[mp3+text] Kinh Phổ Môn – Hán âm – thầy Trí Thoát tụng

Nam-mô Pháp-Hoa Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT PHỔ-MÔN PHẨM
(Bản Hán Việt – chính văn)

Nhĩ thời, Vô-Tận-Ý Bồ-tát tức tùng tọa khởi, thiên đãn hữu kiên, hiệp chưởng hướng Phật nhi tác thị ngôn:

“Thế Tôn! Quán-Thế-Âm Bồ-tát dĩ hà nhơn duyên danh Quán-Thế-Âm?”

Phật cáo Vô-Tận-Ý Bồ-tát:

“Thiện nam tử! Nhược hữu vô lượng bá thiên vạn ức chúng-sanh thọ chư khổ não, văn thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát, nhứt tâm xưng danh Quán-Thế-Âm Bồ-tát tức thời quán kỳ âm thanh, nhi đắc giải thoát.

Nhược hữu trì thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu, do thị Bồ-tát oai thần lực cố.

Nhược vi đại thủy sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu, tức đắc thiển xứ.

Nhược hữu bá thiên vạn ức chúng-sanh, vị cầu kim, ngân, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu đẳng bảo nhập ư đại hải, giả sử hắc phong xuy kỳ thuyền phương phiêu đọa La-sát quỉ quốc, kỳ trung nhược hữu nãi chí nhứt nhơn xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, thị chư nhơn đẳng giai đắc giải thoát La-sát chi nạn. Dĩ thị nhơn duyên danh Quán-Thế-Âm .

Nhược phục hữu nhơn lâm đương bị hại, xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, bỉ sở chấp đao trượng, tầm đoạn đoạn hoại, nhi đắc giải thoát.

Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung Dạ xoa, La-sát, dục lai não nhân, văn kỳ xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, thị chư ác quỉ thượng bất năng dĩ ác nhãn thị chi, huống phục gia hại?

Thiết phục hữu nhơn, nhược hữu tội, nhược vô tội, nữu giới già tỏa, kiểm hệ kỳ thân, xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, giai tất đoạn hoại, tức đắc giải thoát.

Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung oán tặc, hữu nhứt thương chủ, tương chư thương nhơn, tê trì trọng bảo kinh quá hiểm lộ, kỳ trung nhứt nhơn tác thị xướng ngôn:

Chư thiện nam tử, vật đắc khủng bố. Nhữ đẳng ưng đương nhứt tâm xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh hiệu thị Bồ-tát năng dĩ vô úy thí ư chúng-sanh. Nhữ đẳng nhược xưng danh giả, ư thử oán tặc, đương đắc giải thoát. Chúng thương nhơn văn, cụ phát thanh ngôn Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-tát! Xưng kỳ danh cố, tức đắc giải thoát.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-tát Ma-ha-tát oai thần chi lực nguy nguy như thị.

Nhược hữu chúng-sanh đa ư dâm dục, thường niệm cung kính Quán-Thế-Âm Bồ-tát, tiện đắc ly dục. Nhược đa sân nhuế, thường niệm cung kính Quán-Thế-Âm Bồ-tát, tiện đắc ly sân. Nhược đa ngu si, thường niệm cung kính Quán-Thế-Âm Bồ-tát, tiện đắc ly si.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-tát hữu như thị đẳng đại oai thần lực đa sở nhiêu ích. Thị cố chúng-sanh thường ưng tâm niệm.

Nhược hữu nữ nhơn thiết dục cầu nam, lễ bái cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-tát, tiện sanh phước đức trí huệ chi nam; thiết dục cầu nữ, tiện sanh đoan chánh hữu tướng chi nữ, túc thực đức bổn, chúng nhơn ái kỉnh.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-tát hữu như thị lực.

Nhược hữu chúng-sanh cung kính lễ bái Quán-Thế-Âm Bồ-tát, phước bất đường quyên. Thị cố chúng-sanh giai ưng thọ trì Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh hiệu.

Vô-Tận-Ý! Nhược hữu nữ nhơn thọ trì lục thập nhị ức hằng hà sa Bồ-tát danh tự, phục tận hình cúng dường ẩm thực y phục ngọa cụ y dược. Ư nhữ ý vân hà? Thị thiện nam tử thiện nữ nhơn công đức đa phủ?”

Vô-Tận-Ý ngôn: “Thậm đa, Thế Tôn.”

Phật ngôn: “Nhược phục hữu nhơn thọ trì Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh hiệu, nãi chí nhứt thời lễ bái cúng dường, thị nhị nhơn phước, chánh đẳng vô dị, ư bá thiên vạn ức kiếp bất khả cùng tận.

Vô-Tận-Ý! Thọ trì Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh hiệu đắc như thị vô lượng vô biên phước đức chi lợi.”

