Kinh sám hối Hồng Danh 88 Đức Phật

NGUYỆN HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi tam-bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu phật từ gia hộ
Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
(1 tiếng chuông, đồng xá)
NGUYỆN SÁM
Tội từ tâm khởi, từ tâm sám
Tâm được tịnh rồi, tội cùng tiêu
Tội hết tâm tịnh, thảy đều không
Như thế gọi là chơn sám-hối
Nam mô cầu sám hối bồ tát, ma ha tát
(chuông, đồng xá)
NGUYỆN CẦU
Hôm nay là ngày … Tháng … Năm … Đệ tử chúng con nguyện cầu ngôi tam-bảo thường trú trong mười phương, các đức phật, chư bồ-tát cùng hết thảy thánh hiền, chứng minh gia hộ; chúng con lâu đời nhiều kiếp, vì sự mê lầm, gây nhiều tội ác. Giờ đây một dạ chí thành câù xin sám-hối. Nguyện nhờ oai đức tam-tôn, chúng con tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, cùng chúng sanh trong pháp giới tăng tiến bồ-đề, trang nghiêm phước huệ, đồng chứng vô thượng chánh đẳng, chánh giác.
(1 tiếng chuông, đồng xá. Vị chủ lễ đứng dậy cắm hương lên lư, rồi toàn thể chấp tay đồng xướng)
QUÁN TƯỞNG
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đàu xin thệ nguyện quy y
(1 tiếng chuông đồng xá)
ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà Phật, Đại Bi Quán-Thế-Âm Bồ Tát, Đại-Thế-Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ Tát. (1 lạy)
(Đứng dậy, vô chuông mõ và đồng tụng)
CÚNG HƯƠNG
Hương thơm vừa thắp trên đài
Xông lên chư Phật, trong ngoài đều nghe
Mây lành mỗi chốn được che
Chúng con ngưỡng vọng ngồi xe Nhất Thừa
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Ma Ha Tát (3 lần)
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (tụng 7 lần)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
KỆ KHAI KINH
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe biết chuyên trì tụng
Nguyện rõ chơn như pháp đứng đầu

SÁM HỐI HỒNG DANH

Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Chúng con thành tâm cung kính lạy (1 lạy)
Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư (1 lạy)
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. (1 lạy)
Con nay pháp tâm không vì tự cầu: phước báo Trời, Người, Thinh-Văn, Duyên Giác, cho đến các vị Bồ tát quyền thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới, một thời đồng chứng Vô-Thượng, Chánh-Đẳng, Chánh-Giác (1 lạy)
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết chư Phật (1 lạy)
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết tôn Pháp (1 lạy)
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)
Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh-Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn (1 lạy)
1. Nam Mô Phổ Quang Phật
2. Nam Mô Phổ Minh Phật
3. Nam Mô Phổ Tịnh Phật
4. Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
5. Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật
6. Nam Mô Ma Ni Tràng Phật
7. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
8. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật
9. Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
10. Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật
11. Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật
12. Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
13. Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dỏng Mãnh Phật
14. Nam Mô Đại Bi Quang Phật
15. Nam Mô Từ Lực Vương Phật
16. Nam Mô Từ Tạng Phật
17. Nam Mô Chiên Đàng Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật
18. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật
19. Nam Mô Thiện Ý Phật
20. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
21. Nam Mô Kim Hoa Quang Phật
22. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật
23. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
24. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
25. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật
26. Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật
27. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
28. Nam Mô Tài Quang Minh Phật
29. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật
30. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật
31. Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
32. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật
33. Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật
34. Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang Phật
35. Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật
36. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật
37. Nam Mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật
38. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật
39. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật
40. Nam Mô Quan Thế Đăng Phật
41. Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật
42. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật
43. Nam Mô Tu Di Quang Phật
44. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật
45. Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật
46. Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật
47. Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
48. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật
49. Nam Mô Tài Quang Phật
50. Nam Mô Kim Hải Quang Phật
51. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật
52. Nam Mô Đại Thông Quang Phật
