Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện và Công Đức – trọn bộ

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC

Việt dịch: HT Thích Trí Quang

Phẩm 1 — Thần Thông Tại Cung Đao Lợi 
Phẩm 2 — Thân Phân Hóa Qui Tụ Lại
Phẩm 3 — Quán Sát Nghiệp Quả Chúng Sinh 
Phẩm 4 — Nghiệp Quả Của Người Diêm Phù 
Phẩm 5 — Danh Xưng Địa Ngục 
Phẩm 6 — Thế Tôn Tuyên Dương 
Phẩm 7 — Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất 
Phẩm 8 — Chúa Tôi Diêm La Xưng Tụng 
Phẩm 9 — Xưng Tụng Danh Hiệu Chư Phật 
Phẩm 10 — Trắc Lượng Công Đức Bố Thí 
Phẩm 11 — Thần Đất Hộ Trì 
Phẩm 12 — Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe 
Phẩm 13 — Thế Tôn Ký Thác 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*