PHẬT HỌC CƠ BẢN – BAN HOẰNG PHÁP TW GHPGVN

Mục lục | Table of contents

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
—o0o—

PHẬT HỌC CƠ BẢN

TẬP I

Phần I – Nhận thức cơ bản về Phật giáo

Bài đọc thêm

Phần II – Giáo lý cơ bản

Bài đọc thêm

Sách tham khảo
1- Phật học phổ thông, Thích Thiện Hoa, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1990
2- Phật học khái luận, Thích Chơn Thiện, Viện Nghiên cứu Phật học VN, TP Hồ Chí Minh, 1990
3- Ðức Phật và Phật pháp, Narada, Phạm Kim Khánh dịch, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1994
4- Tìm hiểu nhân sinh quan Phật giáo, Thích Tâm Thiện, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1995
5- Ðức Phật lịch sử, H.W.Schumann, Trần Phương Lan dịch, Viện Nghiên cứu Phật học VN, TP Hồ Chí Minh, 1997

-ooOoo-

TẬP II

Phần I – Giáo lý cơ bản

Bài đọc thêm

Phần II – Lịch sử Phật giáo

Bài đọc thêm

-ooOoo-

TẬP III

Phần I – Lịch sử Phật giáoViệt Nam

Phần II – Tư tưởng Phật giáo

Bài đọc thêm

-ooOoo-

TẬP IV

Phần I – Tam tạng thánh điển Phật giáo

Phần II – Các vấn đề Phật học

Phần III – Bài đọc thêm

-ooOoo-

Nguyệt san Giác Ngộ
Sài Gòn, 1999-2001

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*