nhân mạng ,trì đao thụ dữ nhân ,giáo tử 、tán tử 、khuyến tử ,dữ nhân phi dược ,nhược/nhã đọa thai ,nhược/nhã yếm đảo sát ,tự tác phương tiện 、nhược/nhã giáo nhân tác ;phi Sa Môn ,phi Thích chủng tử 。nhữ thị trung tận hình thọ bất đắc tác ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

一切不得妄語乃至戲笑。若比丘不真實,非己有,自稱言得上人法,得禪、得解脫、得定、得四空定,得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果,言天來、龍來、鬼神來供養;非沙門,非釋種子。汝是中盡形壽不得作,能持不?(答言「能」。)
nhất thiết bất đắc vọng ngữ nãi chí hí tiếu 。nhược/nhã Tỳ-kheo bất chân thật ,phi kỷ hữu ,tự xưng ngôn đắc thượng nhân Pháp ,đắc Thiền 、đắc giải thoát 、đắc định 、đắc tứ không định ,đắc Tu-đà-hoàn quả 、Tư đà hàm quả 、A-na-hàm quả 、A-la-hán quả ,ngôn Thiên lai 、long lai 、quỷ thần lai cúng dường ;phi Sa Môn ,phi Thích chủng tử 。nhữ thị trung tận hình thọ bất đắc tác ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

善男子聽!如來、無所著、等正覺說四依法,比丘出家依是出家人法。依糞掃衣,是比丘出家人法。是中盡形壽,能持不?(答言「能」。)若得長利:檀越送衣、割截衣、三種壞色衣,亦得受。
Thiện nam tử thính !Như Lai 、vô sở trước 、đẳng chánh giác thuyết tứ y Pháp ,Tỳ-kheo xuất gia y thị xuất gia nhân pháp 。y phẩn tảo y ,thị Tỳ-kheo xuất gia nhân pháp 。thị trung tận hình thọ ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)nhược/nhã đắc trường/trưởng lợi :đàn việt tống y 、cát tiệt y 、tam chủng hoại sắc y ,diệc đắc thọ/thụ 。

依乞食,是比丘出家人法。是中盡形壽,能持不?(答言「能」。)若得長利:若僧差食、檀越送食、月八日食、十五日食、月初日食、眾僧常食、檀越請食,得受。
y khất thực ,thị Tỳ-kheo xuất gia nhân pháp 。thị trung tận hình thọ ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)nhược/nhã đắc trường/trưởng lợi :nhược/nhã tăng sái thực/tự 、đàn việt tống thực/tự 、nguyệt bát nhật thực/tự 、thập ngũ nhật thực/tự 、nguyệt sơ nhật thực/tự 、chúng tăng thường thực/tự 、đàn việt thỉnh thực/tự ,đắc thọ/thụ 。

依樹下坐,是比丘出家人法。是中盡形壽,能持不?(答言「能」。)若得長利:別房、尖頭屋、小房、石室、兩房一戶,得受。
y thụ hạ tọa ,thị Tỳ-kheo xuất gia nhân pháp 。thị trung tận hình thọ ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)nhược/nhã đắc trường/trưởng lợi :biệt phòng 、tiêm đầu ốc 、tiểu phòng 、thạch thất 、lượng (lưỡng) phòng nhất hộ ,đắc thọ/thụ 。

依腐爛藥,是比丘出家人法。是中盡形壽,能持不?(答言「能」。)若得長利:酥、油、生酥、蜜、石蜜,得受。
y hủ lan dược ,thị Tỳ-kheo xuất gia nhân pháp 。thị trung tận hình thọ ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)nhược/nhã đắc trường/trưởng lợi :tô 、du 、sanh tô 、mật 、thạch mật ,đắc thọ/thụ 。

汝已受戒竟,白四羯磨如法成就,得處所,和上如法,阿闍梨如法,眾僧具足。當善受教法,應勸化作福治塔,供養眾僧,和上、阿闍梨一切如法教,不得違逆。應學問,誦經,勤求方便,於佛法中得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。汝始發心出家,功不唐捐,果報不斷。餘所未知,當問和上、阿闍梨。(應令受戒人在前去。)
nhữ dĩ thọ/thụ giới cánh ,bạch tứ yết ma như pháp thành tựu ,đắc xứ sở ,hòa thượng như pháp ,A-xà-lê như pháp ,chúng tăng cụ túc 。đương thiện thọ giáo Pháp ,ưng khuyến hóa tác phước trì tháp ,cúng dường chúng tăng ,hòa thượng 、A-xà-lê nhất thiết như pháp giáo ,bất đắc vi nghịch 。ưng học vấn ,tụng Kinh ,cần cầu phương tiện ,ư Phật Pháp trung đắc Tu-đà-hoàn quả 、Tư đà hàm quả 、A-na-hàm quả 、A-la-hán quả 。nhữ thủy phát tâm xuất gia ,công bất đường quyên ,quả báo bất đoạn 。dư sở vị tri ,đương vấn hòa thượng 、A-xà-lê 。(ưng lệnh thọ/thụ giới nhân tại tiền khứ 。)

受衣鉢文
thọ/thụ y bát văn

長老一心念!此僧伽梨若干條,割截成,今受持,不離宿。(第二、第三,亦如是說。餘二衣亦如是受。)
Trưởng-lão nhất tâm niệm !thử tăng già lê nhược can điều ,cát tiệt thành ,kim thọ trì ,bất ly tú 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。dư nhị y diệc như thị thọ/thụ 。)

長老一心念!此鉢多羅應量器,今受持,常用故。(第二、第三,亦如是說。)
Trưởng-lão nhất tâm niệm !thử bát đa la ưng lượng khí ,kim thọ trì ,thường dụng cố 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

請依止文
thỉnh y chỉ văn

大德一心念!我某甲,請大德為依止阿闍梨,願大德為我作依止阿闍梨。我依大德故,得住。(第二、第三,亦如是說。師應言:)莫放逸。若言「好」、若言「去」,弟子答言「爾」。
Đại Đức nhất tâm niệm !ngã mỗ giáp ,thỉnh Đại Đức vi y chỉ A-xà-lê ,nguyện Đại Đức vi ngã tác y chỉ A-xà-lê 。ngã y Đại Đức cố ,đắc trụ 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。sư ưng ngôn :)mạc phóng dật 。nhược/nhã ngôn 「hảo 」、nhược/nhã ngôn 「khứ 」,đệ-tử đáp ngôn 「nhĩ 」。

諸除罪法第三
chư trừ tội Pháp đệ tam

乞覆藏羯磨文
khất phước tạng Yết-ma văn

大德僧聽!我比丘某甲,犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲,犯僧殘罪,隨覆藏日,今從僧乞覆藏羯磨。願僧與我隨覆藏日羯磨,慈愍故。(第二、第三,亦如是說。)
Đại Đức tăng thính !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội phước tạng 。ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội ,tùy phước tạng nhật ,kim tòng tăng khất phước tạng Yết-ma 。nguyện tăng dữ ngã tùy phước tạng nhật Yết-ma ,từ mẫn cố 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

與覆藏羯磨文
dữ phước tạng Yết-ma văn

大德僧聽!比丘某甲,犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲,犯僧殘罪,隨覆藏日,從僧乞覆藏羯磨。若僧時到僧忍聽,僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨。白如是。
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội phước tạng 。thử Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội ,tùy phước tạng nhật ,tòng tăng khất phước tạng Yết-ma 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp tùy phước tạng nhật Yết-ma 。bạch như thị 。

大德僧聽!比丘某甲,犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲,犯僧殘罪,隨覆藏日,從僧乞覆藏羯磨;僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨。誰諸長老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然,誰不忍者說。是初羯磨。(第二、第三,亦如是說。)僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟。僧忍,默然故,是事如是持。(行覆藏者,有八事失宿,一一事皆得突吉羅罪。何等八?往餘寺不白,有客比丘來不白,有餘事出外不白,寺內餘行者不白,病不遣信者白,一二三人共室宿,無比丘處住,不半月半月說戒時白,是為八事失宿。佛聽半月半月說戒時白,應如是白。彼行覆藏者,應至僧中,偏露右肩,脫革屣,右膝著地,合掌白言:)
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội phước tạng 。thử Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội ,tùy phước tạng nhật ,tòng tăng khất phước tạng Yết-ma ;tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp tùy phước tạng nhật Yết-ma 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng dữ Tỳ-kheo mỗ giáp tùy phước tạng nhật Yết-ma giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。thị sơ Yết-ma 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)tăng dĩ nhẫn dữ Tỳ-kheo mỗ giáp tùy phước tạng nhật Yết-ma cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(hạnh/hành/hàng phước tạng giả ,hữu bát sự thất tú ,nhất nhất sự giai đắc đột cát la tội 。hà đẳng bát ?vãng dư tự bất bạch ,hữu khách Tỳ-kheo lai bất bạch ,hữu dư sự xuất ngoại bất bạch ,tự nội dư hành giả bất bạch ,bệnh bất khiển tín giả bạch ,nhất nhị tam nhân cọng thất tú ,vô bỉ khâu xứ trụ ,bất bán nguyệt bán nguyệt thuyết giới thời bạch ,thị vi bát sự thất tú 。Phật thính bán nguyệt bán nguyệt thuyết giới thời bạch ,ưng như thị bạch 。bỉ hạnh/hành/hàng phước tạng giả ,ưng chí tăng trung ,Thiên lộ hữu kiên ,thoát cách tỉ ,hữu tất trước địa ,hợp chưởng bạch ngôn :)

大德僧聽!我比丘某甲,犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲,犯僧殘罪,隨覆藏日,從僧乞覆藏羯磨;僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲,已行若干日,未行若干日,白大德僧令知,我行覆藏。
Đại Đức tăng thính !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội phước tạng 。ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội ,tùy phước tạng nhật ,tòng tăng khất phước tạng Yết-ma ;tăng dĩ dữ ngã tùy phước tạng nhật Yết-ma 。ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,dĩ hạnh/hành/hàng nhược can nhật ,vị hạnh/hành/hàng nhược can nhật ,bạch Đại Đức tăng lệnh tri ,ngã hạnh/hành/hàng phước tạng 。

乞摩那埵羯磨文
khất ma na đoá Yết-ma văn

大德僧聽!我比丘某甲,犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲,犯僧殘罪,隨覆藏日,已從僧乞覆藏羯磨;僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲行覆藏竟,今從僧乞六夜摩那埵羯磨。願僧與我六夜摩那埵羯磨,慈愍故。(第二、第三,亦如是說。)
Đại Đức tăng thính !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội phước tạng 。ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội ,tùy phước tạng nhật ,dĩ tòng tăng khất phước tạng Yết-ma ;tăng dĩ dữ ngã tùy phước tạng nhật Yết-ma 。ngã Tỳ-kheo mỗ giáp hạnh/hành/hàng phước tạng cánh ,kim tòng tăng khất lục dạ ma na đoá Yết-ma 。nguyện tăng dữ ngã lục dạ ma na đoá Yết-ma ,từ mẫn cố 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

與摩那埵羯磨文
dữ ma na đoá Yết-ma văn

大德僧聽!比丘某甲,犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲,犯僧殘罪,隨覆藏日,已從僧乞覆藏羯磨;僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲行覆藏竟,今從僧乞六夜摩那埵羯磨。若僧時到僧忍聽,今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。白如是。
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội phước tạng 。thử Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội ,tùy phước tạng nhật ,dĩ tòng tăng khất phước tạng Yết-ma ;tăng dĩ dữ Tỳ-kheo mỗ giáp tùy phước tạng nhật Yết-ma 。thử Tỳ-kheo mỗ giáp hạnh/hành/hàng phước tạng cánh ,kim tòng tăng khất lục dạ ma na đoá Yết-ma 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp lục dạ ma na đoá Yết-ma 。bạch như thị 。

大德僧聽!比丘某甲,犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲,犯僧殘罪,隨覆藏日,已從僧乞覆藏羯磨;僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲行覆藏竟,今從僧乞六夜摩那埵羯磨;僧今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵羯磨者默然,誰不忍者說。是初羯磨。(第二、第三,亦如是說。)僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵羯磨竟。僧忍,默然故,是事如是持。(佛言:「聽摩那埵比丘亦行如上諸事。」行摩那埵時,界內宿,常有僧,日日應如是偏露右肩,脫革屣,右膝著地,合掌白言:)
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội phước tạng 。thử Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội ,tùy phước tạng nhật ,dĩ tòng tăng khất phước tạng Yết-ma ;tăng dĩ dữ Tỳ-kheo mỗ giáp tùy phước tạng nhật Yết-ma 。thử Tỳ-kheo mỗ giáp hạnh/hành/hàng phước tạng cánh ,kim tòng tăng khất lục dạ ma na đoá Yết-ma ;tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp lục dạ ma na đoá Yết-ma 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng dữ Tỳ-kheo mỗ giáp lục dạ ma na đoá Yết-ma giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。thị sơ Yết-ma 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)tăng dĩ nhẫn dữ Tỳ-kheo mỗ giáp lục dạ ma na đoá Yết-ma cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(Phật ngôn :「thính ma na đoá Tỳ-kheo diệc hạnh/hành/hàng như thượng chư sự 。」hạnh/hành/hàng ma na đoá thời ,giới nội tú ,thường hữu tăng ,nhật nhật ưng như thị Thiên lộ hữu kiên ,thoát cách tỉ ,hữu tất trước địa ,hợp chưởng bạch ngôn :)

大德僧聽!我比丘某甲,犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲,犯僧殘罪,隨覆藏日,從僧乞覆藏羯磨;僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲行覆藏竟,今從僧乞六夜摩那埵羯磨;僧已與我六夜摩那埵羯磨。我比丘某甲,已行若干日,未行若干日,白大德僧令知,我行摩那埵。
Đại Đức tăng thính !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội phước tạng 。ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội ,tùy phước tạng nhật ,tòng tăng khất phước tạng Yết-ma ;tăng dĩ dữ ngã tùy phước tạng nhật Yết-ma 。ngã Tỳ-kheo mỗ giáp hạnh/hành/hàng phước tạng cánh ,kim tòng tăng khất lục dạ ma na đoá Yết-ma ;tăng dĩ dữ ngã lục dạ ma na đoá Yết-ma 。ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,dĩ hạnh/hành/hàng nhược can nhật ,vị hạnh/hành/hàng nhược can nhật ,bạch Đại Đức tăng lệnh tri ,ngã hạnh/hành/hàng ma na đoá 。

乞出罪羯磨文
khất xuất tội Yết-ma văn

大德僧聽!我比丘某甲,犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲,犯僧殘罪,隨覆藏日,已從僧乞覆藏羯磨;僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲行覆藏竟,從僧乞六夜摩那埵羯磨;僧已與我六夜摩那埵羯磨。我比丘某甲行六夜摩那埵竟,今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨,慈愍故。(第二、第三,亦如是說。)
Đại Đức tăng thính !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội phước tạng 。ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội ,tùy phước tạng nhật ,dĩ tòng tăng khất phước tạng Yết-ma ;tăng dĩ dữ ngã tùy phước tạng nhật Yết-ma 。ngã Tỳ-kheo mỗ giáp hạnh/hành/hàng phước tạng cánh ,tòng tăng khất lục dạ ma na đoá Yết-ma ;tăng dĩ dữ ngã lục dạ ma na đoá Yết-ma 。ngã Tỳ-kheo mỗ giáp hạnh/hành/hàng lục dạ ma na đoá cánh ,kim tòng tăng khất xuất tội Yết-ma 。nguyện tăng dữ ngã xuất tội Yết-ma ,từ mẫn cố 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

與出罪羯磨文
dữ xuất tội Yết-ma văn

大德僧聽!比丘某甲,犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲,犯僧殘罪,隨覆藏日,已從僧乞覆藏羯磨;僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲行覆藏竟,從僧乞六夜摩那埵羯磨;僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。此比丘某甲行六夜摩那埵竟,今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽,僧今與比丘某甲出罪羯磨。白如是。
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội phước tạng 。thử Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội ,tùy phước tạng nhật ,dĩ tòng tăng khất phước tạng Yết-ma ;tăng dĩ dữ Tỳ-kheo mỗ giáp tùy phước tạng nhật Yết-ma 。thử Tỳ-kheo mỗ giáp hạnh/hành/hàng phước tạng cánh ,tòng tăng khất lục dạ ma na đoá Yết-ma ;tăng dĩ dữ Tỳ-kheo mỗ giáp lục dạ ma na đoá Yết-ma 。thử Tỳ-kheo mỗ giáp hạnh/hành/hàng lục dạ ma na đoá cánh ,kim tòng tăng khất xuất tội Yết-ma 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp xuất tội Yết-ma 。bạch như thị 。

