[mp3+text] Kinh Sám Hối Hồng Danh – chánh kinh – Thầy Trí Thoát

SÁM HỐI HỒNG DANH
Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Chúng con thành tâm cung kính lạy (1 lạy)
Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư (1 lạy)
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. (1 lạy)
Con nay pháp tâm không vì tự cầu: phước báo Trời, Người, Thinh-Văn, Duyên Giác, cho đến các vị Bồ tát quyền thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới, một thời đồng chứng Vô-Thượng, Chánh-Đẳng, Chánh-Giác (1 lạy)
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết chư Phật (1 lạy)
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết tôn Pháp (1 lạy)
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)
Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh-Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn (1 lạy)
(từ đây mỗi câu 1 lạy)

Chí tâm sám hối:
1. Nam Mô Phổ Quang Phật
2. Nam Mô Phổ Minh Phật
3. Nam Mô Phổ Tịnh Phật
4. Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
5. Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật
6. Nam Mô Ma Ni Tràng Phật
7. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
8. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật
9. Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
10. Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật
11. Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật
12. Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
13. Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dỏng Mãnh Phật
14. Nam Mô Đại Bi Quang Phật
15. Nam Mô Từ Lực Vương Phật
16. Nam Mô Từ Tạng Phật
17. Nam Mô Chiên Đàng Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật
18. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật
19. Nam Mô Thiện Ý Phật
20. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
21. Nam Mô Kim Hoa Quang Phật
22. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật
23. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
24. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
25. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật
26. Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật
27. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
28. Nam Mô Tài Quang Minh Phật
29. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật
30. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật
31. Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
32. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật
33. Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật
34. Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang Phật
35. Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật
36. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật
37. Nam Mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật
38. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật
39. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật
40. Nam Mô Quan Thế Đăng Phật
41. Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật
42. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật
43. Nam Mô Tu Di Quang Phật
44. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật
45. Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật
46. Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật
47. Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
48. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật
49. Nam Mô Tài Quang Phật
50. Nam Mô Kim Hải Quang Phật
51. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật
52. Nam Mô Đại Thông Quang Phật
53. Nam Mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật
(vì lý do gì … có thể lạy đến đây ngưng, hoặc tụng đến đây mới khởi sự lạy, đều được cả; nếu lạy trọn thì tốt nhất)
54. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
55. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật
56. Nam Mô Bảo Quang Phật
57. Nam Mô Long Tôn Vương Phật
58. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật
59. Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật
60. Nam Mô Bảo Hoa Phật
61. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật
62. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật
63. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật
64. Nam Mô Vô Cấu Phật
65. Nam Mô Ly Cấu Phật
66. Nam Mô Dõng Thí Phật
67. Nam Mô Thanh Tịnh Phật
68. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật
69. Nam Mô Ta Lưu Na Phật
70. Nam Mô Thủy Thiên Phật
71. Nam Mô Kiên Đức Phật
72. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật
73. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
74. Nam Mô Quang Đức Phật
75. Nam Mô Vô Ưu Đức Phật
76. Nam Mô Na La Diên Phật
77. Nam Mô Công Đức Hoa Phật
78. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật
79. Nam Mô Tài Công Đức Phật
80. Nam Mô Đức Niệm Phật
81. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
82. Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật
83. Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
84. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật
85. Nam Mô Thiện Du Bộ Phật
86. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật
87. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
88. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
(đồng xướng, đồng lạy)
Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật
(đồng tụng)

Như vậy, tám mươi chín đức Phật ở khắp thế gian. Các đức Thế Tôn thường trú trong đời này. Các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con, hoặc đời này hay đời trước của chúng con, sự sanh tử từ vô thỉ đến nay, đã tạo các điều tội lỗi: hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo. Đối với của chùa tháp, của chúng tăng, hay của chúng tăng trong bốn phương, nếu mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ. Về tội ngủ vô gián: hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo. Mười nghiệp bất thiện: hoặc mình tạo, hoặc bảo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm: hoặc có che dấu, hoặc không che dấu, phải đọa vào địa ngục, quỉ đói và súc sanh, cũng như các đường ác khác, chốn biên địa, giòng hà tiện, những kẻ miệt lệ xa. Các chổ như thế, những tội chướng chúng con đã làm, hôm nay đều thành tâm cúi xin sám hối. (1 lạy)

Giờ đây, các đức Phật Thế Tôn, chứng biết cho chúng con, thương nghĩ đến chúng con. Trước chư Phật, Bồ tát, chúng con phải bộc bạch như vầy: hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoặc giữ được giới thanh tịnh, nhẫn đến thí một vóc cơm cho các loài súc sanh. Hoặc tu tịnh hạnh, căn lành đã có, thành tựu chúng sanh, căn lành đã có, tu hạnh Bồ-đề, căn lành đã có, và trí Vô-thượng, căn lành đã có. Tất cả hợp lại, so sánh trù tính, thảy đều hồi hướng cho quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Như các đức Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng, chúng con cũng xin hồi hướng như thế. Các tội đều sám hối, các phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thỉnh Phật, nguyện thành trí Vô Thượng. Chư phật trong ba đời, rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. (1 lạy)

1. Mười phương thế giới có không
Ba đời vạn loại cầu mong đại hùng
Con nay ba nghiệp viên dung
Lễ khắp tất cả không trung một lòng.

