Phật Tỳ Lô Giá Na – Đại Nhật Như Lai

Phật Tỳ Lô Giá Na là tên của Đại Nhật Như Lai, Vị Phật thuộc về mặt trời, là một trong 5 vị Phật siêu việt. Có nhiều định nghĩa về Vị Phật này:

1. Theo Thiên Thai Thông:

Phật Tỳ Lô Giá tiêu biểu cho Pháp Thân Phật Thích Ca hay tất cả chư Phật.
Phật Lư Xá Na tiêu biểu cho Báo Thân Phật.
Phật Thích Ca Mâu Ni tiêu biểu cho Ứng Thân Phật.

2. Theo Hoa Nghiêm Tông:

Phật Tỳ Lô Giá Na tiêu biểu cho Thụ Dụng Pháp thân.
Phật Lư Xá Na tiêu biểu cho Báo Thân.
Phật Thích Ca Mâu Ni là Hóa Thân.

3. Theo Mật tông

Tỳ Lô Giá Na là vị Phật chính ngự trị tại trung tâm của năm vị Phật trong Thai Tạng và Kim cang giới. Đại Tỳ Lô Giá Na là danh hiệu Đức Phật Đại Nhật theo Phạn văn.

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*