A Di Đà Phật Chân Ngôn

A DI ĐÀ PHẬT CHÂN NGÔN

Biên soạn: HUYỀN THANH

1_ A Di Đà Phật Nhất Tự Tâm Chú (1):
湡 唒亦破 猭
Oṃ Amidhva hrīḥ
_ A Di Đà Phật Nhất Tự Tâm Chú (2):
湡 唒亦凹只皊 猭
Oṃ Amita-Deva hrīḥ
_ A Di Đà Phật Nhất Tự Tâm Chú (3):
湡 唒亦出矛 猭
Oṃ Amitābha hrīḥ
_A Di Đà Phật Nhất Tự Tâm Chú (4):
湡 唒亦出仰煤
Oṃ Amitāyur- saṃ
2_ A Di Đà Phật Tâm Chú (1):
湡 猱 猭 猲
Oṃ āḥ hrīḥ hūṃ
3_ A Di Đà Phật Tâm Chú (2):
湡 猱 唒刎印塴 唒 狫
Oṃ āḥ arolik a hūṃ
4_ A Di Đà Phật Vãng Sinh Tâm Chú:
湡 扔斬四共 狫
Oṃ Padma-dhāri hūṃ
5_ A Di Đà Phật Đại Tam Ma Gia Thật Tướng Chân Ngôn:
湡 狣猵凹 包兮 成先 狫
Oṃ Amṛta teje hara hūṃ
6_ Vô Lượng Thọ Như Lai Tâm Chân Ngôn:
湡 吐了湤娮 全堲 猭
Oṃ Lokeśvara-rāja hrīḥ
7_ A Di Đà Phật Đại Tâm Ấn Chân Ngôn:
湡 凹卡丫庲娭 狫
Oṃ Tathāgatāya hūṃ
8_A Di Đà Phật Tọa Thiền Ấn Chân Ngôn:
湡 狣猵包 猭
Oṃ Amṛte hrīḥ
371
9_ A Di Đà Phật Diệt Tội Ấn Chân Ngôn:
湡 猭 唒 珃 猭 猭 狫
Oṃ hrīḥ a aṃ hrīḥ hrīḥ hūṃ
10_ A Di Đà Phật Tâm Ấn Chân Ngôn:
湡 猭 狫 猭 狫
Oṃ hrīḥ hūṃ hrīḥ hūṃ
11_ A Di Đà Phật Đỉnh Ấn Chân Ngôn:
湡 戌矛吒戌矛吒
Oṃ saṃbhave saṃbhave
12_ A Di Đà Phật Luân Ấn Chân Ngôn:
湡 叻猣 猭
Oṃ dharma hrīḥ
13_ A Di Đà Phật Liệu Bệnh Pháp Ấn Chân Ngôn:
湡 摍牞石辱娮
Oṃ duṇḍubhi-svara
14_ A Di Đà Phật Thuyết Pháp Ấn Chân Ngôn:
湡 猭 叻猣 猭 叻猣
Oṃ hrīḥ dharma hrīḥ dharma
15_ A Di Đà Phật Diệu Quán Sát Trí Ấn Chân Ngôn:
湡 屹涗娭 扔榰 猭
Oṃ samaya padme hrīḥ
16_ A Di Đà Phật Tứ Thập Bát Nguyện Ấn Chân Ngôn:
湡 唒 狫 丈
Oṃ a hūṃ khaṃ
17_ A Di Đà Phật Cửu Phẩm Vãng Sinh Ấn Chân Ngôn:
_ Chân Ngôn chung là:
湡 狣猵凹 送扣
Oṃ_ amṛta svāhā
_ Thượng Phẩm Thượng Sinh Ấn Chân Ngôn:
湡 狣猵北畬吒 叻猣 猭 送扣
Oṃ _ amṛtodbhave dharma hrīḥ svāhā
_ Thượng Phẩm Trung Sinh Ấn Chân Ngôn:
湡 狣猵凹 戌矛吒 叻猣 猭 送扣
Oṃ_ amṛta-saṃbhave dharma hrīḥ svāhā
372
_ Thượng Phẩm Hạ Sinh Ấn Chân Ngôn:
湡 狣猵凹丫慌 叻猣 猭 送扣
Oṃ _ amṛta-garbhe dharma hrìḥ svāhā
_ Trung Phẩm Thượng Sinh Ấn Chân Ngôn:
湡 狣猵凹帆眨 叻猣 猭 送扣
Oṃ_ amṛta-siddhe dharma hrīḥ svāhā
_ Trung Phẩm Trung Sinh Ấn Chân Ngôn:
湡 狣猵凹包兮 叻猣 猭 送扣
Oṃ _ amṛta-teje dharma hrīḥ svāhā