53. Nam Mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật
54. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
55. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật
56. Nam Mô Bảo Quang Phật
57. Nam Mô Long Tôn Vương Phật
58. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật
59. Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật
60. Nam Mô Bảo Hoa Phật
61. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật
62. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật
63. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật
64. Nam Mô Vô Cấu Phật
65. Nam Mô Ly Cấu Phật
66. Nam Mô Dõng Thí Phật
67. Nam Mô Thanh Tịnh Phật
68. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật
69. Nam Mô Ta Lưu Na Phật
70. Nam Mô Thủy Thiên Phật
71. Nam Mô Kiên Đức Phật
72. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật
73. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
74. Nam Mô Quang Đức Phật
75. Nam Mô Vô Ưu Đức Phật
76. Nam Mô Na La Diên Phật
77. Nam Mô Công Đức Hoa Phật
78. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật
79. Nam Mô Tài Công Đức Phật
80. Nam Mô Đức Niệm Phật
81. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
82. Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật
83. Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
84. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật
85. Nam Mô Thiện Du Bộ Phật
86. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật
87. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
88. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
(đồng xướng, đồng lạy)
89. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật
(đồng tụng)
Như vậy, tám mươi chín đức Phật ở khắp thế gian. Các đức Thế Tôn thường trú trong đời này. Các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con, hoặc đời này hay đời trước của chúng con, sự sanh tử từ vô thỉ đến nay, đã tạo các điều tội lỗi: hoặc tự làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo. Đối với của chùa tháp, của chúng tăng, hay của chúng tăng trong bốn phương, nếu mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ. Về tội ngủ vô gián: hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo. Mười nghiệp bất thiện: hoặc mình tạo, hoặc bảo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm: hoặc có che dấu, hoặc không che dấu, phải đọa vào địa ngục, quỉ đói và súc sanh, cũng như các đường ác khác, chốn biên địa, giòng hà tiện, những kẻ miệt lệ xa. Các chổ như thế, những tội chướng chúng con đã làm, hôm nay đều thành tâm cúi xin sám hối. (1 lạy)
Giờ đây, các đức Phật Thế Tôn, chứng biết cho chúng con, thương nghĩ đến chúng con. Trước chư Phật, Bồ tát, chúng con phải bộc bạch như vầy: hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoặc giữ được giới thanh tịnh, nhẫn đến thí một vóc cơm cho các loài súc sanh. Hoặc tu tịnh hạnh, căn lành đã có, thành tựu chúng sanh, căn lành đã có, tu hạnh Bồ-đề, căn lành đã có, và trí Vô-thượng, căn lành đã có. Tất cả hợp lại, so sánh trù tính, thảy đều hồi hướng cho quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Như các đức Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng, chúng con cũng xin hồi hướng như thế. Các tội đều sám hối, các phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thỉnh Phật, nguyện thành trí Vô Thượng. Chư phật trong ba đời, rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. (1 lạy)
1. Mười phương thế giới có không
Ba đời vạn loại cầu mong đại hùng
Con nay ba nghiệp viên dung
Lễ khắp tất cả không trung một lòng.
2. Phổ Hiền hạnh nguyện thần thông
Khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai
Mỗi thân hiện khắp trần ai
Mỗi thân lễ lạy kim đài liên hoa (1 lạy)
3. Ở trong cõi phật hằng sa
Đại hội Bồ tát một nhà độ sanh
Vô tận pháp giới tinh anh
Tinh sâu Phật Pháp thanh danh xuất trần.
4. Mỗi người tiếng giọng có phần
Phát ra thánh thót tâm thần sáng trưng
Tương lai mỗi kiếp tôn xưng
Khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu (1 lạy)
5. Tràng hoa tươi tốt muôn màu
Âm nhạc, ca vịnh, lọng hầu, hương bay
Trang nghiêm thành kính xưa nay
Con đem dâng cúng đức thầy Như Lai.
6. Hương y có một không hai
Đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi
Cao như quả núi tu di
Thành tâm dâng cúng các vì Thế Tôn.
7. Con nay mở rộng tâm hồn
Tin sâu Phập Pháp trường tồn từ lâu
Phổ Hiền nguyện lực rất sâu
Cúng dường cùng khắp nhiệm mầu Như Lai
(1 lạy)
8. Xưa con tạo các nghiệp sai
Đều do ba độc họa tai nối liền
Từ thân miệng ý triền miên
Giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ (1 lạy)
9. Mười phương các loại đồng cư
Hữu học, vô học tâm tư nhị thừa
Như Lai, Bồ Tát xa xưa
Tùy hỷ công đức cho vừa lòng tin (1 lạy)
10. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin
Bồ đề thành tựu, đức tin bắt đầu
Chúng con kính thỉnh nguyện cầu
Chuyển xe diệu pháp, đạo mầu đã ban (1 lạy)
11. Chư Phật muốn nhập Niết-Bàn
Con xin kính thỉnh vì hàng phàm ngu
Cữu trụ giáo hóa công phu
Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần (1 lạy)
12. Cúng dường lễ tán ba phần
Thỉnh Phật trụ thế tâm chân độ đời
Tùy hỷ sám hối khắp nơi
Chúng sanh Phật đạo đồng thời in sâu (1 lạy)
13. Xin đem công đức nhiệm mầu
Hướng về thượng giới minh châu hiện bày
Tánh tướng Tam Bảo từ rày
Dung thông hai đế chờ ngày thành công.
