[T1502] Bồ Tát Thọ Kinh (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 09:18:01 2018
============================================================

No. 1502
No. 1502

菩薩受齋經
Bồ Tát thọ trai Kinh

西晉居士聶道真譯
Tây Tấn Cư-sĩ Niếp Đạo Chân dịch

菩薩受齋法言:「某自歸佛,自歸法,自歸比丘僧。某身所行惡,口所言惡,意所念惡,今已除棄。某若干日、若干夜,受菩薩齋,自歸菩薩,如前六萬菩薩,皆持是齋。我是菩薩,如先行菩薩文殊師利,洹那鳩樓、阿蕪陀、曇無迦、彌勒、阿惟樓尸利、沙門陀樓檀那、羅首楞及陀宿命菩薩所持齋。我是菩薩,持菩薩齋。若我分檀布施,當得檀波羅蜜;如我受莂,當得惟逮波羅蜜;一心坐禪,當得禪波羅蜜;如我說經,當得般若波羅蜜,是為漚惒拘舍羅,從是得摩訶般若波羅蜜,如念泥犁中人、薜荔中人、畜生中人,令得解脫出生為人,從是分檀布施,當到須摩提拘樓檀阿彌陀佛前,受得三昧禪。」是為菩薩受齋法。
Bồ Tát thọ/thụ trai pháp ngôn :「mỗ tự quy Phật ,tự quy Pháp ,tự quy Tỳ-kheo tăng 。mỗ thân sở hạnh ác ,khẩu sở ngôn ác ,ý sở niệm ác ,kim dĩ trừ khí 。mỗ nhược can nhật 、nhược can dạ ,thọ/thụ Bồ Tát trai ,tự quy Bồ Tát ,như tiền lục vạn Bồ Tát ,giai trì thị trai 。ngã thị Bồ Tát ,như tiên hạnh/hành/hàng Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi ,hoàn na cưu lâu 、a vu đà 、đàm vô Ca 、Di Lặc 、a duy lâu thi-lợi 、Sa Môn đà lâu đàn na 、La thủ lăng cập đà tú mạng Bồ Tát sở trì trai 。ngã thị Bồ Tát ,trì Bồ Tát trai 。nhược/nhã ngã phần đàn bố thí ,đương đắc đàn ba-la-mật ;như ngã thọ/thụ biệt ,đương đắc duy đãi Ba-la-mật ;nhất tâm tọa Thiền ,đương đắc Thiền Ba-la-mật ;như ngã thuyết Kinh ,đương đắc Bát-nhã Ba-la-mật ,thị vi ẩu hòa câu xá la ,tùng thị đắc Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật ,như niệm Nê Lê trung nhân 、bệ 荔trung nhân 、súc sanh trung nhân ,lệnh đắc giải thoát xuất sanh vi nhân ,tùng thị phần đàn bố thí ,đương đáo Tu-ma-đề câu lâu đàn A Di Đà Phật tiền ,thọ/thụ đắc tam muội Thiền 。」thị vi Bồ Tát thọ/thụ trai pháp 。

佛告須菩提:「菩薩有十念,當護之。何等十念?當念過去佛,是菩薩法;當念未來佛,是菩薩法;當念一切十方現在佛,是菩薩法;當念尸波羅蜜持戒,是菩薩法;當念禪波羅蜜,是菩薩法;當念漚惒拘舍羅,是菩薩法;當念般若波羅蜜,是菩薩法;當念禪三昧六萬菩薩在阿彌陀佛所,是菩薩法;當念過去、當來、今現和上阿闍梨,是菩薩法。是為十念。若有發意求菩薩道者禪,日當思惟,是為十事,不念為污行。
Phật cáo Tu-bồ-đề :「Bồ Tát hữu thập niệm ,đương hộ chi 。hà đẳng thập niệm ?đương niệm quá khứ Phật ,thị Bồ Tát Pháp ;đương niệm vị lai Phật ,thị Bồ Tát Pháp ;đương niệm nhất thiết thập phương hiện tại Phật ,thị Bồ Tát Pháp ;đương niệm thi Ba-la-mật trì giới ,thị Bồ Tát Pháp ;đương niệm Thiền Ba-la-mật ,thị Bồ Tát Pháp ;đương niệm ẩu hòa câu xá la ,thị Bồ Tát Pháp ;đương niệm Bát-nhã Ba-la-mật ,thị Bồ Tát Pháp ;đương niệm Thiền tam muội lục vạn Bồ Tát tại A Di Đà Phật sở ,thị Bồ Tát Pháp ;đương niệm quá khứ 、đương lai 、kim hiện hòa thượng A-xà-lê ,thị Bồ Tát Pháp 。thị vi thập niệm 。nhược hữu phát ý cầu Bồ Tát đạo giả Thiền ,nhật đương tư tánh ,thị vi thập sự ,bất niệm vi ô hạnh/hành/hàng 。

