Nghi thức cúng Giao Thừa – Thích Nguyên An biên soạn

Tứ chúng vân tập Chánh điện hoặc bàn thờ Phật tư gia, chủ lễ niệm hương, trổi 3 hồi chuông trống Bát Nhã, hoặc đánh 3 hồi chuông.

– Cúng hương:

Hương xông đảnh báu, Giới định huệ hương, Giải thoát tri kiến quý khôn lường, Ngào ngạt khắp muôn phương, Thanh tịnh tâm hương, Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3 lần)

– Đãnh Lễ Tam Bảo

Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) OO

– Tụng: ( vào chuông mõ )

Trên trời dưới trời không bằng Phật, Thế giới mười phương cũng khó sánh

Thế gian có gì con đã thấy, Tất cả không ai bằng Phật vậy.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

– Tụng tựa chú lăng nghiêm hoặc chú đại bi

Tụng chú Lăng Nghiêm

Tụng chú Đại Bi

– Tụng hoặc xướng:

Giao thừa Nguyên đán lễ thiêng liêng, Cung thỉnh mười phương Phật Thánh Hiền.

Duyên giác, Thanh văn cùng liệt Tổ, Thiện thần Hộ pháp với Long thiên.

Thiêu thân liệt Thánh tử vì đạo, Dũ ánh uy quang giáng tọa tiền.

Lễ nhạc hương hoa xin hiến cúng, Nguyện cầu giáng phước lễ Minh niên.

-Tụng:

Nam mô Long hoa Giáo chủ Di Lặc tôn Phật (3 lần).

Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa.

Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước.

Truyền thừa di phong thuở trước Lên chùa lễ Phật dâng hương.

Cầu minh niên vạn sự cát tường Nguyện Xuân nhật tam nguyên như ý.

Nhớ xưa có Đại sỹ, Đức Di Lặc hóa sinh.

Huyện Phụng Hóa, châu Minh, Thuộc đời Lương Trung Quốc.

Tin vui của trời đất, Ân huệ của nhơn sinh.

Ngài có một thân hình, Đầy từ bi hoan hỷ.

Người có nhiều thần bí, Rất khó nghĩ, khôn lường

Và không ít dị thường, Thật ngờ phàm ngại Thánh

Người có nhiều kỳ hạnh, Nói năng không định lời

Xôn xao trong một thời, Không ai biết sự thật

Có người bảo là Phật, Có kẻ gọi là Thầy

Đi khất thực đó đây, Ai cúng gì cũng lấy

Bị vải treo đầu gậy, Vật phẩm chứa không đầy

Có lúc thấy ở đây, Có khi gặp nơi khác

Khuyên người chớ làm ác, Dạy người nên làm lành

Không ai biết tánh danh, Gọi Bố Đại Hòa thượng

Một hôm Ngài dựng trượng, Tại núi chùa Nhạc Lâm

Ngồi trên đá tịnh tâm, nói bài kệ vắn tắt:

“Rằng ta chơn Di Lặc, Phân thân ngàn muôn ức,

Thường hiện trước mọi người, Mọi người tự không biết”

Nói xong Ngài nhập diệt, Diệt Đông lại sinh Tây

Ứng hóa khắp đó đây, Vận thần thông diệu dụng

Và trong một dịp khác, Trước một số dân chúng

Ngài tuyên bố như vầy:

“Ta có một vị Thầy (Phật)

Mọi người đều không biết, không tô vẽ sơn thếp

Không chạm trổ điêu khắc, không một chút thể sắc

Không một chút cát bụi, sạch sẽ không lau chùi

Thợ vẽ vẽ không thành, kẻ trộm lấy không được

Thể tánh vốn tự nhiên, tuy là có một thể, phân thân ngàn muôn ức”.

Ngài sử dụng thần lực, Hóa hiện khắp nhân thiên.

Dạy vẽ kẻ hữu duyên, Dắt dìu người vô phúc.

Xa lánh đời trần tục, Đưa vào cõi thiên cung.

Hẹn Long Hoa tam hội trùng phùng; Nguyện Đâu Suất nhất sanh thân cận.

Giờ này mọi nhà kính cẩn, Xưng dương tán lễ hồng danh.

Đêm nay trăm họ chí thành, Trân trọng cúng dường vía Thánh.

Trăm hoa hân hạnh, Mừng hóa Phật giáng sinh.