_ Trung Phẩm Hạ Sinh Ấn Chân Ngôn:
湡 狣猵凹合咆佢叻猣 猭 送扣
Oṃ _ amṛta-vikrānte dharma hrīḥ svāhā
_ Hạ Phẩm Thượng Sinh Ấn Chân Ngôn:
湡 狣猵凹合咆阢 丫亦弁叻猣 猭 送扣
Oṃ_ amṛta-vikrānta gamine dharma hrīḥ Svāhā
_ Hạ Phẩm Trung Sinh Ấn Chân Ngôn:
湡 狣猵凹 丫丫巧 七魛一刑 叻猣 猭 送扣
Oṃ _amṛta gagana kīrtti kare dharma hrīḥ svāhā
_Hạ Phẩm Hạ Sinh Ấn Chân Ngôn:
湡 狣猵凹摍牞石辱刑 叻猣 猭 送扣
Oṃ_ amṛta-duṇḍubhisvare dharma hrīḥ svāhā
18_ A Di Đà Phật Lâm Chung Ấn Chân Ngôn:
湡 狣亦凹烿全娭 涗扣猲 猭 渢扣
Oṃ amita-karāya mahā-hūṃ hrīḥ svāhā
19_ A Di Đà Phật Tứ Phương Tịnh Độ Vãng Sinh Ấn Chân Ngôn:
湡 涗弁 皊啿 啿娮 猲 唒 玅 珃 猱 渢扣
Oṃ mane vakṣa-kṣara hūṃ a ā aṃ aḥ āḥ svāhā
20_ Đại Nhật Di Đà Bất Nhị Bí Ấn Chân Ngôn:
傛伕 唒亦凹后益 湡 珃 唒 渢扣
Namo amitabuddha_ Oṃ aṃ a svāhā
21_ A Di Đà PhápThân Ấn Chân Ngôn:
湡 唒 合娮 狫 丈 猭 渢扣
Oṃ a vira hūṃ khaṃ hrīḥ svāhā
22_ A Di Đà Phật Thập Cam Lộ Đà La Ni:
巧伕 娮湓氛仲娭
373
巧休玅渹亦出矢伏 凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏
凹渰卡 狣猵包 狣猵北畬吒 狣猵凹 戌矛吒 狣猵凹丫慌 狣猵凹帆眨
狣猵凹包兮 狣猵凹合咆佢 狣猵凹 合咆阢 丫亦弁 狣猵凹 丫丫巧 七魛 一刑
狣猵凹摍牞石辱刑 屹楔飲 州叻弁 屹湱 一猣 姦在朽兇一刑 送扣
Namo ratnatrayāya
Namaḥ ārya amitābhāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya Tadyathā: amṛte, amṛtodbhave, amṛta saṃbhave, amṛtagarbhe, amṛta
siddhe, amṛta teje, amṛta vikrānte, amṛta vikrānta gamine, amṛta gagana kīrtti kare, amṛta duṇḍubhisvare, sarvārtha sādhane, sarva karma kleśa kṣayaṃ kare svāhā
23_ Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni:
_ Lược bản của Thực Xoa Nan Đà (Cam Lộ Đà La Ni):
巧伕狣亦出矢伏 凹卡丫出卡照包 屹谷湨后盍伏
凹渰卡 狣猵包 狣猵北畬吒 狣猵凹 戌矛吒 狣猵凹丫慌 狣猵凹帆眨狣猵凹包兮 狣猵凹合咆佢 狣猵凹 合咆阢 丫亦弁 狣猵凹 丫丫巧 七魛 一刑狣猵凹摍牞石辱刑 屹楔飲 州叻弁 屹湱姦在 朽兇一刑 送扣
Namo amitābhāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā: Oṃ amṛte, amṛtodbhave, amṛta saṃbhave, amṛta garbhe, amṛta siddhe, amṛta teje, amṛta vikrānte, amṛta vikrānta gamine, amṛta gagana kīrti kare, amṛta duṇḍubhisvare, sarvārtha sādhane, sarva kleśa kṣayaṃ kare, svāhā
_ Lược bản của Pháp Hiền:
巧伕先寒氛仲伏
巧休 玅渹亦出矢伏 凹卡丫出卡照包 屹谷湨后盍伏
凹渰卡 狣猵包 狣猵北畬吒 狣猵凹 戌矛吒 狣猵凹 合咆佢 狣猵凹 合咆阢丫亦弁 丫丫巧 七魛 一刑屹湱姦在 朽兇一刑 送扣