大德僧聽!比丘某甲,犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲,犯僧殘罪,隨覆藏日,已從僧乞覆藏羯磨;僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲行覆藏竟,從僧乞六夜摩那埵羯磨;僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。此比丘某甲行六夜摩那埵竟,今從僧乞出罪羯磨;僧今與比丘某甲出罪羯磨。誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者默然,誰不忍者說。是初羯磨。(第二、第三,亦如是說。)僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội phước tạng 。thử Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm tăng tàn tội ,tùy phước tạng nhật ,dĩ tòng tăng khất phước tạng Yết-ma ;tăng dĩ dữ Tỳ-kheo mỗ giáp tùy phước tạng nhật Yết-ma 。thử Tỳ-kheo mỗ giáp hạnh/hành/hàng phước tạng cánh ,tòng tăng khất lục dạ ma na đoá Yết-ma ;tăng dĩ dữ Tỳ-kheo mỗ giáp lục dạ ma na đoá Yết-ma 。thử Tỳ-kheo mỗ giáp hạnh/hành/hàng lục dạ ma na đoá cánh ,kim tòng tăng khất xuất tội Yết-ma ;tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp xuất tội Yết-ma 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng dữ Tỳ-kheo mỗ giáp xuất tội Yết-ma giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。thị sơ Yết-ma 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)tăng dĩ nhẫn dữ Tỳ-kheo mỗ giáp xuất tội Yết-ma cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

犯捨墮衣於僧中捨文(捨與僧時,往僧中,偏露右肩,脫革屣,向上坐禮,胡跪合掌,作如是言:)
phạm xả đọa y ư tăng trung xả văn (xả dữ tăng thời ,vãng tăng trung ,Thiên lộ hữu kiên ,thoát cách tỉ ,hướng Thượng tọa lễ ,hồ quỵ hợp chưởng ,tác như thị ngôn :)

大德僧聽!我比丘某甲,故畜爾許長衣過十日,犯捨墮,今捨與僧。(捨衣竟,即入僧中懺悔。)
Đại Đức tăng thính !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,cố súc nhĩ hứa trường/trưởng y quá/qua thập nhật ,phạm xả đọa ,kim xả dữ tăng 。(xả y cánh ,tức nhập tăng trung sám hối 。)

僧中懺悔文(禮僧中已,右膝著地,合掌,作如是白:)
tăng trung sám hối văn (lễ tăng trung dĩ ,hữu tất trước địa ,hợp chưởng ,tác như thị bạch :)

大德僧聽!我比丘某甲,故畜爾許長衣過十日,犯捨墮。此衣已捨與僧,罪今從僧懺悔。(第二、第三,亦如是說。即僧中至一比丘前,應作如是言:)大德!受我懺悔。彼答言「可爾」。
Đại Đức tăng thính !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,cố súc nhĩ hứa trường/trưởng y quá/qua thập nhật ,phạm xả đọa 。thử y dĩ xả dữ tăng ,tội kim tòng tăng sám hối 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。tức tăng trung chí nhất Tỳ-kheo tiền ,ưng tác như thị ngôn :)Đại Đức !thọ/thụ ngã sám hối 。bỉ đáp ngôn 「khả nhĩ 」。

僧中受懺悔白文(受懺悔者當作如是白言:)
tăng trung thọ/thụ sám hối bạch văn (thọ/thụ sám hối giả đương tác như thị bạch ngôn :)

大德僧聽!此比丘某甲,故畜爾許長衣過十日,犯捨墮,今捨與僧。若僧時到僧忍聽,我受比丘某甲懺悔。白如是。(作如是白已,應受懺悔。)
Đại Đức tăng thính !thử Tỳ-kheo mỗ giáp ,cố súc nhĩ hứa trường/trưởng y quá/qua thập nhật ,phạm xả đọa ,kim xả dữ tăng 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,ngã thọ/thụ Tỳ-kheo mỗ giáp sám hối 。bạch như thị 。(tác như thị bạch dĩ ,ưng thọ/thụ sám hối 。)

即僧中一人前懺悔文
tức tăng trung nhất nhân tiền sám hối văn

大德一心念!我比丘某甲,故畜爾許長衣過十日,犯捨墮。此衣已捨與僧,罪今從大德懺悔,不敢覆藏。懺悔則安樂,不懺悔不安樂,憶念犯發露,知而不覆藏。大德憶念我清淨,戒身具足,清淨布薩。(第二、第三,亦如是說。說已,受懺悔者應語如是言:)自責汝心,生厭離。答言「爾」。
Đại Đức nhất tâm niệm !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,cố súc nhĩ hứa trường/trưởng y quá/qua thập nhật ,phạm xả đọa 。thử y dĩ xả dữ tăng ,tội kim tùng Đại Đức sám hối ,bất cảm phước tạng 。sám hối tức an lạc ,bất sám hối bất an lạc/nhạc ,ức niệm phạm phát lộ ,tri nhi bất phước tạng 。Đại Đức ức niệm ngã thanh tịnh ,giới thân cụ túc ,thanh tịnh bố tát 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。thuyết dĩ ,thọ/thụ sám hối giả ưng ngữ như thị ngôn :)tự trách nhữ tâm ,sanh yếm ly 。đáp ngôn 「nhĩ 」。

僧還此比丘衣羯磨文
tăng hoàn thử Tỳ-kheo y Yết-ma văn

大德僧聽!比丘某甲,故畜爾許長衣過十日,犯捨墮,今與僧。若僧時到僧忍聽,僧今持此衣還此比丘某甲。白如是。
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp ,cố súc nhĩ hứa trường/trưởng y quá/qua thập nhật ,phạm xả đọa ,kim dữ tăng 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim trì thử y hoàn thử Tỳ-kheo mỗ giáp 。bạch như thị 。

大德僧聽!比丘某甲,故畜爾許長衣過十日,犯捨墮。今捨與僧,僧今持此衣還此比丘某甲。誰諸長老忍僧持此衣還比丘某甲者默然,誰不忍者說。僧已忍持此衣還此比丘某甲竟。僧忍,默然故,是事如是持。(捨與三人、二人亦如上,懺悔亦如上。三人、二人中受懺悔,亦如上所白。)
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp ,cố súc nhĩ hứa trường/trưởng y quá/qua thập nhật ,phạm xả đọa 。kim xả dữ tăng ,tăng kim trì thử y hoàn thử Tỳ-kheo mỗ giáp 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng trì thử y hoàn Tỳ-kheo mỗ giáp giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn trì thử y hoàn thử Tỳ-kheo mỗ giáp cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(xả dữ tam nhân 、nhị nhân diệc như thượng ,sám hối diệc như thượng 。tam nhân 、nhị nhân trung thọ/thụ sám hối ,diệc như thượng sở bạch 。)

捨與一人文(應至清淨比丘,偏露右肩,若上座,禮足,右膝著地,合掌,作如是言:)
xả dữ nhất nhân văn (ưng chí thanh tịnh Tỳ-kheo ,Thiên lộ hữu kiên ,nhược/nhã Thượng tọa ,lễ túc ,hữu tất trước địa ,hợp chưởng ,tác như thị ngôn :)

大德一心念!我比丘某甲,故畜爾許長衣過十日,犯捨墮。我今捨與大德,捨已當懺悔。
Đại Đức nhất tâm niệm !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,cố súc nhĩ hứa trường/trưởng y quá/qua thập nhật ,phạm xả đọa 。ngã kim xả dữ Đại Đức ,xả dĩ đương sám hối 。

一人前懺悔文
nhất nhân tiền sám hối văn

大德一心念!我比丘某甲,故畜爾許長衣過十日,犯捨墮。此衣已捨,罪今從大德懺悔,不敢覆藏。懺悔則安樂,不懺悔不安樂,憶念犯發露,知而不覆藏。大德憶我清淨,戒身具足,清淨布薩。(第二、第三,亦如是說。說已,受懺悔者應作如是說:)自責汝心,生厭離。答言「爾」。
Đại Đức nhất tâm niệm !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,cố súc nhĩ hứa trường/trưởng y quá/qua thập nhật ,phạm xả đọa 。thử y dĩ xả ,tội kim tùng Đại Đức sám hối ,bất cảm phước tạng 。sám hối tức an lạc ,bất sám hối bất an lạc/nhạc ,ức niệm phạm phát lộ ,tri nhi bất phước tạng 。Đại Đức ức ngã thanh tịnh ,giới thân cụ túc ,thanh tịnh bố tát 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。thuyết dĩ ,thọ/thụ sám hối giả ưng tác như thị thuyết :)tự trách nhữ tâm ,sanh yếm ly 。đáp ngôn 「nhĩ 」。

犯餘輕罪向一比丘懺悔文(應至一清淨比丘所,偏露右肩,若上座,禮足,右膝著地,合掌說罪名、說罪種,應作如是言:)
phạm dư khinh tội hướng nhất Tỳ-kheo sám hối văn (ưng chí nhất thanh tịnh Tỳ-kheo sở ,Thiên lộ hữu kiên ,nhược/nhã Thượng tọa ,lễ túc ,hữu tất trước địa ,hợp chưởng thuyết tội danh 、thuyết tội chủng ,ưng tác như thị ngôn :)

大德一心念!我比丘某甲,犯某甲罪,今從大德懺悔,不敢覆藏。懺悔則安樂,不懺悔不安樂,憶念犯發露,知而不覆藏。大德憶我清淨,戒身具足,清淨布薩。(第二、第三,亦如是說。說已,受懺悔者應語如是言:)自責汝心,生厭離。答言「爾」。(向二人、三人懺亦如是上。二人中受懺者,應語邊人言:)長老聽我受比丘某甲懺。答言「聽」。(懺悔法亦如上。若欲在僧中懺者,一人法亦如上說。)
Đại Đức nhất tâm niệm !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,phạm mỗ giáp tội ,kim tùng Đại Đức sám hối ,bất cảm phước tạng 。sám hối tức an lạc ,bất sám hối bất an lạc/nhạc ,ức niệm phạm phát lộ ,tri nhi bất phước tạng 。Đại Đức ức ngã thanh tịnh ,giới thân cụ túc ,thanh tịnh bố tát 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。thuyết dĩ ,thọ/thụ sám hối giả ưng ngữ như thị ngôn :)tự trách nhữ tâm ,sanh yếm ly 。đáp ngôn 「nhĩ 」。(hướng nhị nhân 、tam nhân sám diệc như thị thượng 。nhị nhân trung thọ/thụ sám giả ,ưng ngữ biên nhân ngôn :)Trưởng-lão thính ngã thọ/thụ Tỳ-kheo mỗ giáp sám 。đáp ngôn 「thính 」。(sám hối Pháp diệc như thượng 。nhược/nhã dục tại tăng trung sám giả ,nhất nhân pháp diệc như thượng thuyết 。)

疑罪僧中發露文
nghi tội tăng trung phát lộ văn

大德僧聽!我比丘某甲,於所犯生疑,今白僧令知。須後無疑時,當如法懺悔。(第二、第三,亦如是說。向三人、二人、一人,亦如是說。)
Đại Đức tăng thính !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,ư sở phạm sanh nghi ,kim bạch tăng lệnh tri 。tu hậu vô nghi thời ,đương như pháp sám hối 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。hướng tam nhân 、nhị nhân 、nhất nhân ,diệc như thị thuyết 。)

說戒法第四
thuyết giới pháp đệ tứ

與欲清淨文
dữ dục thanh tịnh văn

大德一心念!今眾僧布薩說戒,比丘某甲亦布薩說戒。我有佛法僧事、若有瞻病事,我與欲及清淨,為我捉籌。(病人有五事與欲。若言「與汝欲」、若言「我說欲」、若言「為我說欲」、若現身相、若廣說,盡成與欲。不者,不成。)
Đại Đức nhất tâm niệm !kim chúng tăng bố tát thuyết giới ,Tỳ-kheo mỗ giáp diệc bố tát thuyết giới 。ngã hữu Phật pháp tăng sự 、nhược hữu chiêm bệnh sự ,ngã dữ dục cập thanh tịnh ,vi ngã tróc trù 。(bệnh nhân hữu ngũ sự dữ dục 。nhược/nhã ngôn 「dữ nhữ dục 」、nhược/nhã ngôn 「ngã thuyết dục 」、nhược/nhã ngôn 「vi ngã thuyết dục 」、nhược/nhã hiện thân tướng 、nhược/nhã quảng thuyết ,tận thành dữ dục 。bất giả ,bất thành 。)

受欲及清淨文(隨能憶姓字多少,時得受。至僧中應如是說:)
thọ dục cập thanh tịnh văn (tùy năng ức tính tự đa thiểu ,thời đắc thọ/thụ 。chí tăng trung ưng như thị thuyết :)

大德一心念!眾多比丘有佛法僧事、若瞻病事,我與眾多比丘受欲及清淨,如法僧事,與欲清淨,我為捉籌。
Đại Đức nhất tâm niệm !chúng đa Tỳ-kheo hữu Phật pháp tăng sự 、nhược/nhã chiêm bệnh sự ,ngã dữ chúng đa Tỳ-kheo thọ dục cập thanh tịnh ,như pháp tăng sự ,dữ dục thanh tịnh ,ngã vi tróc trù 。

差教授尼人羯磨文
sái giáo thọ ni nhân Yết-ma văn

大德僧聽!若僧時到僧忍聽,僧今差比丘某甲教授比丘尼。白如是。
Đại Đức tăng thính !nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim sái Tỳ-kheo mỗ giáp giáo thọ Tì-kheo-ni 。bạch như thị 。

大德僧聽!僧今差比丘某甲教授比丘尼。誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比丘尼者默然,誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟。僧忍,默然故,是事如是持。(彼差人往尼寺中,應教集尼僧已,先為說八不可違法。何等為八?)
Đại Đức tăng thính !tăng kim sái Tỳ-kheo mỗ giáp giáo thọ Tì-kheo-ni 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng sái Tỳ-kheo mỗ giáp giáo thọ Tì-kheo-ni giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn sái Tỳ-kheo mỗ giáp giáo thọ Tì-kheo-ni cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(bỉ sái nhân vãng ni tự trung ,ưng giáo tập ni tăng dĩ ,tiên vi thuyết bát bất khả vi Pháp 。hà đẳng vi bát ?)

