Nghi thức tụng niệm Giao thừa

NGHI THỨC TỤNG NIỆM LỄ GIAO THỪA
Ấn hành: Chùa Pháp Quang & Tu Viện Quảng Đức 2015
Thích Nguyên Tạng & Thích Nhật Tân

NIỆM HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo Pháp mây hương

Ngát tỏa khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ Giác.

KỲ NGUYỆN

Tư thời đệ tử chúng đẳng, nhất tâm quy hướng Phật tiền, chân thành thiết lễ Giao Thừa Nguyên Đán minh niên, phủ phục thành tâm đảnh lễ cúng dường thập phương Chư Phật, vô lượng Bồ Tát Thánh Hiền, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Tôn Thần, Già Lam Thánh Chúng, thùy từ lân mẫn, chứng minh gia hộ: pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền, thiền môn nghiêm tịnh, hải Chúng an hòa, bách gia hộ Đạo, trăm họ quy y, phước duyên tăng trưởng, hạnh nguyện viên dung.

Ngưỡng nguyện, thượng chúc: Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, hiển phát Như Lai, hưng long Tam Bảo, phong điều vũ thuận, Quốc thới Dân an.

Phổ nguyện:

Chư Thiện nam Tín nữ Phật tử, bá gia bá tánh, thân tâm thường lạc, tứ đại điều hòa, gia đình hưng thạnh, bửu quyến đoàn viên, Bồ Đề tâm tăng trưởng, Đạo nghiệp viên thành.

Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sinh, tình dữ vô tình, giai cộng thành Phật Đạo.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví Đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin đảnh lễ quy y.

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa nhóm Chiên đàn

Khắp xông pháp giới muôn ngàn cõi xa

Lòng con kính ngưỡng thiết tha

Ngưỡng mong Chư Phật thương mà chứng minh.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Bài tựa CHÚ LĂNG NGHIÊM

Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Tâm chánh định như như bất động

Phật Ba Thân nhân thế khó tìm

Trăm ngàn muôn kiếp đảo điên

Vô minh dứt sạch chứng liền Pháp Thân

Nay con nguyền chứng ngôi Chánh Giác

Độ chúng sinh như cát Sông Hằng

Thân tâm này nát như trần

Hồng Ân Chư Phật chút phần báo ân

Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh

Đời năm trược con xin vào trước

Một chúng sinh quả Phật chưa thành

Con nguyền không chứng Vô Sanh Niết Bàn

Đại hùng Đại lực Đại từ bi

Giúp con dứt sạch si mê buồn phiền

Để sớm được lên miền Thượng giác

Ngồi Đạo tràng bát ngát Mười phương

Hư không có thể tiêu tan

Nguyện con kiên cố không hề lung lay

Nam Mô Thường Trụ mười phương Phật

Nam Mô Thường Trụ mười phương Pháp

Nam Mô Thường Trụ mười phương Tăng

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát

Lúc bây giờ từ nhục kế của Phật, phóng ra một đạo hào quang trăm báu, với hoa sen ngàn cánh, trong mỗi hoa sen, có hóa Phật ngồi, từ đảnh Hóa Phật, phóng ra mười đạo hào quang trăm báu, mỗi đạo hào quang, hiện ra nhiều Thần Kim Cang Mật Tích, ông bưng núi, ông cầm sử, biến khắp cõi hư không, đại chúng trông thấy, vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở, một lòng lắng nghe Phật nói Thần chú:

Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ hồng, đo lô ung phấn, ta bà ha. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ, thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra, đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô rô hô rô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha, Ta bà ma ha, a tất đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bàn ra da dạ ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM DANH HIỆU PHẬT

Đại Từ Đại Bi thương chúng sinh

Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần)

