Bát Nhã Tâm Kinh

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thiêm Túc

February 24, 2019 | 0 Comments

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH THIÊM TÚC No. 553 Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Đời Minh, Quảng Đông, núi Đỉnh [...]

Bát Nhã Tâm Kinh giảng – HT Tuyên Hóa

February 11, 2016 | 0 Comments

BÁT NHÃ TÂM KINH HT. Thích Tuyên Hoá Lược Giảng Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH “Quán Tự Tại Bồ Tát [...]
1 2