[ebook: PDF, PRC, DOC] VÒNG LUÂN HỒI – NI SƯ GIỚI HƯƠNG

MỜI QUÝ VỊ TẢI XUỐNG / DOWNLOAD

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG DOC

.
.
.

TRONG SÁCH NÀY

THẬP PHÁP GIỚI
LỜI ĐẦU SÁCH
CHƯƠNG I – DUYÊN KHỞI
CHƯƠNG II – VÒNG HOẶC (PHIỀN NÃO)
CHƯƠNG III – VÒNG NGHIỆP
CHƯƠNG IV – VÒNG KHỔ
CHƯƠNG V – VÒNG KHỔ
CHƯƠNG VI – DÒNG SANH TỬ VÔ TẬN

.
.
.

Sưu tầm từ nguồn Phatphaponline.net

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*