Câu hỏi ôn tập dành cho giới tử Sa di và Sa di ni

01/ Danh hiệu xưng tán Phật có bao nhiêu đức hiệu ?
02/ Đức Phật ra đời tại đâu?
03/ Cho biết nơi Đức Phật thành đạo?
04/ Lúc Thái Tử Tất Đạt Đa mới Đản sanh ai đã xem tướng cho Thái Tử?
05/ Hoàng Hậu Ma Gia_Sau khi sanh Thái Tử đã thoát sanh vào đâu?
06/ Đức Phật thuyết pháp Tứ đế ở đâu?
07/ Tôn danh Đức Pháp Chủ của Hội đồng chứng minh GHPGVN hiện nay là vị nào?
08/ Ở Vườn Lộc Uyển –lần đầu tiên Đức Phật thuyết pháp với đề tài gì?
09/ Sau khi Đức Phật thành đạo Ngài đến truyền đạo cho ai trước?
10/ Đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật là ai?
11/ Tịnh Xá đầu tiên do vua Tần Bà Sa La dâng cúng cho Đức Phật có tên là gì?
12/ Tam Minh mà Đức Phật đã chứng gồm những gì?
13/ Theo lịch sử thì Đạo Phật có ở thế gian khi nào?
14/ Đức Phật tu khổ hạnh bao nhiêu năm?
15/ Ngôi Tam Bảo có khi nào?
16 Từ để chỉ cho sự ra đời của Đức Phật phổ biến hiện nay là từ nào?
17/ Người đệ tử xuất gia cuối cùng của Đức Phật là vị nào?
18/ Đức Phật dùng bữa cơm cuối cùng của thí chủ nào trước khi nhập Niết Bàn?
19/ Vị sứ giả nào được vua Tịnh Phạn phái đi thăm và mời được Đức Phật về thăm quê?
20/ Tam Bảo hình thành từ lúc nào?
21/ Đức Phật thuyết pháp độ thân mẫu Ma Da tại đâu?
22/ Phật còn gọi là gì?
23/ Quy y Tam Bảo là thế nào?
24/ Đồng thể Tam Bảo nghĩa là gì?
25/ Thất chúng đệ tử Phật được gọi bằng những danh xưng gì?
26/ Vị Thánh nào xin Đức Phật cho nữ giới được xuất gia?
27/ Cho biết các phần của Tứ đế .
28/ Ngũ dục là gì?
29/ Từ Bi là gì?
30/ Như thế nào một hành động được gọi là “thiện”?
31/ Lục căn gồm có những gì?
32/ A Di Đà có nghĩa là gì?
33/ Cho biết các câu chú đọc trong lúc thí thực cô hồn?
34/ Nguyên nhân nào Đức Phật thuyết kinh A Di Đà?
35/ Ngũ căn trong 37 phẩm trợ đạo gồm những gì?
36/ Bài kệ: ‘‘ Nhược nhân dục liễu tri. . .” nằm ở trong thời khóa nào ?
37/ Bài kệ “Tán lễ Tây phương” ở thời khóa tụng nào?
38/ “Nếu có một chúng sinh chưa thành Phật con nguyện không chứng quả Niết bàn” là lời phát nguyện của ai?
39/ Thọ mạng của Phật A Di Đà dài lâu thế nào?
40/ Bài kệ : “Tán Lễ Thích Tôn” thuộc về thời khóa nào?
41/ Đức Phật A Di Đà có bao nhiêu lời nguyện?
42/ Các đề kinh thường được nhân dụ như: Nhân-pháp-du, nhân pháp, nhân dụ, pháp dụ, đơn nhân, đơn pháp. Vậy kinh A Di Đà thuộc loại nào?
43/ Đức Phật thuyết kinh A Di Đà tại đâu?
44/ Đương cơ pháp hội liên trì là ai?
45/ Bốn chữ âm tiến Phạn trong đề kinh Bát Nhã “Ba La Mật Đa” có nghĩa là gì?
46/ Trong tựa Lăng Nghiêm có nói đến “Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong.” Vậy thuấn nhã đa là gì?
47/ Trong tựa Lăng Nghiêm “Thước ca ra tâm vô động chuyển”. Vậy “Thước ca ra” là gì?
48/ Trong thời công phu chiều: “Nhược nhơn dục liễu tri, Tam thế nhất thiết Phật, Ưng quán Pháp giới tánh, Nhất thiết duy tâm tạo.” Vậy “Pháp giới tánh” là gì?
49/ Vô kiến đảnh tướng là tướng gì?
50/ Trường thiệt tướng là gì?
