[T1455] Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật Sô Ni Giới Kinh (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 08:54:28 2018
============================================================

No. 1455
No. 1455

根本說一切有部苾芻尼戒經
Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật-sô-ni giới Kinh

三藏法師義淨奉 制譯
Tam tạng Pháp sư NghĩaTịnh phụng chế dịch

別解脫經難得聞,
biệt giải thoát Kinh nan đắc văn ,

經於無量俱胝劫;
Kinh ư vô lượng câu-chi kiếp ;

讀誦受持亦如是,
độc tụng thọ trì diệc như thị ,

如說行者更難遇。
như thuyết hành giả cánh nạn/nan ngộ 。

諸佛出現於世樂,
chư Phật xuất hiện ư thế lạc/nhạc ,

演說微妙正法樂;
diễn thuyết vi diệu chánh pháp lạc/nhạc ;

僧伽一心同見樂,
tăng già nhất tâm đồng kiến lạc/nhạc ,

和合俱修勇進樂。
hòa hợp câu tu dũng tiến/tấn lạc/nhạc 。

若見聖人則為樂,
nhược/nhã kiến Thánh nhân tức vi lạc/nhạc ,

并與共住亦為樂;
tinh dữ cộng trụ diệc vi lạc/nhạc ;

若不見諸愚癡人,
nhược/nhã bất kiến chư ngu si nhân ,

是則名為常受樂。
thị tắc danh vi thường thọ/thụ lạc/nhạc 。

見具尸羅者為樂,
kiến cụ thi-la giả vi lạc/nhạc ,

若見多聞亦名樂;
nhược/nhã kiến đa văn diệc danh lạc/nhạc ;

見阿羅漢是真樂,
kiến A-la-hán thị chân lạc/nhạc ,

由於後有不生故。
do ư hậu hữu bất sanh cố 。

於河津處妙階樂,
ư hà tân xứ/xử diệu giai lạc/nhạc ,

以法降怨戰勝樂;
dĩ pháp hàng oán chiến thắng lạc/nhạc ;

證得正慧果生時,
chứng đắc chánh tuệ quả sanh thời ,

能除我慢盡為樂。
năng trừ ngã mạn tận vi lạc/nhạc 。

若有能為決定意,
nhược hữu năng vi quyết định ý ,

善伏根欲具多聞;
thiện phục căn dục cụ đa văn ;

從少至老處林中,
tùng thiểu chí lão xứ/xử lâm trung ,

寂靜閑居蘭若樂。
tịch tĩnh nhàn cư lan nhã lạc/nhạc 。

「諸大德!春時爾許過,餘有爾許在,老死既侵命根漸減,大師教法不久當滅。諸大德!應懃光顯,莫為放逸。由不放逸,必當證得如來、應、正等覺,何況所餘覺品善法!大德僧伽!先作何事?佛聲聞眾少求少事。未受近圓者出。不來諸苾芻尼說欲及清淨(其持欲者各對比坐而說)。」
「chư Đại Đức !xuân thời nhĩ hứa quá/qua ,dư hữu nhĩ hứa tại ,lão tử ký xâm mạng căn tiệm giảm ,Đại sư giáo Pháp bất cửu đương diệt 。chư Đại Đức !ưng cần quang hiển ,mạc vi phóng dật 。do bất phóng dật ,tất đương chứng đắc Như Lai 、ưng 、chánh đẳng giác ,hà huống sở dư giác phẩm thiện Pháp !Đại Đức tăng già !tiên tác hà sự ?Phật Thanh văn chúng thiểu cầu thiểu sự 。vị thọ/thụ cận viên giả xuất 。Bất-lai chư Bật-sô-ni thuyết dục cập thanh tịnh (kỳ trì dục giả các đối bỉ tọa nhi thuyết )。」

合十指恭敬,
hợp thập chỉ cung kính ,

禮釋迦師子;
lễ Thích Ca sư tử ;

別解脫調伏,
biệt giải thoát điều phục ,

我說仁善聽。
ngã thuyết nhân thiện thính 。

聽已當正行,
thính dĩ đương chánh hạnh ,

如大仙所說;
như đại tiên sở thuyết ;

於諸小罪中,
ư chư tiểu tội trung ,

勇猛亦懃護。
dũng mãnh diệc cần hộ 。

心馬難制止,
tâm mã nạn/nan chế chỉ ,

勇決恒相續;
dũng quyết hằng tướng tục ;

別解脫如銜,
biệt giải thoát như hàm ,

有百針極利。
hữu bách châm cực lợi 。

若人違軌則,
nhược/nhã nhân vi quỹ tắc ,

聞教便能止;
văn giáo tiện năng chỉ ;

大士若良馬,
đại sĩ nhược/nhã lương mã ,

當出煩惱陣。
đương xuất phiền não trận 。

若人無此銜,
nhược/nhã nhân vô thử hàm ,

亦不曾憙樂;
diệc bất tằng hỉ lạc/nhạc ;

彼沒煩惱陣,
bỉ một phiền não trận ,

迷轉於生死。
mê chuyển ư sanh tử 。

「大德尼僧伽聽!今僧伽黑月十四日(或云:『白月十五日。』)作褒灑陀。若苾芻尼僧伽時至聽者,苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今作褒灑陀,說波羅底木叉戒經。白如是。」
「Đại Đức ni tăng già thính !kim tăng già hắc nguyệt thập tứ nhật (hoặc vân :『bạch nguyệt thập ngũ nhật 。』)tác bao sái đà 。nhược/nhã Bật-sô-ni tăng già thời chí thính giả ,Bật-sô-ni tăng già ưng hứa Bật-sô-ni tăng già kim tác bao sái đà ,thuyết ba la để mộc xoa giới Kinh 。bạch như thị 。」

「諸大德!我今作褒灑陀,說波羅底木叉戒經。仁等諦聽,善思念之,若有犯者當發露,無犯者默然。默然故,知諸大德清淨。如餘問時即如實答,我今於此勝苾芻尼眾中乃至三問,亦應如實答。若苾芻尼憶知有犯不發露者,得故妄語罪。諸大德!佛說故妄語是障礙法,是故苾芻尼欲求清淨者,當發露。發露即安樂,不發露不安樂。」
「chư Đại Đức !ngã kim tác bao sái đà ,thuyết ba la để mộc xoa giới Kinh 。nhân đẳng đế thính ,thiện tư niệm chi ,nhược hữu phạm giả đương phát lộ ,vô phạm giả mặc nhiên 。mặc nhiên cố ,tri chư Đại Đức thanh tịnh 。như dư vấn thời tức như thật đáp ,ngã kim ư thử thắng Bật-sô-ni chúng trung nãi chí tam vấn ,diệc ưng như thật đáp 。nhược/nhã Bật-sô-ni ức tri hữu phạm bất phát lộ giả ,đắc cố vọng ngữ tội 。chư Đại Đức !Phật thuyết cố vọng ngữ thị chướng ngại Pháp ,thị cố Bật-sô-ni dục cầu thanh tịnh giả ,đương phát lộ 。phát lộ tức an lạc ,bất phát lộ bất an lạc/nhạc 。」

「諸大德!我已說戒經序。今問諸大德!是中清淨不?」(如是三說)「諸大德!是中清淨,默然故,我今如是持。」
「chư Đại Đức !ngã dĩ thuyết giới Kinh tự 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?」(như thị tam thuyết )「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,ngã kim như thị trì 。」

「諸大德!此八波羅市迦法,半月半月戒經中說。」
「chư Đại Đức !thử bát Ba la thị ca Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt giới Kinh trung thuyết 。」

攝頌曰:
nhiếp tụng viết :

不淨不與取,
bất tịnh bất dữ thủ ,

斷人稱上法,
đoạn nhân xưng thượng Pháp ,

觸八事覆隨,
xúc bát sự phước tùy ,

斯皆不共住。
tư giai bất cộng trụ 。

「若復苾芻尼,與諸苾芻尼同得學處,不捨學處、學羸不自說,作不淨行兩交會法,乃至共傍生,此苾芻尼亦得波羅市迦,不應共住。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dữ chư Bật-sô-ni đồng đắc học xứ ,bất xả học xứ 、học luy bất tự thuyết ,tác bất tịnh hạnh lượng (lưỡng) giao hội Pháp ,nãi chí cọng bàng sanh ,thử Bật-sô-ni diệc đắc Ba la thị ca ,bất ưng cộng trụ 。

「若復苾芻尼,若在聚落、若空閑處,他不與物以盜心取。如是盜時,若王、若大臣,若捉、若殺、若縛、若驅擯、若呵責言:『咄女子!汝是賊,癡、無所知,作如是盜。』如是盜者,此苾芻尼亦得波羅市迦,不應共住。
「nhược phục Bật-sô-ni ,nhược/nhã tại tụ lạc 、nhược/nhã không nhàn xứ ,tha bất dữ vật dĩ đạo tâm thủ 。như thị đạo thời ,nhược/nhã Vương 、nhược/nhã đại thần ,nhược/nhã tróc 、nhược/nhã sát 、nhược/nhã phược 、nhược/nhã khu bấn 、nhược/nhã ha trách ngôn :『đốt nữ tử !nhữ thị tặc ,si 、vô sở tri ,tác như thị đạo 。』như thị đạo giả ,thử Bật-sô-ni diệc đắc Ba la thị ca ,bất ưng cộng trụ 。

「若復苾芻尼,若人、若人胎,故自手斷其命、或持刀授與、或自持刀、或求持刀者、若勸死、讚死,語言:『咄女子!何用此罪累不淨惡活為?汝今寧死,死勝生。』隨自心念,以餘言說勸讚令死。彼因死者,此苾芻尼亦得波羅市迦,不應共住。
「nhược phục Bật-sô-ni ,nhược/nhã nhân 、nhược/nhã nhân thai ,cố tự thủ đoạn kỳ mạng 、hoặc trì đao thụ dữ 、hoặc tự trì đao 、hoặc cầu trì đao giả 、nhược/nhã khuyến tử 、tán tử ,ngữ ngôn :『đốt nữ tử !hà dụng thử tội luy bất tịnh ác hoạt vi ?nhữ kim ninh tử ,tử thắng sanh 。』tùy tự tâm niệm ,dĩ dư ngôn thuyết khuyến tán lệnh tử 。bỉ nhân tử giả ,thử Bật-sô-ni diệc đắc Ba la thị ca ,bất ưng cộng trụ 。

「若復苾芻尼,實無知無遍知自知,不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住,而言我知我見。彼於異時,若問、若不問,欲自清淨故,作如是說:『諸具壽!我實不知不見,言知言見,虛誑妄語。』除增上慢,此苾芻尼亦得波羅市迦,不應共住。
「nhược phục Bật-sô-ni ,thật vô tri vô biến tri tự tri ,bất đắc thượng nhân Pháp tịch tĩnh Thánh Giả thù thắng chứng ngộ trí kiến an lạc trụ ,nhi ngôn ngã tri ngã kiến 。bỉ ư dị thời ,nhược/nhã vấn 、nhược/nhã bất vấn ,dục tự thanh tịnh cố ,tác như thị thuyết :『chư cụ thọ !ngã thật bất tri bất kiến ,ngôn tri ngôn kiến ,hư cuống vọng ngữ 。』trừ tăng thượng mạn ,thử Bật-sô-ni diệc đắc Ba la thị ca ,bất ưng cộng trụ 。

「若復苾芻尼,自有染心、共染心男子,從自腋已下膝已上作受樂心,身相摩觸、若極摩觸,於如是事,此苾芻尼亦得波羅市迦,不應共住。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự hữu nhiễm tâm 、cọng nhiễm tâm nam tử ,tùng tự dịch dĩ hạ tất dĩ thượng tác thọ/thụ lạc/nhạc tâm ,thân tướng ma xúc 、nhược/nhã cực ma xúc ,ư như thị sự ,thử Bật-sô-ni diệc đắc Ba la thị ca ,bất ưng cộng trụ 。

「若復苾芻尼,自有染心、共染心男子,掉舉戲笑,指其處所,定時現相,來去丈夫,情相許可,在可行非處縱身而臥,於是八事共相領受。若苾芻尼作如是事者,亦得波羅市迦,不應共住。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự hữu nhiễm tâm 、cọng nhiễm tâm nam tử ,điệu cử hí tiếu ,chỉ kỳ xứ sở ,định thời hiện tướng ,lai khứ trượng phu ,Tình tướng hứa khả ,tại khả hạnh/hành/hàng phi xứ túng thân nhi ngọa ,ư thị bát sự cộng tướng lĩnh thọ 。nhược/nhã Bật-sô-ni tác như thị sự giả ,diệc đắc Ba la thị ca ,bất ưng cộng trụ 。

「若復苾芻尼,先知他苾芻尼犯他勝罪,而不曾說。彼身死後,若歸俗、若出去,方作是語:『尼眾應知,我先知此苾芻尼犯他勝罪於如是事。』此苾芻尼亦得波羅市迦,不應共住。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tiên tri tha Bật-sô-ni phạm tha thắng tội ,nhi bất tằng thuyết 。bỉ thân tử hậu ,nhược/nhã quy tục 、nhược/nhã xuất khứ ,phương tác thị ngữ :『ni chúng ứng tri ,ngã tiên tri thử Bật-sô-ni phạm tha thắng tội ư như thị sự 。』thử Bật-sô-ni diệc đắc Ba la thị ca ,bất ưng cộng trụ 。