14. Phước đức như nước biển đông
Con nay hồi hướng một lòng thanh cao
Thân khẩu ý nghiệp lao chao
Dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy.
15. Tất cả hoặc chướng từ nay
Xin đều tiêu diệt, xin thay phép mầu
Mỗi niệm trí tuệ làm đầu
Chúng sanh độ hết không cầu trả ơn.
16. Hư không thế giới có sờn
Nghiệp và phiền não đều hườn hư không
Bổn pháp như thế dung thông
Nguyện nay hồi hướng cõi lòng như như (1 lạy)
Cúi lạy Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)
(tiếp tụng)
SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN
Đệ tử kính lạy
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Thập phương chư Phật
Vô lượng Phật Pháp
Cùng Thánh Hiền Tăng
Đệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận kiêu căng
Si mê lầm lạc
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm
Thành tâm sám hối
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành
Ngửa trông ơn Phật
Từ bi gia hộ
Thân không tật bịnh
Tâm không phiền não
Hằng ngày an vui tu tập
Phép Phật nhiệm mầu
Để mau ra khỏi luân hồi
Minh tâm kiến tánh
Trí huệ sáng suốt
Thần thông tự tại
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng
Cha mẹ anh em
Thân bằng quyến thuộc
Cùng tất cả chúng sanh
Đồng thành Phật đạo (đồng xá)
Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra
Đệ tử thảy đều xin sám hối
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (18 lần)
TÂM KINH
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Thuở đức Quán Tự Tại Bồ tát tu hành đã tiến sâu đến chổ trí tuệ bên kia bờ, ngài soi thấy năm uẩn đều không, nên độ được tất cả khổ ách.
Này Thu tử! Cái có sắc tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tướng cũng chẳng khác với cái sắc; mà sắc tức là không, không tức là sắc, với thụ, tưởng, hành và thức này, nghĩa cũng lại như thế.
Này Xá Lợi Phất! Cái ‘không tướng’của các pháp này, nó chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng thêm, chẳng bớt. Thế nên trong chơn không nó không có: sắc, thụ, tưởng, hành và thức. Tánh chơn không nó không có sáu căn nhập vào sáu trần là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sáu trần nhập với sáu căn là: sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Trong tánh chơn không nó không có nhãn giới …, nhẫn đến không ý thức giới. Tánh chơn không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luôn cái vô minh đã hết; nhẫn đến nó chẳng có cái lão tử, cũng không luôn cái lão tử đã hết. Trong tánh chơn không nó không có: khổ, tập, diệt, đạo. Tánh chơn không nó không cần trí, cũng chẳng cần đắc gì.
Bởi vì không sở đắc, mới là Bồ tát, gọi đủ là Bồ Đề Tát Đõa, nương nơi trí Bát Nhã để xét soi, mới đạt qua bên ngàn giác kia. Vì nương nơi Bát Nhã để quán chiếu, nên tâm không quái ngại; bởi tâm chẳng ngần ngại, nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đảo mộng tưởng, rốt ráo quả Niết Bàn. Nguyên chư Phật cả ba đời, sở dĩ đắc quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đây. Nên biết rằng, kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, thật là: bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thật là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ não, chắc hẵn không dối.
Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần)
HỒI HƯỚNG
Công đức sám hối khó nghĩ lường
Vô biên thắng phước đặng tỏ tường
Khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới
Mau về cõi Phật thẳng một đường
Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ
Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm độ
Các vị Bồ tát nhiều vô số
Đại trí bờ kia, chư Thiên hộ
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não
Nguyện đặng trí tuệ thường tướng hảo
Nguyện bao tội chướng được sám trừ
Kiếp kiếp thường theo ngôi Tam Bảo
PHỤC NGUYỆN
Chư Phật chứng minh
Vạn linh gia hộ
Hiện tiền đệ tử chúng con tề tựu trước Phật đài, thành tâm lễ sám hối Hồng Danh để tiêu trừ các tội lỗi: hoặc tiền khiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oán thân, hoặc phạm giới cấm các điều, sát hại những mạng chúng sanh, thân ba nghiệp tội, miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu, lầm tạo điều quấy, gây các tội lỗi.
Ngưỡng mong oai thần chư Phật, từ lực Bồ tát, minh huân gia hộ chúng con: tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tiến tu đạo nghiệp, phước huệ trang nghiêm.
Khắp nguyện: âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo. (đồng niệm)
Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát
TAM QUY Y
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển (1 lạy)
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy)
HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
(ba tiếng chuông, xá ba xá lui ra)

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*