Phật thuyết Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni Kinh

Mật Tạng Bộ.4 _ No.1303 ( Tr.421_ Tr.422 )

PHẬT THUYẾT THÁNH DIỆU MẪU ĐÀ LA NI KINH

Hán dịch : Truyền Giáo Đại Sư PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự tại Đại Thành A Noa Ca Phộc Đế . Bấy giờ có vô số Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Đạt Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân , Phi Nhân với Mộc Tinh, Hỏa Tinh, Kim Tinh, Thủy Tinh, Thổ Tinh, Thái Âm , Thái Dương, La Hầu, Kế Đô, 27 Diệu của nhóm như vậy cung kính vây quanh. Kim Cương Tam Muội Trang Nghiêm Đạo Trường này lại có vô số ngàn Bồ Tát Ma Ha Tát chúng. Tên các Vị ấy là : Kim Cương Thủ Bồ Tát, Kim Cương Phẫn Nộ Bồ Tát, Kim Cương Quân Bồ Tát, Kim Cương Bá Ni Bồ Tát, Kim Cương Chủ Bồ Tát, Kim Cương Trang Nghiêm Bồ Tát, Kim Cương Minh Bồ Tát, Kim Cương Số Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Phổ Quán Thế Bồ Tát, Cát Tường Bồ Tát, Liên Hoa Tràng Bồ Tát, Liên Hoa Tạng Bồ Tát, Liên Hoa Mục Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát. Các Vị Đại Bồ Tát của nhóm như vậy cung kính vây quanh.Đức Phật vì tất cả mà thuyết Pháp: Sơ thiện, Trung thiện, Hậu thiện. Nghĩa đó thâm sâu, ngôn ngữ sảo diệu, thuần nhất không tạp, đầy đủ thanh bạch, trang nghiêm như ý.
Lúc đó Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, dùng sức thần thông nhiễu quanh bên phải Đức Thế Tôn trăm ngàn vòng, cúi đầu làm lễ rồi ngồi Kiết Già, dùng mắt thanh tịnh quán sát Đại Chúng xong liền chắp tay Kim Cương bạch với Đức Thế Tôn rằng :” Có các Tú Diệu, hình mạo hung ác, tâm nhiều phẫn nộ, não hại chúng sinh. Hoặc chặt đứt mệnh căn, hoặc tổn hoại tài bảo của con người, hoặc làm giảm sút tinh thần của con người, hoặc cần tuổi thọ của con người. Như vậy gây tổn não cho tất cả chúng sinh. Nguyện xin Đức Thế Tôn nói Pháp Chính Mật để tác ủng hộ “
Đức Phật bảo :” Lành thay ! Lành thay ! Ông có lòng Từ Mẫn, hay vì lợi ích cho tất cả chúng sinh mà hỏi về Pháp bí mật tối thượng của Như Lai. Nay ông hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì ông mà nói.
Này Kim Cương Thủ ! Các Tú Diệu ác cùng với hàng Trời, Rồng , Dạ Xoa, Càn Đạt Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân…..như vậy, nên dùng nước Ứ Già tối thượng, âm nhạc… y theo Pháp gia trì, mỗi mỗi cúng dường khiến cho họ vui vẻ diệt trừ các ác “
Thời ở ngay trong trái tim của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tuôn ra ánh hào quang lớn tên là BI QUANG nhập vào đỉnh đầu các Tú Diệu. Trong khoảng sát na tất cả Tú Diệu với nhóm Nhật, Nguyệt liền từ chỗ ngồi đứng dậy cúi đầu làm lễ dưới chân Đức Phật rồi quỳ gối phải sát đất chắp tay cunh kính bạch với Đức Phật rằng :” Thế Tôn ! Đức Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác ! Nguyện xin ban ân nhiếp thọ ! Hãy vì chúng con mà nói Chính Pháp . Nếu chúng con nghe được sẽ ủng hộ Hữu Tình , khiến cho họ không có não hại cùng với hết thảy sự cấm buộc cột trói ( Cấm Phộc ) đao kiếm, Độc trùng, tất cả thứ bất độc . Con sẽ kết Địa Giới để tác ủng hộ “