「若復苾芻尼,知彼苾芻,和合僧伽與作捨置羯磨,苾芻尼眾亦復與作不禮敬法。彼苾芻於僧伽處現恭敬相,希求拔濟,自於界內乞解捨置法。彼苾芻尼報苾芻言:『聖者!勿於僧伽處現恭敬相,希求拔濟,自於界內乞解捨置法。我為聖者供給衣鉢及餘資具,悉令無乏,當可安心讀誦作意。』時諸苾芻尼告此尼曰:『汝豈不知眾與此人作捨置羯磨,苾芻尼與作不禮敬法?彼苾芻起謙下心,自於界內乞解捨置法。汝便供給衣鉢等物,令無乏少。汝今應捨此隨從事。』諸苾芻尼如是諫時,捨者善;若不捨者,應可再三慇懃正諫,隨教應詰,令捨是事。捨者善;若不捨者,此苾芻尼亦得波羅市迦,不應共住。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri bỉ Bí-sô ,hòa hợp tăng già dữ tác xả trí Yết-ma ,Bật-sô-ni chúng diệc phục dữ tác bất lễ kính Pháp 。bỉ Bí-sô ư tăng già xứ/xử hiện cung kính tướng ,hy cầu bạt tế ,tự ư giới nội khất giải xả trí Pháp 。bỉ Bật-sô-ni báo Bí-sô ngôn :『Thánh Giả !vật ư tăng già xứ/xử hiện cung kính tướng ,hy cầu bạt tế ,tự ư giới nội khất giải xả trí Pháp 。ngã vi Thánh Giả cung cấp y bát cập dư tư cụ ,tất lệnh vô phạp ,đương khả an tâm độc tụng tác ý 。』thời chư Bật-sô-ni cáo thử ni viết :『nhữ khởi bất tri chúng dữ thử nhân tác xả trí Yết-ma ,Bật-sô-ni dữ tác bất lễ kính Pháp ?bỉ Bí-sô khởi khiêm hạ tâm ,tự ư giới nội khất giải xả trí Pháp 。nhữ tiện cung cấp y bát đẳng vật ,lệnh vô phạp thiểu 。nhữ kim ưng xả thử tùy tòng sự 。』chư Bật-sô-ni như thị gián thời ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,ưng khả tái tam ân cần chánh gián ,tùy giáo ưng cật ,lệnh xả thị sự 。xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,thử Bật-sô-ni diệc đắc Ba la thị ca ,bất ưng cộng trụ 。」

「諸大德!我已說八他勝法,苾芻尼於此隨犯一一事,不得與諸苾芻尼共住。如前,後亦如是,得他勝罪,不應共住。今問諸大德!是中清淨不?」(如是三說)「諸大德!是中清淨,默然故,我今如是持。」
「chư Đại Đức !ngã dĩ thuyết bát tha thắng Pháp ,Bật-sô-ni ư thử tùy phạm nhất nhất sự ,bất đắc dữ chư Bật-sô-ni cộng trụ 。như tiền ,hậu diệc như thị ,đắc tha thắng tội ,bất ưng cộng trụ 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?」(như thị tam thuyết )「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,ngã kim như thị trì 。」

「諸大德!是二十僧伽伐尸沙法,半月半月戒經中說。」
「chư Đại Đức !thị nhị thập tăng già phạt thi sa Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt giới Kinh trung thuyết 。」

攝頌曰:
nhiếp tụng viết :

媒嫁及二謗,
môi giá cập nhị báng ,

二染并四獨,
nhị nhiễm tinh tứ độc ,

夫棄契作解,
phu khí khế tác giải ,

二諍雜獨住。
nhị tránh tạp độc trụ/trú 。

破僧與隨伴,
phá tăng dữ tùy bạn ,

污家并惡性,
ô gia tinh ác tánh ,

眾教有二十,
chúng giáo hữu nhị thập ,

八三諫應知。
bát tam gián ứng tri 。

「若復苾芻尼,作媒嫁事,持男意語女、持女意語男,若為成婦及私通事,乃至須臾頃,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tác môi giá sự ,trì nam ý ngữ nữ 、trì nữ ý ngữ nam ,nhược/nhã vi thành phụ cập tư thông sự ,nãi chí tu du khoảnh ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,懷瞋不捨故,於清淨苾芻尼以無根波羅市迦法謗,欲壞彼淨行。後於異時,若問、若不問,知此是無根謗。彼苾芻尼由瞋恚故作是語者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hoài sân bất xả cố ,ư thanh tịnh Bật-sô-ni dĩ vô căn Ba la thị ca Pháp báng ,dục hoại bỉ tịnh hạnh 。hậu ư dị thời ,nhược/nhã vấn 、nhược/nhã bất vấn ,tri thử thị vô căn báng 。bỉ Bật-sô-ni do sân khuể cố tác thị ngữ giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,懷瞋不捨故,於清淨苾芻尼以異非分波羅市迦法謗,欲壞彼淨行。後於異時,若問、若不問,知此是異非分事,以少相似法而為毀謗。彼苾芻尼由瞋恚故作是語者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hoài sân bất xả cố ,ư thanh tịnh Bật-sô-ni dĩ dị phi phần Ba la thị ca Pháp báng ,dục hoại bỉ tịnh hạnh 。hậu ư dị thời ,nhược/nhã vấn 、nhược/nhã bất vấn ,tri thử thị dị phi phần sự ,dĩ thiểu tương tự Pháp nhi vi hủy báng 。bỉ Bật-sô-ni do sân khuể cố tác thị ngữ giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,有染心,從染心男子共相領受,隨取何物,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hữu nhiễm tâm ,tùng nhiễm tâm nam tử cộng tướng lĩnh thọ ,tùy thủ hà vật ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,向苾芻尼作如是語:『隨汝無染心,受染心男子物,我復何過?』者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hướng Bật-sô-ni tác như thị ngữ :『tùy nhữ vô nhiễm tâm ,thọ/thụ nhiễm tâm nam tử vật ,ngã phục hà quá/qua ?』giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,獨從尼寺向餘處宿者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,độc tùng ni tự hướng dư xứ tú giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,獨從尼寺晝向俗家者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,độc tùng ni tự trú hướng tục gia giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,獨在道行者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,độc tại đạo hành giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,獨浮渡河者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,độc phù độ hà giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,知他婦女作非法事,眾人共嫌、為夫所棄并白王知,度令出家者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri tha phụ nữ tác phi pháp sự ,chúng nhân cọng hiềm 、vi phu sở khí tinh bạch Vương tri ,độ lệnh xuất gia giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,依他舊契,自為己索亡人物者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,y tha cựu khế ,tự vi kỷ tác/sách vong nhân vật giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,知苾芻尼被苾芻尼眾為作捨置羯磨,便出界外為作解法者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri Bật-sô-ni bị Bật-sô-ni chúng vi tác xả trí Yết-ma ,tiện xuất giới ngoại vi tác giải Pháp giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,共諸苾芻尼鬪諍紛擾,作如是語:『我捨佛法僧。非但此沙門釋女具戒具德、有勝善法,於餘沙門,亦具戒具德、有勝善法,我當詣彼修習梵行。』時諸苾芻尼語言:『汝可捨此罪惡之見。』如是諫時,捨者善;若不捨者,應可再三慇懃正諫,隨教應詰,令捨是事。捨者善;若不捨者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,cọng chư Bật-sô-ni đấu tranh phân nhiễu ,tác như thị ngữ :『ngã xả Phật pháp tăng 。phi đãn thử Sa Môn Thích nữ cụ giới cụ đức 、hữu thắng thiện Pháp ,ư dư Sa Môn ,diệc cụ giới cụ đức 、hữu thắng thiện Pháp ,ngã đương nghệ bỉ tu tập phạm hạnh 。』thời chư Bật-sô-ni ngữ ngôn :『nhữ khả xả thử tội ác chi kiến 。』như thị gián thời ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,ưng khả tái tam ân cần chánh gián ,tùy giáo ưng cật ,lệnh xả thị sự 。xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,共諸苾芻尼鬪諍紛擾,諸苾芻尼語是苾芻尼言:『姊妹!莫鬪諍紛擾。』此苾芻尼作如是語:『汝有愛、恚、怖、癡,於鬪諍人有遮不遮。』諸苾芻尼語言:『大德!他諫誨時莫作是語:「汝有愛、恚、怖、癡,於鬪諍人有遮不遮。」姊妹可止此語!』諸苾芻尼如是諫時,捨者善;若不捨者,應可再三慇懃正諫,隨教應詰,令捨是事。捨者善;若不捨者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,cọng chư Bật-sô-ni đấu tranh phân nhiễu ,chư Bật-sô-ni ngữ thị Bật-sô-ni ngôn :『tỷ muội !mạc đấu tranh phân nhiễu 。』thử Bật-sô-ni tác như thị ngữ :『nhữ hữu ái 、nhuế/khuể 、bố/phố 、si ,ư đấu tranh nhân hữu già bất già 。』chư Bật-sô-ni ngữ ngôn :『Đại Đức !tha gián hối thời mạc tác thị ngữ :「nhữ hữu ái 、nhuế/khuể 、bố/phố 、si ,ư đấu tranh nhân hữu già bất già 。」tỷ muội khả chỉ thử ngữ !』chư Bật-sô-ni như thị gián thời ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,ưng khả tái tam ân cần chánh gián ,tùy giáo ưng cật ,lệnh xả thị sự 。xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,共餘苾芻尼雜亂而住,掉舉戲笑。諸苾芻尼語是苾芻尼言:『姊妹!莫雜亂住、掉舉戲笑。汝雜亂住時,令善法衰損,不得增益,應可別住。別住之時令善法增益,不復衰損。』諸苾芻尼如是諫時,捨者善;若不捨者,應可再三慇懃正諫,隨教應詰,令捨是事。捨者善;若不捨者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,cọng dư Bật-sô-ni tạp loạn nhi trụ/trú ,điệu cử hí tiếu 。chư Bật-sô-ni ngữ thị Bật-sô-ni ngôn :『tỷ muội !mạc tạp loạn trụ/trú 、điệu cử hí tiếu 。nhữ tạp loạn trụ thời ,lệnh thiện Pháp suy tổn ,bất đắc tăng ích ,ưng khả biệt trụ/trú 。biệt trụ/trú chi thời lệnh thiện Pháp tăng ích ,bất phục suy tổn 。』chư Bật-sô-ni như thị gián thời ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,ưng khả tái tam ân cần chánh gián ,tùy giáo ưng cật ,lệnh xả thị sự 。xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,知餘苾芻尼樂為獨住。諸苾芻尼語是苾芻尼言:『大德!莫為獨住,汝獨住時令善法衰損,不得增益。姊妹!應可共住。令善法增益,不復衰損。』諸苾芻尼亦應告言:『大德!勿樂獨住,令善法衰損。大德!應可捨此獨住惡見。』作是諫時,捨者善;若不捨者,應可再三慇懃正諫,隨教應詰,令捨是事。捨者善;若不捨者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri dư Bật-sô-ni lạc/nhạc vi độc trụ/trú 。chư Bật-sô-ni ngữ thị Bật-sô-ni ngôn :『Đại Đức !mạc vi độc trụ/trú ,nhữ độc trụ thời lệnh thiện Pháp suy tổn ,bất đắc tăng ích 。tỷ muội !ưng khả cộng trụ 。lệnh thiện Pháp tăng ích ,bất phục suy tổn 。』chư Bật-sô-ni diệc ưng cáo ngôn :『Đại Đức !vật lạc/nhạc độc trụ/trú ,lệnh thiện Pháp suy tổn 。Đại Đức !ưng khả xả thử độc trụ/trú ác kiến 。』tác thị gián thời ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,ưng khả tái tam ân cần chánh gián ,tùy giáo ưng cật ,lệnh xả thị sự 。xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,興方便欲破和合僧伽,於破僧事堅執不捨。諸苾芻尼應語彼苾芻尼言:『姊妹!莫欲破和合僧伽堅執而住。姊妹!應與僧伽和合共住歡喜無諍,一心一說如水乳合,大師教法令得光顯安樂久住。具壽!汝可捨破僧事。』諸苾芻尼如是諫時,捨者善;若不捨者,應可再三慇懃正諫,隨教應詰,令捨是事。捨者善;若不捨者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hưng phương tiện dục phá hòa hợp tăng già ,ư phá tăng sự kiên chấp bất xả 。chư Bật-sô-ni ưng ngữ bỉ Bật-sô-ni ngôn :『tỷ muội !mạc dục phá hòa hợp tăng già kiên chấp nhi trụ/trú 。tỷ muội !ưng dữ tăng già hòa hợp cộng trụ hoan hỉ vô tránh ,nhất tâm nhất thuyết như thủy nhũ hợp ,Đại sư giáo Pháp lệnh đắc quang hiển an lạc cửu trụ 。cụ thọ !nhữ khả xả phá tăng sự 。』chư Bật-sô-ni như thị gián thời ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,ưng khả tái tam ân cần chánh gián ,tùy giáo ưng cật ,lệnh xả thị sự 。xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,若一、若二、若多,與彼苾芻尼共為伴黨,同邪違正隨順而住。時此苾芻尼語諸苾芻尼言:『大德!莫共彼苾芻尼有所論說若好、若惡。何以故?彼苾芻尼是順法律、依法律,語言無虛妄,彼愛樂者我亦愛樂。』諸苾芻尼應語此苾芻尼言:『具壽!莫作是說:「彼苾芻尼是順法律、依法律,語言無虛妄,彼愛樂者我亦愛樂。」何以故?彼苾芻尼非順法律、不依法律,語言皆虛妄,汝莫樂破僧,當樂和合僧。應與僧和合歡喜無諍,一心一說如水乳合,大師教法令得光顯安樂久住。具壽!可捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住。』諸苾芻尼如是諫時,捨者善;若不捨者,應可再三慇懃正諫,隨教應詰,令捨是事。捨者善;若不捨者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục Bật-sô-ni ,nhược/nhã nhất 、nhược/nhã nhị 、nhược/nhã đa ,dữ bỉ Bật-sô-ni cọng vi ạn đảng ,đồng tà vi chánh tùy thuận nhi trụ/trú 。thời thử Bật-sô-ni ngữ chư Bật-sô-ni ngôn :『Đại Đức !mạc cọng bỉ Bật-sô-ni hữu sở luận thuyết nhược/nhã hảo 、nhược/nhã ác 。hà dĩ cố ?bỉ Bật-sô-ni thị thuận pháp luật 、y pháp luật ,ngữ ngôn vô hư vọng ,bỉ ái lạc giả ngã diệc ái lạc 。』chư Bật-sô-ni ưng ngữ thử Bật-sô-ni ngôn :『cụ thọ !mạc tác thị thuyết :「bỉ Bật-sô-ni thị thuận pháp luật 、y pháp luật ,ngữ ngôn vô hư vọng ,bỉ ái lạc giả ngã diệc ái lạc 。」hà dĩ cố ?bỉ Bật-sô-ni phi thuận pháp luật 、bất y pháp luật ,ngữ ngôn giai hư vọng ,nhữ mạc lạc/nhạc phá tăng ,đương lạc/nhạc hòa hợp tăng 。ưng dữ tăng hòa hợp hoan hỉ vô tránh ,nhất tâm nhất thuyết như thủy nhũ hợp ,Đại sư giáo Pháp lệnh đắc quang hiển an lạc cửu trụ 。cụ thọ !khả xả phá tăng ác kiến thuận tà vi chánh khuyến tác tránh sự kiên chấp nhi trụ/trú 。』chư Bật-sô-ni như thị gián thời ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,ưng khả tái tam ân cần chánh gián ,tùy giáo ưng cật ,lệnh xả thị sự 。xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復眾多苾芻尼,於村落城邑住,污他家、行惡行,污他家亦眾見聞知,行惡行亦眾見聞知。諸苾芻尼應語彼苾芻尼言:『具壽!汝等污他家、行惡行,污他家亦眾見聞知,行惡行亦眾見聞知。汝等可去,不應住此。』彼苾芻尼語諸苾芻尼言:『大德有愛、恚、怖、癡,有如是同罪苾芻尼,有驅者、有不驅者。』時諸苾芻尼語彼苾芻尼言:『具壽!莫作是語:「諸大德有愛、恚、怖、癡,有如是同罪苾芻尼,有驅者、有不驅者。」何以故?諸苾芻尼無愛、恚、怖、癡。汝等污他家、行惡行,污他家亦眾見聞知,行惡行亦眾見聞知。具壽!汝等應捨愛恚等言。』諸苾芻尼如是諫時,捨者善;若不捨者,應可再三慇懃正諫,隨教應詰。令捨是事。捨者善;若不捨者,僧伽伐尸沙。
「nhược phục chúng đa Bật-sô-ni ,ư thôn lạc thành ấp trụ/trú ,ô tha gia 、hạnh/hành/hàng ác hành ,ô tha gia diệc chúng kiến văn tri ,hạnh/hành/hàng ác hành diệc chúng kiến văn tri 。chư Bật-sô-ni ưng ngữ bỉ Bật-sô-ni ngôn :『cụ thọ !nhữ đẳng ô tha gia 、hạnh/hành/hàng ác hành ,ô tha gia diệc chúng kiến văn tri ,hạnh/hành/hàng ác hành diệc chúng kiến văn tri 。nhữ đẳng khả khứ ,bất ưng trụ/trú thử 。』bỉ Bật-sô-ni ngữ chư Bật-sô-ni ngôn :『Đại Đức hữu ái 、nhuế/khuể 、bố/phố 、si ,hữu như thị đồng tội Bật-sô-ni ,hữu khu giả 、hữu bất khu giả 。』thời chư Bật-sô-ni ngữ bỉ Bật-sô-ni ngôn :『cụ thọ !mạc tác thị ngữ :「chư Đại Đức hữu ái 、nhuế/khuể 、bố/phố 、si ,hữu như thị đồng tội Bật-sô-ni ,hữu khu giả 、hữu bất khu giả 。」hà dĩ cố ?chư Bật-sô-ni vô ái 、nhuế/khuể 、bố/phố 、si 。nhữ đẳng ô tha gia 、hạnh/hành/hàng ác hành ,ô tha gia diệc chúng kiến văn tri ,hạnh/hành/hàng ác hành diệc chúng kiến văn tri 。cụ thọ !nhữ đẳng ưng xả ái khuể đẳng ngôn 。』chư Bật-sô-ni như thị gián thời ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,ưng khả tái tam ân cần chánh gián ,tùy giáo ưng cật 。lệnh xả thị sự 。xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,tăng già phạt thi sa 。

