[ebook: PDF, PRC, CHM] KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI – HT THÍCH THANH TỪ

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

—o0o—

Mời quý vị tùy hỷ tải xuống

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

HT THÍCH THANH TỪ

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG CHM

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*