[ebook] CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

—0O0—

KÍNH MỜI QUÝ VỊ TẢI XUỐNG

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG CHM

ĐỊNH DẠNG PRC

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*