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

SÁM NGUYỆN GIAO THỪA

Giao Thừa giây phút uy linh

Nguyện cầu Chư Phật chứng minh hộ trì

Nhân loại thấm nhuận từ bi

Thế giới hòa ái thiết thi Đạo mầu

Trên thời đền đáp Ân sâu

Dưới thời tế độ hàm thâu muôn loài

Tiễn đưa năm cũ qua rồi

Đón mừng năm mới rạng soi gương lành

Thiện nghiệp nỗ lực tri hành

Ác nghiệp đoạn tuyệt tơ mành không vương

Giao Thừa Nguyên Đán niêm hương

Nguyện cầu muôn hướng ngàn phương thanh bình

Không còn khói lửa đao binh

Tiêu tan cừu hận bất bình can qua

Bất luận chủng tộc quốc gia

Bất luận oán kết trầm kha não lòng

Hận thù thù hận chất chồng

Từ Bi xóa sạch đẹp trong chan hòa

Bắc cầu Đạo Lý giao thoa

Chúng sinh thân thiện kết tòa sen tươi

Vị tha chín bỏ làm mười

Tự tu tự độ thời thời an khương

Thôn quê thành thị phố phường

Người người hoan hỷ thanh lương đậm đà

Chúc Mừng Năm Mới hoan ca

Tân Xuân Vạn Hạnh nhà nhà thơm hoa

Cầu cho mưa thuận gió hòa

Thu, Đông, Xuân, Hạ bốn mùa an vui

Thiên tai chấm dứt lở bồi

Hạn hán kết thúc, không thời nhiễu nhương

Cơm ngon gạo trắng ngát hương

Ấm no hạnh phúc tư lường muôn dân

Giàu nghèo san sẻ tương lân

Tình người nhân loại lượng phần thắm tô

Phân chia kỳ thị cuốn cờ

Văn minh chậm tiến trôi bờ cách ngăn

Nơi đâu cũng có trăng rằm

Đẩy đưa nguyệt khuyết nặng oằn mà chi

Đời người ngắn ngủi qua đi

Trăm năm thử hỏi đáng gì hay sao

Sống cho đạo đức thanh cao

Xấu xa ích kỷ đổ vào hố sâu

Lục độ vạn hạnh làm đầu

Cứu nhân độ thế là câu trau mình

Sống đời cống hiến hy sinh

Sống đời phụng sự quang minh tuyệt vời

Bảo ban con cháu nên người

Lục thân quyến thuộc mỉm cười an nhiên

Giao Thừa Nguyên Đán minh niên

Phật Từ gia hộ mọi miền trần gian

Năm châu bốn biển hòa vang

Chúng sinh quy hướng Đạo Vàng Pháp Vương

Nam Mô Tam Bảo mười phương

Chứng minh gia hộ cát tường lạc bang.

Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật

Nam Mô Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật

Nam Mô Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật.