Muôn vật vươn mình, Đón Xuân thiên khai thái.

– Đến đây tất cả chúng con:

Cúi đầu lễ bái, Cầu gia đình hạnh phúc an khương.

Ngửa mặt dâng hương, Nguyện đất nước hòa bình hưng thạnh.

Năm châu an định, bốn bể thanh bình, tình với vô tình, đồng thành Phật đạo.

Nam mô Đương lai hạ sinh Di Lặc Từ Thị tôn Phật (3 lần)

-Xướng:

Bố Đại Hoà Thượng, Di Lặc hóa thân, Giao Thừa mừng đón lễ tân Xuân, Ban phước xuống nhân dân, Hân hạnh muôn phần, Mừng rước lễ sanh thần.

Nam mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật (3 lần)

-Tụng: Tiêu tai cát tường thần chú (3 biến)

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát diệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha.

-Xướng: Nguyện ngày an lành đêm an lành …

-Tụng: Thất Phật diệt tội chân ngôn… (3 biến)

Ly bà lỳ bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

-Xướng: Tội từ tâm khởi đem tâm sám…

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát (3 lần)

-Tụng Bát Nhã Tâm Kinh:

Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát bà ha.

-Hồi hướng:

Vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa,

Thành kính thiết tha, nguyện xin dâng cúng.

Chư Phật, Thánh chúng, Hộ pháp thiện thần,

Duy nguyện ai lân, thuỳ từ minh chứng.

-Tụng: Nguyện tiêu tam chướng… Nguyện dĩ…

Phục nguyện: Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển ….

Tự quy

Tự quy y Phật xin nguyện chúng sinh Thể theo đạo cả phát lòng vô thượng Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh Thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển Tự quy y Tăng xin nguyện chúng sinh Thống lý đại chúng hết thảy không ngại

-Tụng:

Giao thừa nguyên đán lễ nghiêm trang, Rước Phật đón Xuân lễ đã hoàn

Công đức vô biên ban tất cả, Vui mừng chúc tụng khắp nhân gian

Nam mô Viên Mãn Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

38 Comments on [mp3+text] Bộ ba Nhật tụng: Đại Bi Thần chú, Thập Chú, Bát Nhã Tâm Kinh – có băng tụng, thầy Trí Thoát

 1. Bấy lâu nay tôi tìm kiếm biết bao nhiêu trang web về phật pháp, mãi đến giờ tôi mới có duyên gặp được những bộ kinh, lời chú và có cả âm thanh audio giúp tôi tu tập tại gia. Thành thật cảm ơn các chư tăng ni, các lão huynh biên soạn. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật – nam mô a-di-đà phật – nam mô quan thế âm bồ tát ma ha tát.

 2. làm sao dê co thê down load vè nghe duoc , xin cac vi chi day gium cho voi

  • Thanh Tịnh Lưu Ly đã upload lên host mediafire để dễ dàng tải xuống. Đạo hữu có thể dùng phần mềm IDM để tải xuống. Nếu không biết dùng phần mềm IDM thì xin kích vào đây.
   Nếu không dùng IDM, đạo hữu có thể để lại email tại comment bên dưới. Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ gửi tặng đạo hữu qua email để đạo hữu tải xuống dễ dàng hơn
   Trân trọng
   Thanh Tịnh Lưu Ly

   • Vo Phan Quang // December 3, 2012 at 3:50 pm // Reply

    Xin đạo hữu gửi giúp file bộ ba nhật tụng (mp3) về địa chỉ email “voquang1503@gmail.com” nam mô công đưc bồ tát ma ha tát

 3. Văn Phú Tâm // June 23, 2012 at 8:46 am // Reply

  A DI Đà Phật! Đạo hữu gửi giúp con những bản Audio: Kinh A Di Đà, Chú Lăng Nghiêm, các bản Nhật tụng…, để con tải về nghe học> A Di Đà Phật!

 4. Vũ Trần // July 6, 2012 at 3:11 pm // Reply

  A DI ĐÀ PHẬT! Vui lòng cho con hỏi:
  Con sinh năm Kỷ Mùi (2/1979) năm vừa rồi và năm nay công việc làm của con không thuận lợi. Con cầu mong được bình an, có một công việc làm ổn định, gia đình bình an,.. Con được một thầy chỉ dẫn con về đọc và học thuộc tụng Chú Đại Bi, và con đã làm như lời chỉ dẫn của thầy. Nhưng con được biết Thiên Nữ Thần Chú (cầu vật chất, của cải,…) quan lời ca tụng của một người bạn nói là Thiên Nữ Thần Chú rất uy lực. Hiện tại con hoang mang vì không biết thực hiện tụng bài chú nào nữa. Thành kính mong Quý đạo hữu chỉ giúp.
  A Di Đà Phật!