Bấy giờ Đức Thích Ca Như Lai liền nói CÚNG DƯỜNG TÚ DIỆU CHÂN NGÔN :
Án_ Mính củ la-ca dã_ Sa-phộc hạ ( OMÏ ANÕGÀRAKÀYA SVÀHÀ )
Án _ Thi đán xả vĩ_ Sa-phộc hạ ( OMÏ ‘SANIHÏ ‘SCETE SVÀHÀ )
Án _ Lạc khất-đán nga câu ma la dã _ Sa-phộc hạ ( OMÏ ‘SUKRAHÏ KUMALÀYA SVÀHÀ )
Án _ Mạo đà dã, mạo đà dã _ Sa-phộc hạ ( OMÏ BUDHÀYA BUDHÀYA SVÀHÀ )
Án _ Bộ nga sa-ba na dã _ Sa-phộc hạ ( OMÏ PITÏA SVANÀYA SVÀHÀ )
Án _ A tô la tát đa ma dã _ Sa-phộc hạ ( OMÏ ASURA ATMÀYA SVÀHÀ )
Án _ Khất-lý sắt-noa phộc la-noa dã _ Sa-phộc hạ ( KRÏSÏNÏA AVARNÏÀYA SVÀHÀ )
Án _ A mật-lý đa bát-lý dạ dã _ Sa-phộc hạ ( OMÏ AMRÏTA ‘SRÌYÀYA SVÀHÀ )
Án _ Nhũ để kế đa phệ _ Sa-phộc hạ ( OMÏ ANUDGATA VIHÏ SVÀHÀ )
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Chân Ngôn xong liền bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng :” Cửu Diệu Chân Ngôn như vậy, người niệm đều được thành tựu. Trước hết nên y theo Pháp dùng nước thơm xoa Man Noa La ( Đàn Trường ) rộng 12 ngón tay. Hoặc dùng vật khí bằng vàng bạc, hoặc vật bằng đồng, vật bằng sành sứ hiến nước Ứ Già cúng dường Tinh Diệu, dùng Chân Ngôn trước đều niệm 108 biến thì việc mong cầu ắt đều thành tựu “
Đức Phật bảo :” Này Kim Cương Thủ Bồ Tát ! Nay Ta lại nói Đà La Ni tên là THÁNH DIỆU MẪU có sức lực của Đại Minh hay làm việc ủng hộ . Tất cả Tú Diệu nghe được đều vui vẻ . Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nghe Kinh Điển này ở Man Noa La hiến Ứ Già cúng dường, niệm Chân Ngôn này 7 biến liền được giàu có, cao sang, trường thọ . Nếu mỗi ngày đều trì tụng thì tất cả Tú Diệu ấy hay làm cho thỏa mãn tất cả ý nguyện của Hữu Tình.
TÚ DIỆU MẪU ĐÀ LA NI là :
Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã ( NAMO RATNATRAYÀYA )
Nẵng mô một đà dã ( NAMO BUDDHÀYA )
Nẵng mô phộc nhật-la đà la dã ( NAMO VAJRA DHÀRÀYA )
Nẵng mô bát nại-ma đà la dã ( NAMO PADMA DHÀRÀYA )
Nẵng mô tát phộc cật-la ha nản_ Tát phộc thương bà lị bố la ca nản ( NAMO SARVA GRAHÀNÏAMÏ _ SARVA A’SAMÏ PARIPÙRAKANÏÀMÏ )
Nẵng mô nhược khất-xoa đát-la nản ( NAMO NAKSÏATRANÏÀMÏ )
Nẵng mô nạp-phộc na xả la thi nam ( NAMO DHVA DA‘SA RSÏINÀMÏ )
Đát nễ-dã tha : Án _ Một đệ ( TADYATHÀ : OMÏ BUDDHE )
Phộc nhật-lý, phộc nhật-lý ( VAJRI VAJRI )
Bát nại-mính ( PADMI )
Sa la. Sa la ( SARA SARA )
Bát-la sa la, bát-la sa la ( PRASARA PRASARA )
Sa-ma la, sa-ma la ( SMARA SMARA )
Khất-lý noa dã, khất-lý noa dã ( GRÏNÏÀYA GRÏNÏÀYA )
Mạt lý-noa dã ( AVARNÏÀYA )
Già đa dã, già đa dã ( JATÀYA JATÀYA )
Tát phộc vĩ cận-nẵng ( SARVA VIGHNÀMÏ )
Cụ lỗ, cụ lỗ ( KURU KURU )
Thân na, thân na ( CCHINDHA CCHINDHA )
Tần na, tần na ( BHINDHA BHINDHA )
Sát bả dã, sát bả dã ( STAMBHÀYA STAMBHÀYA )
Phiến đế, phiến đế ( ‘SÀNTI ‘SÀNTI )
Nan đế, nan đế ( DÀNTE DÀNTE )
Na ma dã, na ma dã ( NAMÀYA NAMÀYA )
Nạp-lỗ đát na lị xá dã tát-ma nam ( TRÙ SADHÀRI ‘SAYA ATMANÀMÏ )