Namo ratnatrayāya
Namaḥ ārya amitābhāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya Tadyathā: amṛte, amṛta bhave, amṛtodbhave, amṛta saṃbhave, amṛta
vikrānta gamine, gagana kīrtti kare, sarva karma kleśayaṃ kare svāhā
_ Lược bản của Cưu Ma La Thập:
Namo amitābhāya tathāgatāya
Tadyathā: amṛtodbhave, amṛta siddhaṃbhave, amṛta vikrānte, amṛta vikrānta gamine, gagana kīrtti kare svāhā
_ Lược bản của Cầu Na Bạt Đà La:
巧伕 狣亦出矢伏 凹卡丫出伏
凹渰卡 狣猵北畬吒 狣猵凹帆畯矛吒 狣猵凹合咆佢 狣猵凹合咆阢 丫亦弁丫丫巧 七魛一刑 送扣
Namo amitābhāya tathāgatāya
Tadyathā: amṛtodbhave, amṛta siddhaṃbhave, amṛta vikrānte, amṛta vikrānta gamine, gagana kīrtti kare svāhā
374
_ Lược bản của Bồ Đề Lưu Chi:
Namo amitābhāya tathāgatāya
Tadyathā: amṛtodbhave, amṛta saṃbhave, amṛta vikrānte svāhā
_ Lược bản của A Địa Cù Đa:
Namo ratna-trayāya
Namaḥ ārya amitābhāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya Tadyathā: amṛte, amṛta bhave, amṛtodbhave, amṛta vikrānta gamine,
gagana kīrtti kare, amṛta duṇḍubhisvare, sarva karma kleśa kariye svāhā
_ Lược bản của Tây Tạng:
Namo ratnatrayāya
Namaḥ ārya amitābhāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya Tadyathā: Oṃ amṛte, amṛtodbhave, amṛta saṃbhave, amṛta vikrānte,
amṛta gāmini, gagana kīrtti kare, sarva kleśa kṣayaṃ kare svāhā
_ Lược bản của: Đại Tạng Kinh 12, No.369 :
Namo buddhāya
Namo dharmāya
Namo saṃghāya
Namaḥ ārya amitābhāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya Tadyathā: amṛte, amṛtodbhave, amṛta saṃbhave, amṛta vikrānte gamine,
gagana kīrtti kare, sarva pāpatā kṣayaṃ kare svāhā
Tại Việt Nam thường dùng lược bản của Cầu Na Bạt Đà La (Guṇa-bhadra).
Nhưng thời gian gần đây thì dùng Lược Bản là:
巧伕 狣亦出矢伏 凹卡丫出伏
凹渰卡 狣猵北畬吒 狣猵凹 戌矛吒 狣猵凹合咆佢 狣猵凹合咆阢 丫亦弁丫丫巧 七魛一刑 送扣
Namo amitābhāya tathāgatāya
Tadyathā: amṛtodbhave, amṛta saṃbhave, amṛta vikrānte, amṛta vikrānta gamine, gagana kīrtti kare svāhā
24_ A Di Đà Phật Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni:
