[tải xuống định dạng PDF – mediafire] – DIỆU PHÁP DƯỢC SƯ

TRONG BỘ TÀI LIỆU BAO GỒM:

 • DƯỢC SƯ PHÁP KINH TOÀN TẬP
 • THẤT PHẬT DƯỢC SƯ TỤNG NIỆM NGHI QUỸ-QTHƯỢNG
 • THẤT PHẬT DƯỢC SƯ TỤNG NIỆM NGHI QUỸ-QHẠ
 • DƯỢC SƯ NGHI QUỸ NHẤT CỤ
 • DƯỢC SƯ NHƯ LAI TỤNG NIỆM NGHI QUỸ
 • DƯỢC SƯ NHƯ LAI QUÁN HẠNH NGHI QUỸ PHÁP
 • DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG TIÊU TRỪ TAI NẠN
 • THẤT PHẬT DƯỢC SƯ TNNQ CÚNG DƯỜNG PHÁP
 • THẤT PHẬT DƯỢC SƯ THẤT PHẬT NGHI QUỸ KINH
 • THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CDNQ NHƯ Ý VƯƠNG KINH
 • THIỀN QUÁN VÀ TRÌ TỤNG THẦN CHÚ DƯỢC SƯ
 • PHÁP TU QUÁN TƯỞNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ
 • DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP
 • TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP-QTHƯỢNG
 • TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP-QTRUNG
 • TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP-QHẠ

QUÝ VỊ KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI XUỐNG

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*