Duyên nhật ngày 13: Hư Không Tạng Bồ tát – Akasagarbha Bodhisattva (Bodhisattva of Space)

Nam mô Hư Không Tạng Bồ tát

Namo Akasagarbha Bodhisattva

Hư Không Tạng Bồ tát là vị Bồ tát trong trung ương Thai Tạng Giới. Bồ tát Hư Không Tạng là vị hộ trì kho tàng của Không Tuệ, uy lực của Ngài bủa đi năm hướng trong hư không.

The central Bodhisattva in the court of space in the Garbhadhatu group. He is also Guardian of the treasure of all wisdom and achievement. His powers extend to the five directions of space.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*