冔渰卡 向同 唒向同 偡亙向同 啐僇在 啐仲冔弁 啐戢掤包 啐仿卜捂匡偓州叻弁 鉏几偳凸 啐僇在
唒亦出仰幌同 唒亦出仰梜 丫想 啐湠刑 唒亦出仰餌州叻弁 啐弒渃
宬乙在 啐弒渃 宬乙在 啐僇在 宬乙在 啐蛔包 宬乙在 乃在同 宬乙在 叨楝弁宬乙在 凸炖弁
列凈 啐僇在 列凈 圭啐包 弋班共 叻猣 偓州叻弁 弋班共 哧搏 偡忸 偓州叻弁弋班共 交先 扆巧 偓州叻弁
向匡 吃搏 偓州叻弁 叻猣 圭阤弁 乃在同 乃在匡 啐僇在 乃在匡 偓凸炖弁蒤湀 乃在同合蒤湀 偓傎偡
叻猣 哠先弁 啐蛔包 啐弒渃 合亙同 合全兮 全介 全弛 先州委 先州奇 向同先州奈囚炖弁
375
乃在同 偓凸乃在同 合乃在同 叼佢 鉏叼琲 才枮 鉏偓圭阢 才枮鉏偓凸炚包
圩刑 鉏觜卜 叻搾 偡湀搾 刑偣 捂同 唒平在伏 向同 蒤湑乙在 啐紫仞蒤湑乙在 紫仞 渢扣
Tadyathā: bale abale sama bale nirdeśa niyātane nirmukte nimukhe jvala prasādhane sukhavati nirdeśa
Amitāyurbale amitāyut garbha nirhare amitāyur prasādhane nirbuddhe Ākāśa nirbuddhe ākāśa nirdeśa ākāśa nirjāte ākāśa kuśale ākāśa
darśane ākāśa tiṣṭhane
Rùpa nirdeśa rūpa śānite catvāri dharma prasādhane catvāri ārya-satya prasādhane catvāri-māra-bhana prasādhane
Bala vīrya prasādhane dharma śāntāne kuśale kuśala nirdeśa kuśala pratiṣṭhane buddha kuśale vibuddha prabhasa
Dharma karane nirjāte nirbuddhe vimale virāje rāja rāse rasāgre rasāgra bale rasāgra adhiṣṭhane
Kuśale pratikuśale vikuśale dānte sudānta citte supraśānta citte supratiṣṭhite
Śure sumukhe dharme saddharme reva jvale anuśaya bale buddhākāśa nirguṇe, buddhākāśarguṇe svāhā
25_ Thánh Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni:
巧伕 矛丫向包 狣扔先亦凹 狣仰鄐巧 鉏合弁 鳪凹 包介 全仄伏 凹卡丫出伏狣照包 屹谷湨后盍伏
凹渰卡 湡 旦忘 旦忘 亙扣旦忘 唒扔娮亦凹 旦忘泒傛 戌矢刎扔才包
湡 屹笎 戌弢先 扔共圩眨 叻愍包 丫丫巧 屹亙怐包 辱矢向 合圩眨 亙扣巧伏 扔共名刑 送扣
Namo Bhagavate Aparimita-ayurjñāna-suvine-ścita-teja-rājāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā: Oṃ puṇye puṇye mahā-puṇye aparamita-puṇya-jñāna-saṃbhāra-upacite
Oṃ_ Sarva saṃskāra pariśuddha dharmate, gagana samudgate svabhāva viśuddhe, mahā-naya parivāre _ svāhā
_Lược Bản là:
巧伕 矛丫向包 狣扔先亦凹 狣仰鄐巧 鉏合弁 鳪凹 包介 全仄伏 凹卡丫出伏狣照包 屹谷湨后盍伏
凹渰卡 湡 屹笎 戌弢先 扔共圩眨 叻愍包 丫丫巧 屹亙怐包 辱矢向合圩眨 亙扣 巧伏 扔共名刑 送扣
Namo Bhagavate Aparimita-ayurjñāna-suvine-ścita-teja-rājāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā: Oṃ_ Sarva saṃskāra pariśuddha dharmate, gagana samudgate svabhāva viśuddhe, mahā-naya parivāre _ svāhā