一者,雖百歲比丘尼,見新受戒比丘,應起迎逆、禮拜、與敷淨坐具。此法應尊重讚歎,盡形壽不得違。
nhất giả ,tuy bách tuế Tì-kheo-ni ,kiến tân thọ/thụ giới Tỳ-kheo ,ưng khởi nghênh nghịch 、lễ bái 、dữ phu tịnh tọa cụ 。thử pháp ưng tôn trọng tán thán ,tận hình thọ bất đắc vi 。

二者,比丘尼不應罵比丘、訶責比丘,不應誹謗言:破戒、破見、破威儀。此法應尊重讚歎,盡形壽不得違。
nhị giả ,Tì-kheo-ni bất ưng mạ Tỳ-kheo 、ha trách Tỳ-kheo ,bất ưng phỉ báng ngôn :phá giới 、phá kiến 、phá uy nghi 。thử pháp ưng tôn trọng tán thán ,tận hình thọ bất đắc vi 。

三者,比丘尼不應為比丘作舉、作憶念、作自言,不應遮他見罪、說戒、自恣;不應呵比丘,比丘應呵比丘尼。此法應尊重讚歎,盡形壽不得違。
tam giả ,Tì-kheo-ni bất ưng vi Tỳ-kheo tác cử 、tác ức niệm 、tác tự ngôn ,bất ưng già tha kiến tội 、thuyết giới 、Tự Tứ ;bất ưng ha Tỳ-kheo ,Tỳ-kheo ưng ha Tì-kheo-ni 。thử pháp ưng tôn trọng tán thán ,tận hình thọ bất đắc vi 。

四者,式叉摩那學戒已,應從比丘僧乞受大戒。此法應尊重讚歎,盡形壽不得違。
tứ giả ,thức xoa ma na học giới dĩ ,ưng tùng Tỳ-kheo tăng khất thọ/thụ đại giới 。thử pháp ưng tôn trọng tán thán ,tận hình thọ bất đắc vi 。

五者,比丘尼犯僧殘罪,應在二部僧中半月行摩那埵。此法應尊重讚歎,盡形壽不得違。
ngũ giả ,Tì-kheo-ni phạm tăng tàn tội ,ưng tại nhị bộ tăng trung bán nguyệt hạnh/hành/hàng ma na đoá 。thử pháp ưng tôn trọng tán thán ,tận hình thọ bất đắc vi 。

六者,比丘尼半月半月應從僧乞教授。此法應尊重讚歎,盡形壽不得違。
lục giả ,Tì-kheo-ni bán nguyệt bán nguyệt ưng tòng tăng khất giáo thọ 。thử pháp ưng tôn trọng tán thán ,tận hình thọ bất đắc vi 。

七者,比丘尼不應在無比丘僧處夏安居。此法應尊重讚歎,盡形壽不得違。
thất giả ,Tì-kheo-ni bất ưng tại vô bỉ khâu tăng xứ/xử hạ an cư 。thử pháp ưng tôn trọng tán thán ,tận hình thọ bất đắc vi 。

八者,比丘尼僧安居竟,應比丘僧中求三事自恣:見、聞、疑。此法應尊重讚歎,盡形壽不得違。(說八不違已,後隨意說法。)
bát giả ,Tì-kheo-ni tăng an cư cánh ,ưng Tỳ-kheo tăng trung cầu tam sự Tự Tứ :kiến 、văn 、nghi 。thử pháp ưng tôn trọng tán thán ,tận hình thọ bất đắc vi 。(thuyết bát bất vi dĩ ,hậu tùy ý thuyết Pháp 。)

布薩說戒文(布薩日,若小食上、若大食上,上座應唱如是言:)
bố tát thuyết giới văn (bố tát nhật ,nhược/nhã tiểu thực thượng 、nhược/nhã Đại thực/tự thượng ,Thượng tọa ưng xướng như thị ngôn :)

今日布薩日,某時,眾僧集堂說戒。(若四人、若過四人,應先白已,然後說戒。若有三人、二人,各各相向說言:)
kim nhật bố tát nhật ,mỗ thời ,chúng tăng tập đường thuyết giới 。(nhược/nhã tứ nhân 、nhược quá tứ nhân ,ưng tiên bạch dĩ ,nhiên hậu thuyết giới 。nhược hữu tam nhân 、nhị nhân ,các các tướng hướng thuyết ngôn :)

長老一心念!今日眾僧十五日說戒,我某甲清淨。(第二、第三,亦如是說。若獨有一人,應心念口言:)
Trưởng-lão nhất tâm niệm !kim nhật chúng tăng thập ngũ nhật thuyết giới ,ngã mỗ giáp thanh tịnh 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。nhược/nhã độc hữu nhất nhân ,ưng tâm niệm khẩu ngôn :)

今日眾僧十五日說戒,我某甲清淨。(第二、第三,亦如是說。)八難事起及有餘緣略說戒文(八難者:王難、賊難、火難、水難、病難、人難、非人難、惡虫難。餘緣者:大眾集床座少、若眾多病、大眾集屋上覆蓋不周、或天雨、若布薩多、若多鬪諍事、論阿毘說法夜已久。明相未出,應作羯磨說戒。若明相出,不得宿受欲清淨羯磨說戒。應隨事遠近,可廣說戒便廣說,不者,如法治;可略說便略,不者,如法治。若難事近不略說,即應從坐起去。略戒者:說序已,餘者應言「僧常聞」。若說序四事已,餘者應言「僧常聞」。如是乃至九十事,餘者應言「僧常聞」。)
kim nhật chúng tăng thập ngũ nhật thuyết giới ,ngã mỗ giáp thanh tịnh 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)bát nạn sự khởi cập hữu dư duyên lược thuyết giới văn (bát nạn giả :Vương nạn/nan 、tặc nạn/nan 、hỏa nạn/nan 、thủy nạn/nan 、bệnh nạn/nan 、nhân nạn/nan 、phi nhân nạn/nan 、ác trùng nạn/nan 。dư duyên giả :Đại chúng tập sàng tọa thiểu 、nhược/nhã chúng đa bệnh 、Đại chúng tập ốc thượng phước cái bất châu 、hoặc Thiên vũ 、nhược/nhã bố tát đa 、nhược/nhã đa đấu tranh sự 、luận A-tỳ thuyết Pháp dạ dĩ cửu 。minh tướng vị xuất ,ưng tác Yết-ma thuyết giới 。nhược/nhã minh tướng xuất ,bất đắc tú thọ dục thanh tịnh Yết-ma thuyết giới 。ưng tùy sự viễn cận ,khả quảng thuyết giới tiện quảng thuyết ,bất giả ,như pháp trì ;khả lược thuyết tiện lược ,bất giả ,như pháp trì 。nhược/nhã nạn/nan sự cận bất lược thuyết ,tức ưng tùng tọa khởi khứ 。lược giới giả :thuyết tự dĩ ,dư giả ưng ngôn 「tăng thường văn 」。nhược/nhã thuyết tự tứ sự dĩ ,dư giả ưng ngôn 「tăng thường văn 」。như thị nãi chí cửu thập sự ,dư giả ưng ngôn 「tăng thường văn 」。)

安居法第五
an cư Pháp đệ ngũ

僧差人分房羯磨文
tăng sái nhân phần phòng Yết-ma văn

大德僧聽!若僧時到僧忍聽,僧今差比丘某甲分房舍臥具。白如是。
Đại Đức tăng thính !nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim sái Tỳ-kheo mỗ giáp phần phòng xá ngọa cụ 。bạch như thị 。

大德僧聽!僧今差比丘某甲分房舍臥具。誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍臥具者默然,誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲分房舍臥具竟。僧忍,默然故,是事如是持。(分房法,先使管事人選擇一房取,餘白上座次第耳。)
Đại Đức tăng thính !tăng kim sái Tỳ-kheo mỗ giáp phần phòng xá ngọa cụ 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng sái Tỳ-kheo mỗ giáp phần phòng xá ngọa cụ giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn sái Tỳ-kheo mỗ giáp phần phòng xá ngọa cụ cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(phần phòng Pháp ,tiên sử quản sự nhân tuyển trạch nhất phòng thủ ,dư bạch Thượng tọa thứ đệ nhĩ 。)

大德上座!如是房舍臥具,隨意所樂便取。(先與上座房已,次第與第二、第三、第四乃至下座,法亦如是。若有餘長房者,應留客比丘也。)
Đại Đức Thượng tọa !như thị phòng xá ngọa cụ ,tùy ý sở lạc/nhạc tiện thủ 。(tiên dữ Thượng tọa phòng dĩ ,thứ đệ dữ đệ nhị 、đệ tam 、đệ tứ nãi chí hạ tọa ,Pháp diệc như thị 。nhược hữu dư trường/trưởng phòng giả ,ưng lưu khách Tỳ-kheo dã 。)

安居文
an cư văn

長老一心念!我比丘某甲,依某聚落某甲僧伽藍某甲房,前三月夏安居。房舍壞,修治故。(第二、第三,亦如是說。)依某甲持律,若有疑事,當往問。(後安居法,亦如是說。)
Trưởng-lão nhất tâm niệm !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,y mỗ tụ lạc mỗ giáp tăng già lam mỗ giáp phòng ,tiền tam nguyệt hạ an cư 。phòng xá hoại ,tu trì cố 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)y mỗ giáp trì luật ,nhược hữu nghi sự ,đương vãng vấn 。(hậu an cư Pháp ,diệc như thị thuyết 。)

受七日文
thọ/thụ thất nhật văn

長老一心念!我比丘某甲,受七日法出界外,為某甲事故,還此中安居,白長老令知。(第二、第三,亦如是說。)
Trưởng-lão nhất tâm niệm !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,thọ/thụ thất nhật Pháp xuất giới ngoại ,vi mỗ giáp sự cố ,hoàn thử trung an cư ,bạch Trưởng-lão lệnh tri 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

受過七日法文
thọ/thụ quá/qua thất nhật pháp văn

大德僧聽!我比丘某甲,受過七日法,若十五日、若一月,出界外,為某甲事故,還此中安居。(第二、第三,亦如是說。)
Đại Đức tăng thính !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,thọ/thụ quá/qua thất nhật Pháp ,nhược/nhã thập ngũ nhật 、nhược/nhã nhất nguyệt ,xuất giới ngoại ,vi mỗ giáp sự cố ,hoàn thử trung an cư 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

與過七日羯磨文
dữ quá/qua thất nhật Yết-ma văn

大德僧聽!若僧時到僧忍聽,比丘某甲受過七日法,若十五日、若一月,出界外,為某甲事故,還此中安居。白如是。
Đại Đức tăng thính !nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,Tỳ-kheo mỗ giáp thọ/thụ quá/qua thất nhật Pháp ,nhược/nhã thập ngũ nhật 、nhược/nhã nhất nguyệt ,xuất giới ngoại ,vi mỗ giáp sự cố ,hoàn thử trung an cư 。bạch như thị 。

大德僧聽!比丘某甲受過七日法,若十五日、若一月,出界外,為某甲事故,還此中安居。誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法,若十五日、若一月,出界外,為某甲事故,還此中安居者默然,誰不忍者說。僧已忍比丘某甲受過七日法,若十五日、若一月,出界外,為某甲事故,還此中安居竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp thọ/thụ quá/qua thất nhật Pháp ,nhược/nhã thập ngũ nhật 、nhược/nhã nhất nguyệt ,xuất giới ngoại ,vi mỗ giáp sự cố ,hoàn thử trung an cư 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng thính Tỳ-kheo mỗ giáp thọ/thụ quá/qua thất nhật Pháp ,nhược/nhã thập ngũ nhật 、nhược/nhã nhất nguyệt ,xuất giới ngoại ,vi mỗ giáp sự cố ,hoàn thử trung an cư giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn Tỳ-kheo mỗ giáp thọ/thụ quá/qua thất nhật Pháp ,nhược/nhã thập ngũ nhật 、nhược/nhã nhất nguyệt ,xuất giới ngoại ,vi mỗ giáp sự cố ,hoàn thử trung an cư cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

自恣法第六
Tự Tứ Pháp đệ lục

與欲自恣文
dữ dục Tự Tứ văn

大德一心念!今日僧自恣,我比丘某甲亦自恣。我有病患不堪往,我與自恣及欲。(病人有五事與自恣。若言「與汝自恣」、若言「我說自恣」、若言「為我說自恣」、若現身相、若廣說,盡成與自恣。不者,不成與自恣。)
Đại Đức nhất tâm niệm !kim nhật tăng Tự Tứ ,ngã Tỳ-kheo mỗ giáp diệc Tự Tứ 。ngã hữu bệnh hoạn bất kham vãng ,ngã dữ Tự Tứ cập dục 。(bệnh nhân hữu ngũ sự dữ Tự Tứ 。nhược/nhã ngôn 「dữ nhữ Tự Tứ 」、nhược/nhã ngôn 「ngã thuyết Tự Tứ 」、nhược/nhã ngôn 「vi ngã thuyết Tự Tứ 」、nhược/nhã hiện thân tướng 、nhược/nhã quảng thuyết ,tận thành dữ Tự Tứ 。bất giả ,bất thành dữ Tự Tứ 。)

受自恣欲文(隨能憶性字多少得受。三說。至僧中應如是說言:)
thọ/thụ Tự Tứ dục văn (tùy năng ức tánh tự đa thiểu đắc thọ/thụ 。tam thuyết 。chí tăng trung ưng như thị thuyết ngôn :)

大德一心念!眾多比丘病患不堪來,我與眾多比丘受欲自恣,如是僧事,與欲自恣。
Đại Đức nhất tâm niệm !chúng đa Tỳ-kheo bệnh hoạn bất kham lai ,ngã dữ chúng đa Tỳ-kheo thọ dục Tự Tứ ,như thị tăng sự ,dữ dục Tự Tứ 。

僧差授自恣人羯磨文
tăng sái thọ/thụ Tự Tứ nhân Yết-ma văn

大德僧聽!若僧時到僧忍聽,僧今差比丘某甲作授自恣人。如是白。
Đại Đức tăng thính !nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim sái Tỳ-kheo mỗ giáp tác thọ/thụ Tự Tứ nhân 。như thị bạch 。

大德僧聽!僧今差比丘某甲作授自恣人。誰諸長老忍僧今差比丘某甲作授自恣人者默然,誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲作授自恣人竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !tăng kim sái Tỳ-kheo mỗ giáp tác thọ/thụ Tự Tứ nhân 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng kim sái Tỳ-kheo mỗ giáp tác thọ/thụ Tự Tứ nhân giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn sái Tỳ-kheo mỗ giáp tác thọ/thụ Tự Tứ nhân cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

白僧自恣文
bạch tăng Tự Tứ văn

大德僧聽!今日眾僧自恣。若僧時到僧忍聽,僧和合自恣。白如是。(作如是白已,然後自恣。)
Đại Đức tăng thính !kim nhật chúng tăng Tự Tứ 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng hòa hợp Tự Tứ 。bạch như thị 。(tác như thị bạch dĩ ,nhiên hậu Tự Tứ 。)

眾僧自恣文
chúng tăng Tự Tứ văn

大德一心念!眾僧今日自恣,我比丘某甲亦自恣。若見、聞、疑罪,大德哀愍語我,我若見罪,當如法懺悔。(第二、第三,亦如是說。)
Đại Đức nhất tâm niệm !chúng tăng kim nhật Tự Tứ ,ngã Tỳ-kheo mỗ giáp diệc Tự Tứ 。nhược/nhã kiến 、văn 、nghi tội ,Đại Đức ai mẩn ngữ ngã ,ngã nhược/nhã kiến tội ,đương như pháp sám hối 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

若四人更互自恣文
nhược/nhã tứ nhân cánh hỗ Tự Tứ văn

長老一心念!今日眾僧自恣,我比丘某甲亦自恣,我清淨。(第二、第三,亦如是說。若三人、二人,亦如是說;若一人,心念口言自恣。)
Trưởng-lão nhất tâm niệm !kim nhật chúng tăng Tự Tứ ,ngã Tỳ-kheo mỗ giáp diệc Tự Tứ ,ngã thanh tịnh 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。nhược/nhã tam nhân 、nhị nhân ,diệc như thị thuyết ;nhược/nhã nhất nhân ,tâm niệm khẩu ngôn Tự Tứ 。)

今日眾僧自恣,我比丘某甲亦自恣,我清淨。(第二、第三,亦如是說。自恣法,五人、若減五人,不得受欲。)
kim nhật chúng tăng Tự Tứ ,ngã Tỳ-kheo mỗ giáp diệc Tự Tứ ,ngã thanh tịnh 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。Tự Tứ Pháp ,ngũ nhân 、nhược/nhã giảm ngũ nhân ,bất đắc thọ dục 。)

有八難事起白僧各各三語自恣文
hữu bát nạn sự khởi bạch tăng các các tam ngữ Tự Tứ văn

大德僧聽!僧有難事。若僧時到僧忍聽,僧今各各三語自恣。白如是。(作如是白已,各各共三語自恣;再說,亦如是。若事近,不得各各三語自恣,亦不得白,彼比丘即應以此難事故去。)
Đại Đức tăng thính !tăng hữu nạn/nan sự 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim các các tam ngữ Tự Tứ 。bạch như thị 。(tác như thị bạch dĩ ,các các cộng tam ngữ Tự Tứ ;tái thuyết ,diệc như thị 。nhược sự cận ,bất đắc các các tam ngữ Tự Tứ ,diệc bất đắc bạch ,bỉ Tỳ-kheo tức ưng dĩ thử nạn/nan sự cố khứ 。)

白僧受功德衣文
bạch tăng thọ/thụ công đức y văn

大德僧聽!今日眾僧受功德衣。若僧時到僧忍聽,眾和合受功德衣。白如是。(僧應問「誰能持功德衣者?」若言有能者,應差。)
Đại Đức tăng thính !kim nhật chúng tăng thọ/thụ công đức y 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,chúng hòa hợp thọ/thụ công đức y 。bạch như thị 。(tăng ưng vấn 「thùy năng trì công đức y giả ?」nhược/nhã ngôn hữu năng giả ,ưng sái 。)

差持功德衣人羯磨文
sái trì công đức y nhân Yết-ma văn

大德僧聽!若僧時到僧忍聽,今差比丘某甲為僧持功德衣。白如是。
Đại Đức tăng thính !nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,kim sái Tỳ-kheo mỗ giáp vi tăng trì công đức y 。bạch như thị 。

大德僧聽!僧今差比丘某甲為僧持功德衣。誰諸長老忍僧今差比丘某甲為僧持功德衣者默然,誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲為僧持功德衣竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !tăng kim sái Tỳ-kheo mỗ giáp vi tăng trì công đức y 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng kim sái Tỳ-kheo mỗ giáp vi tăng trì công đức y giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn sái Tỳ-kheo mỗ giáp vi tăng trì công đức y cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

