[ebook: PDF, PRC, CHM] PHẬT HỌC CƠ BẢN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
—o0o—

PHẬT HỌC CƠ BẢN

CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC HÀM THỤ

(1998 – 2002)

1.TRỌN BỘ

ĐỊNH DẠNG CHM

2.TẬP MỘT

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG CHM

3. TẬP HAI

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG CHM

4. TẬP BA

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG CHM

5. TẬP BỐN

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG CHM

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*