GIAO THỪA QUY NGUYỆN

Đệ tử chúng con lòng thành kính

Trước Phật đài thiết lễ trang nghiêm

Cúng Giao Thừa Nguyên Đán minh niên

Nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ

Nén tâm hương chí thành hiển lộ

Dâng cúng dường Chư Phật mười phương

Chư Bồ Tát Thánh Chúng Long Thiên

Ứng Hóa Thân lai lâm chứng giám

Cõi Ta Bà trầm luân khổ nạn

Đã từ lâu vất vưởng lang thang

Nay chúng con nương Ánh Đạo Vàng

Nguyện Chư Phật thùy từ lân mẫn

Nước cành dương xóa tan nghiệp chướng

Thuyền Bát Nhã chuyên chở thanh lương

Vượt Lục Đạo chìm đắm tang thương

Thoát Tam Đồ hồi đầu Bỉ Ngạn

Một năm cũ oan khiên ta thán

Chất chồng cùng phiền trược đã qua

Vụng tu trì bỉ thử trầm kha

Vô minh phủ lầm đường lạc lối

Năm Mới đến cải tà quy hối

Thức tỉnh mau lửa cháy trên đầu

Kiếp con người cửa sổ bóng câu

Dìu dắt nhau trên đường hóa độ

Ta Bà khổ nguyền xin cứu khổ

Cứu chúng sinh thoát cảnh điêu linh

Hạnh Độ tha phụng hiến quên mình

Nguyện Tự độ chuyên cần tinh tấn

Phút thiêng liêng Giao Thừa Nguyên Đán

Xin kiền thiền đảnh lễ thập phương

Đấng Từ Nghiêm vô thượng Pháp Vương

Chư Bồ Tát Thánh Hiền vô lượng

Gia hộ cho muôn phương ngàn hướng

Khắp năm châu bốn biển an lành

Không nhiễu nhương tao loạn chiến tranh

Dứt nghiệt ngã thiên tai hạn hán

Xin trời yên mưa hòa gió thuận

Xin biển lặng sóng nước reo vang

Nơi nơi đều thịnh vượng an khang

Đâu đâu cũng no cơm ấm áo

Hỡi nhân loại sống trên thế giới

Biết thương yêu mở cửa từ tâm

Lấp hố thẳm phân biệt cách ngăn

Bắc nhịp cầu giao hòa thiện mỹ

Mọi quốc gia thông thương hiệp ý

Mọi chủng tộc thân ái tuyệt vời

Trao tin yêu trân trọng tình người

Hòa điệu sống cùng nhau xây dựng

Giao Thừa tất nhất tâm hồi hướng

Phật thân truyền nhựt nhựt tăng huy

Đại hải Chúng đức độ từ bi

Chúng sinh nhuận thanh lương pháp vũ

Hồi hướng khắp tứ sanh vạn loại

Đều hưởng nhờ vô lượng Phật ân

Phát Bồ Đề dưỡng tánh tu tâm

Tịnh giới đức tăng long phước huệ

Đoạn phàm trược hòa chơn tánh thể

Nhập Thánh Lưu độ tận chúng sinh

Phật Pháp Âm vô thượng uy linh

Đồng Giác ngộ chứng thành Phật quả.

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha. (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá, ta nẵng nẫm, đát điệt tha, án khư khư, khư hê khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắt sá để sắt sá, sắt trí rị, sắt trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất dị duệ, ta phạ ha. (3 lần)

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Giao Thừa công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện Pháp giới chư chúng sinh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo

Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm Liên hoa vi Phụ Mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sinh

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật Đạo.

PHỤC NGUYỆN

Giao Thừa năm mới, nghinh tiếp Tân Xuân, lễ Phật đầu năm, cung đón Bố Đại Hòa Thượng, Đức Phật Di Lặc hóa thân. Đệ tử chúng con một dạ chí thành quỳ trước Phật đài, kiền thiền dâng nén tâm hương cúng dường ba ngôi Tam Bảo.

Ngưỡng nguyện: cửa thiền thường nghiêm tịnh, tứ Chúng mãi thuận hòa, Phật huệ chiếu sáng ngời, mưa Pháp nhuần thắm gội, Phật tử lòng tin sâu, ruộng phước càng tăng trưởng. Chúng sinh sống an lạc, vui hưởng cảnh thái bình, phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý.

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

38 Comments on [mp3+text] Bộ ba Nhật tụng: Đại Bi Thần chú, Thập Chú, Bát Nhã Tâm Kinh – có băng tụng, thầy Trí Thoát

 1. Bấy lâu nay tôi tìm kiếm biết bao nhiêu trang web về phật pháp, mãi đến giờ tôi mới có duyên gặp được những bộ kinh, lời chú và có cả âm thanh audio giúp tôi tu tập tại gia. Thành thật cảm ơn các chư tăng ni, các lão huynh biên soạn. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật – nam mô a-di-đà phật – nam mô quan thế âm bồ tát ma ha tát.

 2. làm sao dê co thê down load vè nghe duoc , xin cac vi chi day gium cho voi

  • Thanh Tịnh Lưu Ly đã upload lên host mediafire để dễ dàng tải xuống. Đạo hữu có thể dùng phần mềm IDM để tải xuống. Nếu không biết dùng phần mềm IDM thì xin kích vào đây.
   Nếu không dùng IDM, đạo hữu có thể để lại email tại comment bên dưới. Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ gửi tặng đạo hữu qua email để đạo hữu tải xuống dễ dàng hơn
   Trân trọng
   Thanh Tịnh Lưu Ly

   • Vo Phan Quang // December 3, 2012 at 3:50 pm // Reply

    Xin đạo hữu gửi giúp file bộ ba nhật tụng (mp3) về địa chỉ email “voquang1503@gmail.com” nam mô công đưc bồ tát ma ha tát

 3. Văn Phú Tâm // June 23, 2012 at 8:46 am // Reply

  A DI Đà Phật! Đạo hữu gửi giúp con những bản Audio: Kinh A Di Đà, Chú Lăng Nghiêm, các bản Nhật tụng…, để con tải về nghe học> A Di Đà Phật!