羯磨功德衣與持衣人文
Yết-ma công đức y dữ trì y nhân văn

大德僧聽!此住處僧得可分衣,現前僧應分。若僧時到僧忍聽,僧今持此衣與比丘某甲,此比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣,於此住處持。白如是。
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ tăng đắc khả phần y ,hiện tiền tăng ưng phần 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim trì thử y dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,thử Tỳ-kheo mỗ giáp đương trì thử y vi tăng thọ/thụ tác công đức y ,ư thử trụ xứ trì 。bạch như thị 。

大德僧聽!此住處僧得可分衣,現前僧應分;僧今持此衣與比丘某甲,此比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣,於此住處持。誰諸長老忍僧持此衣與比丘某甲,比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣,於此住處持者默然,誰不忍者說。僧已忍持此衣與比丘某甲,此比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣,於此住處持竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ tăng đắc khả phần y ,hiện tiền tăng ưng phần ;tăng kim trì thử y dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,thử Tỳ-kheo mỗ giáp đương trì thử y vi tăng thọ/thụ tác công đức y ,ư thử trụ xứ trì 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng trì thử y dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,Tỳ-kheo mỗ giáp đương trì thử y vi tăng thọ/thụ tác công đức y ,ư thử trụ xứ trì giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn trì thử y dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,thử Tỳ-kheo mỗ giáp đương trì thử y vi tăng thọ/thụ tác công đức y ,ư thử trụ xứ trì cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

持功德衣人持衣眾僧前文(隨諸比丘手得及衣,言得相了,應如是言:)
trì công đức y nhân trì y chúng tăng tiền văn (tùy chư Tỳ-kheo thủ đắc cập y ,ngôn đắc tướng liễu ,ưng như thị ngôn :)

此衣眾僧當受作功德衣,此衣眾僧今受作功德衣,此衣眾僧已受作功德衣。(第二、第三,亦如是說。)
thử y chúng tăng đương thọ/thụ tác công đức y ,thử y chúng tăng kim thọ/thụ tác công đức y ,thử y chúng tăng dĩ thọ/thụ tác công đức y 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

眾僧各受功德衣文
chúng tăng các thọ/thụ công đức y văn

其受者已善受,此中所有功德名稱屬我。彼應答言:「爾」。
kỳ thọ/thụ giả dĩ thiện thọ ,thử trung sở hữu công đức danh xưng chúc ngã 。bỉ ưng đáp ngôn :「nhĩ 」。

出功德衣文
xuất công đức y văn

僧集?和合?未受大戒者出?不來者說欲?僧今何所作為?(應答言「出功德衣」。)
tăng tập ?hòa hợp ?vị thọ/thụ đại giới giả xuất ?Bất-lai giả thuyết dục ?tăng kim hà sở tác vi ?(ưng đáp ngôn 「xuất công đức y 」。)

大德僧聽!今日眾僧出功德衣。若僧時到僧忍聽,僧今和合出功德衣。如是白。◎
Đại Đức tăng thính !kim nhật chúng tăng xuất công đức y 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim hòa hợp xuất công đức y 。như thị bạch 。◎

◎分衣物法第七
◎phần y vật Pháp đệ thất

僧分衣物羯磨文
tăng phần y vật Yết-ma văn

大德僧聽!此住處若衣、若非衣,現前僧應分。若僧時到僧忍聽,僧今與比丘某甲,彼某甲當還與僧。白如是。
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ nhược/nhã y 、nhược/nhã phi y ,hiện tiền tăng ưng phần 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,bỉ mỗ giáp đương hoàn dữ tăng 。bạch như thị 。

大德僧聽!此住處若衣、若非衣,現前僧應分;僧今與比丘某甲,彼某甲當還與僧。誰諸長老忍此住處若衣、若非衣,現前僧應分;僧今與比丘某甲,彼某甲當還與僧者默然,誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲,彼某甲當還與僧竟。僧忍,默然故,是事如是持。(若住處有三人、二人得施衣物,應留,各各相向,作如是說:)
Đại Đức tăng thính !thử trụ xứ nhược/nhã y 、nhược/nhã phi y ,hiện tiền tăng ưng phần ;tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,bỉ mỗ giáp đương hoàn dữ tăng 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn thử trụ xứ nhược/nhã y 、nhược/nhã phi y ,hiện tiền tăng ưng phần ;tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,bỉ mỗ giáp đương hoàn dữ tăng giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,bỉ mỗ giáp đương hoàn dữ tăng cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(nhược/nhã trụ xứ hữu tam nhân 、nhị nhân đắc thí y vật ,ưng lưu ,các các tướng hướng ,tác như thị thuyết :)

長老一心念!是住處得可分衣物,現前僧應分。是中無僧,此衣物屬我,我受用。(第二、第三,亦如是說。若獨有一人,應心念口言:)
Trưởng-lão nhất tâm niệm !thị trụ xứ đắc khả phần y vật ,hiện tiền tăng ưng phần 。thị trung vô tăng ,thử y vật chúc ngã ,ngã thọ dụng 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。nhược/nhã độc hữu nhất nhân ,ưng tâm niệm khẩu ngôn :)

是住處得可分衣物,現前僧應分。是中無僧,此衣物屬我,我受用。(第二、第三,亦如是說。)
thị trụ xứ đắc khả phần y vật ,hiện tiền tăng ưng phần 。thị trung vô tăng ,thử y vật chúc ngã ,ngã thọ dụng 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

瞻病人持亡者衣物至僧中說文
chiêm bệnh nhân trì vong giả y vật chí tăng trung thuyết văn

大德僧聽!比丘某甲此住處命過,所有衣鉢、坐具、針筒、盛衣(袖-由+著)器,此住處現前僧應分。(第二、第三,亦如是說。)
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp thử trụ xứ mạng quá/qua ,sở hữu y bát 、tọa cụ 、châm đồng 、thịnh y (tụ -do +trước/trứ )khí ,thử trụ xứ hiện tiền tăng ưng phần 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

羯磨亡者衣鉢與看病人文
Yết-ma vong giả y bát dữ khán bệnh nhân văn

大德僧聽!比丘某甲命過,所有衣鉢、坐具、針筒、盛衣(袖-由+著)器,現前僧應分。若僧時到僧忍聽,僧今與看病人某甲。白如是。
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp mạng quá/qua ,sở hữu y bát 、tọa cụ 、châm đồng 、thịnh y (tụ -do +trước/trứ )khí ,hiện tiền tăng ưng phần 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim dữ khán bệnh nhân mỗ giáp 。bạch như thị 。

大德僧聽!比丘某甲命過,所有衣鉢、坐具、針筒、盛衣(袖-由+著)器,現前僧應分;僧今與看病人某甲。誰諸長老忍僧與看病人某甲衣鉢、坐具、針筒、盛衣(袖-由+著)器者默然,誰不忍者說。僧已忍與看病人某甲衣鉢、坐具、針筒、盛衣(袖-由+著)器竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp mạng quá/qua ,sở hữu y bát 、tọa cụ 、châm đồng 、thịnh y (tụ -do +trước/trứ )khí ,hiện tiền tăng ưng phần ;tăng kim dữ khán bệnh nhân mỗ giáp 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng dữ khán bệnh nhân mỗ giáp y bát 、tọa cụ 、châm đồng 、thịnh y (tụ -do +trước/trứ )khí giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn dữ khán bệnh nhân mỗ giáp y bát 、tọa cụ 、châm đồng 、thịnh y (tụ -do +trước/trứ )khí cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

僧分亡者餘衣物羯磨文
tăng phần vong giả dư y vật Yết-ma văn

大德僧聽!比丘某甲命過,所有若衣、若非衣現前僧應分。若僧時到僧忍聽,僧今與比丘某甲,彼某甲當還與僧。白如是。
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp mạng quá/qua ,sở hữu nhược/nhã y 、nhược/nhã phi y hiện tiền tăng ưng phần 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,bỉ mỗ giáp đương hoàn dữ tăng 。bạch như thị 。

大德僧聽!比丘某甲命過,所有若衣、若非衣,現前僧應分;僧今與比丘某甲,彼某甲當還與僧。誰諸長老忍比丘某甲命過,所有若衣、若非衣,現前僧應分;僧今與比丘某甲,彼某甲當還與僧者默然,誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲,彼某甲當還與僧竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp mạng quá/qua ,sở hữu nhược/nhã y 、nhược/nhã phi y ,hiện tiền tăng ưng phần ;tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,bỉ mỗ giáp đương hoàn dữ tăng 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn Tỳ-kheo mỗ giáp mạng quá/qua ,sở hữu nhược/nhã y 、nhược/nhã phi y ,hiện tiền tăng ưng phần ;tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,bỉ mỗ giáp đương hoàn dữ tăng giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,bỉ mỗ giáp đương hoàn dữ tăng cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

若三人、二人分亡者衣物文(若住處有三人、二人欲分亡者衣物,應各各相向作如是言:)
nhược/nhã tam nhân 、nhị nhân phần vong giả y vật văn (nhược/nhã trụ xứ hữu tam nhân 、nhị nhân dục phần vong giả y vật ,ưng các các tướng hướng tác như thị ngôn :)

長老一心念!比丘某甲命過,所有若衣、若非衣,現前僧應分。此住處無僧,是衣物屬我,我應受用。(第二、第三,亦如是說。若獨一人,心念口言:)
Trưởng-lão nhất tâm niệm !Tỳ-kheo mỗ giáp mạng quá/qua ,sở hữu nhược/nhã y 、nhược/nhã phi y ,hiện tiền tăng ưng phần 。thử trụ xứ vô tăng ,thị y vật chúc ngã ,ngã ưng thọ dụng 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。nhược/nhã độc nhất nhân ,tâm niệm khẩu ngôn :)

比丘某甲命過,所有若衣、若非衣,現前僧應分。此住處無僧,是衣物屬我,我應受用。(第二、第三,亦如是說。)
Tỳ-kheo mỗ giáp mạng quá/qua ,sở hữu nhược/nhã y 、nhược/nhã phi y ,hiện tiền tăng ưng phần 。thử trụ xứ vô tăng ,thị y vật chúc ngã ,ngã ưng thọ dụng 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

作淨法第八
tác tịnh Pháp đệ bát

結作淨地文(淨地有四種:一者,檀越若經營人作僧伽藍時處分。二者,若為作僧伽藍,未施。三者,僧伽藍都無籬障及塹,若半有籬牆及塹。四者,僧作白二羯磨結。)
kết/kiết tác tịnh địa văn (tịnh địa hữu tứ chủng :nhất giả ,đàn việt nhược/nhã kinh doanh nhân tác tăng già lam thời xứ/xử phần 。nhị giả ,nhược/nhã vi tác tăng già lam ,vị thí 。tam giả ,tăng già lam đô vô li chướng cập tiệm ,nhược/nhã bán hữu li tường cập tiệm 。tứ giả ,tăng tác bạch nhị Yết-ma kết/kiết 。)

大德僧聽!若僧時到僧忍聽,僧今結某處作淨地。白如是。
Đại Đức tăng thính !nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim kết/kiết mỗ xứ/xử tác tịnh địa 。bạch như thị 。

大德僧聽!僧今結某處作淨地。誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然,誰不忍者說。僧已忍結某處作淨地竟。僧忍,默然故,是事如是持。(若故僧伽藍,疑先有淨地,應解已然後更結。)
Đại Đức tăng thính !tăng kim kết/kiết mỗ xứ/xử tác tịnh địa 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng kết/kiết mỗ xứ/xử tác tịnh địa giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn kết/kiết mỗ xứ/xử tác tịnh địa cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(nhược/nhã cố tăng già lam ,nghi tiên hữu tịnh địa ,ưng giải dĩ nhiên hậu cánh kết/kiết 。)

差人監淨地羯磨文(彼如法作飲食、淨菜葉、楊枝,如是等事。)
sái nhân giam tịnh địa Yết-ma văn (bỉ như pháp tác ẩm thực 、tịnh thái diệp 、dương chi ,như thị đẳng sự 。)

大德僧聽!若僧時到僧忍聽,比丘某甲能為僧作淨法人。白如是。
Đại Đức tăng thính !nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,Tỳ-kheo mỗ giáp năng vi tăng tác tịnh Pháp nhân 。bạch như thị 。

大德僧聽!比丘某甲能為僧作淨法人。誰諸長老忍比丘某甲作淨法人者默然,誰不忍者說。僧已忍比丘某甲作淨法人竟。僧忍,默然故,是事如是持。(差作維那,敷僧臥具、分僧粥、分餅、分雨衣、處分沙彌、守僧園人,如是等諸羯磨文同,但稱事為異耳。)
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp năng vi tăng tác tịnh Pháp nhân 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn Tỳ-kheo mỗ giáp tác tịnh Pháp nhân giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn Tỳ-kheo mỗ giáp tác tịnh Pháp nhân cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(sái tác duy na ,phu tăng ngọa cụ 、phần tăng chúc 、phần bính 、phần vũ y 、xứ/xử phần sa di 、thủ tăng viên nhân ,như thị đẳng chư Yết-ma văn đồng ,đãn xưng sự vi dị nhĩ 。)

真實淨施文
chân thật tịnh thí văn

長老一心念!我某甲,有此長衣未作淨,今為淨故施與長老,為真實淨。(作真實施者,應問受施主然後得用。)
Trưởng-lão nhất tâm niệm !ngã mỗ giáp ,hữu thử trường/trưởng y vị tác tịnh ,kim vi tịnh cố thí dữ Trưởng-lão ,vi chân thật tịnh 。(tác chân thật thí giả ,ưng vấn thọ/thụ thí chủ nhiên hậu đắc dụng 。)

展轉淨施文
triển chuyển tịnh thí văn

長老一心念!我比丘某甲,有此長衣未作淨,為展轉淨,施與長老。(彼受請者應如是語言:)長老一心念!汝有此長衣未作淨,為展轉淨故施與我,我今受之。(受已,當問彼言:)汝施與誰?(彼應言:)施與某甲。(受請者應語如此語:)長老一心念!汝是長衣未作淨,為展轉淨故施與我,我已受之。是衣某甲已有,汝為某甲故護持,用時隨意。(展轉淨施者,若問、若不問,隨意用。)
Trưởng-lão nhất tâm niệm !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,hữu thử trường/trưởng y vị tác tịnh ,vi triển chuyển tịnh ,thí dữ Trưởng-lão 。(bỉ thọ/thụ thỉnh giả ưng như thị ngữ ngôn :)Trưởng-lão nhất tâm niệm !nhữ hữu thử trường/trưởng y vị tác tịnh ,vi triển chuyển tịnh cố thí dữ ngã ,ngã kim thọ/thụ chi 。(thọ/thụ dĩ ,đương vấn bỉ ngôn :)nhữ thí dữ thùy ?(bỉ ưng ngôn :)thí dữ mỗ giáp 。(thọ/thụ thỉnh giả ưng ngữ như thử ngữ :)Trưởng-lão nhất tâm niệm !nhữ thị trường/trưởng y vị tác tịnh ,vi triển chuyển tịnh cố thí dữ ngã ,ngã dĩ thọ/thụ chi 。thị y mỗ giáp dĩ hữu ,nhữ vi mỗ giáp cố hộ trì ,dụng thời tùy ý 。(triển chuyển tịnh thí giả ,nhược/nhã vấn 、nhược/nhã bất vấn ,tùy ý dụng 。)

受七日藥文(先從淨人受已,持至大比丘所,作如是言:)
thọ/thụ thất nhật dược văn (tiên tùng tịnh nhân thọ/thụ dĩ ,trì chí Đại Tỳ-kheo sở ,tác như thị ngôn :)

長老一心念!我比丘某甲,有病因緣,是七日藥,為共宿七日故,今於長老邊受。(第二、第三,亦如是說。)
Trưởng-lão nhất tâm niệm !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,hữu bệnh nhân duyên ,thị thất nhật dược ,vi cọng tú thất nhật cố ,kim ư Trưởng-lão biên thọ/thụ 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

受盡形壽藥文(先從淨人受已,持至大比丘所,作如是言:)
thọ/thụ tận hình thọ dược văn (tiên tùng tịnh nhân thọ/thụ dĩ ,trì chí Đại Tỳ-kheo sở ,tác như thị ngôn :)

長老一心念!我比丘某甲有病,此盡形壽藥,為共宿長服故,今於長老邊受。(第二、第三,亦如是說。不經宿不口受。)
Trưởng-lão nhất tâm niệm !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp hữu bệnh ,thử tận hình thọ dược ,vi cọng tú trường/trưởng phục cố ,kim ư Trưởng-lão biên thọ/thụ 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。bất Kinh tú bất khẩu thọ/thụ 。)

