Kinh Nhân Quả

PHẬT NÓI KINH PHÂN BIỆT

September 29, 2014 | 1 Comment

Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ Việt dịch: Thích Thiện Trì Đại Tạng quyển 14 Kinh Tập bộ 1 Như thật tôi nghe, một thuở nọ [...]

PHẬT NÓI KINH PHÂN BIỆT BỐ THÍ

September 29, 2014 | 0 Comments

Việt dịch: Thích Chánh Lạc Hán dịch: Đời Tống Tây Thiên, Tam Tạng Đại Sư Thi Hộ phụng chiếu. Tôi nghe như vầy: Một thời Phật ở tại [...]

KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

September 29, 2014 | 0 Comments

Việt dịch Thích Trung Quán Chính tôi được nghe một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn ông Cấp Cô Độc, rặng cây Thái tử Kỳ [...]

PHẬT NÓI KINH MẠN PHÁP

September 29, 2014 | 0 Comments

Hán dịch: Sa môn Pháp Cự Việt dịch: Thích Thiện Trì Đại Tạng quyển 34, Kinh Tập bộ số 739) Phật bảo A-Nan rằng: Ở đời có người [...]

PHẬT NÓI KINH BẦN CÙNG LÃO CÔNG

September 29, 2014 | 0 Comments

Hán dịch: Sa môn Thích Huệ Giản Việt dịch: Thích Thiện Trì Như thật tôi nghe, một thuở nọ Phật cùng 1.250 vị Tỳ Kheo vân tập ở vườn [...]

PHẬT THUYẾT KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

September 28, 2014 | 0 Comments

Việt dịch Thích Thiền Tâm Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội. Khi [...]