Thất Diệu Tinh Thần Biệt Hành Pháp

Mật Tạng Bộ 4_ No.1309 (Tr.452_Tr.459)

THẤT DIỆU TINH THẦN BIỆT HÀNH PHÁP

[Từ Dực (Uttara-phalgunī), Kế (Ketu): Đê Tinh (Viśākhā) chẳng thích hợp, Phòng Tinh (Anurādhā) thì thuận hợp]

Hán văn: NHẤT HẠNH soạn

Việt dịch: HUYỀN THANH

Tang Giêng, ngày 15 (Dực: Uttara-phalgunī)
Tháng hai, ngày 15 (Giác: Citrā)
Tháng ba, ngày 15 (Đê: Viśākhā)
Tháng tư, ngày 15 (Tâm: Jeṣṭha)
Tháng năm, ngày 15 (Cơ: Pūrva-āṣāḍhā)
Tháng sáu, ngày 15 (Nữ: Śravaṇā)
Tháng bảy, ngày 15 (Thất: Pūrva- bhādrapadā)
Tháng tám, ngày 15 (Lâu: Aśvinī)
Tháng chín, ngày 15 (Mão: Kṛtikā)
Tháng mười, ngày 15 (Chủy: Mṛga-śirsas: Tuy Tú)
Tháng mười một, ngày 15 (Quỷ: Puṣya)
Tháng mười hai, ngày 15 (Tinh: Maghā)
Hoàng Đế Huyền Tôn, năm đầu Khai Nguyên, một đêm đối phó với Đông Binh, lìa cung điện rồi hạ trại ở bên cạnh binh lính. Lúc đó Huyền Tôn mang Hòa Thượng Nhất Hạnh theo hầu, đột nhiên Nhất Hạnh làm Pháp hạ được các Quỷ do các Tinh Thần (ngôi sao) cai quản, đều tụ tập lại, chịu sự bó buộc răn dạy của Sắc Pháp (Pháp thuộc sắc lệnh)…hết thảy đều được xét hỏi thời biết các Tinh Thần, 28 Tú Thần đều cùng cai quản loài Quỷ hành bệnh, tổng cộng có 30 Quỷ ngày đêm thường dạo ở nhân gian, dựa vào người bị suy yếu liền được no say. Ở nhà của Chính Vương thì không do đâu mà được thức ăn uống ấy.
Khi ấy, sao chép rồi tâu lên Huyền Tông: “Chỉ có Bệ Hạ là người duy nhất nhận được”
Pháp này, sau Huyền Tôn thì nước Thục may mắn có người ở nhà của Cao Lực Sĩ được truyền bản này. Đến nay, Thiên Hạ ít có ai hơn được, ngàn vàng chẳng truyền. Như ngày có được, rõ ràng y theo Pháp cúng tế, mới chẳng mất một thứ gì. Con đường thông suốt lưu lại, không có gì hơn được điều này vậy.
_Quỷ Vương Phó Ưu Bà thâu cấm các Quỷ hành bệnh đi theo 28 Tú. Phàm muốn
biết bệnh tật của nhân gian đều do nhóm hành bệnh thuộc sự cai quản của 28 Tú gây ra. Pháp này, mỗi mỗi thông với Thần Thông, có tên gọi là Tây Quốc Thất Diệu Biệt
Hành Pháp
Bảy Diệu (Sapta-grahāṇi) tức là nơi cai quản 28 Tú (Aṣṭāviṃśati nakṣatrāṇi), 28 Tú tức là nơi cai quản Hành Bệnh Quỷ Vương. Trước tiên nên nhớ kỹ ngày của bảy Diệu.
Liền Chú Nguyện rằng: “Ngày nay là ngày bí mật (mật nhật), nhóm 28 Tú thuận với nhóm Giác Tinh (Citrā) trực nhật, gấp rút như lửa (hỏa cấp) vì (họ tên…..) thâu cấm Quỷ ấy, đều hạn định ngay trong ngày khiến cho khỏi bệnh. Nếu trái ngược thời chẳng thể được, liền dùng đinh sắt đóng bên trên bên dưới bàn tay bàn chân của Quỷ ấy”
_Nếu muốn biết ngày của 28 Tú, chỉ cần kiếm 12 tháng lúc trước là tháng nào? Được ngày ghi bên dưới, liền đều từ lúc trước lúc sau của ngày 15, y theo số thứ tự của Tú. Cách loại trừ này sẽ xác định được Tú không có sai lầm. Số trước ngày 15 là 14, 13. Số sau ngày 16 tức là 17, 18…Trong đó có 30 con Quỷ, hai Tú là Văn Tinh, Thần Tinh. Tức trong 28 Tú chẳng liệt kê hai Tú này, xác định tên gọi chỉ hướng theo ngày mà loại ra rồi phụ thêm vào 28 Tú liền đúng.