雜法第九
tạp Pháp đệ cửu

乞作小房羯磨文
khất tác tiểu phòng Yết-ma văn

大德僧聽!我比丘某甲,自乞作屋,無主,自為己,我今從眾僧乞知無難、無妨處。(第二、第三,亦如是說。僧當觀此比丘,若可信,即聽;若不可信,一切僧應到彼處看,若遣可信者看。看已,應作羯磨。)
Đại Đức tăng thính !ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,tự khất tác ốc ,vô chủ ,tự vi kỷ ,ngã kim tùng chúng tăng khất tri vô nan 、vô phương xứ/xử 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。tăng đương quán thử Tỳ-kheo ,nhược/nhã khả tín ,tức thính ;nhược/nhã bất khả tín ,nhất thiết tăng ưng đáo bỉ xứ khán ,nhược/nhã khiển khả tín giả khán 。khán dĩ ,ưng tác Yết-ma 。)

大德僧聽!比丘某甲,自乞作屋,無主,自為己,今從眾僧乞處分無難、無妨處。若僧時到僧忍聽,僧今與比丘某甲,處分無難、無妨處。白如是。
Đại Đức tăng thính !Tỳ-kheo mỗ giáp ,tự khất tác ốc ,vô chủ ,tự vi kỷ ,kim tùng chúng tăng khất xứ/xử phần vô nan 、vô phương xứ/xử 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,xứ/xử phần vô nan 、vô phương xứ/xử 。bạch như thị 。

大德僧聽!此比丘某甲,自乞作屋,無主,自為己,今從眾僧乞處分無難、無妨處;僧今與比丘某甲,處分無難、無妨處。誰諸長老忍僧與比丘某甲,處分無難、無妨處者默然,誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲,處分無難、無妨處竟。僧忍,默然故,是事如是持。(次後大房羯磨,文與此同,但稱有主為異。)
Đại Đức tăng thính !thử Tỳ-kheo mỗ giáp ,tự khất tác ốc ,vô chủ ,tự vi kỷ ,kim tùng chúng tăng khất xứ/xử phần vô nan 、vô phương xứ/xử ;tăng kim dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,xứ/xử phần vô nan 、vô phương xứ/xử 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,xứ/xử phần vô nan 、vô phương xứ/xử giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn dữ Tỳ-kheo mỗ giáp ,xứ/xử phần vô nan 、vô phương xứ/xử cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(thứ hậu Đại phòng Yết-ma ,văn dữ thử đồng ,đãn xưng hữu chủ vi dị 。)

足食已受殘食文(應持食至彼比丘所,應作如是言:)
túc thực/tự dĩ thọ/thụ tàn thực/tự văn (ưng trì thực/tự chí bỉ Tỳ-kheo sở ,ưng tác như thị ngôn :)

大德!我已足食,大德看是知是,作餘食法。(彼應取少許食已,語言:)我已食止,汝可食之。
Đại Đức !ngã dĩ túc thực/tự ,Đại Đức khán thị tri thị ,tác dư thực/tự Pháp 。(bỉ ưng thủ thiểu hứa thực/tự dĩ ,ngữ ngôn :)ngã dĩ thực/tự chỉ ,nhữ khả thực/tự chi 。

受請已作殘食文(應持食至彼比丘前,作如是言:)
thọ/thụ thỉnh dĩ tác tàn thực/tự văn (ưng trì thực/tự chí bỉ Tỳ-kheo tiền ,tác như thị ngôn :)

長老!我已受請,長老看是知是,作餘食法。(彼應取少許食已,語言:)我已食止,汝可食之。
Trưởng-lão !ngã dĩ thọ/thụ thỉnh ,Trưởng-lão khán thị tri thị ,tác dư thực/tự Pháp 。(bỉ ưng thủ thiểu hứa thực/tự dĩ ,ngữ ngôn :)ngã dĩ thực/tự chỉ ,nhữ khả thực/tự chi 。

受請已食前食後入他家囑文
thọ/thụ thỉnh dĩ thực tiền thực/tự hậu nhập tha gia chúc văn

長老一心念!我某甲,已受某甲請,有緣事,欲入某甲聚落,至某甲家,白長老令知。
Trưởng-lão nhất tâm niệm !ngã mỗ giáp ,dĩ thọ/thụ mỗ giáp thỉnh ,hữu duyên sự ,dục nhập mỗ giáp tụ lạc ,chí mỗ giáp gia ,bạch Trưởng-lão lệnh tri 。

非時入村囑授文
phi thời nhập thôn chúc thọ/thụ văn

長老一心念!我某甲,非時入某甲聚落,至某甲家,為如是緣事,白長老令知。
Trưởng-lão nhất tâm niệm !ngã mỗ giáp ,phi thời nhập mỗ giáp tụ lạc ,chí mỗ giáp gia ,vi như thị duyên sự ,bạch Trưởng-lão lệnh tri 。

比丘尼雜羯磨曇無德律三藏法師出
Tì-kheo-ni tạp Yết-ma đàm vô đức luật Tam tạng Pháp sư xuất

諸結界法第一(結解諸界法,子注次第名盡與大僧同,稱尼大姊異。)
chư kết giới Pháp đệ nhất (kết giải chư giới Pháp ,tử chú thứ đệ danh tận dữ đại tăng đồng ,xưng ni đại tỉ dị 。)

受戒法第二
thọ/thụ giới pháp đệ nhị

比丘尼乞畜眾羯磨文(若比丘尼欲度人者,當往比丘尼僧,偏露右肩,脫革屣,禮僧足已,右膝著地,合掌,作如是言:)
Tì-kheo-ni khất súc chúng Yết-ma văn (nhược/nhã Tì-kheo-ni dục độ nhân giả ,đương vãng Tì-kheo-ni tăng ,Thiên lộ hữu kiên ,thoát cách tỉ ,lễ tăng túc dĩ ,hữu tất trước địa ,hợp chưởng ,tác như thị ngôn :)

大姊僧聽!我比丘尼某甲,今從眾僧乞度人授具足戒。願僧聽我度人授具足戒。(第二、第三,亦如是說。)
đại tỉ tăng thính !ngã Tì-kheo-ni mỗ giáp ,kim tùng chúng tăng khất độ nhân thọ/thụ cụ túc giới 。nguyện tăng thính ngã độ nhân thọ/thụ cụ túc giới 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

尼僧與作畜眾羯磨文
ni tăng dữ tác súc chúng Yết-ma văn

大姊僧聽!此比丘尼某甲,今從眾僧乞度人授人具足戒。若僧時到僧忍聽,僧今聽比丘尼某甲,度人授人具足戒。白如是。
đại tỉ tăng thính !thử Tì-kheo-ni mỗ giáp ,kim tùng chúng tăng khất độ nhân thọ/thụ nhân cụ túc giới 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim thính Tì-kheo-ni mỗ giáp ,độ nhân thọ/thụ nhân cụ túc giới 。bạch như thị 。

大姊僧聽!此比丘尼某甲,今從眾僧乞度人授人具足戒。僧今聽比丘尼某甲,度人授人具足戒。誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然,誰不忍者說。僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟。僧忍,默然故,是事如是持。
đại tỉ tăng thính !thử Tì-kheo-ni mỗ giáp ,kim tùng chúng tăng khất độ nhân thọ/thụ nhân cụ túc giới 。tăng kim thính Tì-kheo-ni mỗ giáp ,độ nhân thọ/thụ nhân cụ túc giới 。thùy chư đại tỉ nhẫn tăng thính Tì-kheo-ni mỗ giáp độ nhân thọ/thụ nhân cụ túc giới giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn thính Tì-kheo-ni mỗ giáp độ nhân thọ/thụ nhân cụ túc giới cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

度沙彌尼文(若欲在比丘尼寺內剃髮者,應白僧,若房房語令知,然後剃髮。應作如是白:)
độ sa di ni văn (nhược/nhã dục tại Tì-kheo-ni tự nội thế phát giả ,ưng bạch tăng ,nhược/nhã phòng phòng ngữ lệnh tri ,nhiên hậu thế phát 。ưng tác như thị bạch :)

大姊僧聽!此某甲,欲從某甲求剃髮。若僧時到僧忍聽,為某甲剃髮。白如是。(應作如是白已,為剃髮。若欲在比丘尼內出家,應白僧,若房房語令知。應作如是白言:)
đại tỉ tăng thính !thử mỗ giáp ,dục tùng mỗ giáp cầu thế phát 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,vi mỗ giáp thế phát 。bạch như thị 。(ưng tác như thị bạch dĩ ,vi thế phát 。nhược/nhã dục tại Tì-kheo-ni nội xuất gia ,ưng bạch tăng ,nhược/nhã phòng phòng ngữ lệnh tri 。ưng tác như thị bạch ngôn :)

大姊僧聽!此某甲,從某甲求出家。若僧時到僧忍聽,與某甲出家。白如是。(應作如是白已,與出家。應作如是出家,教出家者著袈裟已,偏露右肩,脫革屣,右膝著地,合掌,教作如是言:)
đại tỉ tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng mỗ giáp cầu xuất gia 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,dữ mỗ giáp xuất gia 。bạch như thị 。(ưng tác như thị bạch dĩ ,dữ xuất gia 。ưng tác như thị xuất gia ,giáo xuất gia giả trước/trứ ca sa dĩ ,Thiên lộ hữu kiên ,thoát cách tỉ ,hữu tất trước địa ,hợp chưởng ,giáo tác như thị ngôn :)

我某甲,歸依佛,歸依法,歸依僧。我今隨佛出家,和上某甲,如來、無所著、等正覺,是我世尊。(第二、第三,亦如是說。)
ngã mỗ giáp ,quy y Phật ,quy y pháp ,quy y tăng 。ngã kim tùy Phật xuất gia ,hòa thượng mỗ giáp ,Như Lai 、vô sở trước 、đẳng chánh giác ,thị ngã Thế Tôn 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

我某甲,歸依佛,歸依法,歸依僧。我今隨佛出家竟,和上某甲,如來、無所著、等正覺,是我世尊。(第二、第三,亦如是說。說如是已,應與受戒。)
ngã mỗ giáp ,quy y Phật ,quy y pháp ,quy y tăng 。ngã kim tùy Phật xuất gia cánh ,hòa thượng mỗ giáp ,Như Lai 、vô sở trước 、đẳng chánh giác ,thị ngã Thế Tôn 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。thuyết như thị dĩ ,ưng dữ thọ/thụ giới 。)

盡形壽不得殺生。是沙彌尼戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc sát sanh 。thị sa di ni giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得偷盜。是沙彌尼戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc thâu đạo 。thị sa di ni giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得婬欲。是沙彌尼戒,能持不?(答言:「能」。)
tận hình thọ bất đắc dâm dục 。thị sa di ni giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn :「năng 」。)

盡形壽不得妄語。是沙彌尼戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc vọng ngữ 。thị sa di ni giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得飲酒。是沙彌尼戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc ẩm tửu 。thị sa di ni giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得著華鬘、香塗身。是沙彌尼戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc trước/trứ hoa man 、hương đồ thân 。thị sa di ni giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得歌舞倡伎亦不往觀聽。是沙彌尼戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc ca vũ xướng kỹ diệc bất vãng quán thính 。thị sa di ni giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得高廣大床上坐。是沙彌尼戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc cao quảng đại sàng Thượng tọa 。thị sa di ni giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得非時食。是沙彌尼戒,能持不?(答言「能」。)
tận hình thọ bất đắc phi thời thực 。thị sa di ni giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

盡形壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌尼戒,能持不?(答言:「能。」)
tận hình thọ bất đắc tróc trì sanh tượng kim ngân bảo vật 。thị sa di ni giới ,năng trì bất ?(đáp ngôn :「năng 。」)

如是沙彌尼十戒,盡形壽不應犯。
như thị sa di ni thập giới ,tận hình thọ bất ưng phạm 。

當供養三寶:佛寶、法寶、僧寶;勤修三業:坐禪、誦經、勸佐眾事。(聽童女十八者,二年學戒,年滿二十,比丘僧中受大戒。若年十歲曾出嫡者,聽二年中學戒,滿十二,與授具足戒。應如是與二歲學戒。)
đương cúng dường Tam Bảo :Phật bảo 、pháp bảo 、tăng bảo ;cần tu tam nghiệp :tọa Thiền 、tụng Kinh 、khuyến tá chúng sự 。(thính đồng nữ thập bát giả ,nhị niên học giới ,niên mãn nhị thập ,Tỳ-kheo tăng trung thọ/thụ đại giới 。nhược/nhã niên thập tuế tằng xuất đích giả ,thính nhị niên trung học giới ,mãn thập nhị ,dữ thọ/thụ cụ túc giới 。ưng như thị dữ nhị tuế học giới 。)

式叉摩那受六法文(沙彌尼應往比丘尼僧中,偏露右肩,脫革屣,禮比丘尼僧足已,右膝著地,合掌,白如是言:)
thức xoa ma na thọ/thụ lục pháp văn (sa di ni ưng vãng Tì-kheo-ni tăng trung ,Thiên lộ hữu kiên ,thoát cách tỉ ,lễ Tì-kheo-ni tăng túc dĩ ,hữu tất trước địa ,hợp chưởng ,bạch như thị ngôn :)

大姊僧聽!我沙彌尼某甲,從僧乞二歲學戒,和上尼某甲。願僧濟度我,慈愍故,與我二歲學戒。(第二、第三,亦如是說。應將沙彌尼往離聞處、著見處已,眾中差堪能羯磨者,如上應作如是白:)
đại tỉ tăng thính !ngã sa di ni mỗ giáp ,tòng tăng khất nhị tuế học giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。nguyện tăng tế độ ngã ,từ mẫn cố ,dữ ngã nhị tuế học giới 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。ưng tướng sa di ni vãng ly văn xứ/xử 、trước/trứ kiến xứ dĩ ,chúng trung sái kham năng Yết-ma giả ,như thượng ưng tác như thị bạch :)

大姊僧聽!此沙彌尼某甲,從僧乞二歲學戒,和上尼某甲。若僧時到僧忍聽,僧今與沙彌尼某甲二歲學戒,和上尼某甲。白如是。
đại tỉ tăng thính !thử sa di ni mỗ giáp ,tòng tăng khất nhị tuế học giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim dữ sa di ni mỗ giáp nhị tuế học giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。bạch như thị 。

大姊僧聽!此沙彌尼某甲,今從僧乞二歲學戒,和上尼某甲;僧今與沙彌尼某甲二歲學戒,和上尼某甲。誰諸大姊忍僧與沙彌尼某甲二歲學戒,和上尼某甲者默然,誰不忍者說。是初羯磨。(第二、第三,亦如是說。)僧已忍與沙彌尼某甲二歲學戒竟,和上尼某甲。僧忍,默然故,是事如是持。(應喚來,禮僧足,戒師前與六法。)
đại tỉ tăng thính !thử sa di ni mỗ giáp ,kim tòng tăng khất nhị tuế học giới ,hòa thượng ni mỗ giáp ;tăng kim dữ sa di ni mỗ giáp nhị tuế học giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。thùy chư đại tỉ nhẫn tăng dữ sa di ni mỗ giáp nhị tuế học giới ,hòa thượng ni mỗ giáp giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。thị sơ Yết-ma 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)tăng dĩ nhẫn dữ sa di ni mỗ giáp nhị tuế học giới cánh ,hòa thượng ni mỗ giáp 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(ưng hoán lai ,lễ tăng túc ,giới sư tiền dữ lục pháp 。)

汝諦聽!如來、無所著、等正覺說六法。不得犯不淨行,行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法;非式叉摩那,非釋種女。若與染污心男子共身相摩觸,缺戒,應更與學戒。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
nhữ đế thính !Như Lai 、vô sở trước 、đẳng chánh giác thuyết lục pháp 。bất đắc phạm bất tịnh hạnh ,hạnh/hành/hàng dâm dục pháp 。nhược/nhã thức xoa ma na hạnh/hành/hàng dâm dục pháp ;phi thức xoa ma na ,phi Thích chủng nữ 。nhược/nhã dữ nhiễm ô tâm nam tử cọng thân tướng ma xúc ,khuyết giới ,ưng cánh dữ học giới 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

不得偷盜乃至草葉。若式叉摩那取人五錢、若過五錢,自取、教人取,自斫、教人斫,自破、教人破,若燒、若埋、若壞色;非式叉摩那,非釋種女。若取減五錢,缺戒,應更與學戒。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
bất đắc thâu đạo nãi chí thảo diệp 。nhược/nhã thức xoa ma na thủ nhân ngũ tiễn 、nhược quá ngũ tiễn ,tự thủ 、giáo nhân thủ ,tự chước 、giáo nhân chước ,tự phá 、giáo nhân phá ,nhược/nhã thiêu 、nhược/nhã mai 、nhược/nhã hoại sắc ;phi thức xoa ma na ,phi Thích chủng nữ 。nhược/nhã thủ giảm ngũ tiễn ,khuyết giới ,ưng cánh dữ học giới 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

