Nghi thức trì chú Dược Sư

NGHI THỨC TRÌ CHÚ DƯỢC SƯ

Thích Nhật Từ biên soạn
Chùa Giác Ngộ – 2014

1. NGUYỆN HƯƠNG

(Chủ lễ quì ngay thẳng, xướng bài Nguyện hương. Gia chủ đồng mặc
niệm và quán tưởng theo lời Nguyện)
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền,
Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên,
Giới đức vót thành hình núi thẳm,
Hương lòng thắp sáng nguyện dâng lên. O
Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước
điện Phật, thiết lễ cầu an, trì chú Dược Sư,
nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết
tường. Ngưỡng nguyện đức Phật Dược Sư
Lưu Ly, Thất Bảo Như Lai, cùng mười hai vị
đại tướng Dược Xoa, gia hộ chúng con: O
Oan trái nhiều đời đều được tháo mở,
Oán thù bao kiếp thảy đều tiêu tan.
Não phiền dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp
chướng tiêu trừ, bốn mùa khoẻ mạnh, thân
tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ
tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình
hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp
giới chúng sinh, cùng lên bờ giác. O
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần) O

2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO

(Đứng thẳng, chắp tay trước ngực, cùng đọc và cùng lạy)
Chí tâm đảnh lễ:
Nam-mô tận hư không, biến pháp giới,
quá hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn
Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam
bảo. (1 lạy) O
Chí tâm đảnh lễ:
Nam-mô Ta-bà Giáo chủ, Điều ngự
Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đương lai
hạ sanh Di-lặc tôn Phật, Đại Trí Văn-thù-
sư-lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát,
Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội
thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) O
Chí tâm đảnh lễ:
Nam-mô Tây Phương Cực Lạc thế giới,
đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật,
đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí
Bồ-tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-
tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát.
(1 lạy) OOO

3. TÁN HƯƠNG

(Đại chúng đứng thẳng và chấp tay trước ngực. Duy-na và Duyệt
Chúng khai chuông mõ. Từ đây trở đi, chủ lễ xướng và gia chủ cùng
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương
Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành
Chứng minh hương nguyện, phước lành
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần) OOO
Lò hương vừa bén chiên đàn
Hiện thành mây báu cát tường
Pháp thân các Phật tịnh thanh
rưới ban.

4. TRÌ TỤNG CHƠN NGÔN

Chơn ngôn tịnh pháp giới:
Án lam tóa ha (7 lần) O
Chơn ngôn tịnh tam nghiệp:
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma
ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần) O

5. PHÁT NGUYỆN TRÌ CHÚ

Kính lạy đức Thế tôn,
Quy y các Bồ-tát,
Nay con phát nguyện lớn
Trì tụng chú Dược Sư,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nguyện cho người thấy, nghe
Đều phát tâm bồ-đề,
Thực hành hạnh trí huệ,
Sống an vui giải thoát
Khi mãn báo thân này,
Sanh về cõi Cực Lạc.
Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần) O

6. TÁN PHẬT DƯỢC SƯ

Đức giáo chủ Đông Phương,
Mười hai nguyện hoằng dương,
Cứu muôn loài thoát khổ,
Khai diễn pháp chân thường.
Bốn chín ngày đèn hương,
Trang nghiêm khắp đạo trường,
Trì danh và đảnh lễ,
Tiêu tai, thọ miên trường.
Nam-mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát (3 lần) O
Ta-bà cảnh giới thật mong manh,
Vì để giúp đời, nói pháp kinh.
Bảy Phật Dược Sư diệt tội chướng,
Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh.
Ba ngàn hoá Phật đồng gia hộ,
Tám vị Bồ-tát chứng lòng thành.
Giải kiết, tiêu tai, tăng tuổi thọ,
Phước duyên lợi lạc, sống an lành.
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương
Phật (3 lần) O

7. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

(Tùy theo thời gian cho phép, có thể trì niệm 21, 49 hoặc 108 biến)
Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô
thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha
yết đa tha, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà
da, đát điệt tha.
Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam
một yết đế toá ha. O
Nam-mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát (3 lần) O
Tháo mở hận thù, buông oan trái.
Nghiệp chướng bao đời đều rụng hết.
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính.
Quỳ trước Phật đài, xin giải oan nghiệt.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật.
Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. O

