Đại Tạng Kinh

Tiểu Bộ Kinh – Khuddaka Nikàya

December 7, 2018 | 0 Comments

Khuddakapàtha: Kinh Tiểu Tụng The Minor Readings The Dhammapada: Kinh Pháp Cú The Word of the Doctrine, The Path of Dhamma Udāna: Kinh Phật Tự Thuyết The [...]

Tăng Chi Bộ Kinh – Anguttara Nikàya

December 6, 2018 | 0 Comments

The Numerical Discourses of the Buddha (Anguttara Nikaya – aṅguttaranikāya) is a Buddhist scripture, the fourth of the five nikayas, or collections, in the Sutta [...]

Tương Ưng Bộ Kinh – Samyutta Nikàya

December 5, 2018 | 0 Comments

The Saṃyutta Nikāya is the third great collection of the Buddha’s discourses in the Sutta Piṭaka of the Pāli Canon, the compilation of texts authorized as the Word of [...]

Trung Bộ Kinh – Majjhima Nikaya

December 5, 2018 | 0 Comments

This collection consists of 152 suttas or discourses of middle length. The Majjhima Nikaya might be concisely described as the Buddhist scripture that combines the richest [...]

Trường Bộ Kinh – Dìgha Nikàya

December 5, 2018 | 0 Comments

The long discourses of the Buddha, one of the major collections of texts in the Pali Canon, the authorized scriptures of Theravada Buddhism. This collection, among the oldest [...]

19. Bộ Luận Sớ (1816-1851) 論疏部

March 7, 2018 | 0 Comments

1816, Kim Cương Bát Nhã Luận Hội Thích, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]An Explanation of the Assembly of Vajra Prajna Shastra金剛般若論會釋[唐 [...]

16. Bộ Luận Tập (1628 – 1692)

January 27, 2018 | 0 Comments

1628, Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn, 1 quyển, [ Đại Vực Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra Book of Causes Clarifying the Proper [...]

15. Bộ Du Già (1579 – 1627) 瑜伽部類

January 27, 2018 | 0 Comments

1579, Du Già Sư Địa Luận, 100 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát thuyết Đường Huyền Trang dịch ] The Yogaaryabhami Shastra瑜伽師地論[彌勒菩薩說 唐 [...]
1 2 3