Tải xuống kinh Tăng Nhất A Hàm định dạng PDF

Kinh Tăng nhất A-hàm, Phạn Ekottarikāgama, lúc đầu do Sa- môn Đàm-ma-nan-đề (Dharmānandī , người nước Đâu-khư-lặc) đọc thuộc lòng bằng tiếng Phạn, Trúc Phật Niệm truyền dịch sang tiếng Hán, Đàm Tung nhuận bút, vào niên hiệu Kiến Nguyên thứ 21, triều Phù Tần (385 Tây lịch), và chỉ có 41 quyển, phân làm hai phần thượng, hạ. Trong đó, phần đầu tương đối đầy đủ, nhưng 15 quyển cuối, mỗi phẩm hầu hết mất phần kệ tụng. Do đó, ngài Đạo An và Pháp Hòa đã khảo chính lại; hai thầy Tăng Lược và Tăng Mậu phụ giúp coi lại những chỗ thiếu sót. Tuy vậy, toàn bộ bản dịch vẫn chưa được hoàn thiện, nên sau này ngài Tăng-già-đề-bà (Sarṃghadeva, người nước Kế Tân) hiệu đính thêm một lần nữa (khoảng 391-397 Tây lịch, đời Đông Tấn), thành ra bản hiện hành đang được lưu giữ trong ĐTK/ĐCTT, gồm 51 quyển, và đề tên dịch giả là ‘Đông Tấn, Cù-đàm Tăng-già-đề-bà dịch’.

Nội dung của kinh này lần lượt trình bày các pháp môn tu tập căn bản từ một pháp đến mười một pháp, gồm 52 phẩm, 472 kinh.

MỜI TẢI XUỐNG TRỌN BỘ 52 PHẨM KINH TĂNG NHẤT A HÀM
PASS GIẢI NÉN: namo84000.org

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*