[T1435] LUẬT THẬP TỤNG – trọn bộ tiếng Việt

LUẬT THẬP TỤNG
Hán dịch: Tam tạng Phất-nhã-đa-la, Cưu-ma-la-thập

Việt dịch: Thích Đức Thắng, Thích Nguyên An, Thích Tâm Nhãn, Thích Nguyên Thịnh, Thích Đạo Luận, Thích Hạnh Minh

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*