「若復苾芻尼,惡性不受人語,諸苾芻尼於佛所說戒經中,如法如律勸誨之時,不受諫語,言:『諸大德!莫向我說少許若好、若惡,我亦不向諸大德說若好、若惡。諸大德止!莫勸我、莫論說我。』諸苾芻尼語是苾芻尼言:『具壽!汝莫不受諫語,諸苾芻尼於佛所說戒經中,如法如律勸誨之時應受諫語。具壽如法諫諸苾芻尼,諸苾芻尼亦如法諫具壽,如是如來應正等覺佛聲聞眾便得增長、共相諫誨。具壽!汝等應捨此事。』諸苾芻尼如是諫時,捨者善;若不捨者,應可再三慇懃正諫,隨教應詰,令捨是事。捨者善;若不捨者,僧伽伐尸沙。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,ác tánh bất thọ/thụ nhân ngữ ,chư Bật-sô-ni ư Phật sở thuyết giới Kinh trung ,như pháp như luật khuyến hối chi thời ,bất thọ/thụ gián ngữ ,ngôn :『chư Đại Đức !mạc hướng ngã thuyết thiểu hứa nhược/nhã hảo 、nhược/nhã ác ,ngã diệc bất hướng chư Đại Đức thuyết nhược/nhã hảo 、nhược/nhã ác 。chư Đại Đức chỉ !mạc khuyến ngã 、mạc luận thuyết ngã 。』chư Bật-sô-ni ngữ thị Bật-sô-ni ngôn :『cụ thọ !nhữ mạc bất thọ/thụ gián ngữ ,chư Bật-sô-ni ư Phật sở thuyết giới Kinh trung ,như pháp như luật khuyến hối chi thời ưng thọ/thụ gián ngữ 。cụ thọ như pháp gián chư Bật-sô-ni ,chư Bật-sô-ni diệc như pháp gián cụ thọ ,như thị Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Phật Thanh văn chúng tiện đắc tăng trưởng 、cộng tướng gián hối 。cụ thọ !nhữ đẳng ưng xả thử sự 。』chư Bật-sô-ni như thị gián thời ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,ưng khả tái tam ân cần chánh gián ,tùy giáo ưng cật ,lệnh xả thị sự 。xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,tăng già phạt thi sa 。」

「諸大德!我已說二十僧伽伐尸沙法,十二初犯、八至三諫。若苾芻尼隨一一犯故覆藏者,二部僧伽應與作半月行摩那(卑*也)。行摩那(卑*也)竟,餘有出罪,若稱可二部僧伽意者,二部僧伽各二十眾,當於四十眾中出是苾芻尼罪。若少一人不滿四十眾,是苾芻尼罪不得除,二部僧伽得罪。此是出罪法。今問諸大德!是中清淨不?」(如是三說)「諸大德!是中清淨,默然故,我今如是持。」(尼無二不定法)
「chư Đại Đức !ngã dĩ thuyết nhị thập tăng già phạt thi sa Pháp ,thập nhị sơ phạm 、bát chí tam gián 。nhược/nhã Bật-sô-ni tùy nhất nhất phạm cố phước tạng giả ,nhị bộ tăng già ưng dữ tác bán nguyệt hạnh/hành/hàng ma na (ti *dã )。hạnh/hành/hàng ma na (ti *dã )cánh ,dư hữu xuất tội ,nhược/nhã xưng khả nhị bộ tăng già ý giả ,nhị bộ tăng già các nhị thập chúng ,đương ư tứ thập chúng trung xuất thị Bật-sô-ni tội 。nhược/nhã thiểu nhất nhân bất mãn tứ thập chúng ,thị Bật-sô-ni tội bất đắc trừ ,nhị bộ tăng già đắc tội 。thử thị xuất tội Pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?」(như thị tam thuyết )「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,ngã kim như thị trì 。」(ni vô nhị bất định pháp )

「諸大德!此三十三泥薩祇波逸底迦法,半月半月戒經中說。」
「chư Đại Đức !thử tam thập tam Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt giới Kinh trung thuyết 。」

初攝頌曰:
sơ nhiếp tụng viết :

持離畜浣衣,
trì ly súc hoán y ,

取衣乞過受,
thủ y khất quá/qua thọ/thụ ,

同價及別主,
đồng giá cập biệt chủ ,

遣使送衣直。
khiển sử tống y trực 。

「若復苾芻尼,作衣已竟,羯恥那衣復出,得長衣齊十日不分別應畜。若過畜者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tác y dĩ cánh ,yết sỉ na y phục xuất ,đắc trường/trưởng y tề thập nhật bất phân biệt ưng súc 。nhược quá súc giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,作衣已竟,羯恥那衣復出,於五衣中離一一衣界外宿,下至一夜,除得眾法,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tác y dĩ cánh ,yết sỉ na y phục xuất ,ư ngũ y trung ly nhất nhất y giới ngoại tú ,hạ chí nhất dạ ,trừ đắc chúng Pháp ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,作衣已竟,羯恥那衣復出,得非時衣,欲須應受,受已當疾成衣。若有望處求令滿足,若不足者,得畜經一月。若過者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tác y dĩ cánh ,yết sỉ na y phục xuất ,đắc phi thời y ,dục tu ưng thọ/thụ ,thọ/thụ dĩ đương tật thành y 。nhược hữu vọng xứ/xử cầu lệnh mãn túc ,nhược/nhã bất túc giả ,đắc súc Kinh nhất nguyệt 。nhược quá giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,與非親苾芻浣染打故衣者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dữ phi thân Bí-sô hoán nhiễm đả cố y giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,從非親苾芻取衣者,除貿易,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tùng phi thân Bí-sô thủ y giả ,trừ mậu dịch ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,從非親居士、居士婦乞衣,除餘時,泥薩祇波逸底迦。餘時者,若苾芻尼奪衣、失衣、燒衣、吹衣、漂衣,此是時。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tùng phi thân Cư-sĩ 、Cư-sĩ phụ khất y ,trừ dư thời ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。dư thời giả ,nhược/nhã Bật-sô-ni đoạt y 、thất y 、thiêu y 、xuy y 、phiêu y ,thử Thị thời 。

「若復苾芻尼,奪衣、失衣、燒衣、吹衣、漂衣,從非親居士、居士婦乞衣。彼多施衣,苾芻尼若須,應受上下二衣。若過受者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,đoạt y 、thất y 、thiêu y 、xuy y 、phiêu y ,tùng phi thân Cư-sĩ 、Cư-sĩ phụ khất y 。bỉ đa thí y ,Bật-sô-ni nhược/nhã tu ,ưng thọ/thụ thượng hạ nhị y 。nhược quá thọ/thụ giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,有非親居士、居士婦共辦衣價,當買如是清淨衣,與某甲苾芻尼及時應用。此苾芻尼先不受請,因他告知,便詣彼家作如是語:『善哉仁者!為我所辦衣價,可買如是清淨衣及時與我,為好故。』若得衣者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hữu phi thân Cư-sĩ 、Cư-sĩ phụ cọng biện/bạn y giá ,đương mãi như thị thanh tịnh y ,dữ mỗ giáp Bật-sô-ni cập thời ưng dụng 。thử Bật-sô-ni tiên bất thọ/thụ thỉnh ,nhân tha cáo tri ,tiện nghệ bỉ gia tác như thị ngữ :『Thiện tai nhân giả !vi ngã sở biện/bạn y giá ,khả mãi như thị thanh tịnh y cập thời dữ ngã ,vi hảo cố 。』nhược/nhã đắc y giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,有非親居士、居士婦各辦衣價,當買如是清淨衣與某甲苾芻尼。此苾芻尼先不受請,因他告知,便詣彼家作如是語:『善哉仁者!為我所辦衣價,可共買如是清淨衣及時與我,為好故。』若得衣者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hữu phi thân Cư-sĩ 、Cư-sĩ phụ các biện/bạn y giá ,đương mãi như thị thanh tịnh y dữ mỗ giáp Bật-sô-ni 。thử Bật-sô-ni tiên bất thọ/thụ thỉnh ,nhân tha cáo tri ,tiện nghệ bỉ gia tác như thị ngữ :『Thiện tai nhân giả !vi ngã sở biện/bạn y giá ,khả cọng mãi như thị thanh tịnh y cập thời dữ ngã ,vi hảo cố 。』nhược/nhã đắc y giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,若王、若大臣、婆羅門、居士等,遣使為苾芻尼送衣價。彼使持衣價至苾芻尼所,白言:『聖者!此物是某甲王、大臣、婆羅門、居士等遣我送來,聖者哀愍為受。』是苾芻尼語彼使言:『仁此衣價我不應受,若得順時淨衣應受。』彼使白言:『聖者!有執事人不?』須衣苾芻尼言:『有。若僧伽淨人、若鄔波斯迦,此是苾芻尼執事人。』彼使往執事人所,與衣價已,語言:『汝可以此衣價,買順時清淨衣,與某甲苾芻尼令其披服。』彼使善教執事人已,還至苾芻尼所白言:『聖者!所示執事人,我已與衣價,得清淨衣應受。』苾芻尼須衣,應往執事人所,若二、若三令彼憶念,告言:『我須衣。』若得者善;若不得者,乃至四、五、六返往彼默然隨處而住。若四、五、六返得衣者善;若不得衣,過是求得衣者,泥薩祇波逸底迦。若竟不得衣,是苾芻尼應隨彼送衣價處,若自往、若遣可信人往,報言:『人為某甲苾芻尼送衣價,彼苾芻尼竟不得衣。仁應知,勿令失,此是時。』」
「nhược phục Bật-sô-ni ,nhược/nhã Vương 、nhược/nhã đại thần 、Bà-la-môn 、Cư-sĩ đẳng ,khiển sử vi Bật-sô-ni tống y giá 。bỉ sử trì y giá chí Bật-sô-ni sở ,bạch ngôn :『Thánh Giả !thử vật thị mỗ giáp Vương 、đại thần 、Bà-la-môn 、Cư-sĩ đẳng khiển ngã tống lai ,Thánh Giả ai mẩn vi thọ/thụ 。』thị Bật-sô-ni ngữ bỉ sử ngôn :『nhân thử y giá ngã bất ưng thọ/thụ ,nhược/nhã đắc thuận thời tịnh y ưng thọ/thụ 。』bỉ sử bạch ngôn :『Thánh Giả !hữu chấp sự nhân bất ?』tu y Bật-sô-ni ngôn :『hữu 。nhược/nhã tăng già tịnh nhân 、nhược/nhã ô ba tư ca ,thử thị Bật-sô-ni chấp sự nhân 。』bỉ sử vãng chấp sự nhân sở ,dữ y giá dĩ ,ngữ ngôn :『nhữ khả dĩ thử y giá ,mãi thuận thời thanh tịnh y ,dữ mỗ giáp Bật-sô-ni lệnh kỳ phi phục 。』bỉ sử thiện giáo chấp sự nhân dĩ ,hoàn chí Bật-sô-ni sở bạch ngôn :『Thánh Giả !sở thị chấp sự nhân ,ngã dĩ dữ y giá ,đắc thanh tịnh y ưng thọ/thụ 。』Bật-sô-ni tu y ,ưng vãng chấp sự nhân sở ,nhược/nhã nhị 、nhược/nhã tam lệnh bỉ ức niệm ,cáo ngôn :『ngã tu y 。』nhược/nhã đắc giả thiện ;nhược/nhã bất đắc giả ,nãi chí tứ 、ngũ 、lục phản vãng bỉ mặc nhiên tùy xử nhi trụ/trú 。nhược/nhã tứ 、ngũ 、lục phản đắc y giả thiện ;nhược/nhã bất đắc y ,quá/qua thị cầu đắc y giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。nhược/nhã cánh bất đắc y ,thị Bật-sô-ni ưng tùy bỉ tống y giá xứ/xử ,nhược/nhã tự vãng 、nhược/nhã khiển khả tín nhân vãng ,báo ngôn :『nhân vi mỗ giáp Bật-sô-ni tống y giá ,bỉ Bật-sô-ni cánh bất đắc y 。nhân ứng tri ,vật lệnh thất ,thử Thị thời 。』」