不得故斷眾生命乃至蟻子。若式叉摩那故自手斷人命、求刀授與,教死、勸死、讚死,若與人非藥,若墮胎,厭禱呪術,自作、教人作;非式叉摩那,非釋種女。若斷畜生不能變化者命,缺戒,應更與學戒。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
bất đắc cố đoạn chúng sanh mạng nãi chí nghĩ tử 。nhược/nhã thức xoa ma na cố tự thủ đoạn nhân mạng 、cầu đao thụ dữ ,giáo tử 、khuyến tử 、tán tử ,nhược/nhã dữ nhân phi dược ,nhược/nhã đọa thai ,yếm đảo chú thuật ,tự tác 、giáo nhân tác ;phi thức xoa ma na ,phi Thích chủng nữ 。nhược/nhã đoạn súc sanh bất năng biến hóa giả mạng ,khuyết giới ,ưng cánh dữ học giới 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

不得妄語乃至戲笑。若式叉摩那不真實,無所有,自稱言得上人法,言得禪、得解脫、得定、得四空定,得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果,言天來、龍來、鬼神來供養我;非式叉摩那,非釋種女。若於眾中故妄語,缺戒,應更與學戒。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
bất đắc vọng ngữ nãi chí hí tiếu 。nhược/nhã thức xoa ma na bất chân thật ,vô sở hữu ,tự xưng ngôn đắc thượng nhân Pháp ,ngôn đắc Thiền 、đắc giải thoát 、đắc định 、đắc tứ không định ,đắc Tu-đà-hoàn quả 、Tư đà hàm quả 、A-na-hàm quả 、A-la-hán quả ,ngôn Thiên lai 、long lai 、quỷ thần lai cúng dường ngã ;phi thức xoa ma na ,phi Thích chủng nữ 。nhược/nhã ư chúng trung cố vọng ngữ ,khuyết giới ,ưng cánh dữ học giới 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

不得非時食。若式叉摩那非時食,犯戒,應更與學戒。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
bất đắc phi thời thực 。nhược/nhã thức xoa ma na phi thời thực ,phạm giới ,ưng cánh dữ học giới 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

不得飲酒。若式叉摩那飲酒,犯戒,應更與學戒。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
bất đắc ẩm tửu 。nhược/nhã thức xoa ma na ẩm tửu ,phạm giới ,ưng cánh dữ học giới 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

式叉摩那於一切比丘尼戒,是中應盡學,除自取食過食與比丘尼。
thức xoa ma na ư nhất thiết bỉ khâu ni giới ,thị trung ưng tận học ,trừ tự thủ thực/tự quá/qua thực/tự dữ Tì-kheo-ni 。

式叉摩那尼僧中受大戒文(應求和上,作如是言:)
thức xoa ma na ni tăng trung thọ/thụ đại giới văn (ưng cầu hòa thượng ,tác như thị ngôn :)

我某甲,今求阿姨為和上,願阿姨為我作和上。我依阿姨故,得受大戒。(第二、第三,亦如是說。和上應答言:「可爾」。若式叉摩那學戒已,若年滿二十、若滿十二,應與受大戒白四羯磨。應如是與戒,將受人離聞處、著見處,是中戒師應差教授師。)
ngã mỗ giáp ,kim cầu a di vi hòa thượng ,nguyện a di vi ngã tác hòa thượng 。ngã y a di cố ,đắc thọ/thụ đại giới 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。hòa thượng ưng đáp ngôn :「khả nhĩ 」。nhược/nhã thức xoa ma na học giới dĩ ,nhược/nhã niên mãn nhị thập 、nhược/nhã mãn thập nhị ,ưng dữ thọ/thụ đại giới bạch tứ yết ma 。ưng như thị dữ giới ,tướng thọ/thụ nhân ly văn xứ/xử 、trước/trứ kiến xứ ,thị trung giới sư ưng sái giáo thọ sư 。)

大姊僧聽!此某甲,從和上尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽,某甲尼為教授師。白如是。(教授師應至受戒人所,語言:)
đại tỉ tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng hòa thượng ni mỗ giáp cầu thọ/thụ đại giới 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,mỗ giáp ni vi giáo thọ sư 。bạch như thị 。(giáo thọ sư ưng chí thọ/thụ giới nhân sở ,ngữ ngôn :)

此汝安陀會、欝多羅僧、僧伽梨、僧竭支、覆肩衣、鉢。此衣鉢是汝有不?答言「有」。
thử nhữ an đà hội 、uất Ta-la tăng 、tăng già lê 、tăng kiệt chi 、phước kiên y 、bát 。thử y bát thị nhữ hữu bất ?đáp ngôn 「hữu 」。

汝諦聽!今真誠時,我今問汝,有便言有,無當言無。汝不曾作比丘尼不?不賊心受戒不?不殺父、殺母、殺阿羅漢不?不非人不?非畜生不?非二根人不?汝字何等?和上字誰?年歲滿不?衣鉢具足不?父母、夫主為聽汝不?不負人債不?非婢不?是女人不?女人有如是諸病:癩、癰疽、白癩、乾痟、癲狂、二根、二道合、道小、大小便常漏、涕唾常出。汝有如是諸病不?(答言「無」。應語言:)如我向者所問,僧中亦當如是問。如向者答我,僧中亦當如是答。(彼教授師問已,應還至僧中,如常威儀,至舒手及比丘尼僧處立,應作如是言:)
nhữ đế thính !kim chân thành thời ,ngã kim vấn nhữ ,hữu tiện ngôn hữu ,vô đương ngôn vô 。nhữ bất tằng tác Tì-kheo-ni bất ?bất tặc tâm thọ/thụ giới bất ?bất sát phụ 、sát mẫu 、sát A-la-hán bất ?bất phi nhân bất ?phi súc sanh bất ?phi nhị căn nhân bất ?nhữ tự hà đẳng ?hòa thượng tự thùy ?niên tuế mãn bất ?y bát cụ túc bất ?phụ mẫu 、phu chủ vi thính nhữ bất ?bất phụ nhân trái bất ?phi Tì bất ?thị nữ nhân bất ?nữ nhân hữu như thị chư bệnh :lại 、ung thư 、bạch lại 、kiền 痟、điên cuồng 、nhị căn 、nhị đạo hợp 、đạo tiểu 、Đại tiểu tiện thường lậu 、thế thóa thường xuất 。nhữ hữu như thị chư bệnh bất ?(đáp ngôn 「vô 」。ưng ngữ ngôn :)như ngã hướng giả sở vấn ,tăng trung diệc đương như thị vấn 。như hướng giả đáp ngã ,tăng trung diệc đương như thị đáp 。(bỉ giáo thọ sư vấn dĩ ,ưng hoàn chí tăng trung ,như thường uy nghi ,chí thư thủ cập Tì-kheo-ni tăng xứ/xử lập ,ưng tác như thị ngôn :)

大姊僧聽!是某甲,從和上尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽,我已教授竟,聽使來。白如是。(教授師應喚受戒人言「來」。來已,為捉衣鉢,教禮比丘尼僧足,在戒師前胡跪,合掌,白如是言:)
đại tỉ tăng thính !thị mỗ giáp ,tùng hòa thượng ni mỗ giáp cầu thọ/thụ đại giới 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,ngã dĩ giáo thọ cánh ,thính sử lai 。bạch như thị 。(giáo thọ sư ưng hoán thọ/thụ giới nhân ngôn 「lai 」。lai dĩ ,vi tróc y bát ,giáo lễ Tì-kheo-ni tăng túc ,tại giới sư tiền hồ quỵ ,hợp chưởng ,bạch như thị ngôn :)

大姊僧聽!我某甲,從和上尼某甲求受大戒。我某甲,今從僧乞受大戒,和上尼某甲。願僧濟拔我,慈愍故。(第二、第三,亦如是說。是中戒師應作白:)
đại tỉ tăng thính !ngã mỗ giáp ,tùng hòa thượng ni mỗ giáp cầu thọ/thụ đại giới 。ngã mỗ giáp ,kim tòng tăng khất thọ/thụ đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。nguyện tăng tế bạt ngã ,từ mẫn cố 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。thị trung giới sư ưng tác bạch :)

大姊僧聽!此某甲,從和上尼某甲求受大戒。此某甲,今從僧乞受大戒,和上尼某甲。若僧時到僧忍聽,我問諸難事。白如是。
đại tỉ tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng hòa thượng ni mỗ giáp cầu thọ/thụ đại giới 。thử mỗ giáp ,kim tòng tăng khất thọ/thụ đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,ngã vấn chư nạn sự 。bạch như thị 。

汝諦聽!今是真誠時,我今問汝,有便言有,無當言無。汝不曾作比丘尼不?不賊心受戒不?不殺父、殺母、殺阿羅漢不?非非人不?非畜生不?非二根人不?汝字何等?和上字誰?年歲滿不?衣鉢具足不?父母、夫主為聽汝不?非負人債不?非婢不?是女人不?女人有如是諸病:癩、癰疽、白癩、乾痟、癲狂、二根、二道合、道小、大小便常漏、涕唾常出。有如是諸病不?(答言「無」。應作白:)
nhữ đế thính !kim thị chân thành thời ,ngã kim vấn nhữ ,hữu tiện ngôn hữu ,vô đương ngôn vô 。nhữ bất tằng tác Tì-kheo-ni bất ?bất tặc tâm thọ/thụ giới bất ?bất sát phụ 、sát mẫu 、sát A-la-hán bất ?phi phi nhân bất ?phi súc sanh bất ?phi nhị căn nhân bất ?nhữ tự hà đẳng ?hòa thượng tự thùy ?niên tuế mãn bất ?y bát cụ túc bất ?phụ mẫu 、phu chủ vi thính nhữ bất ?phi phụ nhân trái bất ?phi Tì bất ?thị nữ nhân bất ?nữ nhân hữu như thị chư bệnh :lại 、ung thư 、bạch lại 、kiền 痟、điên cuồng 、nhị căn 、nhị đạo hợp 、đạo tiểu 、Đại tiểu tiện thường lậu 、thế thóa thường xuất 。hữu như thị chư bệnh bất ?(đáp ngôn 「vô 」。ưng tác bạch :)

大姊僧聽!此某甲,從和上尼某甲求受大戒。此某甲,今從僧乞受大戒,和上尼某甲。所說清淨,無諸難事,年歲已滿,衣鉢具足。若僧時到僧忍聽,僧今授某甲大戒,和上尼某甲。白如是。
đại tỉ tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng hòa thượng ni mỗ giáp cầu thọ/thụ đại giới 。thử mỗ giáp ,kim tòng tăng khất thọ/thụ đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。sở thuyết thanh tịnh ,vô chư nạn sự ,niên tuế dĩ mãn ,y bát cụ túc 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim thọ/thụ mỗ giáp đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。bạch như thị 。

大姊僧聽!此某甲,從和上尼某甲求受大戒。此某甲,今從僧乞受大戒,和上尼某甲。所說清淨,無諸難事,年歲已滿,衣鉢具足。僧今授某甲大戒,和上尼某甲。誰諸大姊忍僧今授某甲大戒,和上尼某甲者默然,誰不忍者說。是初羯磨。(第二、第三,亦如是說。)僧已忍與某甲受大戒竟,和上尼某甲。僧忍,默然故,是事如是持。
đại tỉ tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng hòa thượng ni mỗ giáp cầu thọ/thụ đại giới 。thử mỗ giáp ,kim tòng tăng khất thọ/thụ đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。sở thuyết thanh tịnh ,vô chư nạn sự ,niên tuế dĩ mãn ,y bát cụ túc 。tăng kim thọ/thụ mỗ giáp đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。thùy chư đại tỉ nhẫn tăng kim thọ/thụ mỗ giáp đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。thị sơ Yết-ma 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)tăng dĩ nhẫn dữ mỗ giáp thọ/thụ đại giới cánh ,hòa thượng ni mỗ giáp 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文(彼受戒者應與比丘尼僧俱至比丘僧中,禮僧足已,右膝著地,合掌,作如是言:)
thọ/thụ giới nhân dữ ni tăng câu chí Tỳ-kheo tăng trung đại giới văn (bỉ thọ/thụ giới giả ưng dữ Tì-kheo-ni tăng câu chí Tỳ-kheo tăng trung ,lễ tăng túc dĩ ,hữu tất trước địa ,hợp chưởng ,tác như thị ngôn :)

大德僧聽!我某甲,從和上尼某甲求受大戒。我某甲,今從僧乞受大戒,和上尼某甲。願僧濟度我,慈愍故。(第二、第三,亦如是說。此中戒師應作白已,問諸難事。)
Đại Đức tăng thính !ngã mỗ giáp ,tùng hòa thượng ni mỗ giáp cầu thọ/thụ đại giới 。ngã mỗ giáp ,kim tòng tăng khất thọ/thụ đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。nguyện tăng tế độ ngã ,từ mẫn cố 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。thử trung giới sư ưng tác bạch dĩ ,vấn chư nạn sự 。)

大德僧聽!此某甲,從和上尼某甲求受大戒。此某甲,今從僧乞受大戒,和上尼某甲。若僧時到僧忍聽,我問諸難事。白如是。
Đại Đức tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng hòa thượng ni mỗ giáp cầu thọ/thụ đại giới 。thử mỗ giáp ,kim tòng tăng khất thọ/thụ đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,ngã vấn chư nạn sự 。bạch như thị 。

善女諦聽!今是真誠時,實當言實,不實當言不實,隨所問汝,汝當以實答我。汝不曾作比丘尼不?不賊心受戒不?不殺父、殺母、殺阿羅漢不?非非人不?非畜生不?非二根人不?汝字何等?和上字誰?年歲滿不?衣鉢具足不?父母、夫主為聽汝不?汝不負人債不?非婢不?汝是女人不?女人有如是諸病:癩、癰疽、白癩、乾痟、癲狂病。汝有如是諸病不?(若言「無」,應問言:)汝學戒未?汝清淨不?(若言「已學戒清淨」,應問餘比丘尼言:)已學戒未?清淨不?(若言「已學戒清淨」,即應作白四羯磨。)
thiện nữ đế thính !kim thị chân thành thời ,thật đương ngôn thật ,bất thật đương ngôn bất thật ,tùy sở vấn nhữ ,nhữ đương dĩ thật đáp ngã 。nhữ bất tằng tác Tì-kheo-ni bất ?bất tặc tâm thọ/thụ giới bất ?bất sát phụ 、sát mẫu 、sát A-la-hán bất ?phi phi nhân bất ?phi súc sanh bất ?phi nhị căn nhân bất ?nhữ tự hà đẳng ?hòa thượng tự thùy ?niên tuế mãn bất ?y bát cụ túc bất ?phụ mẫu 、phu chủ vi thính nhữ bất ?nhữ bất phụ nhân trái bất ?phi Tì bất ?nhữ thị nữ nhân bất ?nữ nhân hữu như thị chư bệnh :lại 、ung thư 、bạch lại 、kiền 痟、điên cuồng bệnh 。nhữ hữu như thị chư bệnh bất ?(nhược/nhã ngôn 「vô 」,ưng vấn ngôn :)nhữ học giới vị ?nhữ thanh tịnh bất ?(nhược/nhã ngôn 「dĩ học giới thanh tịnh 」,ưng vấn dư Tì-kheo-ni ngôn :)dĩ học giới vị ?thanh tịnh bất ?(nhược/nhã ngôn 「dĩ học giới thanh tịnh 」,tức ưng tác bạch tứ yết ma 。)

大德僧聽!此某甲,從和上尼某甲求受大戒。此某甲,今從僧乞受大戒,和上尼某甲。所說清淨,無諸難事,年歲已滿,衣鉢具足,已學戒清淨。若僧時到僧忍聽,僧今為某甲受大戒,和上尼某甲。白如是。
Đại Đức tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng hòa thượng ni mỗ giáp cầu thọ/thụ đại giới 。thử mỗ giáp ,kim tòng tăng khất thọ/thụ đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。sở thuyết thanh tịnh ,vô chư nạn sự ,niên tuế dĩ mãn ,y bát cụ túc ,dĩ học giới thanh tịnh 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim vi mỗ giáp thọ/thụ đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。bạch như thị 。