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

30 Comments on LINH PHÙ PHẬT MẪU THẦN CHÚ

 1. chu cho linh phu tren doc nhu the nao kinh dap

  • Xin cảm ơn đã ghé thăm blog của đạo hữu tôi.
   Dưới đây là phần phiên âm tiếng Tây Tạng và tiếng Việt của thầy La Duy Khánh:
   Om sarva tathagata anika sitatapatra hum phat! hum mama hum ni svaha!
   ÁN TÁT BÀ ĐÁT THA NGHIỆT ĐA DA A NỊ CA TẤT ĐA BÁT TRA HỒNG PHẬT HỒNG MẠ MẠ HỒNG NI TÓA HA.

 2. xin cam on thay da phuc dap chuc thay khoe

  • Thưa đạo hữu !
   Cảm ơn đạo hữu đã ghé thăm và rất hoan hỷ đã giúp được đạo hữu.
   Thưa đạo hữu ! Đạo hữu tôi chỉ là Phật tử tại gia. Vì vậy xin đạo hữu đừng gọi bằng thầy. Gọi là đạo hữu là được rồi.
   Chúc đạo hữu thân tâm thường an lạc.

 3. thua dao huu ,co the day cho toi ky hon de phu tren co hieu luc

  • thưa đạo hữu !
   Tôi chỉ là Phật tử tại gia. Vì vậy việc tu học chưa thâm sâu không dám dạy đâu ạ.
   Phật tử cũng chỉ thu thập được những chút kiến thức nhỏ để chia sẻ cho những ai có duyên may mắn đi theo con đường Chánh Pháp. Những kiến thức này đạo hữu tôi thu thập từ diễn đàn http://hoibongsen.com/diendan/. Những kiến thức đạo hữu tôi đưa lên là tôi copy nguyên bản lời của thầy La Duy Khánh trong diễn đàn. Quý đạo hữu có thể vào trang nhà trên, các thành viên trong Hội Bông Sen rất hoan hỷ khi có đạo hữu tham gia. Vào đó các thành viên có thâm sâu kiến thức Phật Pháp và quý thầy sẽ trực tiếp trao đổi với quý đạo hữu.
   Đạo hữu kính mến ! Tôi đã nghe thầy La Duy Khánh nói trong diễn đàn và Cư sĩ Diệu Âm nói chuyện thì tất cả chỉ là trợ duyên, xin quý đạo hữu đừng sao nhãng niệm hồng danh NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Đó mới là điều vi diệu hơn cả
   Chúc đạo hữu thân tâm thường lạc

 4. chau ten la long 34 tuoi de dao huu giao tiep cho de. chua vo ,thich tim hieu phat phap mong duoc chi giao xin cam ta,
  niem hong danh la gi a?

  • vậy thì mình phải gọi bạn là anh rùi. Mình năm nay 23 tuổi.
   Niệm hồng danh là niệm danh hiệu của 88 Đức Phật (53 Đức Phật trong quá khứ và 35 Đức Phật vị lai)
   Hồng Danh của 88 Đức Phật trong Sám Hối Văn, hay còn gọi là Đại Sám Hối Văn.
   88 Đức Phật là 53 Đức Phật cộng với 35 Đức Phật. Hồng Danh của 53 Đức Phật tìm thấy trong “Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát ”, là Đức Phật ở Thế Giới Ta Bà thời Quá Khứ; và Hồng Danh của 35 Đức Phật thì phát xuất từ ”Kinh Quyết Định Tỳ Ni”, là Đức Phật ở Mười Phương Thế Giới thời Hiện Tại. 88 Đức Phật này đều có thể vì chúng sanh mà làm Chủ việc Sám Hối, cho nên, đều có thể đối trước Quý Ngài mà trình bạch nguyện vọng ăn năn lỗi trước, tránh chừa tội sau.
   Quý đạo hữu có thể đọc kinh Hồng Danh Sám Hối theo đường dẫn sau:
   http://namo2009.wordpress.com/2010/01/24/kinh-h%E1%BB%93ng-danh-sam-h%E1%BB%91i-ht-thich-tri-thoat-t%E1%BB%A5ng/
   Quý đạo hữu có thể chiêm bái Tôn ảnh và Hồng Danh 88 Đức Phật ở đây:
   http://namo2009.wordpress.com/
   Ngoài ra dự án còn tiếp tục Tôn ảnh khác và Hồng Danh 88 Đức Phật ở đây (hiện chỉ thực hiện được 13 Đức Phật)
   http://namo2009.wordpress.com/category/02-01-hinh-%E1%BA%A3nh-ch%C6%B0-ph%E1%BA%ADt-images-of-buddhas/88-d%E1%BB%A9c-ph%E1%BA%ADt-88-buddha/
   Thân mến

