Kinh điển Pháp tu của nhiều Đức Như Lai và Bồ tát; chuyện kể tu sĩ Phật giáo

PHẬT TỲ LÔ GIÁ NA

NHIỀU ĐỨC NHƯ LAI

A DI ĐÀ PHẬT

DƯỢC SƯ PHẬT


DI LẶC THIÊN TÔN

QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT


ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

VĂN THÙ BỒ TÁT

PHỔ HIỀN BỒ TÁT

NHIỀU VỊ BỒ TÁT KHÁC

TU SĨ PHẬT GIÁO

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.