[T1497] Phật Thuyết Đại Thừa Giới Kinh (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 09:17:40 2018
============================================================

No. 1497
No. 1497

佛說大乘戒經
Phật thuyết Đại Thừa Giới Kinh

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯
Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại phu thí hồng lư khanh truyền Pháp Đại sư Thần Thí-Hộ phụng  chiếu dịch

如是我聞:
như thị ngã văn :

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
nhất thời Phật tại Xá-Vệ quốc Kì-Thọ Cấp-Cô-Độc viên 。

爾時世尊告苾芻言:「有破壞戒行壽命者、有斷滅善根者,出家難值,發精進心,堅固守護。若諸苾芻等,於佛法中求解脫者,遠離一切諸惡苦惱,如佛所說,寧捨身命而趣無常,不得縱心犯其戒律。若人捨命只壞一生,若復破戒,令百萬生沈淪惡道。若人持戒當得見佛。戒為最上莊嚴,戒為最上妙香,戒為歡喜勝因。戒體清淨,如清冷水,能除熱惱。戒法最大,世間呪法,龍蛇之毒而不能侵。持戒得名聞,持戒獲安樂,如是命終時,復得生天上。」
nhĩ thời Thế Tôn cáo Bí-sô ngôn :「hữu phá hoại giới hạnh/hành/hàng thọ mạng giả 、hữu đoạn điệt thiện căn giả ,xuất gia nạn/nan trị ,phát tinh tấn tâm ,kiên cố thủ hộ 。nhược/nhã chư Bí-sô đẳng ,ư Phật Pháp trung cầu giải thoát giả ,viễn ly nhất thiết chư ác khổ não ,như Phật sở thuyết ,ninh xả thân mạng nhi thú vô thường ,bất đắc túng tâm phạm kỳ giới luật 。nhược/nhã nhân xả mạng chỉ hoại nhất sanh ,nhược phục phá giới ,lệnh bách vạn sanh trầm luân ác đạo 。nhược/nhã nhân trì giới đương đắc kiến Phật 。giới vi tối thượng trang nghiêm ,giới vi tối thượng diệu hương ,giới vi hoan hỉ thắng nhân 。giới thể thanh tịnh ,như thanh lãnh thủy ,năng trừ nhiệt não 。giới pháp tối Đại ,thế gian chú Pháp ,long xà chi độc nhi bất năng xâm 。trì giới đắc danh văn ,trì giới hoạch an lạc ,như thị mạng chung thời ,phục đắc sanh Thiên thượng 。」

佛言:「苾芻!若犯律儀,譬如盲人,不見眾色,亦如無足,不能行道,遠離涅槃,不到彼岸。若持戒人成就一切法寶,譬如賢瓶,圓滿堅固,能盛一切珍寶。如是破損,珍寶散失;若破律儀,則捨一切善法。先曾犯戒,而後心欲求涅盤,如去眼、耳,對鏡照面,何所堪能!」
Phật ngôn :「Bí-sô !nhược/nhã phạm luật nghi ,thí như manh nhân ,bất kiến chúng sắc ,diệc như vô túc ,bất năng hành đạo ,viễn ly Niết-Bàn ,bất đáo bỉ ngạn 。nhược/nhã trì giới nhân thành tựu nhất thiết pháp bảo ,thí như hiền bình ,viên mãn kiên cố ,năng thịnh nhất thiết trân bảo 。như thị phá tổn ,trân bảo tán thất ;nhược/nhã phá luật nghi ,tức xả nhất thiết thiện pháp 。tiên tằng phạm giới ,nhi hậu tâm dục cầu Niết-Bàn ,như khứ nhãn 、nhĩ ,đối kính chiếu diện ,hà sở kham năng !」

佛言:「苾芻!女人無信,不可親近;王恩雖勝,不可恃怙;水沫無實,不可撮摩;富貴無常,不可久住;色相如花,須臾變異;壽如熟菓,不可久停,如急流渡船、如朽屋暫住;寧食毒藥,不得飲酒;寧入大火,不得嗜慾!」
Phật ngôn :「Bí-sô !nữ nhân vô tín ,bất khả thân cận ;Vương ân tuy thắng ,bất khả thị hỗ ;thủy mạt vô thật ,bất khả toát ma ;phú quý vô thường ,bất khả cửu trụ ;sắc tướng như hoa ,tu du biến dị ;thọ như thục quả ,bất khả cửu đình ,như cấp lưu độ thuyền 、như hủ ốc tạm trụ ;ninh thực/tự độc dược ,bất đắc ẩm tửu ;ninh nhập Đại hỏa ,bất đắc thị dục !」

佛說是經已,時彼苾芻及諸菩薩皆大歡喜,信受奉行。
Phật thuyết thị Kinh dĩ ,thời bỉ Bí-sô cập chư Bồ-tát giai đại hoan hỉ ,tín thọ phụng hành 。

佛說大乘戒經
Phật thuyết Đại Thừa Giới Kinh

* * *
* * *

============================================================
TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 09:17:41 2018
============================================================

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*