大德僧聽!此某甲,從和上尼某甲求受大戒。此某甲,今從僧乞受大戒,和上尼某甲,所說清淨,無諸難事,年歲已滿,衣鉢具足,已學戒清淨;僧今為某甲受大戒,和上尼某甲。誰諸長老忍僧與某甲受大戒,和上尼某甲者默然,誰不忍者說。是初羯磨。(第二、第三,亦如是說。)僧已忍為某甲受大戒竟,和上尼某甲。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !thử mỗ giáp ,tùng hòa thượng ni mỗ giáp cầu thọ/thụ đại giới 。thử mỗ giáp ,kim tòng tăng khất thọ/thụ đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp ,sở thuyết thanh tịnh ,vô chư nạn sự ,niên tuế dĩ mãn ,y bát cụ túc ,dĩ học giới thanh tịnh ;tăng kim vi mỗ giáp thọ/thụ đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng dữ mỗ giáp thọ/thụ đại giới ,hòa thượng ni mỗ giáp giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。thị sơ Yết-ma 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)tăng dĩ nhẫn vi mỗ giáp thọ/thụ đại giới cánh ,hòa thượng ni mỗ giáp 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

善女人諦聽!如來、無所著、等正覺說八波羅夷法,若比丘尼犯者,非比丘尼,非釋種女。一切不得作不淨行,行婬欲法。若比丘尼作不淨行,行婬欲法,乃至共畜生;非比丘尼,非釋種女。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
thiện nữ nhân đế thính !Như Lai 、vô sở trước 、đẳng chánh giác thuyết bát Ba-la-di Pháp ,nhược/nhã Tì-kheo-ni phạm giả ,phi Tì-kheo-ni ,phi Thích chủng nữ 。nhất thiết bất đắc tác bất tịnh hạnh ,hạnh/hành/hàng dâm dục pháp 。nhược/nhã Tì-kheo-ni tác bất tịnh hạnh ,hạnh/hành/hàng dâm dục pháp ,nãi chí cọng súc sanh ;phi Tì-kheo-ni ,phi Thích chủng nữ 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

不得偷盜乃至草葉。若比丘尼取人五錢、若過五錢,自取、教人取,自斫、教人斫,自破、教人破,若燒、若埋、若壞色;非比丘尼,非釋種女。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
bất đắc thâu đạo nãi chí thảo diệp 。nhược/nhã Tì-kheo-ni thủ nhân ngũ tiễn 、nhược quá ngũ tiễn ,tự thủ 、giáo nhân thủ ,tự chước 、giáo nhân chước ,tự phá 、giáo nhân phá ,nhược/nhã thiêu 、nhược/nhã mai 、nhược/nhã hoại sắc ;phi Tì-kheo-ni ,phi Thích chủng nữ 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

不得斷眾生命乃至蟻子。若比丘尼自手斷、若教他斷人命,持刀授與,教死、讚死、勸死,與人非藥,若墮胎,厭禱呪術,若自作、方便教人作;非比丘尼,非釋種女。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
bất đắc đoạn chúng sanh mạng nãi chí nghĩ tử 。nhược/nhã Tì-kheo-ni tự thủ đoạn 、nhược/nhã giáo tha đoạn nhân mạng ,trì đao thụ dữ ,giáo tử 、tán tử 、khuyến tử ,dữ nhân phi dược ,nhược/nhã đọa thai ,yếm đảo chú thuật ,nhược/nhã tự tác 、phương tiện giáo nhân tác ;phi Tì-kheo-ni ,phi Thích chủng nữ 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

不得妄語乃至戲笑。若比丘尼不真實,非己有,自稱得上人法,得禪、得解脫、三昧、正受,得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果,言天來、龍來、鬼神來供養我;非比丘尼,非釋種女。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
bất đắc vọng ngữ nãi chí hí tiếu 。nhược/nhã Tì-kheo-ni bất chân thật ,phi kỷ hữu ,tự xưng đắc thượng nhân Pháp ,đắc Thiền 、đắc giải thoát 、tam muội 、chánh thọ ,đắc Tu-đà-hoàn quả 、Tư đà hàm quả 、A-na-hàm quả 、A-la-hán quả ,ngôn Thiên lai 、long lai 、quỷ thần lai cúng dường ngã ;phi Tì-kheo-ni ,phi Thích chủng nữ 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

不得身相摩觸乃至共畜生。若比丘尼有染污心,與染污心男子身相觸,腋以下,膝以上,若摩、若捺、若逆摩、若順摩、若牽、若推、若舉、若下、若捉、若急捺;非比丘尼,非釋種女。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
bất đắc thân tướng ma xúc nãi chí cọng súc sanh 。nhược/nhã Tì-kheo-ni hữu nhiễm ô tâm ,dữ nhiễm ô tâm nam tử thân tướng xúc ,dịch dĩ hạ ,tất dĩ thượng ,nhược/nhã ma 、nhược/nhã nại 、nhược/nhã nghịch ma 、nhược/nhã thuận ma 、nhược/nhã khiên 、nhược/nhã thôi 、nhược/nhã cử 、nhược/nhã hạ 、nhược/nhã tróc 、nhược/nhã cấp nại ;phi Tì-kheo-ni ,phi Thích chủng nữ 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

不得犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染污心,與染污心男子,受捉手、捉衣、至屏處、屏處住、屏處語、若共行、若身相近、若共期,犯此八事;非比丘尼,非釋種女。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
bất đắc phạm bát sự nãi chí cọng súc sanh 。nhược/nhã Tì-kheo-ni hữu nhiễm ô tâm ,dữ nhiễm ô tâm nam tử ,thọ/thụ tróc thủ 、tróc y 、chí bình xứ/xử 、bình xứ trụ 、bình xứ/xử ngữ 、nhược/nhã cọng hạnh/hành/hàng 、nhược/nhã thân tướng cận 、nhược/nhã cọng kỳ ,phạm thử bát sự ;phi Tì-kheo-ni ,phi Thích chủng nữ 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說。若比丘尼知比丘尼犯波羅夷,不自舉、不白僧、不語人令知。後於異時,此比丘尼若休道、若滅擯、若作不共住、若入外道;後作如是言:「我先知此人如是如是。」非比丘尼,非釋種女,覆藏他重罪故。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
bất đắc phước tạng tha tội nãi chí đột cát la ác thuyết 。nhược/nhã Tì-kheo-ni tri Tì-kheo-ni phạm ba-la-di ,bất tự cử 、bất bạch tăng 、bất ngữ nhân lệnh tri 。hậu ư dị thời ,thử Tì-kheo-ni nhược/nhã hưu đạo 、nhược/nhã diệt bấn 、nhược/nhã tác bất cộng trụ 、nhược/nhã nhập ngoại đạo ;hậu tác như thị ngôn :「ngã tiên tri thử nhân như thị như thị 。」phi Tì-kheo-ni ,phi Thích chủng nữ ,phước tạng tha trọng tội cố 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

不得隨被舉比丘語乃至沙彌。若比丘尼知比丘為僧所舉,如法、如毘尼、如佛所教,犯威儀,未懺悔,不作共住;便隨順。彼比丘尼諫此比丘尼言:「大姊!彼比丘為僧所舉,如法、如毘尼、如佛所教,犯威儀,未懺悔,不作共住;莫隨順彼比丘語。」彼比丘尼諫此比丘尼時,堅持不捨。彼比丘尼應乃至三諫,捨此事故。乃至三諫,捨者善;若不捨者,非比丘尼,非釋種女,犯隨舉。是中盡形壽不得犯,能持不?(答言「能」。)
bất đắc tùy bị cử Tỳ-kheo ngữ nãi chí sa di 。nhược/nhã Tì-kheo-ni tri Tỳ-kheo vi tăng sở cử ,như pháp 、như Tỳ ni 、như Phật sở giáo ,phạm uy nghi ,vị sám hối ,bất tác cộng trụ ;tiện tùy thuận 。bỉ Tì-kheo-ni gián thử Tì-kheo-ni ngôn :「đại tỉ !bỉ Tỳ-kheo vi tăng sở cử ,như pháp 、như Tỳ ni 、như Phật sở giáo ,phạm uy nghi ,vị sám hối ,bất tác cộng trụ ;mạc tùy thuận bỉ Tỳ-kheo ngữ 。」bỉ Tì-kheo-ni gián thử Tì-kheo-ni thời ,kiên trì bất xả 。bỉ Tì-kheo-ni ưng nãi chí tam gián ,xả thử sự cố 。nãi chí tam gián ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,phi Tì-kheo-ni ,phi Thích chủng nữ ,phạm tùy cử 。thị trung tận hình thọ bất đắc phạm ,năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)

善女人諦聽!如來、無所著、等正覺說四依法,比丘尼出家依是,是出家人法。依糞掃衣,是比丘尼出家法。是中盡形壽能持不?(答言「能」。)若得長利:檀越施衣、割壞衣,得受。
thiện nữ nhân đế thính !Như Lai 、vô sở trước 、đẳng chánh giác thuyết tứ y Pháp ,Tì-kheo-ni xuất gia y thị ,thị xuất gia nhân pháp 。y phẩn tảo y ,thị Tì-kheo-ni xuất gia Pháp 。thị trung tận hình thọ năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)nhược/nhã đắc trường/trưởng lợi :đàn việt thí y 、cát hoại y ,đắc thọ/thụ 。

依乞食,是比丘尼出家人法。是中盡形壽能持不?(答言「能」。)若得長利:若僧差食、檀越送食、月八日食、十五日食、月初日食、眾常食、檀越請食,得受。
y khất thực ,thị Tì-kheo-ni xuất gia nhân pháp 。thị trung tận hình thọ năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)nhược/nhã đắc trường/trưởng lợi :nhược/nhã tăng sái thực/tự 、đàn việt tống thực/tự 、nguyệt bát nhật thực/tự 、thập ngũ nhật thực/tự 、nguyệt sơ nhật thực/tự 、chúng thường thực/tự 、đàn việt thỉnh thực/tự ,đắc thọ/thụ 。

依樹下坐,是比丘尼出家人法。是中盡形壽能持不?(答言「能」。)若得長利:別房、尖頭小屋、石室、兩房一戶,得受。
y thụ hạ tọa ,thị Tì-kheo-ni xuất gia nhân pháp 。thị trung tận hình thọ năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)nhược/nhã đắc trường/trưởng lợi :biệt phòng 、tiêm đầu tiểu ốc 、thạch thất 、lượng (lưỡng) phòng nhất hộ ,đắc thọ/thụ 。

依腐爛藥,是比丘尼出家人法。是中盡形壽能持不?(答言「能」。)若得長利:酥、油、生酥、蜜、石蜜,得受。
y hủ lan dược ,thị Tì-kheo-ni xuất gia nhân pháp 。thị trung tận hình thọ năng trì bất ?(đáp ngôn 「năng 」。)nhược/nhã đắc trường/trưởng lợi :tô 、du 、sanh tô 、mật 、thạch mật ,đắc thọ/thụ 。

汝已受戒竟,白四羯磨如法成就,得處所,和上如法,阿闍梨如法,二部眾僧具足。當善受教法,應勸化作福治塔,供養眾僧。和上、阿闍梨一切如法教,不得違逆。應學問,誦經,勤求方便,於佛法中得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。汝始發心出家,功不唐捐,果報不斷。餘所不知,當問和上、阿闍梨。(應令受戒人在前而去。)
nhữ dĩ thọ/thụ giới cánh ,bạch tứ yết ma như pháp thành tựu ,đắc xứ sở ,hòa thượng như pháp ,A-xà-lê như pháp ,nhị bộ chúng tăng cụ túc 。đương thiện thọ giáo Pháp ,ưng khuyến hóa tác phước trì tháp ,cúng dường chúng tăng 。hòa thượng 、A-xà-lê nhất thiết như pháp giáo ,bất đắc vi nghịch 。ưng học vấn ,tụng Kinh ,cần cầu phương tiện ,ư Phật Pháp trung đắc Tu-đà-hoàn quả 、Tư đà hàm quả 、A-na-hàm quả 、A-la-hán quả 。nhữ thủy phát tâm xuất gia ,công bất đường quyên ,quả báo bất đoạn 。dư sở bất tri ,đương vấn hòa thượng 、A-xà-lê 。(ưng lệnh thọ/thụ giới nhân tại tiền nhi khứ 。)

受衣鉢文(受五衣、鉢文,請依止文,子注盡同,尼姊異。)
thọ/thụ y bát văn (thọ/thụ ngũ y 、bát văn ,thỉnh y chỉ văn ,tử chú tận đồng ,ni tỉ dị 。)

除罪法第三
trừ tội Pháp đệ tam

比丘尼從二部僧乞摩那埵羯磨文
Tì-kheo-ni tùng nhị bộ tăng khất ma na đoá Yết-ma văn

(治比丘尼僧殘罪,無覆藏,唯有半月在二部僧中行摩那埵。行摩那埵竟,與出罪。摩那埵羯磨時,大僧滿四人已上,尼僧亦爾。出罪時,要二部僧各二十人。彼尼來至僧中,脫革屣,偏露右肩,禮僧足,合掌,胡跪,從二部僧乞半月摩那埵。應如是言:)
(trì Tì-kheo-ni tăng tàn tội ,vô phước tạng ,duy hữu bán nguyệt tại nhị bộ tăng trung hạnh/hành/hàng ma na đoá 。hạnh/hành/hàng ma na đoá cánh ,dữ xuất tội 。ma na đoá Yết-ma thời ,đại tăng mãn tứ nhân dĩ thượng ,ni tăng diệc nhĩ 。xuất tội thời ,yếu nhị bộ tăng các nhị thập nhân 。bỉ ni lai chí tăng trung ,thoát cách tỉ ,Thiên lộ hữu kiên ,lễ tăng túc ,hợp chưởng ,hồ quỵ ,tùng nhị bộ tăng khất bán nguyệt ma na đoá 。ưng như thị ngôn :)

大德僧聽!我比丘尼某甲,犯某甲僧殘罪,今從二部僧乞半月摩那埵羯磨。願僧與我半月摩那埵羯磨,慈愍故。(第二、第三,亦如是說。)
Đại Đức tăng thính !ngã Tì-kheo-ni mỗ giáp ,phạm mỗ giáp tăng tàn tội ,kim tùng nhị bộ tăng khất bán nguyệt ma na đoá Yết-ma 。nguyện tăng dữ ngã bán nguyệt ma na đoá Yết-ma ,từ mẫn cố 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

與摩那埵羯磨文
dữ ma na đoá Yết-ma văn

大德僧聽!比丘尼某甲,犯某甲僧殘罪,今從二部僧乞半月摩那埵羯磨。若僧時到僧忍聽,僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨。白如是。
Đại Đức tăng thính !Tì-kheo-ni mỗ giáp ,phạm mỗ giáp tăng tàn tội ,kim tùng nhị bộ tăng khất bán nguyệt ma na đoá Yết-ma 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim dữ Tì-kheo-ni mỗ giáp bán nguyệt ma na đoá Yết-ma 。bạch như thị 。

大德僧聽!比丘尼某甲,犯某甲僧殘罪,今從二部僧乞半月摩那埵羯磨;僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨。誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨者默然,誰不忍者說。是初羯磨。(第二、第三,亦如是說。)僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨竟。僧忍,默然故,是事如是持。(摩那埵行法如大比丘法無異,在尼僧中宿,日日來白大僧令知,作如是說:)
Đại Đức tăng thính !Tì-kheo-ni mỗ giáp ,phạm mỗ giáp tăng tàn tội ,kim tùng nhị bộ tăng khất bán nguyệt ma na đoá Yết-ma ;tăng kim dữ Tì-kheo-ni mỗ giáp bán nguyệt ma na đoá Yết-ma 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng dữ Tì-kheo-ni mỗ giáp bán nguyệt ma na đoá Yết-ma giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。thị sơ Yết-ma 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)tăng dĩ nhẫn dữ Tì-kheo-ni mỗ giáp bán nguyệt ma na đoá Yết-ma cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(ma na đoá hạnh/hành/hàng Pháp như Đại Tỳ-kheo Pháp vô dị ,tại ni tăng trung tú ,nhật nhật lai bạch đại tăng lệnh tri ,tác như thị thuyết :)

大德僧聽!我比丘尼某甲,犯某甲僧殘罪,從二部僧乞半月摩那埵羯磨;僧已與我半月摩那埵羯磨。我比丘尼某甲,已行若干日,餘有若干日在,白大德僧令知,我行摩那埵。
Đại Đức tăng thính !ngã Tì-kheo-ni mỗ giáp ,phạm mỗ giáp tăng tàn tội ,tùng nhị bộ tăng khất bán nguyệt ma na đoá Yết-ma ;tăng dĩ dữ ngã bán nguyệt ma na đoá Yết-ma 。ngã Tì-kheo-ni mỗ giáp ,dĩ hạnh/hành/hàng nhược can nhật ,dư hữu nhược can nhật tại ,bạch Đại Đức tăng lệnh tri ,ngã hạnh/hành/hàng ma na đoá 。