 5. da ta dao huu , 23 tuoi ngam cuu tham sau ve phat phap.truyen ba chan phat,qua la bai phuc,co duyen ta gap nhau, neu phien ha, xin dai xa cho dao huu,
  dao huu co gia dinh chua,hien dang o dau, co the cho biet ,
  dao huu oi,ba, cha ,me toi vua mat nen doc kinh di
  de sieu thoat, lam an cua toi duoc hanh thong.thuan loi.

  • trước hết xin chia buồn cùng với huynh về nỗi mất mát này !
   theo thiển ý của đạo hữu đệ:
   – Huynh đọc kinh Dược Sư và Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn để cầu tiêu tai nghiệp chướng cho bà – cha -me huynh đồng thời cũng cầu an cho huynh và thân nhân.
   – Tụng kinh A Di Đà, chú Đại bi và tụng Danh hiệu Phật A Di Đà để tiêu tai nghiệp chướng và vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Tùy duyên của huynh có thể chọn 1 trong hai hoặc cả hai thì càng tốt.
   Đệ hiểu biết không nhiều nhưng những gì đệ nói trên đều dựa vào sự chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca trong Kinh điển như Kinh Dược Sư và Kinh A Di Đà, Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm. Còn giảng giải rõ hơn thì đệ không có khả năng.
   Huynh thân mến !
   Đệ hiện là sinh viên, đang học năm cuối. Đệ chưa xây dựng gia đình. Hiện đệ đang học tại Hà Nội.
   Một lần nữa cảm ơn huynh đã ghé thăm blog và chúc huynh thân tâm thường lạc.

 6. de co the post cho toi duong link de dowload ve nha cam on de nhieu

 7. anh xin loi , em cho anh link cua kinh ma em huong dan cho huynh ay co: chu dai bi, kinh adi da, kinh duoc su,, de a dowload ve, phien huynh vi su khong ro rang. mo phat

  • Chào huynh !
   Thật xin lỗi huynh vì trả lời chậm trễ. Cần gì hoặc thắc mắc gì huynh cứ nói với đệ, đệ giúp được đệ sẽ giúp, nếu không đệ sẽ đưa lên diễn đàn nhờ quý thầy và các anh chị giúp
   Đệ sẽ gửi qua email cho huynh bản kinh dạng text và audio nhé. Được không ?

 8. em nho cho anh ban pdf hay audio ,cung duoc, ma sao phan video khong xem duoc em

  • Huynh không xem được video ở phần nào ? Huynh đưa lên đây đường dẫn của bài viết có video đó đệ sẽ xem lại !
   Cảm ơn huynh đã góp ý.
   Chúc huynh thân tâm an lạc

 9. cam on de nhieu, gui cho a som nha

 10. dao nay em ban qua ta, anh cho hoai khng thay hoi am chuc em khoe

  • Đúng rùi. Nhưng hệ thống yahoo báo là không có email này.
   Huynh lập email mới đi. Chắc email này lâu lắm rùi huynh không dùng gửi email mà chỉ chat trên yahoo đúng không ?

 11. anh van dung cho blog hang ngay ma,..everything ..ma em up link nhu truoc cung duoc ,anh se dow ve ,tien ,nhanh, lam the nao tuy em , de anh kiem tra lai phan nhan mail nha . ok khoe nha

 12. cho anh :so dt ,nick yahoo,ten cua em de tien lien lac nha. chao em

 13. chuc mung nam moi.gui doan
  anh chuc em :suc khoe.tre vui.gia dinh an khang.trang hoang nam moi .chao than ai

 14. thoại thân.đầu xuân,long chúc em công thành danh toại,vạn sự như ý,thay mặt gia đình xin cảm tạ tấm lòng chi ân.chúc gia đình em sức khỏe,vạn sự an khang.hẹn một ngày được gặp em.thân

  • Xin lỗi huynh về lời trả lời muộn màng này.
   Đệ về quê ăn Tết nên hôm nay lên mới trả lời được huynh
   Mong huynh hoan hỷ thông cảm.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*