[T1481] Phật Thuyết Ngũ Khủng Phố Thế Kinh (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 09:13:03 2018
============================================================

No. 1481
No. 1481

佛說五恐怖世經
Phật thuyết ngũ khủng bố thế Kinh

宋居士沮渠京聲譯
tống Cư-sĩ Tự Cừ Kinh Thanh dịch

聞如是:
Văn như thị :

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘:「有五當來恐怖,未到未成,且來不久,可畏。當善思惟,以方便遠離之。何謂五?
nhất thời ,Phật tại Xá-Vệ quốc Kì-Thọ Cấp-Cô-Độc viên 。Phật cáo chư Tỳ-kheo :「hữu ngũ đương lai khủng bố ,vị đáo vị thành ,thả lai bất cửu ,khả úy 。đương thiện tư duy ,dĩ phương tiện viễn ly chi 。hà vị ngũ ?

「一者、謂後當來比丘身無行無戒、意不拘、無慧從身。自無行無戒、意不拘至無慧內。彼人為學至與大戒,從其學以師之,自可戒、自從意、自明慧。本從上學類,至後學者,法先頭學如上,從後毀律,言謗法經,真慧所遠。比丘!是為第一未來恐怖可畏,且來不久。當善思惟,方便避之。
「nhất giả 、vị hậu đương lai Tỳ-kheo thân vô hạnh/hành/hàng vô giới 、ý bất câu 、vô tuệ tùng thân 。tự vô hạnh/hành/hàng vô giới 、ý bất câu chí vô tuệ nội 。bỉ nhân vi học chí dữ đại giới ,tùng kỳ học dĩ sư chi ,tự khả giới 、tự tùng ý 、tự minh tuệ 。bổn tòng thượng học loại ,chí hậu học giả ,Pháp tiên đầu học như thượng ,tùng hậu hủy luật ,ngôn báng pháp Kinh ,chân tuệ sở viễn 。Tỳ-kheo !thị vi đệ nhất vị lai khủng bố khả úy ,thả lai bất cửu 。đương thiện tư duy ,phương tiện tị chi 。

「二者、謂後當來比丘,身無行無戒、意不拘、無慧,為彼稱說有藏寶,以非次、內無戒、違尊令彼學,謂從是可到岸,為以遠流。是為第二未來可畏,且來不久。當善思惟,方便避之。
「nhị giả 、vị hậu đương lai Tỳ-kheo ,thân vô hạnh/hành/hàng vô giới 、ý bất câu 、vô tuệ ,vi bỉ xưng thuyết hữu tạng bảo ,dĩ phi thứ 、nội vô giới 、vi tôn lệnh bỉ học ,vị tùng thị khả đáo ngạn ,vi dĩ viễn lưu 。thị vi đệ nhị vị lai khả úy ,thả lai bất cửu 。đương thiện tư duy ,phương tiện tị chi 。

「三者、謂後當來比丘,身無行無戒、意不拘、無慧,本無明師,受不正法,比丘從受法,失法律義。是為第三未來可畏,且來不久。當善思惟,方便避之。
「tam giả 、vị hậu đương lai Tỳ-kheo ,thân vô hạnh/hành/hàng vô giới 、ý bất câu 、vô tuệ ,bổn vô minh sư ,thọ/thụ bất chánh pháp ,Tỳ-kheo tùng thọ/thụ Pháp ,thất pháp luật nghĩa 。thị vi đệ tam vị lai khả úy ,thả lai bất cửu 。đương thiện tư duy ,phương tiện tị chi 。

「四者、後當來比丘,身無行無戒、意不拘、無慧,從身無行無戒、意不拘、無慧,比丘聚會講律說義,後語現之在中,中語現之在後,從是失明就冥,不能自覺,遠離正法。是為第四未來可畏,且來不久。當善思惟,方便避之。
「tứ giả 、hậu đương lai Tỳ-kheo ,thân vô hạnh/hành/hàng vô giới 、ý bất câu 、vô tuệ ,tùng thân vô hạnh/hành/hàng vô giới 、ý bất câu 、vô tuệ ,Tỳ-kheo tụ hội giảng luật thuyết nghĩa ,hậu ngữ hiện chi tại trung ,trung ngữ hiện chi tại hậu ,tùng thị thất minh tựu minh ,bất năng tự giác ,viễn ly chánh pháp 。thị vi đệ tứ vị lai khả úy ,thả lai bất cửu 。đương thiện tư duy ,phương tiện tị chi 。

「五者、後當來比丘,身無行無戒、意不拘、無慧,從身無行無戒、意不拘、無慧,世之所造巧言放語悉受意善,見彼誦之意為悅樂;尊所說合十二因緣、苦、空、非常,意態不樂,悉捨不受,聞彼之說意疑不然,亦不悅喜。是為第五未來可畏,且來不久。當善思惟,方便避之。」
「ngũ giả 、hậu đương lai Tỳ-kheo ,thân vô hạnh/hành/hàng vô giới 、ý bất câu 、vô tuệ ,tùng thân vô hạnh/hành/hàng vô giới 、ý bất câu 、vô tuệ ,thế chi sở tạo xảo ngôn phóng ngữ tất thọ/thụ ý thiện ,kiến bỉ tụng chi ý vi duyệt lạc/nhạc ;tôn sở thuyết hợp thập nhị nhân duyên 、khổ 、không 、phi thường ,ý thái bất lạc/nhạc ,tất xả bất thọ/thụ ,văn bỉ chi thuyết ý nghi bất nhiên ,diệc bất duyệt hỉ 。thị vi đệ ngũ vị lai khả úy ,thả lai bất cửu 。đương thiện tư duy ,phương tiện tị chi 。」

佛說如是。
Phật thuyết như thị 。

佛說五恐怖世經
Phật thuyết ngũ khủng bố thế Kinh

* * *
* * *

============================================================
TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 09:13:04 2018
============================================================

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*