「菩薩齋日有十戒:第一,菩薩齋日不得著脂粉、花香。第二,菩薩齋日不得歌舞、捶鼓、伎樂、莊飾。第三,菩薩齋日不得臥高床上。第四,菩薩齋日過中以後不得復食。第五,菩薩齋日不得持錢、刀、金銀、珍寶。第六,菩薩齋日不乘車、牛、馬。第七,菩薩齋日不得捶兒子、奴婢、畜生。第八,菩薩皆持是齋,從分檀布施得福,我是菩薩,如我念在泥犁中人、薜荔中人、畜生中人,令得解脫,出生為人,從是分檀布施,當至須訶摩持拘樓檀阿彌陀佛前,受得三昧禪,是為菩薩解齋法。菩薩齋日去臥時,於佛前叉手言:『今日一切十方其有持齋戒者,某助安無量;今日其有持戒者,某助安無量;今日其有忍辱者,念天下人民者,某助安無量;今日其有精進者,某助安無量;今日其有智慧說經者,某助安無量,持是代勸助歡喜福施,與歸流十方一切人、非人薩惒薩所在勤苦厄難之處,皆令得福,解脫憂苦出生為人,安隱富樂無極。』是菩薩齋日,不得見掃除。第九,菩薩齋日不得飲食盡器中。第十,菩薩齋日不得與女人相形笑,共坐席,女人亦爾。是為十戒,不得犯,不得教人犯,亦不得勸勉人犯。」
「Bồ Tát trai nhật hữu thập giới :đệ nhất ,Bồ Tát trai nhật bất đắc trước/trứ chi phấn 、hoa hương 。đệ nhị ,Bồ Tát trai nhật bất đắc ca vũ 、chúy cổ 、kĩ nhạc 、trang sức 。đệ tam ,Bồ Tát trai nhật bất đắc ngọa cao sàng thượng 。đệ tứ ,Bồ Tát trai nhật quá/qua trung dĩ hậu bất đắc phục thực/tự 。đệ ngũ ,Bồ Tát trai nhật bất đắc trì tiễn 、đao 、kim ngân 、trân bảo 。đệ lục ,Bồ Tát trai nhật bất thừa xa 、ngưu 、mã 。đệ thất ,Bồ Tát trai nhật bất đắc chúy nhi tử 、nô tỳ 、súc sanh 。đệ bát ,Bồ Tát giai trì thị trai ,tùng phần đàn bố thí đắc phước ,ngã thị Bồ Tát ,như ngã niệm tại Nê Lê trung nhân 、bệ 荔trung nhân 、súc sanh trung nhân ,lệnh đắc giải thoát ,xuất sanh vi nhân ,tùng thị phần đàn bố thí ,đương chí tu ha ma trì câu lâu đàn A Di Đà Phật tiền ,thọ/thụ đắc tam muội Thiền ,thị vi Bồ Tát giải trai pháp 。Bồ Tát trai nhật khứ ngọa thời ,ư Phật tiền xoa thủ ngôn :『kim nhật nhất thiết thập phương kỳ hữu trì trai giới giả ,mỗ trợ an vô lượng ;kim nhật kỳ hữu trì giới giả ,mỗ trợ an vô lượng ;kim nhật kỳ hữu nhẫn nhục giả ,niệm thiên hạ nhân dân giả ,mỗ trợ an vô lượng ;kim nhật kỳ hữu tinh tấn giả ,mỗ trợ an vô lượng ;kim nhật kỳ hữu trí tuệ thuyết Kinh giả ,mỗ trợ an vô lượng ,trì thị đại khuyến trợ hoan hỉ phước thí ,dữ quy lưu thập phương nhất thiết nhân 、phi nhân tát hòa tát sở tại cần khổ ách nạn/nan chi xứ/xử ,giai lệnh đắc phước ,giải thoát ưu khổ xuất sanh vi nhân ,an ổn phú lạc/nhạc vô cực 。』thị Bồ Tát trai nhật ,bất đắc kiến tảo trừ 。đệ cửu ,Bồ Tát trai nhật bất đắc ẩm thực tận khí trung 。đệ thập ,Bồ Tát trai nhật bất đắc dữ nữ nhân tướng hình tiếu ,cọng tọa tịch ,nữ nhân diệc nhĩ 。thị vi thập giới ,bất đắc phạm ,bất đắc giáo nhân phạm ,diệc bất đắc khuyến miễn nhân phạm 。」

