Ngũ giới

Giới Thiệu:
Để bắt đầu bước đường học và hành lời Phật dạy để thiết lập sự an bình nơi tâm, Đức Phật cho chúng ta thấy 5 quy tắc ứng xử. Đó được gọi là Ngũ giới

Introduction:
To get started on the Path of peace, the Buddha showed us the 5 rules of conduct. They are called The Five Precepts:

Năm Giới – Five Precepts
1. Không Sát Sanh – Bảo Vệ Sự Sống:
Giết hại súc vật hay độc ác với chúng là điều xấu xa. Giống như chúng ta, súc vật không muốn bị thương tích. Chúng ta không nên làm hại chúng; ngay cả chỉ vì để đùa giỡn

1. No Killing – Proect all lives:
Killing or being crude to animals is not good. Like us, animals do not want to get hurt. We should not harm them, not even just for fun.

2. Không Trộm Cắp – Chia sẽ, giúp đở lẫn nhau:
Trộm cắp là điều xấu xa. Những người có tiền bạc và đồ vật bị trộm cắp sẽ rất buồn khổ. Những ai trộm cắp sẽ phải bị trừng phạt vì việc làm đó. Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Giúp đỡ lẫn nhau sẽ làm cho mọi người vui sướng.

2. No Stealing – Share, help each other and practice generosity:
Stealing is bad. People who have their money or things stolen will be very sad. Those who steal will be punished for it. Instead, we should help one another. Helping each other will make everybody happy

3. Không Tà Dâm – Bảo vệ hạnh phúc gia đình:
Chúng ta nên làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được để nuôi dưỡng hạnh phúc và niềm vui trong gia đình, bằng cách thực hành lòng từ ái, sự lắng nghe, và sự hiểu biết.

3. No Sexual Misconduct – Protect the Happiness of Families:
We should do all we can to cultivate happiness and joy in the family, by practicing loving-kindness, deep listening, and understanding

4. Không Nói Dói – Tôn trọng sự thật, dùng lời ái ngữ:
Nói dối là điều xấu xa. Nói dối dù chỉ để giỡn đùa cũng có thể khiến cho người ta gặp phiền phức. Chúng ta nên luôn luôn nói sự thật.

4. No Lying – Respect the truth and practice loving speech:
Telling lies is bad. Telling lies even for fun may get people into trouble. We should always tell the truth.

5. Không Uống Rượu và Dùng Chất Gây Nghiện:
Không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phầm nào có độc tố…
• Sự tham lam cho tâm hồn không trong sạch. Khi một cậu bé tham lam ăn nhiều quá, cậu ta sẽ bị đau bệnh và cảm thấy ghê sợ. Giống y như vậy, muốn một thứ gì quá nhiều, như những đồ chơi và những trò chơi vi tính, thời không tốt cho chúng ta. Chúng ta không nên có những ý nghĩ tham lam.
• Những ý nghĩ ích kỷ làm cho tâm hồn không trong sạch. Khi con người ích kỷ, họ chỉ nghĩ đến chính bản thân họ. Không một ai ưa thích người ích kỷ. Chúng ta không nên có những ý nghĩ ích kỷ.
• Những tư tưởng giận dữ làm cho tâm hồn không trong sáng. Khi chúng ta mất bình tĩnh một cách dễ dàng, chúng ta làm người khác phiền muộn. Rồi không ai muốn làm bạn với chúng ta và chúng ta sẽ buồn bã. Vì thế chúng ta không nên có những ý tưởng giận dữ.

5. No Consuming of Alcohol or Intoxicants – Maintain a healthy, wholesome, pure life:
Do not intake alcohol, drugs, intoxicants, or anything bad that can cause harm to our body and mind. These bad things tend to make us greedy, selfish, and easily angered.
• Greed makes our mind unclean. When a greedy person eats too much, he gets ill and feels terrible. Similarly, wanting too much of anything, such as toys and video-games, is not good for us. We should not have greedy thoughts.
• Selfish thoughts make our mind unclean. When people are selfish, they only think about themselves. No one likes selfish people. We should not have selfish thoughts.
• Angry thoughts make our mind unclean. When we lose our temper easily, we upset other people. Then, we are sad because no one wants to be our friend. Hence, we should not have angry thoughts.

Tóm Lược
Năm Giới giúp chúng ta tu tập theo lời dạy chính yếu của Đức Phật: Đừng làm điều xấu xa, làm điều tốt lành, và giữ cho thân và tâm trong sạch.

Summary
The 5 Precepts help us practice the main teachings of the Buddha: Do not do bad, do good, and keep our body and mind clear and pure

Source: gdptvn-hoaky

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*