[Ebook] Kinh Phổ Môn bản cổ in ấn năm 1927

Bộ kinh được chụp lại từ thư viện Quốc Gia. Thanh Tịnh Lưu Ly sưu tập và tạo ebook với các định dạng PDF, prc, epub, mobi.

KÍNH MỜI QUÝ VỊ TẢI XUỐNG KINH PHỔ MÔN 1927

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*