菩薩解齋法言:「南無佛,南無法,南無比丘僧!某若干日、若干夜,持菩薩齋。從分檀布施,當得檀波羅蜜;如我持戒,當得尸波羅蜜;如我念十方天下人令得安隱,當得羼提波羅蜜;如我受莂,當得惟逮波羅蜜;如我坐禪,當得禪波羅蜜,是為漚惒拘舍羅,如摩訶般若波羅蜜。」如諸菩薩六萬菩薩法齋,日夜一分禪、一分讀經、一分臥,是為菩薩齋日法。正月十四日受,十七日解;四月八日受,十五日解;七月一日受,十六日解;九月十四日受,十六日解。
Bồ Tát giải trai pháp ngôn :「Nam mô Phật ,Nam mô Pháp ,Nam mô Tỳ-kheo tăng !mỗ nhược can nhật 、nhược can dạ ,trì Bồ Tát trai 。tùng phần đàn bố thí ,đương đắc đàn ba-la-mật ;như ngã trì giới ,đương đắc thi Ba-la-mật ;như ngã niệm thập phương thiên hạ nhân lệnh đắc an ổn ,đương đắc Sạn-đề Ba-la-mật ;như ngã thọ/thụ biệt ,đương đắc duy đãi Ba-la-mật ;như ngã tọa Thiền ,đương đắc Thiền Ba-la-mật ,thị vi ẩu hòa câu xá la ,như Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật 。」như chư Bồ-tát lục vạn Bồ Tát Pháp trai ,nhật dạ nhất phân Thiền 、nhất phân đọc Kinh 、nhất phân ngọa ,thị vi Bồ Tát trai nhật Pháp 。chánh nguyệt thập tứ nhật thọ/thụ ,thập thất nhật giải ;tứ nguyệt bát nhật thọ/thụ ,thập ngũ nhật giải ;thất nguyệt nhất nhật thọ/thụ ,thập lục nhật giải ;cửu nguyệt thập tứ nhật thọ/thụ ,thập lục nhật giải 。

右齋日數。
hữu trai nhật số 。

歸命西方阿彌陀三耶三佛檀,廅樓亘摩訶那鉢菩薩,三毒消除,往生尊剎。
quy mạng Tây phương A-Di-Đà tam da tam Phật đàn ,cáp lâu tuyên Ma-ha Na-bát Bồ Tát ,tam độc tiêu trừ ,vãng sanh tôn sát 。

清淨尊神國,
thanh tịnh tôn Thần quốc ,

安隱在西方,
an ổn tại Tây phương ,

願得自歸命,
nguyện đắc tự quy mạng ,

奉事無上王。
phụng sự vô thượng Vương 。

神通聖智達,
thần thông Thánh Trí Đạt ,

照見我心情,
chiếu kiến ngã tâm Tình ,

自歸諸大護,
tự quy chư Đại hộ ,

百劫不動傾。
bách kiếp bất động khuynh 。

菩薩受齋經
Bồ Tát thọ trai Kinh

* * *
* * *

============================================================
TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 09:18:03 2018
============================================================

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*