Vô-Tận-Ý Bồ-tát bạch Phật ngôn:

“Thế Tôn! Quán-Thế-Âm Bồ-tát vân hà du thử Ta-bà thế-giới? Vân hà nhi vị chúng-sanh thuyết pháp? Phương-tiện chi lực, kỳ sự vân hà?”

Phật cáo Vô-Tận-Ý Bồ-tát:

“Thiện nam tử! Nhược hữu quốc độ chúng-sanh:

•Ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán-Thế-Âm Bồ-tát tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Bích chi Phật thân đắc độ giả, tức hiện Bích Chi Phật thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Thanh văn thân đắc độ giả, tức hiện Thanh Văn thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Phạm vương thân đắc độ giả, tức hiện Phạm Vương thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Đế thích thân đắc độ giả, tức hiện Đế Thích thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tự tại thiên thân đắc độ giả, tức hiện Tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ đại Tự tại thiên thân đắc độ giả, tức hiện đại Tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Thiên đại tướng quân thân đắc độ giả, tức hiện Thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tỳ sa môn thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tiểu vương thân đắc độ giả, tức hiện Tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Trưởng giả thân đắc độ giả, tức hiện Trưởng giả thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Cư sĩ thân đắc độ giả, tức hiện Cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tể quan thân đắc độ giả, tức hiện Tể quan thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Bà la môn thân đắc độ giả, tức hiện Bà la môn thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la dà, nhơn, phi nhơn đẳng thân đắc độ giả, tức giai hiện chi nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Chấp kim cang thần đắc độ giả, tức hiện Chấp kim cang thần nhi vị thuyết pháp.

Vô-Tận-Ý! Thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát thành tựu như thị công đức, dĩ chủng chủng hình du chư quốc độ, độ thoát chúng-sanh. Thị cố nhữ đẳng ưng đương nhứt tâm cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-tát. Thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát Ma-ha-tát ư bố úy cấp nạn chi trung, năng thí vô úy. Thị cố thử Ta-bà thế-giới giai hiệu chi vi Thí vô úy giả.”

Vô-Tận-Ý Bồ-tát bạch Phật ngôn:

“Thế Tôn! Ngã kim đương cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-tát. Tức giải cảnh chúng bảo châu anh lạc, giá trị bá thiên lượng kim, nhi dĩ dữ chi, tác thị ngôn: Nhân giả! Thọ thử pháp thí trân bảo anh lạc. Thời, Quán-Thế-Âm Bồ-tát bất khẳng thọ chi.”

Vô-Tận-Ý [Bồ-tát] phục bạch Quán-Thế-Âm Bồ-tát ngôn:

“Nhân giả! Mẫn ngã đẳng cố, thọ thử anh lạc.”

Nhĩ thời Phật cáo Quán-Thế-Âm Bồ-tát:

“Đương mẫn thử Vô-Tận-Ý Bồ-tát cập tứ chúng thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la dà, nhơn, phi nhơn đẳng cố, thọ thị anh lạc.

Tức thời Quán-Thế-Âm Bồ-tát mẫn chư tứ chúng cập ư thiên, long, nhơn, phi nhơn đẳng thọ kỳ anh lạc. Phân tác nhị phần: nhứt phần phụng Thích-ca Mâu-ni Phật, nhứt phần phụng Đa bảo Phật tháp.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-tát hữu như thị tự tại thần lực du ư ta-bà thế-giới.”

Nhĩ thời Vô-Tận-Ý Bồ-tát dĩ kệ vấn viết:

