Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Niệm tụng nghi quỹ

Mật Tạng Bộ 4 _ No. 1305 ( Tr.423 _ Tr.424 )

BẮC ĐẨU THẤT TINH NIỆM TỤNG NGHI QUỸ

Hán dịch : Nước Nam Thiên Trúc_ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ

Việt dịch : HUYỀN THANH

Bấy giờ Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh bạc phước ở thời Mạt Thế mà nói Giáo Pháp Chân Ngôn. Thời tất cả Nhật, Nguyệt, Tinh Tú đều vân tập trước sau vây quanh, khác miệng cùng lời bạch rằng:” Nguyện xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà nói Thần Chú”.
Khi ấy Đức Thế Tôn nói Bát Tinh Chú ( ? Thất Tinh Chú ) là : Án, táp đá nhi nẵng dã, bán nhạ, mật nhạ dã, nhiễm phổ tha ma, sa-phộc nhĩ nẵng, la khất-sơn, bà phộc đổ, sa ha
OMÏ _ SAPTA JINÀYA BHANÕJA VIJAYA JAMÏPUTHAMA SVÀMINA (Danh vị… ) RAKSÏA BHAVATU _ SVÀHÀ
ẤN MINH ấy trích trong Kinh Kim Cương Đỉnh, Phẩm Thất Tinh
Đức Phật bảo nhóm Tham Lang, Phá Quân rằng:” Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì Thần Chú ấy thì các ngươi có ủng hộ không?”
Lúc đó 8 Nữ ( Bát Nữ ) bạch với Đức Thế Tôn rằng:” Nếu có người mỗi ngày tụng Thần Chú này thì quyết định trừ diệt hết thảy tội nghiệp, thành tựu tất cả nguyện cầu. Giả sử lại có người, nếu có thể mỗi ngày tụng Thần Chú này 108 biến liền được Tự Thân với tất cả Quyến Thuộc ủng hộ. Nếu hay tụng 500 biến sẽ có sức đại uy thần , trong khoảng chu vi 500 Do Tuần, tất cả Ma Vương với các Ma Chúng, tất cả loài gây chướng , vô lượng Quỷ ác chẳng dám gần gũi, thường được ủng hộ. Bắc Đẩu Bát Nữ , tất cả Nhật Nguyệt Tinh Tú, các Trời Rồng Dược Xoa, loài hay gây chướng nạn… đều bị hoại đứt trong một thời.
Nếu có người muốn cúng dường. Trước tiên phát Tâm bạt tế, ở nơi vắng lặng thanh tĩnh dùng hương hoa, thức ăn uống cúng dường , tụng trì Thần Chú, kết Aán Khế. Như vậy cúng dường thời 8 Nữ với tất cả Quyến Thuộc đều hiện thân tùy ý phụng sự người tu, thành tựu vô lượng nguyện cầu. Như hàng La Nhạ ( Ràja_ vua chúa ) liền được vương vị huống chi là chút ít Quan Vị vinh diệu của Thế Gian
Nếu cầu Thọ Mệnh sẽ tước bỏ sổ sách Định Nghiệp quay lại giao cho Sinh Tịch (Sổ ghi chép sự sống một đời ). Nếu các Quốc Vương, Vương Tử, Đại Thần, Hậu Cung…. Ơû trong cung của mình làm Mạn Trà La ( Manïdïala _ Đàn Trường ) như Pháp HộMa, lễ bái cúng dường thì Bắc Đẩu Bát Nữ đều rất vui vẻ cho nên được ở Thắng Vị lâu dài, luôn luôn thọ nhận an vui. Trăm quan trên dưới hoà mục, chẳng hành Phi Pháp. Nhân dân lớn mạnh, lúa gạo sung túc, quốc thổ an ninh không có tai nạn, chẳng hiện điều quái dị, chẳng khởi bệnh tật chết chóc. Bên trong bờ cõi : Oán địch, quần tặc tự nhiên lui tan.
Cho nên dùng Pháp đấy rất ư bí mật. Đừng có vọng truyền cho người chẳng tin với người Vô Trí vì người Vô Trí chẳng có tâm phân biệt rõ ràng, ý sinh nghi hoặc phỉ báng. Tuy rằng Vô Trí Kim Cương sinh ra hàng Kim Cương Tử ( con của Kim Cương ) , thường tụng trì Phật Nhãn Mẫu Minh sẽ thích hợp truyền . Kim Cương Tử tuy Vô trí ( không có Trí ) nhưng chẳng sinh nghi hoặc phỉ báng cho nên thành tựu Pháp. Hành Giả tuy vui với niềm vui của thế Gian nhưng thâm sâu vẫn hướng về Vô Thượng Bồ Đề.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*