Danh mục Tam Tạng Kinh Điển Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh

Trong mục này,

– Kinh tạng bao gồm các bộ từ 1 – 10 (Sutra including 1st-10th divisions)

– Luật tạng là bộ 11 (Vinaya as 11st division)

– Luận tạng bao gồm các bộ 12 – 19 (Abhidharma including 12rd-19th divisions)

– Tạp tạng bao gồm các bộ từ 20-28 (Others including 20th-28th divisions)

Last update: 4th Dec 2018

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*