Hai ngôi sao Văn Tú, Thần Tú du hành không có hạn kỳ xác định dừng lại ở đâu, bởi thế chẳng định liệt kê tên gọi. Người hiểu đọc tìm mà tự biết. Khi đã vẽ Quỷ ấy thời mỗi mỗi đều nên như Pháp, chẳng được thấy điểm tô vẽ màu, đều nên như Pháp:Rượu, thịt khô, giấy tiền…mỗi mỗi y hướng theo thứ tự ghi bên dưới 28 Tú.
Người Hiền đã được các sự bí mật sâu xa thì ngàn vàng chẳng truyền. Điều này mới thông suốt con đường lưu lại thứ tự, cần phải bảo trọng cất giữ trong rương, đừng để cho kẻ Tiểu Nhân có được. Đạo của Trời chẳng cho phép tiết lộ. Đạo này tinh nhiệm, ở đời không có thứ gì hơn được Pháp này vậy
Quỷ Vương Phó Ưu Bà thống lãnh các chúng Quỷ, thường dạo ở Thế Gian làm cho chúng sinh: có nhiều bệnh tật, người được sống đến trăm tuổi…đều phải trải qua nhận chịu.
Mười hai người này đồng một Giáo. Nếu người có Phước mạnh thì được sống thọ đủ một trăm năm, nếu người có mệnh yếu đều chịu theo khuôn mẫu gây trở ngại mà chết, không có hạn số, thật đáng thương vậy!…
_Bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương cùng với các Tinh Tú, các hàng Thần, các hàng chúng sinh của Ta, khiến biết Thiện Ác. Nay sẽ cho kêu gọi Quỷ Vương ứng với thời gian bị bệnh ấy cùng với Tính Danh của Ta.
Quỷ Vương hợp với Quỷ hành bệnh, tổng cộng có 30 người du hành không có chỗ trụ xác định (định trụ), thường ở tại đường đi của nhân gian, người phàm không thể biết.
Gom hết nơi thâu quản của 28 Tú, chỉ ghi chép ngày bị bệnh với khi cúng tế chữa bệnh mà nói.
Tức nên vẽ lấy hình của Quỷ trực nhật kèm viết tên của Quỷ ấy rồi khiến cho Tú Trực Vương thâu cấm thì người bị bệnh ấy, ngay trong ngày liền khỏi bệnh, đều y theo đây, lại thực hành Pháp dụng tức không có bệnh gì chẳng khỏi. Có điều bệnh đấy đều nên ghi nhớ ngày bị bệnh, mỗi mỗi y theo Pháp này mà cấm chế. Quỷ ấy bị ghi chép rồi thì trong khoảng một trăm năm chẳng dám đến cửa nhà vậy
01
_Mão Tinh (Kṛtikā) trực nhật: Quỷ ấy tên là Hắc Lâm ni. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này đột nhiên ở bên đường đi, đánh người ngã xuống, khiến mất âm giọng chẳng nói chuyện được.
Nên vẽ hình của Quỷ này và viết tên Quỷ ấy. Ở trong nhà người bệnh, đốt một chén đèn, dùng một chén rượu trong, một miếng thịt khô trắng… cúng tế Mão Tú. Người bệnh ấy ngay trong ngày nói chuyện được. Lại chẳng nên cầu xin vị Thần Kỳ (thần đất) khác, ngay trong ngày cúng tế đều nói họ tên của người bệnh với Mão Tú, lại bái lạy xong, chẳng được nói chuyện với người khác. Tú ấy tự biết, ắt cho thâu cấm Quỷ kia vậy
02
_Tất Tinh (Rohiṇī) trực nhật: Quỷ ấy tên là Đa Tri Thái, là Quỷ hành bệnh này
khiến trong Tâm con người buồn bực, nóng như lửa, phiền loạn, chuyển động chẳng được, quên trước mất sau. Đấy là sự gây tạo của Quỷ này.
Nên lấy 50 xâu giấy tiền mới, dùng rượu trong, thịt khô trắng. Chọn giờ Ngọ trong ngày, hướng về Chính Nam cúng tế, đều nên nêu rõ họ tên của người bệnh, nên dâng rượu bảy lần, chỉ lễ bái Tất Tú không nói chuyện với người khác thì người bệnh ấy ngay trong ngày được khỏi bệnh. Nếu chợt có người hiền thiện mặc áo màu vàng đến gặp gỡ, ắt chẳng cho vào cửa, cần phải ngăn cấm. Y theo lúc trước, vẽ hình Quỷ, đóng đinh sẽ tốt
(Theo kinh nghiệm khác thì sau khi hết bệnh, phải nhổ đinh ra. Nếu không sẽ bị tai họa)