 4. Vũ Trần // July 6, 2012 at 3:11 pm // Reply

  A DI ĐÀ PHẬT! Vui lòng cho con hỏi:
  Con sinh năm Kỷ Mùi (2/1979) năm vừa rồi và năm nay công việc làm của con không thuận lợi. Con cầu mong được bình an, có một công việc làm ổn định, gia đình bình an,.. Con được một thầy chỉ dẫn con về đọc và học thuộc tụng Chú Đại Bi, và con đã làm như lời chỉ dẫn của thầy. Nhưng con được biết Thiên Nữ Thần Chú (cầu vật chất, của cải,…) quan lời ca tụng của một người bạn nói là Thiên Nữ Thần Chú rất uy lực. Hiện tại con hoang mang vì không biết thực hiện tụng bài chú nào nữa. Thành kính mong Quý đạo hữu chỉ giúp.
  A Di Đà Phật!

 5. dao kim hoa // July 12, 2012 at 11:13 am // Reply

  cho con xin tai de nghe duoc
  mail cua con: hoadaohuflit@yahoo.com.vn

 6. thánh pháp bình // September 7, 2012 at 7:24 pm // Reply

  dạ cho con tai về nghe với ạ lamhuythai@gmail.com nam mô công đưc bồ tát ma ha tát

 7. Kính gửi Thanh Tịnh Lưu Ly
  Tôi đã chép các bài kinh này xuống máy, khi chuyển mã sang VNI-WINDOWS nhưng vẫn còn nhiều từ không chuyển được, tôi chưa có kinh nghiệm nhiều nên chưa làm được, kính xin Thanh Tịnh Lưu Ly chỉ dẫn thêm, vô cùng đa tạ! xin gửi lại mail ncngocdiep2602@yahoo.com.vn

  • Đạo hữu cứ để font Times New Roman – đây là font tiếng Việt quốc tế nên sẽ rất ít khi bị lỗi.
   Thanh Tịnh Lưu Ly đã gửi tới đạo hữu cả hai bộ: bộ định dạng VNI và định dạng Unicode.
   Với bộ định dạng VNI thì đạo hữu nên để font VNI-Korin. Nếu không có font này thì đạo hữu có hạ tải các dạng font định dạng VNI mà Thanh Tịnh Lưu Ly gửi đính kèm trong email. Quý đạo hữu copy toàn bộ font trong thư mục mà Thanh Tịnh Lưu Ly gửi kèm theo vào thư mục theo đường dẫn sau đâu
   C:WINDOWSFonts
   Với định dạng unicode thì đạo hữu nên để font Times New Roman.
   Chúc đạo hữu thành công, tu tập nhiều tinh tấn. Nếu vẫn chưa thể đạt được như ý, xin hoan hỷ comment lại, Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ trao đổi cùng đạo hữu
   Thân kính
   Thanh Tịnh Lưu Ly

 8. cho con xin audio vs ạ

 9. lâm bá đức // November 27, 2012 at 11:52 am // Reply

  kinh gửi thanh tịnh lưu ly, xin bạn gởi về dùm bộ ba nhựt tụng về email . cảm ơn nhiều.

 10. Nguyễn Thúy Hồng // December 6, 2012 at 10:41 am // Reply

  Kính gửi Thanh Tịnh Lưu Ly !
  Xin gửi giúp con bộ ba nhật tụng này về đc email : hong.mmds@gmail.com.
  Con xin cảm ơn,
  Nam Mô A Di À Phật

 11. Phan giao Thủy // December 14, 2012 at 11:55 am // Reply

  Giọng Thầy tụng hay quá.
  Cho con biết tên thầy tụng “Ba bộ nhật tụng: ĐẠI BI THẦN CHÚ, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ TÂM KINH”
  Nam mô A Di Đà Phật

 12. tranthinguyet9999@gmail.com // January 11, 2013 at 10:34 pm // Reply

  Xin đạo hữu gửi giúp file bộ ba nhật tụng (mp3) về địa chỉ email tranthinguyet9999@gmail.com.
  NAM MO A DI DA PHAT

 13. Nam mo a di da phat! xin Thanh Tinh Luu Ly chuyen cho Ba bộ nhật tụng: ĐẠI BI THẦN CHÚ, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ TÂM KINH” vào địa chỉ mail kimphuong95pct@yahoo.com kimphuongkc@gmail.com , xin cảm ơn NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT

 14. Nam Mô A Di Đà Phật ! Kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa. Con xin quý thầy hoan hỉ gửi cho con file mp3 Ba bộ nhật tụng. Để cho con được tụng…. maitrang_16112001@yahoo.com Con xin cam ơn ! Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

 15. ngoctungaudio // February 17, 2013 at 8:03 am // Reply

  Nam Mô A Di Đà Phật xin huynh hoan hỷ gửi vào hộp thư điện tử của Thiện Chánh tệp Thập chú . Địa chỉ là : ngoctungaudio@gmail.com . Xin trân trọng ! Chào Huynh Thanh Tịnh Lưu Ly !