8. NIỆM DANH HIỆU BẢY PHẬT DƯỢC SƯ

Dược Sư Quang Phật,
Bậc Đại Y Vương,
Mười hai nguyện lớn,
Cứu khổ trầm luân.
Thành tâm quy ngưỡng,
Trang nghiêm đạo trường.
Niệm trì danh hiệu,
Đèn hoa cúng dường.
Đảnh lễ Phật tượng,
Cung kính tán dương.
Làm phan tục mạng,
Tuổi thọ miên trường.
Diệt trừ tội chướng,
Oan nghiệp không còn.
Phước lộc tăng trưởng,
Quả chứng chân thường. O
Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương
Nam-mô Thiện Danh Xưng Cát Tường
Vương Như Lai. (3 lần)O
Nam-mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm
Tự Tại Vương Như Lai. (3 lần)O
Như Lai (18 lần) O
Nam-mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh
Thành Tựu Như Lai. (3 lần)O
Nam-mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như
Lai. (3 lần)O
Nam-mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. (3 lần) O
Nam-mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần
Thông Như Lai. (3 lần)OOO

9. NGUYỆN CẦU AN LÀNH

– Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin đấng Từ Bi thường gia hộ. O
– Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. O
– Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời đều an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ. O
Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát (3 lần)O

10. NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra:
Thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn. O
Thế nào tránh khỏi đặng an, mạnh lành.
Thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ.
Nhơn vật quí mến ta đi biệt mà.
Thế Tôn lời dạy tỏ tường
Ta đây phải có sự già,
Ta đây bệnh tật phải mang,
Ta đây sự chết sẵn dành,
Ta đây phải chịu phân ly,
Ta đi với nghiệp của ta,
Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình,
Theo ta như bóng theo hình,
Ta thọ quả báo phân minh kiết tường. O

11. QUÁN CHIẾU THỰC TẠI

Không truy tìm quá khứ,
Không ước vọng tương lai.
Quá khứ đã qua rồi,
Tương lai lại chưa đến.
Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính là đây.
Không động, không lung lay.
Hãy thực hành như thế! O
Không một ai biết trước
Cái chết đến lúc nào;
Tử thần có đợi đâu,
Làm sao điều đình được.
Vì thế nên nỗ lực,
Tinh tấn suốt đêm ngày,
Tỉnh thức từng phút giây,
An trụ bằng chánh niệm.
Như vậy mới xứng đáng
Người biết sống một mình,
Người ấy đã tôn vinh
Đạo nhiệm mầu vô thượng. O

12. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Trì chú, tu tập, phước tăng,
Nguyện cho tất cả trời người,
Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi.
Đều vào cõi Phật, sáng ngời chân tâm. O
Nguyện trừ ba chướng trầm luân,
Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng.
Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn,
Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gương. O
Nguyện sanh cõi tịnh Tây phương,
Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu danh,
Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. O
Nguyện đem công đức tạo thành,
Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài,
Giúp người giác ngộ, an vui đạo mầu.
Hoa cười, chứng ngộ vô sanh,
Rải ban hạnh phúc muôn nơi,
(3 xá) OOO

13. LỜI NGUYỆN CUỐI

(Chủ lễ quỳ chắp tay, tha thiết nguyện; đại chúng mặc niệm)
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O
Trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏ,
Bánh xe pháp vận chuyển không dừng.
Tăng ni, đạo lực thậm thâm,
Phật tử, tín tâm kiên cố.
Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang,
Cầu thế giới hòa bình, hưng thịnh.
Kiếp kiếp làm quyến thuộc từ bi.
Mọi người biết tu học điều lành,
Bốn biển được mưa hoà, gió thuận. O
Tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ
Đời đời làm bà con Phật pháp,
Bốn mùa hưng thạnh, tám tiết bình an
Sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý
Tâm luôn hoan hỷ, thân dứt lỗi lầm,
Phủi sạch não phiền, trau dồi tuệ giác.
Học theo Trung đạo, tu hạnh nhất thừa,
Tinh tấn sớm trưa, trọn thành Phật đạo. O
Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá) OOO
14. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU
Con xin nương tựa Phật,
Bậc Phước Trí Viên Thành,
Cầu tất cả chúng sanh
Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy) O
Con xin nương tựa Pháp,
Nguồn tuệ giác, từ bi,
Cầu tất cả chúng sanh
Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) O
Con xin nương tựa Tăng,
Đoàn thể sống an vui,
Cầu tất cả chúng sanh
Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy) O

