Thần chú Phật Dược Sư nhiều ngôn ngữ

Long version

oṃ bhai ṣa jye bhai ṣa jye ma hā
bhai ṣa jya sa mu dga te svā hā

oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajya-samudgate svāhā

ओं भैषज्ये भैषज्ये महाभैषज्यसमुद्गते स्वाहा

oṃ bhe ṣa dzye bhe ṣa dzye ma hā bhe ṣa dzye rā dza ye sa mu dga te svā hā

om beh ka dze-yah beh ka dze-yah ma ha beh ka dze-yah la dza sah mo kyah deh sowa ha

Tayata Om Bekandze Bekandze, Maha Bekandze, Radza Samudgate Soha

Fully Mantra

namo bhagavate bhaiṣajyaguru
vaiḍūryaprabharājāya tathāgatāya
arhate samyaksambuddhāya tadyathā
oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajya samudgate svāhā

नमो भगवते भैषज्यगुरु
वैडूर्यप्रभराजाय तथागताय
अर्हते सम्यक्सम्बुद्धाय तद्यथा
ओं भैषज्ये भैषज्ये महाभैषज्यसमुद्गते स्वाहा

Nam-mô bạt dà phạt đế
Bệ sát xả
Lụ rô thích lưu ly
Bát lặt bà
Hắt ra xà dã
Đát tha yết đa da
A ra hắt đế
Tam miệu tam bột đà da.
Ðát điệt tha.
Án
Bệ sát thệ
Bệ sát thệ
Bệ sát xã
Tam một yết đế tá ha

Homage to the Blessed One, The Master of Healing, The King of Lapis Lazuli Radiance, The One Thus-Come, The Worthy One, The Fully and Perfectly Awakened One, thus: ‘Hail! Appear, O Healer, O Healer, O Great Healer, O King of Healing!’ ”

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*