Pháp âm tụng kinh, niệm Phật được sử dụng nhiều nhất

Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni

Lăng Nghiêm Thần chú trọn bộ – tụng nhanh

Lăng Nghiêm – thứ 2 (001-080)

Lăng Nghiêm – thứ 3 (081-167)

Lăng Nghiêm – thứ 4 (168-241)

Lăng Nghiêm – thứ 5 (242 – 324)

Lăng Nghiêm – thứ 6 (325 – 407)

Lăng Nghiêm – thứ 7 (408 – 493)

Lăng Nghiêm – Chủ nhật (494 – 554)

Đại Bi Chú

Thập Chú

Chánh Kinh Dược Sư

Chánh Kinh Phổ Môn

Bát Nhã Tâm Kinh – phiên âm

Bát Nhã Tâm Kinh – tiếng Việt

Niệm danh hiệu Phật A Di Đà

Niệm danh hiệu Phật Dược Sư

Niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm

Niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*