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

30 Comments on LINH PHÙ PHẬT MẪU THẦN CHÚ

 1. chu cho linh phu tren doc nhu the nao kinh dap

  • Xin cảm ơn đã ghé thăm blog của đạo hữu tôi.
   Dưới đây là phần phiên âm tiếng Tây Tạng và tiếng Việt của thầy La Duy Khánh:
   Om sarva tathagata anika sitatapatra hum phat! hum mama hum ni svaha!
   ÁN TÁT BÀ ĐÁT THA NGHIỆT ĐA DA A NỊ CA TẤT ĐA BÁT TRA HỒNG PHẬT HỒNG MẠ MẠ HỒNG NI TÓA HA.

 2. xin cam on thay da phuc dap chuc thay khoe

  • Thưa đạo hữu !
   Cảm ơn đạo hữu đã ghé thăm và rất hoan hỷ đã giúp được đạo hữu.
   Thưa đạo hữu ! Đạo hữu tôi chỉ là Phật tử tại gia. Vì vậy xin đạo hữu đừng gọi bằng thầy. Gọi là đạo hữu là được rồi.
   Chúc đạo hữu thân tâm thường an lạc.

 3. thua dao huu ,co the day cho toi ky hon de phu tren co hieu luc

  • thưa đạo hữu !
   Tôi chỉ là Phật tử tại gia. Vì vậy việc tu học chưa thâm sâu không dám dạy đâu ạ.
   Phật tử cũng chỉ thu thập được những chút kiến thức nhỏ để chia sẻ cho những ai có duyên may mắn đi theo con đường Chánh Pháp. Những kiến thức này đạo hữu tôi thu thập từ diễn đàn http://hoibongsen.com/diendan/. Những kiến thức đạo hữu tôi đưa lên là tôi copy nguyên bản lời của thầy La Duy Khánh trong diễn đàn. Quý đạo hữu có thể vào trang nhà trên, các thành viên trong Hội Bông Sen rất hoan hỷ khi có đạo hữu tham gia. Vào đó các thành viên có thâm sâu kiến thức Phật Pháp và quý thầy sẽ trực tiếp trao đổi với quý đạo hữu.
   Đạo hữu kính mến ! Tôi đã nghe thầy La Duy Khánh nói trong diễn đàn và Cư sĩ Diệu Âm nói chuyện thì tất cả chỉ là trợ duyên, xin quý đạo hữu đừng sao nhãng niệm hồng danh NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Đó mới là điều vi diệu hơn cả
   Chúc đạo hữu thân tâm thường lạc

 4. chau ten la long 34 tuoi de dao huu giao tiep cho de. chua vo ,thich tim hieu phat phap mong duoc chi giao xin cam ta,
  niem hong danh la gi a?

  • vậy thì mình phải gọi bạn là anh rùi. Mình năm nay 23 tuổi.
   Niệm hồng danh là niệm danh hiệu của 88 Đức Phật (53 Đức Phật trong quá khứ và 35 Đức Phật vị lai)
   Hồng Danh của 88 Đức Phật trong Sám Hối Văn, hay còn gọi là Đại Sám Hối Văn.
   88 Đức Phật là 53 Đức Phật cộng với 35 Đức Phật. Hồng Danh của 53 Đức Phật tìm thấy trong “Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát ”, là Đức Phật ở Thế Giới Ta Bà thời Quá Khứ; và Hồng Danh của 35 Đức Phật thì phát xuất từ ”Kinh Quyết Định Tỳ Ni”, là Đức Phật ở Mười Phương Thế Giới thời Hiện Tại. 88 Đức Phật này đều có thể vì chúng sanh mà làm Chủ việc Sám Hối, cho nên, đều có thể đối trước Quý Ngài mà trình bạch nguyện vọng ăn năn lỗi trước, tránh chừa tội sau.
   Quý đạo hữu có thể đọc kinh Hồng Danh Sám Hối theo đường dẫn sau:
   http://namo2009.wordpress.com/2010/01/24/kinh-h%E1%BB%93ng-danh-sam-h%E1%BB%91i-ht-thich-tri-thoat-t%E1%BB%A5ng/
   Quý đạo hữu có thể chiêm bái Tôn ảnh và Hồng Danh 88 Đức Phật ở đây:
   http://namo2009.wordpress.com/
   Ngoài ra dự án còn tiếp tục Tôn ảnh khác và Hồng Danh 88 Đức Phật ở đây (hiện chỉ thực hiện được 13 Đức Phật)
   http://namo2009.wordpress.com/category/02-01-hinh-%E1%BA%A3nh-ch%C6%B0-ph%E1%BA%ADt-images-of-buddhas/88-d%E1%BB%A9c-ph%E1%BA%ADt-88-buddha/
   Thân mến