2. Phổ Hiền hạnh nguyện thần thông
Khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai
Mỗi thân hiện khắp trần ai
Mỗi thân lễ lạy kim đài liên hoa (1 lạy)

3. Ở trong cõi phật hằng sa
Đại hội Bồ tát một nhà độ sanh
Vô tận pháp giới tinh anh
Tinh sâu Phật Pháp thanh danh xuất trần.

4. Mỗi người tiếng giọng có phần
Phát ra thánh thót tâm thần sáng trưng
Tương lai mỗi kiếp tôn xưng
Khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu (1 lạy)

5. Tràng hoa tươi tốt muôn màu
Âm nhạc, ca vịnh, lọng hầu, hương bay
Trang nghiêm thành kính xưa nay
Con đem dâng cúng đức thầy Như Lai.

6. Hương y có một không hai
Đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi
Cao như quả núi tu di
Thành tâm dâng cúng các vì Thế Tôn.

7. Con nay mở rộng tâm hồn
Tin sâu Phập Pháp trường tồn từ lâu
Phổ Hiền nguyện lực rất sâu
Cúng dường cùng khắp nhiệm mầu Như Lai (1 lạy)

8. Xưa con tạo các nghiệp sai
Đều do ba độc họa tai nối liền
Từ thân miệng ý triền miên
Giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ (1 lạy)

9. Mười phương các loại đồng cư
Hữu học, vô học tâm tư nhị thừa
Như Lai, Bồ Tát xa xưa
Tùy hỷ công đức cho vừa lòng tin (1 lạy)

10. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin
Bồ đề thành tựu, đức tin bắt đầu
Chúng con kính thỉnh nguyện cầu
Chuyển xe diệu pháp, đạo mầu đã ban (1 lạy)

11. Chư Phật muốn nhập Niết-Bàn
Con xin kính thỉnh vì hàng phàm ngu
Cữu trụ giáo hóa công phu
Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần (1 lạy)

12. Cúng dường lễ tán ba phần
Thỉnh Phật trụ thế tâm chân độ đời
Tùy hỷ sám hối khắp nơi
Chúng sanh Phật đạo đồng thời in sâu (1 lạy)

13. Xin đem công đức nhiệm mầu
Hướng về thượng giới minh châu hiện bày
Tánh tướng Tam Bảo từ rày
Dung thông hai đế chờ ngày thành công.

14. Phước đức như nước biển đông
Con nay hồi hướng một lòng thanh cao
Thân khẩu ý nghiệp lao chao
Dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy.

15. Tất cả hoặc chướng từ nay
Xin đều tiêu diệt, xin thay phép mầu
Mỗi niệm trí tuệ làm đầu
Chúng sanh độ hết không cầu trả ơn.

16. Hư không thế giới có sờn
Nghiệp và phiền não đều hườn hư không
Bổn pháp như thế dung thông
Nguyện nay hồi hướng cõi lòng như như (1 lạy)
Cúi lạy Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)
(tiếp tụng)

SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN
Đệ tử kính lạy
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Thập phương chư Phật
Vô lượng Phật Pháp
Cùng Thánh Hiền Tăng
Đệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng
Si mê lầm lạc
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm
Thành tâm sám hối
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành
Ngửa trông ơn Phật
Từ bi gia hộ
Thân không tật bịnh
Tâm không phiền não
Hằng ngày an vui tu tập
Phép Phật nhiệm mầu
Để mau ra khỏi luân hồi
Minh tâm kiến tánh
Trí huệ sáng suốt
Thần thông tự tại
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng
Cha mẹ anh em
Thân bằng quyến thuộc
Cùng tất cả chúng sanh
Đồng thành Phật đạo (đồng xá)
Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra
Đệ tử thảy đều xin sám hối
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (18 lần)

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

8 Comments on [Download-Mediafire] KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ – quý thầy THÍCH HUỆ DUYÊN tụng

  1. mat khau la gi xin TTLL chi giup cach xin dang nhap .cam on TTLL

Leave a comment

Your email address will not be published.


*