乞出罪羯磨文(彼比丘尼來至二部僧中乞出罪羯磨,應如是乞言:)
khất xuất tội Yết-ma văn (bỉ Tì-kheo-ni lai chí nhị bộ tăng trung khất xuất tội Yết-ma ,ưng như thị khất ngôn :)

大德僧聽!我比丘尼某甲,犯某甲僧殘罪,從二部僧乞半月摩那埵羯磨;僧已與我半月摩那埵羯磨。我於二部僧中半月行摩那埵竟,今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨,慈愍故。(第二、第三,亦如是說。)
Đại Đức tăng thính !ngã Tì-kheo-ni mỗ giáp ,phạm mỗ giáp tăng tàn tội ,tùng nhị bộ tăng khất bán nguyệt ma na đoá Yết-ma ;tăng dĩ dữ ngã bán nguyệt ma na đoá Yết-ma 。ngã ư nhị bộ tăng trung bán nguyệt hạnh/hành/hàng ma na đoá cánh ,kim tòng tăng khất xuất tội Yết-ma 。nguyện tăng dữ ngã xuất tội Yết-ma ,từ mẫn cố 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)

與出罪羯磨文
dữ xuất tội Yết-ma văn

大德僧聽!比丘尼某甲,犯某甲僧殘罪,從二部僧乞半月摩那埵羯磨;已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨。此比丘尼某甲,已於二部僧中半月行摩那埵竟,今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽,僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。白如是。
Đại Đức tăng thính !Tì-kheo-ni mỗ giáp ,phạm mỗ giáp tăng tàn tội ,tùng nhị bộ tăng khất bán nguyệt ma na đoá Yết-ma ;dĩ dữ Tì-kheo-ni mỗ giáp bán nguyệt ma na đoá Yết-ma 。thử Tì-kheo-ni mỗ giáp ,dĩ ư nhị bộ tăng trung bán nguyệt hạnh/hành/hàng ma na đoá cánh ,kim tòng tăng khất xuất tội Yết-ma 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim dữ Tì-kheo-ni mỗ giáp xuất tội Yết-ma 。bạch như thị 。

大德僧聽!比丘尼某甲,犯某甲僧殘罪,從二部僧乞半月摩那埵羯磨;僧已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨。此比丘尼某甲,已於二部僧中半月行摩那埵竟,今從僧乞出罪羯磨;僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。誰諸長老忍僧與比丘尼某甲出罪羯磨者默然,誰不忍者說。是初羯磨。(第二、第三,亦如是說。)僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟。僧忍,默然故,是事如是持。
Đại Đức tăng thính !Tì-kheo-ni mỗ giáp ,phạm mỗ giáp tăng tàn tội ,tùng nhị bộ tăng khất bán nguyệt ma na đoá Yết-ma ;tăng dĩ dữ Tì-kheo-ni mỗ giáp bán nguyệt ma na đoá Yết-ma 。thử Tì-kheo-ni mỗ giáp ,dĩ ư nhị bộ tăng trung bán nguyệt hạnh/hành/hàng ma na đoá cánh ,kim tòng tăng khất xuất tội Yết-ma ;tăng kim dữ Tì-kheo-ni mỗ giáp xuất tội Yết-ma 。thùy chư Trưởng-lão nhẫn tăng dữ Tì-kheo-ni mỗ giáp xuất tội Yết-ma giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。thị sơ Yết-ma 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。)tăng dĩ nhẫn dữ Tì-kheo-ni mỗ giáp xuất tội Yết-ma cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。

捨墮衣於僧中捨文(捨墮僧中捨;捨竟,僧中懺悔,請一人能受者白,即一人前懺悔,羯磨還彼衣。三二一人邊捨,懺皆亦同。犯餘罪,向二三人懺,受者白邊人。疑罪僧向三二一人發露。子注次第名盡同,尼姊異。)
xả đọa y ư tăng trung xả văn (xả đọa tăng trung xả ;xả cánh ,tăng trung sám hối ,thỉnh nhất nhân năng thọ giả bạch ,tức nhất nhân tiền sám hối ,Yết-ma hoàn bỉ y 。tam nhị nhất nhân biên xả ,sám giai diệc đồng 。phạm dư tội ,hướng nhị tam nhân sám ,thọ/thụ giả bạch biên nhân 。nghi tội tăng hướng tam nhị nhất nhân phát lộ 。tử chú thứ đệ danh tận đồng ,ni tỉ dị 。)

說戒法第四
thuyết giới pháp đệ tứ

尼僧差人求教授羯磨文
ni tăng sái nhân cầu giáo thọ Yết-ma văn

大姊僧聽!若僧時到僧忍聽,僧今差比丘尼某甲,為比丘尼僧故,半月往比丘僧中求教授。白如是。
đại tỉ tăng thính !nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim sái Tì-kheo-ni mỗ giáp ,vi Tì-kheo-ni tăng cố ,bán nguyệt vãng Tỳ-kheo tăng trung cầu giáo thọ 。bạch như thị 。

大姊僧聽!僧今差比丘尼某甲,為比丘尼僧故,半月往比丘僧中求教授。誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲,為比丘尼僧故,半月往比丘僧中求教授者默然,誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲,為比丘尼僧故,半月往比丘僧中求教授竟。僧忍,默然故,是事如是持。(二人為伴,往大僧中詣一舊比丘所,禮足已,曲身低頭,合掌白言:)
đại tỉ tăng thính !tăng kim sái Tì-kheo-ni mỗ giáp ,vi Tì-kheo-ni tăng cố ,bán nguyệt vãng Tỳ-kheo tăng trung cầu giáo thọ 。thùy chư đại tỉ nhẫn tăng sái Tì-kheo-ni mỗ giáp ,vi Tì-kheo-ni tăng cố ,bán nguyệt vãng Tỳ-kheo tăng trung cầu giáo thọ giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn sái Tì-kheo-ni mỗ giáp ,vi Tì-kheo-ni tăng cố ,bán nguyệt vãng Tỳ-kheo tăng trung cầu giáo thọ cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(nhị nhân vi bạn ,vãng đại tăng trung nghệ nhất cựu Tỳ-kheo sở ,lễ túc dĩ ,khúc thân đê đầu ,hợp chưởng bạch ngôn :)

大德一心念!比丘尼僧和合,禮比丘僧足,求教授。(第二、第三,亦如是說。受囑比丘,僧說戒時,如是白言:)
Đại Đức nhất tâm niệm !Tì-kheo-ni tăng hòa hợp ,lễ Tỳ-kheo tăng túc ,cầu giáo thọ 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。thọ/thụ chúc Tỳ-kheo ,tăng thuyết giới thời ,như thị bạch ngôn :)

大德僧聽!比丘尼僧和合,禮僧足,求教授。(第二、第三,亦如是說。比丘尼明日應往問可否?比丘應期往,比丘尼應期來迎。比丘期往,聞教授人來,當半道迎至寺內,供給所須:洗浴具、美粥、飲食、菓苽,以此供養;若不者,突吉羅。若比丘盡病、若不和合、若眾不滿,當遣信往禮拜問訊。若比丘尼盡病、若眾不和合、眾不滿,亦當遣信往禮拜問訊;若不往者,突吉羅。)
Đại Đức tăng thính !Tì-kheo-ni tăng hòa hợp ,lễ tăng túc ,cầu giáo thọ 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。Tì-kheo-ni minh nhật ưng vãng vấn khả phủ ?Tỳ-kheo ưng kỳ vãng ,Tì-kheo-ni ưng kỳ lai nghênh 。Tỳ-kheo kỳ vãng ,văn giáo thọ nhân lai ,đương bán đạo nghênh chí tự nội ,cung cấp sở tu :tẩy dục cụ 、mỹ chúc 、ẩm thực 、quả cô ,dĩ thử cúng dường ;nhược/nhã bất giả ,đột cát la 。nhược/nhã Tỳ-kheo tận bệnh 、nhược/nhã bất hòa hợp 、nhược/nhã chúng bất mãn ,đương khiển tín vãng lễ bái vấn tấn 。nhược/nhã Tì-kheo-ni tận bệnh 、nhược/nhã chúng bất hòa hợp 、chúng bất mãn ,diệc đương khiển tín vãng lễ bái vấn tấn ;nhược/nhã bất vãng giả ,đột cát la 。)

與清淨及欲文(與欲、及清淨受欲、及清淨布薩說戒法、八難及緣略說戒,子注次第名盡同,尼姊異。)
dữ thanh tịnh cập dục văn (dữ dục 、cập thanh tịnh thọ dục 、cập thanh tịnh bố tát thuyết giới pháp 、bát nạn cập duyên lược thuyết giới ,tử chú thứ đệ danh tận đồng ,ni tỉ dị 。)

安居法第五(差人分房舍、安居、受七日、受過七日文、與過七日法,子注次第名盡同,尼姊異。)
an cư Pháp đệ ngũ (sái nhân phần phòng xá 、an cư 、thọ/thụ thất nhật 、thọ/thụ quá/qua thất nhật văn 、dữ quá/qua thất nhật Pháp ,tử chú thứ đệ danh tận đồng ,ni tỉ dị 。)

自恣法第六
Tự Tứ Pháp đệ lục

尼僧差人大僧中求自恣羯磨文
ni tăng sái nhân đại tăng trung cầu Tự Tứ Yết-ma văn

大姊僧聽!若僧時到僧忍聽,僧今差比丘尼某甲,為比丘尼僧故,往大僧中說三事自恣:見、聞、疑。白如是。
đại tỉ tăng thính !nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng kim sái Tì-kheo-ni mỗ giáp ,vi Tì-kheo-ni tăng cố ,vãng đại tăng trung thuyết tam sự Tự Tứ :kiến 、văn 、nghi 。bạch như thị 。

大姊僧聽!僧今差比丘尼某甲,為比丘尼僧故,往大僧中說三事自恣:見、聞、疑。誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲,為比丘尼僧故,往大僧中說三事自恣:見、聞、疑者默然,誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲,為比丘尼僧故,往大僧中說三事自恣:見、聞、疑竟。僧忍,默然故,是事如是持。(二比丘尼為伴,往大僧中禮僧足已,曲身低頭,合掌,作如是說:)
đại tỉ tăng thính !tăng kim sái Tì-kheo-ni mỗ giáp ,vi Tì-kheo-ni tăng cố ,vãng đại tăng trung thuyết tam sự Tự Tứ :kiến 、văn 、nghi 。thùy chư đại tỉ nhẫn tăng sái Tì-kheo-ni mỗ giáp ,vi Tì-kheo-ni tăng cố ,vãng đại tăng trung thuyết tam sự Tự Tứ :kiến 、văn 、nghi giả mặc nhiên ,thùy bất nhẫn giả thuyết 。tăng dĩ nhẫn sái Tì-kheo-ni mỗ giáp ,vi Tì-kheo-ni tăng cố ,vãng đại tăng trung thuyết tam sự Tự Tứ :kiến 、văn 、nghi cánh 。tăng nhẫn ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。(nhị Tì-kheo-ni vi bạn ,vãng đại tăng trung lễ tăng túc dĩ ,khúc thân đê đầu ,hợp chưởng ,tác như thị thuyết :)

比丘僧夏安居竟,比丘尼夏安居竟。比丘僧說三事自恣:見、聞、疑。大德僧慈愍故語我,我若見罪,當如法懺悔。(第二、第三,亦如是說。彼尼即比丘僧中自恣日便自恣,而比丘疲極。佛言:「不應爾。」比丘僧十四日自恣,比丘尼十五日自恣。若大僧病、若眾不和合、若眾不滿,比丘尼應遣信禮拜問訊;不者,突吉羅。若比丘尼眾病、若眾不和合、眾不滿,比丘尼亦當遣信禮拜問訊;不者,突吉羅。)
Tỳ-kheo tăng hạ an cư cánh ,Tì-kheo-ni hạ an cư cánh 。Tỳ-kheo tăng thuyết tam sự Tự Tứ :kiến 、văn 、nghi 。Đại Đức tăng từ mẫn cố ngữ ngã ,ngã nhược/nhã kiến tội ,đương như pháp sám hối 。(đệ nhị 、đệ tam ,diệc như thị thuyết 。bỉ ni tức Tỳ-kheo tăng trung Tự tứ nhật tiện Tự Tứ ,nhi Tỳ-kheo bì cực 。Phật ngôn :「bất ưng nhĩ 。」Tỳ-kheo tăng thập tứ nhật Tự Tứ ,Tì-kheo-ni thập ngũ nhật Tự Tứ 。nhược/nhã đại tăng bệnh 、nhược/nhã chúng bất hòa hợp 、nhược/nhã chúng bất mãn ,Tì-kheo-ni ưng khiển tín lễ bái vấn tấn ;bất giả ,đột cát la 。nhược/nhã Tì-kheo-ni chúng bệnh 、nhược/nhã chúng bất hòa hợp 、chúng bất mãn ,Tì-kheo-ni diệc đương khiển tín lễ bái vấn tấn ;bất giả ,đột cát la 。)

與欲自恣文(與欲自恣、受欲自恣人、白僧自恣、尼僧自恣、四三二人互說、獨一心念說、八難白僧三語自恣、白僧受功德衣人、羯磨衣與持衣人、僧前說眾僧尼受功德衣、白出功德衣,子注次第名盡同,尼姊異。)
dữ dục Tự Tứ văn (dữ dục Tự Tứ 、thọ dục Tự Tứ nhân 、bạch tăng Tự Tứ 、ni tăng Tự Tứ 、tứ tam nhị nhân hỗ thuyết 、độc nhất tâm niệm thuyết 、bát nạn bạch tăng tam ngữ Tự Tứ 、bạch tăng thọ/thụ công đức y nhân 、Yết-ma y dữ trì y nhân 、tăng tiền thuyết chúng tăng ni thọ/thụ công đức y 、bạch xuất công đức y ,tử chú thứ đệ danh tận đồng ,ni tỉ dị 。)

分衣物法第七(羯磨分衣物、三二人相向受、獨一心念受、聽病人持亡者衣物至僧中說、羯磨衣鉢與,餘衣羯磨分、三二人相向受、獨一心念受,盡同,尼姊異。)
phần y vật Pháp đệ thất (Yết-ma phần y vật 、tam nhị nhân tướng hướng thọ/thụ 、độc nhất tâm niệm thọ/thụ 、thính bệnh nhân trì vong giả y vật chí tăng trung thuyết 、Yết-ma y bát dữ ,dư y Yết-ma phần 、tam nhị nhân tướng hướng thọ/thụ 、độc nhất tâm niệm thọ/thụ ,tận đồng ,ni tỉ dị 。)

作淨法第八(結淨地、差監淨人、真淨展轉、七日盡形壽受法,子注次第名。盡同,尼姊異。)
tác tịnh Pháp đệ bát (kết/kiết tịnh địa 、sái giam tịnh nhân 、chân tịnh triển chuyển 、thất nhật tận hình thọ thọ/thụ Pháp ,tử chú thứ đệ danh 。tận đồng ,ni tỉ dị 。)

雜法第九(自乞作小房、足食受殘食、受請已作殘食、受請食前食後非時入村囑,子注次第名盡同,尼姊異。文煩故不出。)
tạp Pháp đệ cửu (tự khất tác tiểu phòng 、túc thực/tự thọ/thụ tàn thực/tự 、thọ/thụ thỉnh dĩ tác tàn thực/tự 、thọ/thụ thỉnh thực tiền thực/tự hậu phi thời nhập thôn chúc ,tử chú thứ đệ danh tận đồng ,ni tỉ dị 。văn phiền cố bất xuất 。)

《僧祇律》一人安居文
《tăng kì luật 》nhất nhân an cư văn

我比丘某甲,於此僧伽藍雨安居前三月。
ngã Tỳ-kheo mỗ giáp ,ư thử tăng già lam vũ an cư tiền tam nguyệt 。

我某甲比丘,是住處夏安居前三月,有緣事出界行,受七日法,是住處安居自恣。
ngã mỗ giáp Tỳ-kheo ,thị trụ xứ hạ an cư tiền tam nguyệt ,hữu duyên sự xuất giới hạnh/hành/hàng ,thọ/thụ thất nhật Pháp ,thị trụ xứ an cư Tự Tứ 。

曇無德律部雜羯磨
đàm vô đức luật bộ tạp Yết-ma

* * *
* * *

============================================================
TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 07:57:35 2018
============================================================

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*