Tải xuống sách điện tử trọn bộ kinh Tứ A Hàm định dạng PDF – Download The Four Agamas in Vietnamese as PDF

Bốn bộ kinh A Hàm bao gồm —The Four Agamas or four divisions of the Hinayana scriptures:

1) Trường A Hàm: Dirghagamas (skt)—22 quyển, tập hợp những kinh văn dài—Long work scriptures—Cosmological, 22 books.

2) Trung A Hàm: Madhyamagamas (skt)—60 quyển, tập hợp kinh văn không dài không ngắn—Middle Work—Metaphysical, 60 books.

3) Tạp A Hàm: Samyuktagama (skt)—50 quyển, hổn hợp của các kinh A Hàm khác—General on dhyana, trance, etc, 50 books.

4) Tăng Nhứt A Hàm: Ekottarikagamas (skt)—51 quyển, sưu tập số của pháp môn—Numerical Arranged Subjects, 51 books.

(According Thiện Phúc Vietnamese-English Buddhist Dictionary)

XIN MỜI LỰA CHỌN TẢI XUỐNG. CLICK ON THE LINKS BELOW TO DOWNLOAD
MẬT KHẨU GIẢI NÉN / PASSWORD: namo84000.org

TẢI XUỐNG KINH TRƯỜNG A HÀM / DOWNLOAD DIRGHAGAMAS

TẢI XUỐNG KINH TRUNG A HÀM / DOWNLOAD MADHYAMAGAMAS

TẢI XUỐNG KINH TẠP A HÀM / DOWNLOAD SAMYUKTAGAMA

TẢI XUỐNG TĂNG NHẤT A HÀM / DOWNLOAD EKOTTARIKAGAMAS

Nếu liên kết bị lỗi, xin vui lòng để lại phản hồi.
If the links are broken, please leave a comment. Thank you.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*