 5. dao kim hoa // July 12, 2012 at 11:13 am // Reply

  cho con xin tai de nghe duoc
  mail cua con: hoadaohuflit@yahoo.com.vn

  • Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ gửi tới đạo hữu vào tối nay (11/7/2012). Hiện giờ TTLL đang ở cơ quan nên không cơ dữ liệu ở đây. Đạo hữu hoan hỷ chờ nhé

  • Thanh Tịnh Lưu Ly đã gửi tới địa chỉ email trên. Kính đạo hữu check mail. Nếu vẫn chưa nhận được xin hoan hỷ nhắn lại.
   Trân trọng
   Thanh Tịnh Lưu Ly

 6. thánh pháp bình // September 7, 2012 at 7:24 pm // Reply

  dạ cho con tai về nghe với ạ lamhuythai@gmail.com nam mô công đưc bồ tát ma ha tát

 7. ngọc diệp // September 26, 2012 at 8:49 pm // Reply

  Kính gửi Thanh Tịnh Lưu Ly
  Tôi đã chép các bài kinh này xuống máy, khi chuyển mã sang VNI-WINDOWS nhưng vẫn còn nhiều từ không chuyển được, tôi chưa có kinh nghiệm nhiều nên chưa làm được, kính xin Thanh Tịnh Lưu Ly chỉ dẫn thêm, vô cùng đa tạ! xin gửi lại mail ncngocdiep2602@yahoo.com.vn

  • Đạo hữu cứ để font Times New Roman – đây là font tiếng Việt quốc tế nên sẽ rất ít khi bị lỗi.
   Thanh Tịnh Lưu Ly đã gửi tới đạo hữu cả hai bộ: bộ định dạng VNI và định dạng Unicode.
   Với bộ định dạng VNI thì đạo hữu nên để font VNI-Korin. Nếu không có font này thì đạo hữu có hạ tải các dạng font định dạng VNI mà Thanh Tịnh Lưu Ly gửi đính kèm trong email. Quý đạo hữu copy toàn bộ font trong thư mục mà Thanh Tịnh Lưu Ly gửi kèm theo vào thư mục theo đường dẫn sau đâu
   C:WINDOWSFonts
   Với định dạng unicode thì đạo hữu nên để font Times New Roman.
   Chúc đạo hữu thành công, tu tập nhiều tinh tấn. Nếu vẫn chưa thể đạt được như ý, xin hoan hỷ comment lại, Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ trao đổi cùng đạo hữu
   Thân kính
   Thanh Tịnh Lưu Ly

 8. cho con xin audio vs ạ

 9. lâm bá đức // November 27, 2012 at 11:52 am // Reply

  kinh gửi thanh tịnh lưu ly, xin bạn gởi về dùm bộ ba nhựt tụng về email . cảm ơn nhiều.

 10. Nguyễn Thúy Hồng // December 6, 2012 at 10:41 am // Reply

  Kính gửi Thanh Tịnh Lưu Ly !
  Xin gửi giúp con bộ ba nhật tụng này về đc email : hong.mmds@gmail.com.
  Con xin cảm ơn,
  Nam Mô A Di À Phật

 11. Phan giao Thủy // December 14, 2012 at 11:55 am // Reply

  Giọng Thầy tụng hay quá.
  Cho con biết tên thầy tụng “Ba bộ nhật tụng: ĐẠI BI THẦN CHÚ, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ TÂM KINH”
  Nam mô A Di Đà Phật

 12. tranthinguyet9999@gmail.com // January 11, 2013 at 10:34 pm // Reply

  Xin đạo hữu gửi giúp file bộ ba nhật tụng (mp3) về địa chỉ email tranthinguyet9999@gmail.com.
  NAM MO A DI DA PHAT

 13. Nam mo a di da phat! xin Thanh Tinh Luu Ly chuyen cho Ba bộ nhật tụng: ĐẠI BI THẦN CHÚ, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ TÂM KINH” vào địa chỉ mail kimphuong95pct@yahoo.com kimphuongkc@gmail.com , xin cảm ơn NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT

 14. Nam Mô A Di Đà Phật ! Kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa. Con xin quý thầy hoan hỉ gửi cho con file mp3 Ba bộ nhật tụng. Để cho con được tụng…. maitrang_16112001@yahoo.com Con xin cam ơn ! Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

 15. ngoctungaudio // February 17, 2013 at 8:03 am // Reply

  Nam Mô A Di Đà Phật xin huynh hoan hỷ gửi vào hộp thư điện tử của Thiện Chánh tệp Thập chú . Địa chỉ là : ngoctungaudio@gmail.com . Xin trân trọng ! Chào Huynh Thanh Tịnh Lưu Ly !

 16. xin Thay Thanh Tịnh Luu Ly gui cho file 3 bộ nhật tụng (mp3) về dia chỉ mail : kimphuongkc@gmail. – kimphuong95pct@yahoo.com NAM MO A DI DA PHAT! XIN VO CUNG CAM ON THAY!

 17. Kính gửi Thanh Tịnh Lưu Ly!
  Xin đạo hữu gửi giúp file giàng giải DAI BI CHU, THAP CHU VA bộ ba nhật Thích Trí Thoát tụng (MP3) về đc email: thuytran255@yahoo.com.vn hay tranthithanhthuy255@gmail.com. Con xin cảm ơn,
  Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
  Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
  Nam Mô A Di À Phật

 18. Nguyễn Thị Thanh Mai // March 19, 2013 at 9:52 am // Reply

  Kính gửi thầy Thanh Tịnh Lưu Ly
  Thầy gửi giúp cho phật tử xin 03 bộ Ba bộ nhật tụng: ĐẠI BI THẦN CHÚ, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ TÂM KINH file mp3 vào địa chỉ email maintt1960@yahoo.com với ạ.
  Nam mô a di đà phật.

 19. Nguyễn thị Thanh Mai // March 19, 2013 at 8:46 pm // Reply

  Kính gửi Thầy Thanh Tịnh Lưu Ly . Thầy cho con xin được tải Bộ ba Nhật tụng mp3 về địa chỉ email : maintt1960@yahoo.com . Con chân thành cảm ơn . A DI ĐÀ PHẬT

 20. Nghiêm Mỹ // April 10, 2013 at 3:59 pm // Reply

  Xin đạo hữu gửi giúp ba bộ nhật tụng (mp3) trên về địa chỉ email: kimnhung11@gmail.com. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẪT

 21. Kính gửi Thầy Thanh Tịnh Lưu Ly.
  Con được nghe Thầy tụng Ba bộ nhật tụng: ĐẠI BI THẦN CHÚ, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ TÂM KINH hay quá. Thầy cho con xin được tải Ba bộ nhật tụng mp3 về địa chỉ mail: capvanminh@gmail.com. Con xin chân thành cảm ơn. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 22. Kính gửi Thanh Tịnh Lưu Ly !
  Xin gửi giúp con bộ ba nhật tụng này về đc email : nguyenhuongly188@yahoo.com
  Con xin cảm ơn,
  Nam Mô A Di À Phật

 23. Kính gửi Thầy Thanh Tịnh Lưu Ly . Thầy cho con xin được tải Bộ ba Nhật tụng mp3 về địa chỉ gmail : huongngoclan0307@gmail.com . Con chân thành cảm ơn . A DI ĐÀ PHẬT

 24. Kinh gui Thanh Tinh Luu Ly,
  Xin Dao Huu gui giup file Ba Bo Nhat Tung Mp3 ve dia chi email lamlongcuong@yahoo.com
  Cam on Dao Huu rat nhieu.
  Nam Mo A Di Da Phat.

 25. Nguyễn Hải Lý // April 16, 2013 at 9:49 am // Reply

  Xin thầy gửi cho con bộ ba nhật tụng theo địa chỉ nghaily60@gmail.com

 26. Nguyễn Hương Ly // April 19, 2013 at 8:28 pm // Reply

  Kính gửi Thanh Tịnh Lưu Ly!
  Xin đạo hữu gửi giúp file giàng giải DAI BI CHU, THAP CHU VA bộ ba nhật Thích Trí Thoát tụng (MP3) về đc gmail:huongngoclan0307@gmail.com. Con xin cảm ơn,

Leave a comment

Your email address will not be published.


*