Ebooks kinh Trường A Hàm

Bản dịch Việt, Trường A hàm, được thực hiện theo bản Hán dịch Trường A hàm kinh 長 阿 含 經, 22 quyển, do Phật-đà-da-xá 佛 陀 耶 舍 (Buddhayaśsa) tuyên đọc thuộc lòng (ám độc) bản Phạn, và Trúc Phật Niệm truyền dịch sang Hán văn.

XIN MỜI CLICK CHỌN ĐỂ DOWNLOAD

Download từng bộ kinh

Download trọn bộ 30 kinh định dạng PDF, được nén trong file.rar. Pass giải nén: namo84000.org

Nếu quý vị không tải xuống được, xin vui lòng để lại email trong phần phản hồi (comment), Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ gửi tới quý vị qua email.

DƯỚI ĐÂY LÀ DANH MỤC 30 KINH CỦA TRƯỜNG A HÀM KINH

1.Kinh Đại Bản
2.Kinh Du Hành
3.Kinh Điển Tôn
4. Kinh Xà-Ni-Sa
5. Kinh Tiểu Duyên
6. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành
7. Kinh Tệ-Tú
8. Kinh Tán-Đà-Na
9.Kinh Chúng Tập
10. Kinh Thập Thượng
11. Kinh Tăng Nhất
12. Kinh Tam Tụ
13. Kinh Đại Duyên Phương Tiện
14. Kinh Thích Đề Hoàn Nhân Vấn
15. Kinh A-Nậu-Di
16. Kinh Thiện Sinh
17. Kinh Thanh Tịnh
18. Kinh Tự Hoan Hỷ
19. Kinh Đại Hội
20. Kinh A-Ma-Trú
21. Kinh Phạm Động
22. Kinh Chủng Đức
23.Kinh Cứu-La-Đàn-Đầu
24.Kinh Kiên Cố
25. Kinh Lõa Hình Phạm Chí
26. Kinh Tam Minh
27. Kinh Sa Môn Quả
28. Kinh Bố-Tra-Bà-Lấu
29. Kinh Lộ-Già
30. Kinh Thế Ký

Phẩm 01: Kinh Diệm Phù Ðề.
Phẩm 02: Kinh Uất-Ðan-Viết.
Phẩm 03: Kinh Chuyến Luân Thánh Vương.
Phẩm 04: Kinh Ðịa Ngục.
Phẩm 05: Kinh Long Ðiểu.
Phẩm 06: Kinh A-Tu-Luân.
Phẩm 07. Kinh Tứ Thiên Vương.
Phẩm 08: Kinh Ðao-Lợi Thiên.
Phẩm 09: Kinh Tam Tai.
Phẩm 10: Kinh Chiến Ðấu.
Phẩm 11: Kinh Ba Trung Kiếp.
Phẩm 12: Kinh Thế Bản Duyên.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*