 16. xin Thay Thanh Tịnh Luu Ly gui cho file 3 bộ nhật tụng (mp3) về dia chỉ mail : kimphuongkc@gmail. – kimphuong95pct@yahoo.com NAM MO A DI DA PHAT! XIN VO CUNG CAM ON THAY!

 17. Kính gửi Thanh Tịnh Lưu Ly!
  Xin đạo hữu gửi giúp file giàng giải DAI BI CHU, THAP CHU VA bộ ba nhật Thích Trí Thoát tụng (MP3) về đc email: thuytran255@yahoo.com.vn hay tranthithanhthuy255@gmail.com. Con xin cảm ơn,
  Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
  Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
  Nam Mô A Di À Phật

 18. Nguyễn Thị Thanh Mai // March 19, 2013 at 9:52 am // Reply

  Kính gửi thầy Thanh Tịnh Lưu Ly
  Thầy gửi giúp cho phật tử xin 03 bộ Ba bộ nhật tụng: ĐẠI BI THẦN CHÚ, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ TÂM KINH file mp3 vào địa chỉ email maintt1960@yahoo.com với ạ.
  Nam mô a di đà phật.

 19. Nguyễn thị Thanh Mai // March 19, 2013 at 8:46 pm // Reply

  Kính gửi Thầy Thanh Tịnh Lưu Ly . Thầy cho con xin được tải Bộ ba Nhật tụng mp3 về địa chỉ email : maintt1960@yahoo.com . Con chân thành cảm ơn . A DI ĐÀ PHẬT

 20. Nghiêm Mỹ // April 10, 2013 at 3:59 pm // Reply

  Xin đạo hữu gửi giúp ba bộ nhật tụng (mp3) trên về địa chỉ email: kimnhung11@gmail.com. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẪT

 21. Kính gửi Thầy Thanh Tịnh Lưu Ly.
  Con được nghe Thầy tụng Ba bộ nhật tụng: ĐẠI BI THẦN CHÚ, THẬP CHÚ, BÁT NHÃ TÂM KINH hay quá. Thầy cho con xin được tải Ba bộ nhật tụng mp3 về địa chỉ mail: capvanminh@gmail.com. Con xin chân thành cảm ơn. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 22. Kính gửi Thanh Tịnh Lưu Ly !
  Xin gửi giúp con bộ ba nhật tụng này về đc email : nguyenhuongly188@yahoo.com
  Con xin cảm ơn,
  Nam Mô A Di À Phật

 23. Kính gửi Thầy Thanh Tịnh Lưu Ly . Thầy cho con xin được tải Bộ ba Nhật tụng mp3 về địa chỉ gmail : huongngoclan0307@gmail.com . Con chân thành cảm ơn . A DI ĐÀ PHẬT

 24. Kinh gui Thanh Tinh Luu Ly,
  Xin Dao Huu gui giup file Ba Bo Nhat Tung Mp3 ve dia chi email lamlongcuong@yahoo.com
  Cam on Dao Huu rat nhieu.
  Nam Mo A Di Da Phat.

 25. Nguyễn Hải Lý // April 16, 2013 at 9:49 am // Reply

  Xin thầy gửi cho con bộ ba nhật tụng theo địa chỉ nghaily60@gmail.com

 26. Nguyễn Hương Ly // April 19, 2013 at 8:28 pm // Reply

  Kính gửi Thanh Tịnh Lưu Ly!
  Xin đạo hữu gửi giúp file giàng giải DAI BI CHU, THAP CHU VA bộ ba nhật Thích Trí Thoát tụng (MP3) về đc gmail:huongngoclan0307@gmail.com. Con xin cảm ơn,

Leave a comment

Your email address will not be published.


*