Articles by Đoàn, Thoại MD

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

[T1435] Luật Thập Tụng

August 22, 2019 | 0 Comments

CHƯƠNG I. BA-LA-DI – 1. GIỚI DÂM DỤC CHƯƠNG I. BA-LA-DI – 2. GIỚI TRỘM CẮP CHƯƠNG I. BA-LA-DI – 4. GIỚI ĐẠI VỌNG NGỮ CHƯƠNG I. [...]
1 2 3 255