Đức Phật Đà Thích Ca Mâu Ni

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO FUNDAMENTAL TEACHER SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI

शाक्यमुनिबुद्ध | སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

CHUYỆN KỂ ĐỨC PHẬT

  TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT

   BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

   About Đoàn, Thoại MD

   Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

   Leave a comment

   Your email address will not be published.


   *