第二攝頌曰:
đệ nhị nhiếp tụng viết :

捉金銀出納,
tróc kim ngân xuất nạp ,

賣買鉢乞線,
mại mãi bát khất tuyến ,

織師自奪衣,
chức sư tự đoạt y ,

迴他病長鉢。
hồi tha bệnh trường/trưởng bát 。

「若復苾芻尼,自手捉金銀錢等、若教他捉者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự thủ tróc kim ngân tiễn đẳng 、nhược/nhã giáo tha tróc giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,種種出納求利者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,chủng chủng xuất nạp cầu lợi giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,種種賣買者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,chủng chủng mại mãi giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,有鉢減五綴,堪得受用,為好故更求餘鉢得者,泥薩祇波逸底迦。彼苾芻尼應於眾中捨此鉢,取眾中最下鉢與彼苾芻尼,報言:『此鉢還汝,不應守持,不應分別,亦不施人,應自審詳徐徐受用,乃至破,應護持,此是其法。』
「nhược phục Bật-sô-ni ,hữu bát giảm ngũ chuế ,kham đắc thọ dụng ,vi hảo cố cánh cầu dư bát đắc giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。bỉ Bật-sô-ni ưng ư chúng trung xả thử bát ,thủ chúng trung tối hạ bát dữ bỉ Bật-sô-ni ,báo ngôn :『thử bát hoàn nhữ ,bất ưng thủ trì ,bất ưng phân biệt ,diệc bất thí nhân ,ưng tự thẩm tường từ từ thọ dụng ,nãi chí phá ,ưng hộ trì ,thử thị kỳ Pháp 。』

「若復苾芻尼,自乞縷線,使非親織師織作衣,若得衣者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự khất lũ tuyến ,sử phi thân chức sư chức tác y ,nhược/nhã đắc y giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,有非親居士、居士婦為苾芻尼使非親織師織作衣。此苾芻尼先不受請,便生異念,詣彼織師所,作如是言:『汝今知不?此衣為我織。善哉織師!應好織淨梳治,善揀擇極堅打。我當以少鉢食、或鉢食類、或復食直而相濟給。』若苾芻尼以如是物與織師求得衣者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hữu phi thân Cư-sĩ 、Cư-sĩ phụ vi Bật-sô-ni sử phi thân chức sư chức tác y 。thử Bật-sô-ni tiên bất thọ/thụ thỉnh ,tiện sanh dị niệm ,nghệ bỉ chức sư sở ,tác như thị ngôn :『nhữ kim tri bất ?thử y vi ngã chức 。Thiện tai chức sư !ưng hảo chức tịnh sơ trì ,thiện giản trạch cực kiên đả 。ngã đương dĩ thiểu bát thực/tự 、hoặc bát thực/tự loại 、hoặc phục thực/tự trực nhi tướng tế cấp 。』nhược/nhã Bật-sô-ni dĩ như thị vật dữ chức sư cầu đắc y giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,與苾芻尼衣,彼於後時惱瞋罵詈生嫌賤心,若自奪、若教他奪,報言:『還我衣來,不與汝。』若衣離彼身自受用者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dữ Bật-sô-ni y ,bỉ ư hậu thời não sân mạ lị sanh hiềm tiện tâm ,nhược/nhã tự đoạt 、nhược/nhã giáo tha đoạt ,báo ngôn :『hoàn ngã y lai ,bất dữ nhữ 。』nhược/nhã y ly bỉ thân tự thọ dụng giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,知他與眾物,自迴入己者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri tha dữ chúng vật ,tự hồi nhập kỷ giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「如世尊說:『聽諸病苾芻尼,所有諸藥隨意服食,謂酥、油、糖蜜,於七日中應自守持觸宿而服。』若苾芻尼過七日服者,泥薩祇波逸底迦。
「như Thế Tôn thuyết :『thính chư bệnh Bật-sô-ni ,sở hữu chư dược tùy ý phục thực/tự ,vị tô 、du 、đường mật ,ư thất nhật trung ưng tự thủ trì xúc tú nhi phục 。』nhược/nhã Bật-sô-ni quá/qua thất nhật phục giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,畜長鉢得經一宿,若過畜者,泥薩祇波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,súc trường/trưởng bát đắc Kinh nhất tú ,nhược quá súc giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。」

第三攝頌曰:
đệ tam nhiếp tụng viết :

不著捨不捨,
bất trước xả bất xả ,

乞金銀染衣,
khất kim ngân nhiễm y ,

得利有五殊,
đắc lợi hữu ngũ thù ,

買藥衣二價。
mãi dược y nhị giá 。

「若復苾芻尼,於半月內不著五衣者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ư bán nguyệt nội bất trước ngũ y giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,非時捨羯恥那衣者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,phi thời xả yết sỉ na y giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,依時不捨羯恥那衣者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,y thời bất xả yết sỉ na y giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,乞求金銀者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,khất cầu kim ngân giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,以衣利直將充食用者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dĩ y lợi trực tướng sung thực dụng giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,得別衣利,充食用者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,đắc biệt y lợi ,sung thực dụng giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,得臥具利,將充食用者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,đắc ngọa cụ lợi ,tướng sung thực dụng giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,得夏安居利,充食用者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,đắc hạ an cư lợi ,sung thực dụng giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,得多人利,迴入己者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,đắc đa nhân lợi ,hồi nhập kỷ giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,得僧祇利物,迴入己者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,đắc tăng kì lợi vật ,hồi nhập kỷ giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,買諸藥物,繫竟復解、解而復繫者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,mãi chư dược vật ,hệ cánh phục giải 、giải nhi phục hệ giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,持貴價重衣者,泥薩祇波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,trì quý giá trọng y giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。

「若復苾芻尼,持貴價輕衣者,泥薩祇波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,trì quý giá khinh y giả ,Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca 。」

「諸大德!我已說三十三泥薩祇波逸底迦法。今問諸大德!是中清淨不?」(如是三說)「諸大德!是中清淨,默然故,我今如是持。」
「chư Đại Đức !ngã dĩ thuyết tam thập tam Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca Pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?」(như thị tam thuyết )「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,ngã kim như thị trì 。」

「諸大德!此一百八十波逸底迦法,半月半月戒經中說。」
「chư Đại Đức !thử nhất bách bát thập ba dật để Ca Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt giới Kinh trung thuyết 。」

第一攝頌曰:
đệ nhất nhiếp tụng viết :

妄毀及離間,
vọng hủy cập ly gian ,

發舉說同聲,
phát cử thuyết đồng thanh ,

說罪得上人,
thuyết tội đắc thượng nhân ,

隨親輒輕毀。
tùy thân triếp khinh hủy 。

「若復苾芻尼,故妄語者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,cố vọng ngữ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,毀訾語故,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hủy tí ngữ cố ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,離間語故,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ly gian ngữ cố ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知和合僧伽如法斷諍,事已除滅,後於羯磨處更發舉者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri hòa hợp tăng già như pháp đoạn tránh ,sự dĩ trừ diệt ,hậu ư Yết-ma xứ/xử cánh phát cử giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,為男子說法,過五六語,除有智女人,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,vi nam tử thuyết Pháp ,quá/qua ngũ lục ngữ ,trừ hữu trí nữ nhân ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,與未近圓人同句讀誦,及教授法者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dữ vị cận viên nhân đồng cú độc tụng ,cập giáo thọ Pháp giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知他苾芻尼有麁惡罪,向未近圓人說,除眾羯磨,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri tha Bật-sô-ni hữu thô ác tội ,hướng vị cận viên nhân thuyết ,trừ chúng Yết-ma ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,實得上人法,向未近圓人說者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,thật đắc thượng nhân Pháp ,hướng vị cận viên nhân thuyết giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,先同心許,後作是說:『諸具壽!以僧利物隨親厚處迴與別人。』者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tiên đồng tâm hứa ,hậu tác thị thuyết :『chư cụ thọ !dĩ tăng lợi vật tùy thân hậu xứ/xử hồi dữ biệt nhân 。』giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,半月半月說戒經時,作如是語:『諸具壽!何用說此小隨小學處,為說是戒時,令諸苾芻尼心生惡作惱悔懷憂。』若作如是輕呵戒者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,bán nguyệt bán nguyệt thuyết giới Kinh thời ,tác như thị ngữ :『chư cụ thọ !hà dụng thuyết thử tiểu tùy tiểu học xứ ,vi thuyết thị giới thời ,lệnh chư Bật-sô-ni tâm sanh ác tác não hối hoài ưu 。』nhược/nhã tác như thị khinh ha giới giả ,ba dật để Ca 。」

第二攝頌曰:
đệ nhị nhiếp tụng viết :

種子輕惱教,
chủng tử khinh não giáo ,

安床草葉敷,
an sàng thảo diệp phu ,

強住脫床虫,
cường trụ/trú thoát sàng trùng ,

過三外道處。
quá/qua tam ngoại đạo xứ/xử 。

「若復苾芻尼,自壞種子有情村,及令他壞者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự hoại chủng tử hữu tình thôn ,cập lệnh tha hoại giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,嫌毀輕賤苾芻尼者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hiềm hủy khinh tiện Bật-sô-ni giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,違惱言教者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,vi não ngôn giáo giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,於露地處安僧敷具及諸床座,去時不自舉、不教人舉,若有苾芻尼不囑授者,除餘緣故,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ư lộ địa xứ/xử an tăng phu cụ cập chư sàng tọa ,khứ thời bất tự cử 、bất giáo nhân cử ,nhược hữu Bật-sô-ni bất chúc thọ/thụ giả ,trừ dư duyên cố ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,於僧房內,若草、若葉,自敷、教人敷,去時不自舉、不教人舉,若有苾芻尼不囑授,除餘緣故,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ư tăng phòng nội ,nhược/nhã thảo 、nhược/nhã diệp ,tự phu 、giáo nhân phu ,khứ thời bất tự cử 、bất giáo nhân cử ,nhược hữu Bật-sô-ni bất chúc thọ/thụ ,trừ dư duyên cố ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,於僧住處,知諸苾芻尼先此處住,後來於中故相惱觸,於彼臥具若坐、若臥,作如是念:『彼若生苦者,自當避我去。』波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ư tăng trụ xứ ,tri chư Bật-sô-ni tiên thử xứ trụ ,hậu lai ư trung cố tướng não xúc ,ư bỉ ngọa cụ nhược/nhã tọa 、nhược/nhã ngọa ,tác như thị niệm :『bỉ nhược/nhã sanh khổ giả ,tự đương tị ngã khứ 。』ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,於僧住處,知重房棚上脫脚床及餘坐物,放身坐臥者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ư tăng trụ xứ ,tri trọng phòng bằng thượng thoát cước sàng cập dư tọa vật ,phóng thân tọa ngọa giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知水有蟲,自澆草土、若和牛糞,及教人澆者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri thủy hữu trùng ,tự kiêu thảo độ 、nhược/nhã hòa ngưu phẩn ,cập giáo nhân kiêu giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,作大住處,於門梐邊應安橫扂,及諸窓牖并安水竇。若起牆時是濕泥者,應二、三重齊橫扂處。若過者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tác Đại trụ xứ ,ư môn bệ biên ưng an hoạnh 扂,cập chư song dũ tinh an thủy đậu 。nhược/nhã khởi tường thời thị thấp nê giả ,ưng nhị 、tam trọng tề hoạnh 扂xứ/xử 。nhược quá giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,於外道住處得經一宿一食,除病因緣,若過者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,ư ngoại đạo trụ xứ đắc Kinh nhất tú nhất thực ,trừ bệnh nhân duyên ,nhược quá giả ,ba dật để Ca 。」

第三攝頌曰:
đệ tam nhiếp tụng viết :

過三不餘食,
quá/qua tam bất dư thực/tự ,

勸足并別眾,
khuyến túc tinh biệt chúng ,

非時觸不受,
phi thời xúc bất thọ/thụ ,

蟲外道觀裝。
trùng ngoại đạo quán trang 。

「若復眾多苾芻尼,往俗家中,有淨信婆羅門居士慇懃勸請與餅(麩-夫+少)飯,苾芻尼須者應兩三鉢受。若過受者,波逸底迦。既受得已還至住處,若有苾芻尼應共分食,此是時。
「nhược phục chúng đa Bật-sô-ni ,vãng tục gia trung ,hữu tịnh tín Bà-la-môn Cư-sĩ ân cần khuyến thỉnh dữ bính (phu -phu +thiểu )phạn ,Bật-sô-ni tu giả ưng lượng (lưỡng) tam bát thọ/thụ 。nhược quá thọ/thụ giả ,ba dật để Ca 。ký thọ/thụ đắc dĩ hoàn chí trụ xứ ,nhược hữu Bật-sô-ni ưng cọng phần thực/tự ,thử Thị thời 。