Ma Ma ( MAMA )
Lạc khất-xoa, lạc-khất xoa ( RAKSÏA RAKSÏA )
Tát phộc tát đát-phộc thất tả ( SARVA SATVANÀMÏCA )
Tát phộc nhược khất-sát đát-la, khất-la ha bế nản ( SARVA NAKSÏATRA GRAHE BHYAHÏ )
Ma nễ lị-phộc la duệ ( MADIRVARÀYE )
Bà nga phộc để ( BHAGAVATI )
Ma hạ ma duệ , bát-la sa đà dã ( MAHÀ MAYE PRASÀDHÀYA )
Tát phộc bá bá nễ di ( SARVA PÀPAN IME )
Tát phộc tát đát-phộc nan ( SARVA SATVANÀMÏ )
Tán ni, tán ni ( CANÏDÏI CANÏDÏI )
Độ lỗ, độ lỗ ( DHURU DHURU )
Ba nga phộc đế ( BHAGAVATI )
Tán ni, tán ni ( CANÏDÏI CANÏDÏI )
Tô mẫu, tô mẫu ( SUMU SUMU )
Tổ mẫu, tổ mẫu ( CUMU CUMU )
Bà phộc bà phệ ( BHAVA BHAVE )
Ô cật-lị, ô cật-la ( UGRI UGRA )
Đa bế bố la dã ( DHAPE PÙRÀYA )
Ma ma ( MAMA )
Tát phộc tát đát-phộc nan tả ( SARVA SATVANÀMÏCA )
Ma nỗ la tha ( MANU ARTHA )
Tát phộc đát tha nga đa địa sắt-xỉ đa tam bà duệ_ Sa-phộc hạ ( SARVA TATHÀGATA ADHISÏTÏITA SAMBHAVE _ SVÀHÀ )
Án _ Sa-phộc hạ ( OMÏ SVÀHÀ )
Hồng _ Sa-phộc hạ ( HÙMÏ SVÀHÀ )
Ngật-lăng_ Sa-phộc hạ ( TRIMÏ SVÀHÀ )
Thông_ Sa-phộc hạ ( ‘SRÙMÏ SVÀHÀ )
Định_ Sa-phộc hạ ( HRUMÏ SVÀHÀ )
Phộc nhật-la đà la dã_ Sa-phộc hạ ( VAJRA DHÀRÀYA SVÀHÀ )
Bát nại-ma đà la dã_ Sa-phộc hạ ( PADMA DHÀRÀYA SVÀHÀ )
A nãnh để-dã dã _ Sa-phộc hạ ( ADITYÀYA SVÀHÀ )
Tô ma dã_ Sa-phộc hạ ( SOMÀYA SVÀHÀ )
Đà la ni tô đa dã _ Sa-phộc hạ ( DHÀRANÏI SUTÀYA SVÀHÀ )
Mẫu đà dã_ Sa-phộc hạ ( BUDHÀYA SVÀHÀ
Vật-lý hạ tát-ba đa duệ_ Sa-phộc hạ ( VRÏHASPATÀYE SVÀHÀ )
Tốc khất-la dã _ Sa-phộc hạ ( ‘SUKRÀYA SVÀHÀ )
Ngật-lý sắt-noa phộc la-noa dã _ Sa-phộc hạ ( KRÏSÏNÏA AVARNÏÀYA SVÀHÀ )
La hạ phệ_ Sa-phộc hạ ( RAHUVE SVÀHÀ )
Ca đa phệ_ Sa-phộc hạ ( KETUVE SVÀHÀ )
Một đà dã_ Sa-phộc hạ ( BUDDHÀYA SVÀHÀ )
Phộc nhật-la đà la dã_ Sa-phộc hạ ( VAJRA DHÀRÀYA SVÀHÀ )
Bát na-ma đà la dã_ Sa-phộc hạ ( PADMA DHÀRÀYA SVÀHÀ )
Câu ma la dã _ Sa-phộc hạ ( KUMALÀYA SVÀHÀ )
Nhược khật-xoa đát-la nản_ sa-phộc hạ ( AKSÏATRANÏÀMÏ SVÀHÀ )
Tát lý vũ ba na-la phộc nản_ Sa-phộc hạ
( SARVA UPADRAVANÏÀMÏ SVÀHÀ )
Án_ Tát lị-phộc vĩ nễ, hồng, phát tra _ Sa-phộc hạ ( OMÏ SARVA VIDE HÙMÏ SVÀHÀ ) Ï
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Đà La Ni này xong , liền bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng :” Nay, bí mật tối thượng của Chân Ngôn này là hay cho chúng sinh mãn tất cả nguyện. Nếu có người cầu sự trường thọ thì vào ngày mồng bảy tháng tám bắt đầu thọ trì trai giới đến đêm ngày 14 y theo Pháp cúng dường Tú Diệu cho đến ngày 15, trong một ngày đêm đọc tụng Đà La Ni này thì người đó sẽ sông lâu đến 99 năm. Hết thảy hàng Lôi Điển,Rồng, Quỷ, các Tinh Diệu ác đều chẳng có thể gây sợ hãi. Lại được Túc Mệnh Trí, mọi sở nguyện đều như ý “
Khi ấy tất cả Tú Diệu nghe lời Đức Phật nói đều khen ngợi rằng :” Lành thay ! Lành thay ! Thật là hiếm có ! Chúng con xin thọ trì “ Nói xong liền cúi đầu làm lễ dưới chân Đức Thế Tôn rồi đột nhiên chẳng hiện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*