 5. da ta dao huu , 23 tuoi ngam cuu tham sau ve phat phap.truyen ba chan phat,qua la bai phuc,co duyen ta gap nhau, neu phien ha, xin dai xa cho dao huu,
  dao huu co gia dinh chua,hien dang o dau, co the cho biet ,
  dao huu oi,ba, cha ,me toi vua mat nen doc kinh di
  de sieu thoat, lam an cua toi duoc hanh thong.thuan loi.

  • trước hết xin chia buồn cùng với huynh về nỗi mất mát này !
   theo thiển ý của đạo hữu đệ:
   – Huynh đọc kinh Dược Sư và Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn để cầu tiêu tai nghiệp chướng cho bà – cha -me huynh đồng thời cũng cầu an cho huynh và thân nhân.
   – Tụng kinh A Di Đà, chú Đại bi và tụng Danh hiệu Phật A Di Đà để tiêu tai nghiệp chướng và vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Tùy duyên của huynh có thể chọn 1 trong hai hoặc cả hai thì càng tốt.
   Đệ hiểu biết không nhiều nhưng những gì đệ nói trên đều dựa vào sự chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca trong Kinh điển như Kinh Dược Sư và Kinh A Di Đà, Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm. Còn giảng giải rõ hơn thì đệ không có khả năng.
   Huynh thân mến !
   Đệ hiện là sinh viên, đang học năm cuối. Đệ chưa xây dựng gia đình. Hiện đệ đang học tại Hà Nội.
   Một lần nữa cảm ơn huynh đã ghé thăm blog và chúc huynh thân tâm thường lạc.

 6. de co the post cho toi duong link de dowload ve nha cam on de nhieu

 7. anh xin loi , em cho anh link cua kinh ma em huong dan cho huynh ay co: chu dai bi, kinh adi da, kinh duoc su,, de a dowload ve, phien huynh vi su khong ro rang. mo phat

  • Chào huynh !
   Thật xin lỗi huynh vì trả lời chậm trễ. Cần gì hoặc thắc mắc gì huynh cứ nói với đệ, đệ giúp được đệ sẽ giúp, nếu không đệ sẽ đưa lên diễn đàn nhờ quý thầy và các anh chị giúp
   Đệ sẽ gửi qua email cho huynh bản kinh dạng text và audio nhé. Được không ?

 8. em nho cho anh ban pdf hay audio ,cung duoc, ma sao phan video khong xem duoc em

  • Huynh không xem được video ở phần nào ? Huynh đưa lên đây đường dẫn của bài viết có video đó đệ sẽ xem lại !
   Cảm ơn huynh đã góp ý.
   Chúc huynh thân tâm an lạc

 9. cam on de nhieu, gui cho a som nha

 10. dao nay em ban qua ta, anh cho hoai khng thay hoi am chuc em khoe

  • Đúng rùi. Nhưng hệ thống yahoo báo là không có email này.
   Huynh lập email mới đi. Chắc email này lâu lắm rùi huynh không dùng gửi email mà chỉ chat trên yahoo đúng không ?

 11. anh van dung cho blog hang ngay ma,..everything ..ma em up link nhu truoc cung duoc ,anh se dow ve ,tien ,nhanh, lam the nao tuy em , de anh kiem tra lai phan nhan mail nha . ok khoe nha

 12. cho anh :so dt ,nick yahoo,ten cua em de tien lien lac nha. chao em

 13. chuc mung nam moi.gui doan
  anh chuc em :suc khoe.tre vui.gia dinh an khang.trang hoang nam moi .chao than ai

 14. thoại thân.đầu xuân,long chúc em công thành danh toại,vạn sự như ý,thay mặt gia đình xin cảm tạ tấm lòng chi ân.chúc gia đình em sức khỏe,vạn sự an khang.hẹn một ngày được gặp em.thân

  • Xin lỗi huynh về lời trả lời muộn màng này.
   Đệ về quê ăn Tết nên hôm nay lên mới trả lời được huynh
   Mong huynh hoan hỷ thông cảm.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*