「若復苾芻尼,足食竟,不作餘食法更食者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,túc thực/tự cánh ,bất tác dư thực/tự Pháp cánh thực/tự giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知他苾芻尼足食竟,不作餘食法,勸令更食,告言:『具壽!當噉此食。』以此因緣欲使他犯生憂惱者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri tha Bật-sô-ni túc thực/tự cánh ,bất tác dư thực/tự Pháp ,khuyến lệnh cánh thực/tự ,cáo ngôn :『cụ thọ !đương đạm thử thực/tự 。』dĩ thử nhân duyên dục sử tha phạm sanh ưu não giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,別眾食者,除餘時,波逸底迦。餘時者,病時、作時、道行時、船行時、大眾食時、沙門施食時,此是時。
「nhược phục Bật-sô-ni ,biệt chúng thực/tự giả ,trừ dư thời ,ba dật để Ca 。dư thời giả ,bệnh thời 、tác thời 、đạo hạnh/hành/hàng thời 、thuyền hạnh/hành/hàng thời 、Đại chúng thực thời 、Sa Môn thí thực thời ,thử Thị thời 。

「若復苾芻尼,非時食者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,phi thời thực giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,食曾經觸食者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,thực/tự tằng Kinh xúc thực giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,不受食,舉著口中而噉咽者,除水及齒木,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,bất thọ/thụ thực/tự ,cử trước/trứ khẩu trung nhi đạm yết giả ,trừ thủy cập xỉ mộc ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知水有虫受用者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri thủy hữu trùng thọ dụng giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,自手授與無衣外道及餘外道男女食者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự thủ thụ dữ vô y ngoại đạo cập dư ngoại đạo nam nữ thực/tự giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,往觀整裝軍者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,vãng quán chỉnh trang quân giả ,ba dật để Ca 。」

第四攝頌曰:
đệ tứ nhiếp tụng viết :

觀軍二打擬,
quán quân nhị đả nghĩ ,

覆罪詣俗家,
phước tội nghệ tục gia ,

然火與欲過,
nhiên hỏa dữ dục quá/qua ,

說欲非障法。
thuyết dục phi chướng Pháp 。

「若復苾芻尼,有因緣往軍中,應齊二夜。若過宿者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hữu nhân duyên vãng quân trung ,ưng tề nhị dạ 。nhược quá tú giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,在軍中宿經二夜,觀整裝軍,見先旗兵及看布陣散兵者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tại quân trung tú Kinh nhị dạ ,quán chỉnh trang quân ,kiến tiên kỳ binh cập khán bố trận tán binh giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,瞋恚故不喜,打苾芻尼者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,sân khuể cố bất hỉ ,đả Bật-sô-ni giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,瞋恚故不喜,擬手向苾芻尼者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,sân khuể cố bất hỉ ,nghĩ thủ hướng Bật-sô-ni giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知他苾芻尼有麁惡罪,覆藏者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri tha Bật-sô-ni hữu thô ác tội ,phước tạng giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,語餘苾芻尼,作如是語:『具壽!共汝詣俗家,當與汝美好飲食令得飽滿。』彼苾芻尼至俗家,竟不與食,語言:『具壽汝去!我與汝共坐共語不樂,我獨坐獨語樂。』作是語時,欲令生惱者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ngữ dư Bật-sô-ni ,tác như thị ngữ :『cụ thọ !cọng nhữ nghệ tục gia ,đương dữ nhữ mỹ hảo ẩm thực lệnh đắc bão mãn 。』bỉ Bật-sô-ni chí tục gia ,cánh bất dữ thực/tự ,ngữ ngôn :『cụ thọ nhữ khứ !ngã dữ nhữ cọng tọa cọng ngữ bất lạc/nhạc ,ngã độc tọa độc ngữ lạc/nhạc 。』tác thị ngữ thời ,dục lệnh sanh não giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,無病為身,若自然火、若教他然者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,vô bệnh vi thân ,nhược/nhã tự nhiên hỏa 、nhược/nhã giáo tha nhiên giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,與他欲已,後便悔言:『還我欲來,不與汝。』者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dữ tha dục dĩ ,hậu tiện hối ngôn :『hoàn ngã dục lai ,bất dữ nhữ 。』giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,與未近圓人同室宿,過二夜者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dữ vị cận viên nhân đồng thất tú ,quá/qua nhị dạ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,作如是語:『我知佛所說法「欲是障礙」者,習行之時非是障礙。』諸苾芻尼應語彼苾芻尼言:『具壽!汝莫作是語:「我知佛所說『欲是障礙法』者,習行之時非是障礙。」汝莫謗世尊,謗世尊者不善。世尊不作是語,世尊以無量門於諸欲法說為障礙。汝可棄捨如是惡見。』諸苾芻尼如是諫時,捨者善;若不捨者,乃至二三隨正應諫,隨正應教,令捨是事。捨者善;若不捨者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,tác như thị ngữ :『ngã tri Phật sở thuyết pháp 「dục thị chướng ngại 」giả ,tập hạnh/hành/hàng chi thời phi thị chướng ngại 。』chư Bật-sô-ni ưng ngữ bỉ Bật-sô-ni ngôn :『cụ thọ !nhữ mạc tác thị ngữ :「ngã tri Phật sở thuyết 『dục thị chướng ngại Pháp 』giả ,tập hạnh/hành/hàng chi thời phi thị chướng ngại 。」nhữ mạc báng Thế Tôn ,báng thế Tôn-Giả bất thiện 。Thế Tôn bất tác thị ngữ ,Thế Tôn dĩ vô lượng môn ư chư dục pháp thuyết vi chướng ngại 。nhữ khả khí xả như thị ác kiến 。』chư Bật-sô-ni như thị gián thời ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,nãi chí nhị tam tùy chánh ưng gián ,tùy chánh ưng giáo ,lệnh xả thị sự 。xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,ba dật để Ca 。」

第五攝頌曰:
đệ ngũ nhiếp tụng viết :

與惡見同宿,
dữ ác kiến đồng túc ,

求寂壞色衣,
cầu tịch hoại sắc y ,

捉寶洗傍生,
tróc bảo tẩy bàng sanh ,

惱指水同宿。◎
não chỉ thủy đồng túc 。◎

「◎若復苾芻尼,知如是語人,未為隨法、不捨惡見,共為言說、共住受用、同室而宿者,波逸底迦。
「◎nhược phục Bật-sô-ni ,tri như thị ngữ nhân ,vị vi tùy pháp 、bất xả ác kiến ,cọng vi ngôn thuyết 、cộng trụ thọ dụng 、đồng thất nhi tú giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,見有求寂女,作如是語:『我知佛所說法「欲是障礙」者,習行之時非是障礙。』諸苾芻尼應語彼求寂女言:『汝莫作是語:「我知佛所說『欲是障礙法』者,習行之時非是障礙。」汝莫謗世尊,謗世尊者不善。世尊不作是語,世尊以無量門於諸欲法說為障礙。汝可棄捨如是惡見。』諸苾芻尼語彼求寂女時,捨此事者善;若不捨者,乃至二、三隨正應諫,隨正應教,令捨是事。捨者善;若不捨者,諸苾芻尼應語彼求寂女言:『汝從今已去不應說言:「如來、應、正等覺是我大師。」若有尊宿及同梵行者,不應隨行。如餘求寂女,得與苾芻尼二夜同宿。汝今無是事,汝愚癡人!可速滅去。』若苾芻尼知是被擯求寂女而攝受饒益、同室宿者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,kiến hữu cầu tịch nữ ,tác như thị ngữ :『ngã tri Phật sở thuyết pháp 「dục thị chướng ngại 」giả ,tập hạnh/hành/hàng chi thời phi thị chướng ngại 。』chư Bật-sô-ni ưng ngữ bỉ cầu tịch nữ ngôn :『nhữ mạc tác thị ngữ :「ngã tri Phật sở thuyết 『dục thị chướng ngại Pháp 』giả ,tập hạnh/hành/hàng chi thời phi thị chướng ngại 。」nhữ mạc báng Thế Tôn ,báng thế Tôn-Giả bất thiện 。Thế Tôn bất tác thị ngữ ,Thế Tôn dĩ vô lượng môn ư chư dục pháp thuyết vi chướng ngại 。nhữ khả khí xả như thị ác kiến 。』chư Bật-sô-ni ngữ bỉ cầu tịch nữ thời ,xả thử sự giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,nãi chí nhị 、tam tùy chánh ưng gián ,tùy chánh ưng giáo ,lệnh xả thị sự 。xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả giả ,chư Bật-sô-ni ưng ngữ bỉ cầu tịch nữ ngôn :『nhữ tùng kim dĩ khứ bất ưng thuyết ngôn :「Như Lai 、ưng 、chánh đẳng giác thị ngã Đại sư 。」nhược hữu tôn tú cập đồng phạm hạnh giả ,bất ưng tùy hạnh/hành/hàng 。như dư cầu tịch nữ ,đắc dữ Bật-sô-ni nhị dạ đồng túc 。nhữ kim vô thị sự ,nhữ ngu si nhân !khả tốc diệt khứ 。』nhược/nhã Bật-sô-ni tri thị bị bấn cầu tịch nữ nhi nhiếp thọ nhiêu ích 、đồng thất tú giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,得新衣,當作三種染壞色:若青、若泥、若赤,隨一而壞。若不作三種壞色而受用者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,đắc tân y ,đương tác tam chủng nhiễm hoại sắc :nhược/nhã thanh 、nhược/nhã nê 、nhược/nhã xích ,tùy nhất nhi hoại 。nhược/nhã bất tác tam chủng hoại sắc nhi thọ dụng giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,寶及寶類,若自捉、若教人捉,除在寺內及白衣舍,波逸底迦。若在寺內及白衣舍,見寶及寶類,應作是念然後當取:『若有認者,我當與之。』此是時。
「nhược phục Bật-sô-ni ,bảo cập bảo loại ,nhược/nhã tự tróc 、nhược/nhã giáo nhân tróc ,trừ tại tự nội cập bạch y xá ,ba dật để Ca 。nhược/nhã tại tự nội cập bạch y xá ,kiến bảo cập bảo loại ,ưng tác thị niệm nhiên hậu đương thủ :『nhược hữu nhận giả ,ngã đương dữ chi 。』thử Thị thời 。

「若復苾芻尼,半月應洗浴,故違而浴者,除餘時,波逸底迦。餘時者,熱時、病時、作時、行時、風時、雨時、風雨時,此是時。
「nhược phục Bật-sô-ni ,bán nguyệt ưng tẩy dục ,cố vi nhi dục giả ,trừ dư thời ,ba dật để Ca 。dư thời giả ,nhiệt thời 、bệnh thời 、tác thời 、hạnh/hành/hàng thời 、phong thời 、vũ thời 、phong vũ thời ,thử Thị thời 。

「若復苾芻尼,故斷傍生命者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,cố đoạn bàng sanh mạng giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,故惱他苾芻尼,乃至少時不樂,以此為緣者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,cố não tha Bật-sô-ni ,nãi chí thiểu thời bất lạc/nhạc ,dĩ thử vi duyên giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,以指擊攊他者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dĩ chỉ kích 攊tha giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,水中戲者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,thủy trung hí giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,共男子同室宿者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,cọng nam tử đồng thất tú giả ,ba dật để Ca 。」

第六攝頌曰:
đệ lục nhiếp tụng viết :

怖藏瞋二道,
bố/phố tạng sân nhị đạo ,

掘地四月請,
quật địa tứ nguyệt thỉnh ,

拒教竊聽言,
cự giáo thiết thính ngôn ,

默然從座起。
mặc nhiên tùng tọa khởi 。

「若復苾芻尼,若自恐怖、若教人恐怖他苾芻尼,下至戲笑者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,nhược/nhã tự khủng bố 、nhược/nhã giáo nhân khủng bố tha Bật-sô-ni ,hạ chí hí tiếu giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,自藏苾芻、苾芻尼、若正學女、求寂、求寂女衣鉢及餘資具,若教人藏者,除餘緣故,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự tạng Bí-sô 、Bật-sô-ni 、nhược/nhã chánh học nữ 、cầu tịch 、cầu tịch nữ y bát cập dư tư cụ ,nhược/nhã giáo nhân tạng giả ,trừ dư duyên cố ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,瞋恚故,知彼苾芻尼清淨無犯,以無根僧伽伐尸沙法謗者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,sân khuể cố ,tri bỉ Bật-sô-ni thanh tịnh vô phạm ,dĩ vô căn tăng già phạt thi sa Pháp báng giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,共男子同道行,更無女人,乃至一村間者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,cọng nam tử đồng đạo hạnh/hành/hàng ,cánh vô nữ nhân ,nãi chí nhất thôn gian giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,與賊商旅共同道行,乃至一村間者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dữ tặc thương lữ cộng đồng đạo hạnh/hành/hàng ,nãi chí nhất thôn gian giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,自手掘地、若教人掘者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự thủ quật địa 、nhược/nhã giáo nhân quật giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,有四月請,須時應受。若過受者,除餘時,波逸底迦。餘時者,謂別請、更請、慇懃請、常請,此是時。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hữu tứ nguyệt thỉnh ,tu thời ưng thọ/thụ 。nhược quá thọ/thụ giả ,trừ dư thời ,ba dật để Ca 。dư thời giả ,vị biệt thỉnh 、cánh thỉnh 、ân cần thỉnh 、thường thỉnh ,thử Thị thời 。