“Thế Tôn diệu tướng cụ,
Ngã kim trùng vấn bỉ:
Phật tử hà nhơn duyên
Danh vi Quán-Thế-Âm?”
Cụ túc diệu tướng tôn
Kệ đáp: Vô-Tận-Ý
Nhữ thính Quán-Âm hạnh,
Thiện ứng chư phương sở,
Hoằng thệ thâm như hải,
Lịch kiếp bất tư nghì.
Thị đa thiên ức Phật
Phát đại thanh tịnh nguyện.
Ngã vị nhữ lược thuyết:
Văn danh cập kiến thân,
Tâm niệm bất không quá
Năng diệt chư hữu khổ.
Giả sử hưng hại ý
Thôi lạc đại hỏa khanh,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Hỏa khanh biến thành trì.
Hoặc phiêu lưu cự hải,
Long, ngư, chư quỉ nạn,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Ba lãng bất năng một.
Hoặc tại Tu Di phong,
Vi nhơn sở thôi đọa,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Như nhựt hư không trụ.
Hoặc bị ác nhơn trục,
Đọa lạc kim cang sơn,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Bất năng tổn nhứt mao.
Hoặc trị oán tặc nhiễu,
Các chấp đao gia hại,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Hàm tức khởi từ tâm.
Hoặc tao vương nạn khổ,
Lâm hình dục thọ chung
Niệm bỉ Quán âm lực:
Đao tầm đoạn đoạn hoại.
Hoặc tù cấm già tỏa,
Thủ túc bị nữu giới,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Thích nhiên đắc giải thoát.
Chú trớ chư độc dược,
Sở dục hại thân giả,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Hoàn trước ư bổn nhơn.
Hoặc ngộ ác La-sát,
Độc long chư quỉ đẳng,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Thời tất bất cảm hại.
Nhược ác thú vi nhiễu,
Lợi nha trảo khả bố
Niệm bỉ Quán âm lực:
Tật tẩu vô biên phương.
Ngoan xà cập phúc yết,
Khí độc yên hỏa nhiên,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Tầm thinh tự hồi khứ.
Vân, lôi, cổ, xiết, điện,
Giáng bạc chú đại võ,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Ứng thời đắc tiêu tán.
Chúng-sanh bị khổn ách,
Vô lượng khổ bức thân,
Quán âm diệu trí lực,
Năng cứu thế gian khổ.
Cụ túc thần thông lực,
Quảng tu trí phương-tiện,
Thập phương chư quốc độ,
Vô sát bất hiện thân.
Chủng chủng chư ác thú,
Địa ngục, quỉ, súc sanh,
Sanh lão bệnh tử khổ,
Dĩ tiệm tất linh diệt.
Chơn quán, thanh tịnh quán,
Quảng đại trí huệ quán,
Bi quán, cập từ quán,
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.
Vô cấu, thanh tịnh quang,
Huệ nhựt phá chư ám,
Năng phục tai phong hỏa,
Phổ minh chiếu thế gian.
Bi thể giới lôi chấn,
Từ ý diệu đại vân.
Chú cam lồ pháp võ,
Diệt trừ phiền não diệm.
Tránh tụng kinh quan xứ,
Bố úy quân trận trung,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Chúng oán tất thối tán.
Diệu âm Quán thế âm,
Phạm âm, Hải triều âm,
Thắng bỉ thế gian âm
Thị cố tu thường niệm.
Niệm niệm vật sanh nghi.
Quán thế âm tịnh thánh,
Ư khổ não tử ách,
Năng vi tác y hỗ.
Cụ nhứt thiết công đức.
Từ nhãn thị chúng-sanh,
Phước tụ hải vô lượng.
Thị cố ưng đảnh lễ.”

Nhĩ thời, Trì-địa Bồ-tát tức tùng tọa khởi tiền bạch Phật ngôn:

“Thế Tôn! Nhược hữu chúng-sanh văn thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát phẩm tự tại chi nghiệp, phổ môn thị hiện thần thông lực giả, đương tri thị nhơn công đức bất thiểu.”

Phật thuyết thị Phổ môn phẩm thời chúng trung bát vạn tứ thiên chúng-sanh giai phát Vô đẳng đẳng A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề tâm.

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán-Thế-Âm Bồ-tát Phổ môn phẩm, chơn ngôn viết:

An đa rị, đa rị, đốt đa rị, đốt đốt đa rị, ta-bà ha (3 lần)

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

18 Comments on TUYỂN TẬP PHÁP ÂM MP3: HT THÍCH TRÍ THOÁT tụng

 1. A DI ĐÀ PHẬT.cám ơn quí sư phụ đã tạo lên trang web nay!con mong dược nhận nhiều đề tài hình ảnh của đức Dược Sư.

  • NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
   Rất hoan hỷ khi được quý đạo hữu ghé thăm. Xin quý đạo hữu hoan hỷ cho biết đạo hữu muốn tìm bức ảnh về nội dung gì của Đức Dược Sư ! Quý đạo hữu có thể tìm trong mục lục bài viết theo chủ đề.
   Chúc đạo hữu thân tâm an lạc.
   Kính !

 2. Quang Bien Ngoc Thanh // July 16, 2010 at 11:29 am // Reply

  A Di Da Phat.
  Kinh Thay Con chan thanh cam on Quy Thay da thuc hien trang Phap Am nay la phuong tien de con co the nghe, hoc va tri tung moi ngay. la doan sinh GDPT. con van con nhieu chuong duyen tren con duong tu hoc. Nhung con dan long du the nao cung khong duoc thoi chi. May hom nay tinh co con gap duoc trang web Pham Am con mung vui vo cung thay oi! Con xin danh le tam bao, danh le thay . con xin cau nguyen va chuc Thay Than tam tuong an lac de tiep tuc diu dat chung sanh, de con con duoc moi ngay nghe tieng thay tren Phap Am. adi da Phat.

  • NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
   Lời đầu tiên mình rất lấy làm hoan hỷ khi đọc những dòng cảm nhận của bạn.
   Bạn Thanh thân mến ! Mình không phải là quý thầy chỉ là phật tử tại gia, nên bạn không cần đa lễ. Mình là sinh viên đại học mới ra trường bởi có duyên nên yêu mến Phật Pháp và lập tra blog này mong cùng mọi người chia sẻ và học tập Chánh Pháp. Bạn đừng ngần ngại gì khi trao đổi với mình, mình chưa biết nhiều nhưng mình mong nếu chúng ta cùng nhau phấn đấu và tu học chúng ta sẽ tiến bộ.
   Con đường chúng ta tu học rất gian nan và cần chúng ta vững tâm. Đây là chướng duyên của không riêng một ai khi muốn học tập Chánh Pháp. Mình tin bạn sẽ luôn giữ được tâm Bồ Đề kiên cố để ngày càng tinh tấn trên con đường tu học.
   Nickname của mình là: namoyts, rất mong được làm bạn với bạn nếu bạn muốn.
   Chúc bạn thân tâm thường lạc.
   NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

 3. PD. tinh huong. // July 21, 2010 at 8:57 am // Reply

  A DI DA PHAT.
  con xin lay tram ngan lay,cau xin tat ca chung sanh
  tin phat niem phat cau ve vang sanh tay phuong de thoat khoi bien luan hoi dai vo tan.
  NAM MO TIEP DAN DAO SU A DI DA PHAT:

 4. Gui Ban NOMOYST,
  Ban vui long cho minh xin thinh Bo Kinh Vu Lan Bao Hieu do Thay TT Thich Tinh Tu tung niem nhe, vi minh bi that lac bo Kinh Vu Lan nay roi…
  Mong tin ban.

 5. NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  Con xin cảm ơn thầy vì công đức vô lượng mà thầy đả làm . Con nguyện cho thầy được viên thành vô thượng đạo

 6. Phạm Tuấn Anh // May 31, 2012 at 9:32 am // Reply

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Con xin cám ơn các thầy đã tạo trang web này.Chúc các thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe.

 7. xin cho em hoi sao k co bai tung phat danh ton thang dahlani

 8. Thầy Ơi ! cho con xin chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni

 9. thầy ơi có kinh cầu an của thầy thích thích thoát hay không? con rất cần mong thầy giúp đỡ !
  nếu có mong thầy gữi qua gmail phucthien1111@gmail.com dùm con con xin cảm ơn!
  nếu không có thầy thích thoát tụng thì thấy khác cũng được nhưng mà giọng nam được thầy con cảm ơn con chờ tin thầy

 10. Nam Mô A Di Đà Phật.
  Xin Quý Thầy,Quý đạo hữu dẫn giúp đệ tử link MP3 Thầy Trí Thoát tụng Bát Nhã Tâm Kinh-Xin Cảm ơn Quý Thầy và Quý Đạo hữu,
  http://www.youtube.com/watch?v=8hYefrYvd_U (Tụng Kinh A Di Đà-Bát Nhã Tâm Kinh-(Âm)-Thầy Thích Trí Thoát tụng )Đệ tử vào Youtube nhưng không thể tải về MP3 được

 11. Nam Mô A Di Đà Phật, Kính Thưa Thầy, Con tên là Tuấn-Anh-Bùi Nguyễn (TABN). Cả nhà Con ai cũng thích nghe thầy tụng. Con có tải xuống các kinh: Vô Lượng Thọ, A Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng, Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm-Phổ Môn, Lăng Nghiêm, Sám Hối Hồng Danh,… Con rất thích nghe Thầy tụng. Thầy tụng rất hay. Và con cũng có làm video (ghép các kinh và hình) rồi để trên youtube. Nhiều người cũng rất thích. Con không biết nói gì hơn là cám ơn Thầy rất nhiều. Con Cầu Xin mười phương Chư Phật luôn gia hộ cho Thầy có được sức khoẻ tốt để Thầy tụng thêm các Kinh Khác. Nghe các Kinh Thầy tụng mà con hiểu cũng rất là nhiều về Phật Pháp. Một lần nữa con xin thành tâm cám ơn Thầy.
  TABN

 12. Chào Quý Thầy, xin giúp con giải nghĩa: Con biết Thanh Văn, nhưng con không biết và không hiểu về Bích Chi Phật, Vậy Bích Chi Phật có bằng Bồ Tát hay là bằng Phật không?
  Thứ hai, con nghe kinh sám hối có chỗ nói là tội ép dầu, con thật không hiểu tại sao ép dầu lại có tội. Vậy con Cúi xin Quý Thầy giải nghĩa cho con hiểu.
  Cám Ơn Quý Thầy
  TuanAnhBuiNguyen

Leave a comment

Your email address will not be published.


*