Bộ sưu tập pháp âm tụng kinh, niệm Phật

Niêm Hương

Tâm thành dâng Hương Giới, Hương Định và Hương Huệ, Cùng với hương Giải Thoát, Hương Giải Thoát Tri Kiến. Nguyện năm thức hương này, Kết thành một đài mây, Màu chói sáng rực rỡ, Cúng dường mười phương Phật. Cùng tất cả Tôn Pháp, Hết thảy Thánh Hiền Tăng, Y tánh làm Phật sự. Độ khắp cả chúng sanh, Đều phát tâm Bồ Đề, Thoát bỏ muôn vọng nghiệp. Chứng nên Đạo vô thượng.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Ma Ha Tát. (3 lần)

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ PHÁP ÂM TỤNG, NIỆM

THẦY TRÍ THOÁT TỤNG KINH, NIỆM PHẬT

TỤNG KINH

TỤNG THẦN CHÚ, PHỔ NHẠC THẦN CHÚ

NIỆM PHẬT, BỒ TÁT

Niệm Phật Thích Ca – Làng Mai [Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni]

Niệm Phật Thích Ca – thầy Trí Thoát

[mp3] Niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát – 6 chữ – tải xuống

[m4a] Niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát – 6 chữ – tải xuống

Niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát – 4 chữ

Niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát – kinh hành

Niệm Phật Dược Sư – Thầy Trí Thoát

Niệm Bồ tát Quan Thế Âm – Làng Mai

Niệm Bồ tát Quan Thế Âm – thầy Trí Thoát