「若復苾芻尼,聞諸苾芻尼作如是語:『具壽!仁今當習如是學處。』彼作是語:『我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處。我若見餘善閑三藏,當隨彼言而受行。』者,波逸底迦。若苾芻尼實欲求解彼者,當問三藏,此是時。
「nhược phục Bật-sô-ni ,văn chư Bật-sô-ni tác như thị ngữ :『cụ thọ !nhân kim đương tập như thị học xứ/xử 。』bỉ tác thị ngữ :『ngã thật bất năng dụng nhữ ngu si bất phân minh bất thiện giải giả sở thuyết chi ngôn thọ/thụ hạnh/hành/hàng học xứ 。ngã nhược/nhã kiến dư thiện nhàn Tam Tạng ,đương tùy bỉ ngôn nhi thọ/thụ hạnh/hành/hàng 。』giả ,ba dật để Ca 。nhược/nhã Bật-sô-ni thật dục cầu giải bỉ giả ,đương vấn Tam Tạng ,thử Thị thời 。

「若復苾芻尼,知餘苾芻尼評論事生求過紛擾諍競而住,默然往彼聽其所說,作如是念:『我欲聽已,當令鬪亂。』以此為緣者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri dư Bật-sô-ni bình luận sự sanh cầu quá/qua phân nhiễu tránh cạnh nhi trụ/trú ,mặc nhiên vãng bỉ thính kỳ sở thuyết ,tác như thị niệm :『ngã dục thính dĩ ,đương lệnh đấu loạn 。』dĩ thử vi duyên giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知眾如法評論事時,默然從座起去,有苾芻尼不囑授者,除餘緣,故波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri chúng như pháp bình luận sự thời ,mặc nhiên tùng tọa khởi khứ ,hữu Bật-sô-ni bất chúc thọ/thụ giả ,trừ dư duyên ,cố ba dật để Ca 。」

第七攝頌曰:
đệ thất nhiếp tụng viết :

不恭敬飲酒,
bất cung kính ẩm tửu ,

入聚往餘家,
nhập tụ vãng dư gia ,

明相攝耳筒,
minh tướng nhiếp nhĩ đồng ,

床足綿敷具。
sàng túc miên phu cụ 。

「若復苾芻尼,不恭敬者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,bất cung kính giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,飲諸酒者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ẩm chư tửu giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,非時入聚落,不囑餘苾芻尼,除餘緣故,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,phi thời nhập tụ lạc ,bất chúc dư Bật-sô-ni ,trừ dư duyên cố ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,受食家請,食前、食後行詣餘家,不囑授者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,thọ/thụ thực/tự gia thỉnh ,thực tiền 、thực/tự hậu hạnh/hành/hàng nghệ dư gia ,bất chúc thọ/thụ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,明相未出,剎帝利灌頂王未藏寶及寶類,若入過宮門閫者,除餘緣故,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,minh tướng vị xuất ,Sát-đế lợi quán đảnh Vương vị tạng bảo cập bảo loại ,nhược/nhã nhập quá/qua cung môn khổn giả ,trừ dư duyên cố ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,半月半月說戒經時,作如是語:『具壽!我今始知是法戒經中說。』諸苾芻尼知是苾芻尼,若二、若三同作長淨,況復過此,應語彼言:『具壽!非不知故得免其罪,汝所犯罪應如法說悔。』當勸喻言:『具壽!此法希奇難可逢遇,汝說戒時,不恭敬、不住心、不慇重、不作意、不一想、不攝耳、不策念而聽法。』者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,bán nguyệt bán nguyệt thuyết giới Kinh thời ,tác như thị ngữ :『cụ thọ !ngã kim thủy tri thị pháp giới Kinh trung thuyết 。』chư Bật-sô-ni tri thị Bật-sô-ni ,nhược/nhã nhị 、nhược/nhã tam đồng tác trường/trưởng tịnh ,huống phục quá/qua thử ,ưng ngữ bỉ ngôn :『cụ thọ !phi bất tri cố đắc miễn kỳ tội ,nhữ sở phạm tội ưng như pháp thuyết hối 。』đương khuyến dụ ngôn :『cụ thọ !thử pháp hy kì nạn/nan khả phùng ngộ ,nhữ thuyết giới thời ,bất cung kính 、bất trụ tâm 、bất ân trọng 、bất tác ý 、bất nhất tưởng 、bất nhiếp nhĩ 、bất sách niệm nhi thính pháp 。』giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,用骨牙角作針筒成者,應打碎,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dụng cốt nha giác tác châm đồng thành giả ,ưng đả toái ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,作大木床足應高佛八指,除入梐木。若過者,應截去,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tác Đại mộc sàng túc ưng cao Phật bát chỉ ,trừ nhập bệ mộc 。nhược quá giả ,ưng tiệt khứ ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,以草木綿貯僧床座者,應撤去,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dĩ thảo mộc miên trữ tăng sàng tọa giả ,ưng triệt khứ ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,作尼師但那,當應量作。是中量者,長佛二張手、廣一張手半。長廣中,更增一張手。若過作者,應截去,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,tác ni sư đãn na ,đương ưng lượng tác 。thị trung lượng giả ,trường/trưởng Phật nhị trương thủ 、quảng nhất trương thủ bán 。trường/trưởng quảng trung ,cánh tăng nhất trương thủ 。nhược quá tác giả ,ưng tiệt khứ ,ba dật để Ca 。」

第八攝頌曰:
đệ bát nhiếp tụng viết :

覆瘡佛衣量,
phước sang Phật y lượng ,

蒜剃洗手拍,
toán thế tẩy thủ phách ,

自煮食水灑,
tự chử thực/tự thủy sái ,

生草棄牆外。
sanh thảo khí tường ngoại 。

「若復苾芻尼,作覆瘡衣,當應量作。是中量者,長佛四張手、廣二張手。若過作者,應截去,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tác phước sang y ,đương ưng lượng tác 。thị trung lượng giả ,trường/trưởng Phật tứ trương thủ 、quảng nhị trương thủ 。nhược quá tác giả ,ưng tiệt khứ ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,同佛衣量作衣,或復過者,波逸底迦。是中佛衣量者,長佛十張手、廣六張手,此是佛衣量。
「nhược phục Bật-sô-ni ,đồng Phật y lượng tác y ,hoặc phục quá/qua giả ,ba dật để Ca 。thị trung Phật y lượng giả ,trường/trưởng Phật thập trương thủ 、quảng lục trương thủ ,thử thị Phật y lượng 。

「若復苾芻尼,噉蒜者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,đạm toán giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,剃隱處毛者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,thế ẩn xứ/xử mao giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,若洗淨時,應齊二指節,若過者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,nhược/nhã tẩy tịnh thời ,ưng tề nhị chỉ tiết ,nhược quá giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,以手拍隱處者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dĩ thủ phách ẩn xứ/xử giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,自手煮生食者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự thủ chử sanh thực/tự giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,以水灑上眾者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dĩ thủy sái thượng chúng giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,在生草上大小便洟唾者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tại sanh thảo thượng Đại tiểu tiện di thóa giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,不善觀察,以不淨棄牆外者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,bất thiện quan sát ,dĩ ất tịnh khí tường ngoại giả ,ba dật để Ca 。」

第九攝頌曰:
đệ cửu nhiếp tụng viết :

為獨有五種,
vi độc hữu ngũ chủng ,

由耳語有四,
do nhĩ ngữ hữu tứ ,

若懷瞋恚心,
nhược/nhã hoài sân khuể tâm ,

椎胸皆不合。
chuy hung giai bất hợp 。

「若復苾芻尼,獨與男子在屏處立者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,độc dữ nam tử tại bình xứ/xử lập giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,獨與苾芻在屏處立者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,độc dữ Bí-sô tại bình xứ/xử lập giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,獨與男子在露處立者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,độc dữ nam tử tại lộ xứ/xử lập giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,獨與苾芻在露處立者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,độc dữ Bí-sô tại lộ xứ/xử lập giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,獨住一房者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,độc trụ/trú nhất phòng giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,共男子耳語者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,cọng nam tử nhĩ ngữ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,受男子耳語者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,thọ/thụ nam tử nhĩ ngữ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,共苾芻耳語者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,cọng Bí-sô nhĩ ngữ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,受苾芻耳語者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,thọ/thụ Bí-sô nhĩ ngữ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,瞋恚故,便自椎胸生苦痛者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,sân khuể cố ,tiện tự chuy hung sanh khổ thống giả ,ba dật để Ca 。」

第十攝頌曰:
đệ thập nhiếp tụng viết :

呪誓不觀事,
chú thệ bất quán sự ,

坐床以樹膠,
tọa sàng dĩ thụ/thọ giao ,

在四白衣家,
tại tứ bạch y gia ,

看病不同臥。
khán bệnh bất đồng ngọa 。

「若復苾芻尼,以自梵行而為呪誓者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dĩ tự phạm hạnh nhi vi chú thệ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,不善觀事而詰他者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,bất thiện quán sự nhi cật tha giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,於屏闇處,不觀床座而坐臥者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ư bình ám xứ/xử ,bất quán sàng tọa nhi tọa ngọa giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,以樹膠作生支者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dĩ thụ/thọ giao tác sanh chi giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,在白衣家說法,去時不囑授家主收攝臥具者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tại bạch y gia thuyết Pháp ,khứ thời bất chúc thọ/thụ gia chủ thu nhiếp ngọa cụ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,在白衣家,主人未許,於床座上輒坐者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tại bạch y gia ,chủ nhân vị hứa ,ư sàng tọa thượng triếp tọa giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,在白衣家,不問主人輒坐者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tại bạch y gia ,bất vấn chủ nhân triếp tọa giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知苾芻尼先在白衣家,後來令他去者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri Bật-sô-ni tiên tại bạch y gia ,hậu lai lệnh tha khứ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,於親弟子及依止弟子,見有病患不瞻侍者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ư thân đệ-tử cập y chỉ đệ-tử ,kiến hữu bệnh hoạn bất chiêm thị giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,二尼同一床臥者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,nhị ni đồng nhất sàng ngọa giả ,ba dật để Ca 。」

第十一攝頌曰:
đệ thập nhất nhiếp tụng viết :

二安居二怖,
nhị an cư nhị bố/phố ,

天祠未滿年,
thiên từ vị mãn niên ,

畜眾二嫁人,
súc chúng nhị giá nhân ,

僧未與無限。
tăng vị dữ vô hạn 。

「若復苾芻尼,夏安居未為,隨意人間遊行者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hạ an cư vị vi ,tùy ý nhân gian du hành giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,夏安居滿,不離舊處人間遊行者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,hạ an cư mãn ,bất ly cựu xứ/xử nhân gian du hành giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知王國中有賊怖處而遊行者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri Vương quốc trung hữu tặc bố/phố xứ/xử nhi du hành giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知彼處所有虎狼師子怖而遊行者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri bỉ xứ sở hữu hổ lang sư tử bố/phố nhi du hành giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,往天祠中作論議者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,vãng thiên từ trung tác luận nghị giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,未滿十二歲,與他出家受近圓者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,vị mãn thập nhị tuế ,dữ tha xuất gia thọ/thụ cận viên giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,僧伽未與畜眾法,輒畜弟子者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tăng già vị dữ súc chúng Pháp ,triếp súc đệ-tử giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知曾嫁女人年未滿十二,與出家者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri tằng giá nữ nhân niên vị mãn thập nhị ,dữ xuất gia giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知曾嫁女人年滿十二,不與正學法而受近圓者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri tằng giá nữ nhân niên mãn thập nhị ,bất dữ chánh học Pháp nhi thọ/thụ cận viên giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,僧伽未與無限畜眾法,輒多畜者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,tăng già vị dữ vô hạn súc chúng Pháp ,triếp đa súc giả ,ba dật để Ca 。」

第十二攝頌曰:
đệ thập nhị nhiếp tụng viết :

度娠不教誡,
độ thần bất giáo giới ,

不護不隨身,
bất hộ bất tùy thân ,

二童女惡人,
nhị đồng nữ ác nhân ,

多憂二六法。
đa ưu nhị lục Pháp 。

「若復苾芻尼,度有娠女人出家者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,độ hữu thần nữ nhân xuất gia giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,與他出家并受近圓,不教誡者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dữ tha xuất gia tinh thọ/thụ cận viên ,bất giáo giới giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,與他出家并受近圓,不攝受衛護者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dữ tha xuất gia tinh thọ/thụ cận viên ,bất nhiếp thọ vệ hộ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,與他出家,不將隨身去者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dữ tha xuất gia ,bất tướng tùy thân khứ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知童女年未滿二十,與受近圓者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri đồng nữ niên vị mãn nhị thập ,dữ thọ/thụ cận viên giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知童女年滿二十,不與二歲學六法六隨法,即受近圓者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri đồng nữ niên mãn nhị thập ,bất dữ nhị tuế học lục pháp lục tùy pháp ,tức thọ/thụ cận viên giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知惡性女人好為鬪諍,與出家者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri ác tánh nữ nhân hảo vi đấu tranh ,dữ xuất gia giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知多憂惱女人,度出家者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri đa ưu não nữ nhân ,độ xuất gia giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知女人未滿二歲學六法六隨法,與受近圓者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri nữ nhân vị mãn nhị tuế học lục pháp lục tùy pháp ,dữ thọ/thụ cận viên giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知女人二歲學六法六隨法了,不與受近圓者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri nữ nhân nhị tuế học lục pháp lục tùy pháp liễu ,bất dữ thọ/thụ cận viên giả ,ba dật để Ca 。」

第十三攝頌曰:
đệ thập tam nhiếp tụng viết :