51/ Có bao nhiêu “Thành tựu như thị công đức trang nghiêm” trong kinh A Di Đà?
52/ Y báo là gì?
53/ Nhẫn nhục trong lục độ vạn hạnh là gì?
54/Đức Phật thuyết kinh gì để cứu ngài A Nan khi gặp nạn Ma Đăng Già?
55/ Chữ Sám trong Sám Hối tiếng phạn gọi là gì?
56/ Ai là người truyền giới Sa Di cho La Hầu La?
57/ Phật chế ra giới luật với mục đích gì?
58/ Sa Di có mấy đức? Mấy pháp số?
59/ Xuất gia nghĩa là gì?
60/ “Sa di” có những nghĩa nào?
61/ SáchSa Si Luật Nghi Yếu Lược nói vị Tổ nào cả đời lưng không dính chiếu?
62/ Oai nghi của Sa Di có bao nhiêu thiên?
63/ Bài kệ :“Thị Giả Tống Thực” ở nghi nào?
64/ Thờ Thầy (Sự Sư) là thiên thứ mấy trong oai nghi?
65/ “Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ” nằm trong nghi thức nào?
66/ Tam Ác Đạo là gì?
67/ Cụm từ “Sanh phùng Trung Quốc” trong bài sám “Quy Mạng” có nghĩa là gì?
68/ Hãy cho biết nguyên nhân nào Đức Phật thuyết chú Lăng nghiêm?
69/ “Ngũ Trược Ác Thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ Nê hoàn” là lời phát nguyện của vị nào?
70/ Người biên soạn sách Tỳ ni nhật dụng là ai?
71/ Mục đích của việc hành trì Tỳ ni nhật dụng là gì?
72/ Những bài kệ nào trong Tỳ ni nhựt dụng, có cùng câu chú “Án, lam sa ha”?
73/ Câu chú nào đọc khi xuống đơn?
74/ Trong bài kệ khi xuống đơn, sau câu “Tùng triêu dần đán trực chí mộ. … là câu gì?
75/ Câu chú nào đọc trước khi vào nhà xí?
76/ Cho biết chú đắp y 7 điều là chú gì?
77/ Khi tắm rửa đọc câu chú gì?
78/ Cho biết câu chú nào đọc trước khi lên đạo tràng?
79/ Khi rửa mặt đọc câu chú gì?
80/ Khi uống nước đọc câu chú gì?
81/ Cho biết kệ đắp y 7 điều?
82/ Người xuất gia trước học môn nào?
83/ Khi xuất sanh đọc câu chú gì?
84/ Ai là người soạn ra Sa Si Luật Nghi Yếu Lược?
85/ Trong sách Sa Si Luật Nghi Yếu Lược nói việc uống rượu có bao nhiêu điều tệ hại?
86/ Tại sao người học giới phải đến thọ giới tại đại giới đàn?
87/ Trong 10 giới của Sa Di và Sa Di Ni kể một vài giới không nằm trong ngũ giới cấm?
88/ Vì sao Phật chế giới Không sát sanh?
89/ Những trường hợp nào Sa di với tâm cung kính nhưng không cần đứng dậy khi Thầy đi ngang qua?
90/ Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, … châu cố thập phương.
91/ Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị …. Hậu tất đắc an lạc.
92/ Trong 5 giới cấm, giới nào thuộc về khẩu nghiệp?
93/ Đại vọng ngữ là tội gì? Nếu phạm tội này thì phải cư xử người ấy như thế nào?
94/ Bộ sách “Phật Học Phổ Thông”do ai biên soạn?
95/ Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam từ ngày thành lập đã tổ chức thành tựu các Giới đàn nào trước Giới đàn Vĩnh Gia này?
96/ Hãy tìm hiểu về lược sử Tổ Vĩnh Gia.
97/ Tại sao Giới đàn được gọi là Tuyển Phật trường?
98/ Tại sao Giới tử cần phải thuộc tôn danh của Hoà thượng Đàn đầu Giới đàn mà mình thọ giới?
99/ Căn cứ hiến chương GHPGVN hiện nay, tuổi nhỏ nhất đủ để thọ giới Sa di là bao nhiêu?
100/ Căn cứ hiến chương GHPGVN hiện nay, trụ sở GHHPGVN đặt tại đâu?
Lưu ý: Các giới tử có mặt tại chùa Đạo Nguyên lúc 7h00 ngày 14 tháng 8 năm Ất Mùi.
SOẠN THẢO: TIỂU BAN KHẢO THÍ
Nguồn Ban Thông Tin Truyền Thông Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*