[skt] Kinh Phương Quảng Đại Trang nghiêm

KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM

Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Địa-bà-ha-la, người xứ Trung Thiên trúc
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Bộ kinh được chia trong 29 trang. Mời quý vị kích chọn trang ở cuối bài để đọc. Nội dung mỗi trang xin tham khảo mục lục dưới đây

Trang 01. Mục lục

Quyển I

Trang 02. Phẩm 1: Mở Đầu

Trang 03. Phẩm 2: Cung Trời Đâu Suất

Trang 04. Phẩm 3: Chủng Tộc Thù Thắng

Trang 05. Phẩm 4: Pháp Môn

Quyển II

Trang 06. Phẩm 5: Giáng Sinh

Trang 07. Phẩm 6: Ở Trong Thai Mẹ

Quyển III

Trang 08. Phẩm 7: Đản Sanh

Quyển IV

Trang 09. Phẩm 8: Viếng Đền Thờ Chư Thiên

Trang 10. Phẩm 9: Các Vật Dụng Quý Báu Dùng Trang Sức

Trang 11. Phẩm 10: Chỉ Rõ Về Các Thứ Kinh Sách Chữ Nghĩa

Trang 12. Phẩm 11: Xem Công Việc Nhà Nông

Trang 13. Phẩm 12: Hiện Rõ Tài Nghệ

Quyển V

Trang 14. Phẩm 13: Âm Nhạc Phát Khởi Giác Ngộ

Trang 15. Phẩm 14: Cảm Mộng

Quyển VI

Trang 16. Phẩm 15: Xuất Gia

Quyển VII

Trang 17. Phẩm 16: Vua Tần Bà Sa La Khuyên Bồ Tát Nhận Lợi Dưỡng Thế Gian

Trang 18. Phẩm 17: Tu Khổ Hạnh

Trang 19. Phẩm 18: Đến Sông Ni Liên

Quyển VIII

Trang 20. Phẩm 19: Đến Bồ Đề Tràng

Trang 21. Phẩm 20: Trang Nghiêm Bồ Đề Tràng

Quyển IX

Trang 22. Phẩm 21: Hàng Phục Chúng Ma

Trang 23. Phẩm 22: Thành Bậc Chánh Giác

Quyển X

Trang 24. Phẩm 23: Ca Ngợi

Trang 25. Phẩm 24: Thương nhân Được Phật Thọ Ký

Trang 26. Phẩm 25: Đại Phạm Thiện Vương Khuyến Thỉnh

Quyển XI

Trang 27. Phẩm 26: Chuyển Pháp Luân

Quyển XII

Trang 28. Phẩm 26: Chuyển Pháp Luân (tiếp theo)

Trang 29. Phẩm 27: Giao Phó Dặn Dò

Nguồn Tạng Thư Phật học

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*