未放與我衣,
vị phóng dữ ngã y ,

收斂年年受,
thu liễm niên niên thọ/thụ ,

欲半月無僧,
dục bán nguyệt vô tăng ,

安居隨意責。
an cư tùy ý trách 。

「若復苾芻尼,知他婦女夫主未放,度出家者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri tha phụ nữ phu chủ vị phóng ,độ xuất gia giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知彼女人希受近圓,告云:『汝與我衣,當授汝近圓。』者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri bỉ nữ nhân hy thọ/thụ cận viên ,cáo vân :『nhữ dữ ngã y ,đương thọ/thụ nhữ cận viên 。』giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,報俗女云:『汝應收斂家業,我當與汝出家。』如教作訖,不度出家者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,báo tục nữ vân :『nhữ ưng thu liễm gia nghiệp ,ngã đương dữ nhữ xuất gia 。』như giáo tác cật ,bất độ xuất gia giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,於每年中,與他出家及受近圓者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ư mỗi niên trung ,dữ tha xuất gia cập thọ/thụ cận viên giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,經宿與欲者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,Kinh tú dữ dục giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,半月半月應求教授。若不求者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,bán nguyệt bán nguyệt ưng cầu giáo thọ 。nhược/nhã bất cầu giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,無苾芻處作長淨者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,vô Bí-sô xứ/xử tác trường/trưởng tịnh giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,無苾芻處作安居者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,vô Bí-sô xứ/xử tác an cư giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,安居了,不於二部眾中以三事作隨意者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,an cư liễu ,bất ư nhị bộ chúng trung dĩ tam sự tác tùy ý giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,訶責眾者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,ha trách chúng giả ,ba dật để Ca 。」

第十四攝頌曰:
đệ thập tứ nhiếp tụng viết :

罵眾五種慳,
mạ chúng ngũ chủng xan ,

讚家寺食法,
tán gia tự thực/tự Pháp ,

更食給孩子,
cánh thực/tự cấp hài tử ,

洗裙令浣衣。
tẩy quần lệnh hoán y 。

「若復苾芻尼,罵眾者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,mạ chúng giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,見讚歎他起慳嫉心者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,kiến tán thán tha khởi xan tật tâm giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,於家慳者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ư gia xan giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,於寺慳者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ư tự xan giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,於利養飲食慳者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,ư lợi dưỡng ẩm thực xan giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,慳法者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,xan pháp giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,食竟更食者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,thực/tự cánh cánh thực/tự giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,給養他孩兒者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,cấp dưỡng tha hài nhi giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,不畜洗裙者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,bất súc tẩy quần giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,令浣衣人洗衣者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,lệnh hoán y nhân tẩy y giả ,ba dật để Ca 。」

第十五攝頌曰:
đệ thập ngũ nhiếp tụng viết :

上眾沙門衣,
thượng chúng Sa Môn y ,

二病衣從乞,
nhị bệnh y tùng khất ,

不共出不分,
bất cộng xuất bất phần ,

鬪不囑學呪。
đấu bất chúc học chú 。

「若復苾芻尼,共上眾換衣者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,cọng thượng chúng hoán y giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,輒將沙門法衣與俗人者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,triếp tướng Sa Môn Pháp y dữ tục nhân giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,不畜病衣者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,bất súc bệnh y giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,大眾病衣將私用者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,Đại chúng bệnh y tướng tư dụng giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,知是貧人,從乞羯恥那衣者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri thị bần nhân ,tùng khất yết sỉ na y giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,不共出羯恥那衣者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,bất cộng xuất yết sỉ na y giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,不共他分衣者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,bất cộng tha phần y giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,自知有力,見他尼鬪不勸止息者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự tri hữu lực ,kiến tha ni đấu bất khuyến chỉ tức giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,棄住處不囑授者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,khí trụ xứ bất chúc thọ/thụ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,從俗人受學呪法者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,tùng tục nhân thọ học chú Pháp giả ,ba dật để Ca 。」

第十六攝頌曰:
đệ thập lục nhiếp tụng viết :

教呪法賣(麩-夫+少),
giáo chú Pháp mại (phu -phu +thiểu ),

營理使他尼,
doanh lý sử tha ni ,

撚縷織蓋行,
niên lũ chức cái hạnh/hành/hàng ,

鞋瘡度婬女。
hài sang độ dâm nữ 。

「若復苾芻尼,教俗人呪法者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,giáo tục nhân chú Pháp giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,賣(麩-夫+少)食者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,mại (phu -phu +thiểu )thực/tự giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,營理俗人家務者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,doanh lý tục nhân gia vụ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,令他諸尼移轉坐床勞倦者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,lệnh tha chư ni di chuyển tọa sàng lao quyện giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,自手撚縷者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự thủ niên lũ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,自織絡者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự chức lạc giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,持傘蓋行者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,trì tản cái hành giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,著彩色鞋履者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,trước/trứ thải sắc hài lý giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,臂上有瘡,令他數解數繫者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tý thượng hữu sang ,lệnh tha số giải số hệ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,度婬女出家者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,độ dâm nữ xuất gia giả ,ba dật để Ca 。」

第十七攝頌曰:
đệ thập thất nhiếp tụng viết :

尼不許揩身,
ni bất hứa khai thân ,

約人有五別,
ước nhân hữu ngũ biệt ,

香及胡麻水,
hương cập hồ ma thủy ,

輒問俗莊嚴。
triếp vấn tục trang nghiêm 。

「若復苾芻尼,使苾芻尼令揩身者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,sử Bật-sô-ni lệnh khai thân giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,令式叉摩拏女揩身者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,lệnh thức xoa ma nã nữ khai thân giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,使求寂女揩身者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,sử cầu tịch nữ khai thân giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,使俗女揩身者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,sử tục nữ khai thân giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,使外道女揩身者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,sử ngoại đạo nữ khai thân giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,以香塗身者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dĩ hương đồ thân giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,以胡麻滓揩身者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dĩ hồ ma chỉ khai thân giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,使他以水揩身者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,sử tha dĩ thủy khai thân giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,不求容許輒請問者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,bất cầu dung hứa triếp thỉnh vấn giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,著俗莊嚴具者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,trước/trứ tục trang nghiêm cụ giả ,ba dật để Ca 。」

第十八攝頌曰:
đệ thập bát nhiếp tụng viết :

相牽舞歌樂,
tướng khiên vũ ca nhạc ,

獨出大小行,
độc xuất đại tiểu hạnh/hành/hàng ,

刷篦梳三假,
loát bề sơ tam giả ,

墮罪百八十。
đọa tội bách bát thập 。

「若復苾芻尼,以手相牽河中洗浴者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dĩ thủ tướng khiên hà trung tẩy dục giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,自作舞、教他作舞者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tự tác vũ 、giáo tha tác vũ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,唱歌者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,xướng Ca giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,作樂者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tác lạc/nhạc giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,獨出寺外,於空宅內大小行者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,độc xuất tự ngoại ,ư không trạch nội đại tiểu hành giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,畜香草根刷者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,súc hương thảo căn loát giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,畜細篦者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,súc tế bề giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,畜麁梳者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,súc thô sơ giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,用前三事者,波逸底迦。
「nhược phục Bật-sô-ni ,dụng tiền tam sự giả ,ba dật để Ca 。

「若復苾芻尼,畜假髻莊具者,波逸底迦。」
「nhược phục Bật-sô-ni ,súc giả kế trang cụ giả ,ba dật để Ca 。」

「諸大德!我已說一百八十波逸底迦法。今問諸大德!是中清淨不?」(如是三說)「諸大德!是中清淨,默然故,我今如是持。」
「chư Đại Đức !ngã dĩ thuyết nhất bách bát thập ba dật để Ca Pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?」(như thị tam thuyết )「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,ngã kim như thị trì 。」

「諸大德!此十一波羅底提舍尼法,半月半月戒經中說。」
「chư Đại Đức !thử thập nhất Ba la để đề xá ni Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt giới Kinh trung thuyết 。」

攝頌曰:
nhiếp tụng viết :

乳酪及生酥,
nhũ lạc cập sanh tô ,

熟酥油糖蜜,
thục tô du đường mật ,

魚肉并乾脯,
ngư nhục tinh kiền bô ,

得法學人家。
đắc pháp học nhân gia 。

「若復苾芻尼,無病為己詣白衣家乞乳、若使人乞而飲用者,是苾芻尼應還村外住處,詣諸苾芻尼所,各別告言:『大德!我犯對說惡法,是不應為,今對說悔。』是名對說法。如是酥等乃至乾脯十事,乞皆有犯,如上廣說。
「nhược phục Bật-sô-ni ,vô bệnh vi kỷ nghệ bạch y gia khất nhũ 、nhược/nhã sử nhân khất nhi ẩm dụng giả ,thị Bật-sô-ni ưng hoàn thôn ngoại trụ xứ ,nghệ chư Bật-sô-ni sở ,các biệt cáo ngôn :『Đại Đức !ngã phạm đối thuyết ác pháp ,thị bất ưng vi ,kim đối thuyết hối 。』thị danh đối thuyết Pháp 。như thị tô đẳng nãi chí kiền bô thập sự ,khất giai hữu phạm ,như thượng quảng thuyết 。

「若復苾芻尼,知是學家僧伽與作學家羯磨,苾芻尼先不受請,便詣彼家自手受食食。是苾芻尼應還村外住處,詣諸苾芻尼所,各別告言:『大德!我犯對說惡法,是不應為,今對說悔。』是名對說法。
「nhược phục Bật-sô-ni ,tri thị học gia tăng già dữ tác học gia Yết-ma ,Bật-sô-ni tiên bất thọ/thụ thỉnh ,tiện nghệ bỉ gia tự thủ thọ/thụ thực/tự thực/tự 。thị Bật-sô-ni ưng hoàn thôn ngoại trụ xứ ,nghệ chư Bật-sô-ni sở ,các biệt cáo ngôn :『Đại Đức !ngã phạm đối thuyết ác pháp ,thị bất ưng vi ,kim đối thuyết hối 。』thị danh đối thuyết Pháp 。

「諸大德!我已說十一波羅底提舍尼法。今問諸大德!是中清淨不?」(如是三說)「諸大德!是中清淨,默然故,我今如是持。」
「chư Đại Đức !ngã dĩ thuyết thập nhất Ba la để đề xá ni Pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?」(như thị tam thuyết )「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,ngã kim như thị trì 。」

「諸大德!此眾學法,半月半月戒經中說。」
「chư Đại Đức !thử chúng học Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt giới Kinh trung thuyết 。」

總攝頌曰:
tổng nhiếp tụng viết :

衣食形齊整,
y thực hình tề chỉnh ,

俗舍善容儀,
tục xá Thiện dung nghi ,

護鉢除病人,
hộ bát trừ bệnh nhân ,

洟唾過人樹。
di thóa quá/qua nhân thụ 。

「齊整著裙,應當學。
「tề chỉnh trước/trứ quần ,ứng đương học 。

「不太高、不大下、不象鼻、不蛇頭、不多羅葉、不豆團形著裙,應當學。
「bất thái cao 、bất Đại hạ 、bất tượng tị 、bất xà đầu 、bất Ta-la diệp 、bất đậu đoàn hình trước/trứ quần ,ứng đương học 。

「齊整著五衣,應當學。
「tề chỉnh trước/trứ ngũ y ,ứng đương học 。

「不太高、不太下,好正披、好正覆,少語言、不高視,入白衣舍,應當學。
「bất thái cao 、bất thái hạ ,hảo chánh phi 、hảo chánh phước ,thiểu ngữ ngôn 、bất cao thị ,nhập bạch y xá ,ứng đương học 。

「若月期將至,不應往白衣舍,應當學。
「nhược/nhã nguyệt kỳ tướng chí ,bất ưng vãng bạch y xá ,ứng đương học 。

「不覆頭、不偏抄衣、不雙抄衣、不叉腰、不拊肩,入白衣舍,應當學。
「bất phước đầu 、bất Thiên sao y 、bất song sao y 、bất xoa yêu 、bất phụ kiên ,nhập bạch y xá ,ứng đương học 。

「不蹲行、不足指行,不跳行,不庂足行,不努身行,入白衣舍,應當學。
「bất tồn hạnh/hành/hàng 、bất túc chỉ hạnh/hành/hàng ,bất khiêu hạnh/hành/hàng ,bất 庂túc hạnh/hành/hàng ,bất nỗ thân hạnh/hành/hàng ,nhập bạch y xá ,ứng đương học 。

「不搖身、不掉臂、不搖頭、不肩排、不連手,入白衣舍,應當學。
「bất diêu/dao thân 、bất điệu tý 、bất diêu/dao đầu 、bất kiên bài 、bất liên thủ ,nhập bạch y xá ,ứng đương học 。

「在白衣舍,未請坐不應坐,應當學。
「tại bạch y xá ,vị thỉnh tọa bất ưng tọa ,ứng đương học 。

「在白衣舍,不善觀察不應坐,應當學。
「tại bạch y xá ,bất thiện quan sát bất ưng tọa ,ứng đương học 。

「在白衣舍,不放身坐,應當學。
「tại bạch y xá ,bất phóng thân tọa ,ứng đương học 。

「在白衣舍、不壘足、不重內踝、不重外踝、不急斂足、不長舒足、不露身,應當學。
「tại bạch y xá 、bất lũy túc 、bất trọng nội hõa 、bất trọng ngoại hõa 、bất cấp liễm túc 、bất trường/trưởng thư túc 、bất lộ thân ,ứng đương học 。

「恭敬受食,應當學。
「cung kính thọ/thụ thực/tự ,ứng đương học 。

「不得滿鉢受飯,更安羹菜,令食流溢於鉢緣邊,應留屈指用意受食,應當學。
「bất đắc mãn bát thọ/thụ phạn ,cánh an canh thái ,lệnh thực/tự lưu dật ư bát duyên biên ,ưng lưu khuất chỉ dụng ý thọ/thụ thực/tự ,ứng đương học 。

「行食未至,不豫申鉢,應當學。
「hạnh/hành/hàng thực/tự vị chí ,bất dự thân bát ,ứng đương học 。

「不安鉢在食上,應當學。
「bất an bát tại thực/tự thượng ,ứng đương học 。

「恭敬而食,應當學。
「cung kính nhi thực/tự ,ứng đương học 。

「不極小團、不極大團,圓整而食,應當學。
「bất cực tiểu đoàn 、bất cực đại đoàn ,viên chỉnh nhi thực/tự ,ứng đương học 。

「若食未至,不張口待,應當學。
「nhược/nhã thực/tự vị chí ,bất trương khẩu đãi ,ứng đương học 。

「不含食語,應當學。
「bất hàm thực/tự ngữ ,ứng đương học 。

「不得以飯覆羹菜、不將羹菜覆飯更望得,應當學。
「bất đắc dĩ phạn phước canh thái 、bất tướng canh thái phước phạn cánh vọng đắc ,ứng đương học 。

「不彈舌食、不(口*((甫-、)/寸))(口*集)食、不呵氣食、不吹氣食、不散手食、不毀呰食、不填頰食、不齧半食、不舒舌食、不作窣覩波形食,應當學。
「bất đạn thiệt thực/tự 、bất (khẩu *((phủ -、)/thốn ))(khẩu *tập )thực/tự 、bất ha khí thực/tự 、bất xuy khí thực/tự 、bất tán thủ thực/tự 、bất hủy 呰thực/tự 、bất điền giáp thực/tự 、bất niết bán thực/tự 、bất thư thiệt thực/tự 、bất tác tốt đổ ba hình thực/tự ,ứng đương học 。

「不舐手、不舐鉢、不振手、不振鉢,常看鉢食,應當學。
「bất thỉ thủ 、bất thỉ bát 、bất chấn thủ 、bất chấn bát ,thường khán bát thực/tự ,ứng đương học 。

「不輕慢心觀比坐鉢中食,應當學。
「bất khinh mạn tâm quán bỉ tọa bát trung thực ,ứng đương học 。

「不以污手捉淨水瓶,應當學。
「bất dĩ ô thủ tróc tịnh thủy bình ,ứng đương học 。

「在白衣舍,不棄洗鉢水,除問主人,應當學。
「tại bạch y xá ,bất khí tẩy bát thủy ,trừ vấn chủ nhân ,ứng đương học 。

「不得以殘食置鉢水中,應當學。
「bất đắc dĩ tàn thực/tự trí bát thủy trung ,ứng đương học 。

「地上無替,不應安鉢,應當學。
「địa thượng vô thế ,bất ưng an bát ,ứng đương học 。

「不立洗鉢,應當學。
「bất lập tẩy bát ,ứng đương học 。

「不於危險岸處置鉢,亦不逆流酌水,應當學。
「bất ư nguy hiểm ngạn xứ/xử trí bát ,diệc bất nghịch lưu chước thủy ,ứng đương học 。

「人坐己立不為說法,除病,應當學。
「nhân tọa kỷ lập bất vi thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「人臥己坐不為說法,除病,應當學。
「nhân ngọa kỷ tọa bất vi thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「人在高座己在下座,不為說法,除病,應當學。
「nhân tại cao tọa kỷ tại hạ tọa ,bất vi thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「人在前行己在後行,不為說法,除病,應當學。
「nhân tại tiền hạnh/hành/hàng kỷ tại hậu hạnh/hành/hàng ,bất vi thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「人在道己在非道,不為說法,除病,應當學。
「nhân tại đạo kỷ tại phi đạo ,bất vi thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為覆頭者、不為偏抄衣、不為雙抄衣、不為叉腰者、不為拊肩者說法,除病,應當學。
「bất vi phước đầu giả 、bất vi Thiên sao y 、bất vi song sao y 、bất vi xoa yêu giả 、bất vi phụ kiên giả thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為乘象馬車輿者說法,除病,應當學。
「bất vi thừa tượng mã xa dư giả thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為著屐靴鞋及履屨者說法,除病,應當學。
「bất vi trước/trứ kịch ngoa hài cập lý lũ giả thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為戴帽著冠及作佛頂髻者、不為纏頭、不為冠花者說法,除病,應當學。
「bất vi đái mạo trước/trứ quan cập tác Phật đảnh/đính kế giả 、bất vi triền đầu 、bất vi quan hoa giả thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為持蓋者說法,除病,應當學。
「bất vi trì cái giả thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不立大小便,除病,應當學。
「bất lập Đại tiểu tiện ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不得水中大小便洟唾,除病,應當學。
「bất đắc thủy trung Đại tiểu tiện di thóa ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不得上過人樹,除有難緣,應當學。」
「bất đắc thượng quá nhân thụ ,trừ hữu nạn/nan duyên ,ứng đương học 。」

「諸大德!我已說眾多學法。今問諸大德!是中清淨不?」(如是三說)
「chư Đại Đức !ngã dĩ thuyết chúng đa học Pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?」(như thị tam thuyết )

「諸大德!是中清淨,默然故,我今如是持。」
「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,ngã kim như thị trì 。」

「諸大德!此七滅諍法,半月半月戒經中說。」
「chư Đại Đức !thử thất diệt tránh Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt giới Kinh trung thuyết 。」

攝頌曰:
nhiếp tụng viết :

現前并憶念,
hiện tiền tinh ức niệm ,

不癡與求罪,
bất si dữ cầu tội ,

多人語自言,
đa nhân ngữ tự ngôn ,

草掩除眾諍。
thảo yểm trừ chúng tránh 。

「應與現前毘奈耶, 當與現前毘奈耶。 應與憶念毘奈耶, 當與憶念毘奈耶。 應與不癡毘奈耶, 當與不癡毘奈耶。 應與求罪自性毘奈耶, 當與求罪自性毘奈耶。 應與多人語毘奈耶, 當與多人語毘奈耶。 應與自言毘奈耶, 當與自言毘奈耶。 應與草掩毘奈耶, 當與草掩毘奈耶。
「ưng dữ hiện tiền Tỳ nại da , đương dữ hiện tiền Tỳ nại da 。 ưng dữ ức niệm Tỳ nại da , đương dữ ức niệm Tỳ nại da 。 ưng dữ bất si Tỳ nại da , đương dữ bất si Tỳ nại da 。 ưng dữ cầu tội tự tánh Tỳ nại da , đương dữ cầu tội tự tánh Tỳ nại da 。 ưng dữ đa nhân ngữ Tỳ nại da , đương dữ đa nhân ngữ Tỳ nại da 。 ưng dữ tự ngôn Tỳ nại da , đương dữ tự ngôn Tỳ nại da 。 ưng dữ thảo yểm Tỳ nại da , đương dữ thảo yểm Tỳ nại da 。

若有諍事起,當以七法順大師教,如法如律而除滅之。
nhược hữu tránh sự khởi ,đương dĩ thất pháp thuận Đại sư giáo ,như pháp như luật nhi trừ diệt chi 。

「諸大德!我已說七滅諍法。今問諸大德!是中清淨不?」(如是三說)
「chư Đại Đức !ngã dĩ thuyết thất diệt tránh Pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?」(như thị tam thuyết )

「諸大德!是中清淨,默然故,我今如是持。」
「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,ngã kim như thị trì 。」

「諸大德!我已說戒經序、已說八波羅市迦法、二十僧伽伐尸沙法、三十三泥薩祇波逸底迦法、一百八十波逸底迦法、十一波羅底提舍尼法、眾學法、七滅諍法,此是如來、應、正等覺戒經中所說所攝。若更有餘法之隨法,與此相應者,皆當修學。仁等共集,歡喜無諍,一心一說如水乳合,慇懃光顯大師聖教,令安樂住,勿為放逸,應當修學。」
「chư Đại Đức !ngã dĩ thuyết giới Kinh tự 、dĩ thuyết bát Ba la thị ca Pháp 、nhị thập tăng già phạt thi sa Pháp 、tam thập tam Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca Pháp 、nhất bách bát thập ba dật để Ca Pháp 、thập nhất Ba la để đề xá ni Pháp 、chúng học Pháp 、thất diệt tránh Pháp ,thử thị Như Lai 、ưng 、chánh đẳng giác giới Kinh trung sở thuyết sở nhiếp 。nhược/nhã cánh hữu dư Pháp chi tùy pháp ,dữ thử tướng ứng giả ,giai đương tu học 。nhân đẳng cộng tập ,hoan hỉ vô tránh ,nhất tâm nhất thuyết như thủy nhũ hợp ,ân cần quang hiển Đại sư Thánh giáo ,lệnh an lạc trụ ,vật vi phóng dật ,ứng đương tu học 。」

忍是勤中上,
nhẫn thị cần trung thượng ,

能得涅槃處;
năng đắc Niết Bàn xứ/xử ;

出家惱他人,
xuất gia não tha nhân ,

不名為沙門。
bất danh vi Sa Môn 。

此是毘鉢尸如來、應、正等覺說是戒經。
thử thị Tỳ bát thi Như Lai 、ưng 、chánh đẳng giác thuyết thị giới Kinh 。

明眼避險途,
minh nhãn tị hiểm đồ ,

能至安隱處;
năng chí an ẩn xứ ;

智者於生界,
trí giả ư sanh giới ,

能遠離諸惡。
năng viễn ly chư ác 。

此是尸棄如來、應、正等覺說是戒經。
thử thị Thi-Khí Như Lai 、ưng 、chánh đẳng giác thuyết thị giới Kinh 。

不毀亦不害,
bất hủy diệc bất hại ,

善護於戒經;
thiện hộ ư giới Kinh ;

飲食知止足,
ẩm thực tri chỉ túc ,

受用下臥具;
thọ dụng hạ ngọa cụ ;

勤修增上定,
cần tu tăng thượng định ,

此是諸佛教。
thử thị chư Phật giáo 。

此是毘舍浮如來、應、正等覺說是戒經。
thử thị Tỳ xá phù Như Lai 、ưng 、chánh đẳng giác thuyết thị giới Kinh 。

譬如蜂採花,
thí như phong thải hoa ,

不壞色與香,
bất hoại sắc dữ hương ,

但取其味去;
đãn thủ kỳ vị khứ ;

苾芻入聚然,
Bí-sô nhập tụ nhiên ,

不違逆他人,
bất vi nghịch tha nhân ,

不觀作不作,
bất quán tác bất tác ,

但自觀身行,
đãn tự quán thân hạnh/hành/hàng ,

若正若不正。
nhược/nhã chánh nhược/nhã bất chánh 。

此是俱留孫如來、應、正等覺說是戒經。
thử thị câu lưu tôn Như Lai 、ưng 、chánh đẳng giác thuyết thị giới Kinh 。

勿著於定心,
vật trước/trứ ư định tâm ,

勤修寂靜處;
cần tu tịch tĩnh xứ ;

能救護無憂,
năng cứu hộ Vô ưu ,

常令念不失。
thường lệnh niệm bất thất 。

若人能惠施,
nhược/nhã nhân năng huệ thí ,

福增怨自息;
Phước tăng oán tự tức ;

修善除眾惡,
tu thiện trừ chúng ác ,

惑盡至涅槃。
hoặc tận chí Niết-Bàn 。

此是羯諾迦牟尼如來、應、正等覺說是戒經。
thử thị yết nặc Ca Mâu Ni Như Lai 、ưng 、chánh đẳng giác thuyết thị giới Kinh 。

一切惡莫作,
nhất thiết ác mạc tác ,

一切善應修;
nhất thiết thiện ưng tu ;

遍調於自心,
biến điều ư tự tâm ,

是則諸佛教。
thị tắc chư Phật giáo 。

此是迦攝波如來、應、正等覺說是戒經。
thử thị Ca nhiếp ba Như Lai 、ưng 、chánh đẳng giác thuyết thị giới Kinh 。

護身為善哉!
hộ thân vi Thiện tai !

能護語亦善;
năng hộ ngữ diệc thiện ;

護意為善哉!
hộ ý vi Thiện tai !

盡護最為善。
tận hộ tối vi thiện 。

苾芻護一切,
Bí-sô hộ nhất thiết ,

能解脫眾苦;
năng giải thoát chúng khổ ;

善護於口言,
thiện hộ ư khẩu ngôn ,

亦善護於意。
diệc thiện hộ ư ý 。

身不作諸惡,
thân bất tác chư ác ,

常淨三種業;
thường tịnh tam chủng nghiệp ;

是則能隨順,
thị tắc năng tùy thuận ,

大仙所行道。
đại tiên sở hạnh đạo 。

此是釋迦如來、應、正等覺說是戒經。
thử thị Thích-Ca Như Lai 、ưng 、chánh đẳng giác thuyết thị giới Kinh 。

毘鉢尸式棄、
Tỳ bát thi thức khí 、

毘舍俱留孫、
Tỳ xá câu lưu tôn 、

羯諾迦牟尼、
yết nặc Ca Mâu Ni 、

迦攝釋迦尊,
Ca nhiếp Thích Ca tôn ,

如是天中天,
như thị thiên trung thiên ,

無上調御者。
vô thượng điều ngự giả 。

七佛皆雄猛,
thất Phật giai hùng mãnh ,

能救護世間,
năng cứu hộ thế gian ,

具足大名稱,
cụ túc Đại danh xưng ,

咸說此戒法。
hàm thuyết thử giới pháp 。

諸佛及弟子,
chư Phật cập đệ-tử ,

咸共尊敬戒,
hàm cọng tôn kính giới ,

恭敬戒經故,
cung kính giới Kinh cố ,

獲得無上果。
hoạch đắc vô thượng quả 。

汝當求出離,
nhữ đương cầu xuất ly ,

於佛教勤修,
ư Phật giáo cần tu ,

降伏生死軍,
hàng phục sanh tử quân ,

如象摧草舍。
như tượng tồi thảo xá 。

於此法律中,
ư thử pháp luật trung ,

常為不放逸,
thường vi ất phóng dật ,

能竭煩惱海,
năng kiệt phiền não hải ,

當盡苦邊際。
đương tận khổ biên tế 。

所為說戒經,
sở vi thuyết giới Kinh ,

和合作長淨,
hòa hợp tác trường/trưởng tịnh ,

當共尊敬戒,
đương cọng tôn kính giới ,

如犛牛愛尾。
như mao ngưu ái vĩ 。

我已說戒經,
ngã dĩ thuyết giới Kinh ,

眾僧長淨竟,
chúng tăng trường/trưởng tịnh cánh ,

福利諸有情,
phước lợi chư hữu tình ,

皆共成佛道。
giai cộng thành Phật đạo 。

根本說一切有部苾芻尼戒經
Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bật-sô-ni giới Kinh

* * *
* * *

============================================================
TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 08:54:59 2018
============================================================

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*