03
_Sâm Tú (Ārdra) trực nhật: Quỷ ấy tên là Phục Ứng Sâm Tinh. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho con người chợt nổi Tâm ác, nghiêng trở nôn mửa chẳng ngừng, hoặc bị nóng lạnh. Đây là sự gây tạo của Quỷ này.
Dùng rượu sạch trong, thịt khô trắng…như Pháp cúng tế Sâm Tú, nói họ tên của người bệnh, chỉ lễ bái Sâm Tú, dâng rượu chín lần rồi ngưng, viết hình Quỷ ấy cấm chế thì người bệnh liền khỏi. Sau này Quỷ ấy chẳng dám đến trước cửa của người
Ngay lúc cúng tế Tú này, nếu có Tăng Ni đi đến giao tiếp thì chẳng được cho vào cửa. Khiến người bệnh trong 21 ngày không được uống rượu, nếu uống rượu sẽ chết. Cần phải tác ý cấm kỵ, chặt đứt. Lại ba lần ghi nhớ ngay trong Tâm, đừng tạm quên mất vậy.
04
_Liễu Tinh (Āśleṣā) trực nhật: Quỷ ấy tên là A Xá Quốc. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho người chợt nói lớn chợt nói nhỏ như người mất Tâm. Đây là sự gây tạo của Quỷ này.
Nếu chẳng tin thì người bệnh trong một năm sẽ chết. Quỷ này thuộc ngôi sao (Liễu Tinh) này, ghi nhớ được ngày bệnh. Nên dùng rượu trong, thịt khô trắng…như Pháp cúng tế Liễu Tinh, ngay trong ngày có ứng nghiệm.
Ngay lúc cúng tế thời chẳng được gặp mặt vợ con. Cách lúc cúng tế sau một ngày liền được gặp nhau. Quỷ ấy trọn đời chẳng dám đến trước cửa, khiến cho người bệnh tăng Phước, kéo dài tuổi thọ đến trăm tuổi không bị chết yểu, một đời vĩnh viễn không có tai dịch vậy
05
_Tinh Tú (Maghā) trực nhật: Quỷ tên là Vạn Tùng Thạch. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến cho người đi lại chẳng được, hoặc nóng lạnh chẳng định. Đây là sự gây tạo của Quỷ này, thuộc Tinh Tú này.
Dùng một trăm xâu giấy tiền, rượu trong cúng tế, một ngày dâng rượu bảy lần rồi ngưng, chẳng được cho người mặc áo trắng đi đến. Giả sử đã đến thì chẳng cho ngồi, cũng chẳng được cho người này biết Pháp cúng tế. Vì người đã đến sẽ bị Quỷ dùng thế cho người bệnh, thay cho mạng của người vậy, cần phải biết rõ.
06
_Trương Tú (Pūrva-phalgunī) trực nhật: Quỷ tên là Vân Công Kỳ. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này, thường thích gây bệnh cho nam nữ nhỏ tuổi trong nhà, khiến cho ngời hoặc nóng lạnh, hoặc bị Thủy Lị chẳng ngưng. Đây là sự gây tạo của Quỷ này.
Ngày bị bệnh, dùng 40 xâu giấy tiền, rượu trong, thịt khô trắng…giờ Ngọ bày cúng tế. Trong nhà để một chén đèn. Chú là: “Nam nữ nhỏ tuổi, tên họ là…” chỉ nói rõ thì ngay trong ngày sẽ khỏi bệnh.
Nếu người lớn, ngày này bị bệnh, chẳng cần thiết cúng tế, ba ngày tự khỏi bệnh vậy.
07
_Dực Tú (Uttara-phalgunī) trực nhật: Quỷ tên là Hành Âm Phong. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này thường thích vào nhà người gây tai vạ cho nam nữ nhỏ tuổi, khiến chợt ăn, chợt té, mất âm giọng chẳng nói chuyện được. Đây là sự gây tạo của Quỷ này.
Nên dùng rượu trong, thịt khô trắng cúng tế thì người bệnh ngay trong ngày sẽ khỏi bệnh.
Nếu chẳng tế lễ, chẳng được tên gọi của Quỷ này thì người bị bệnh, trong ba ngày sẽ chết.
Nếu hiểu biết Pháp cúng tế này, kêu gọi tên của Quỷ ấy, khiến vị Tú Thần này thâu cấm Quỷ ấy thì nam nữ bị bệnh ngay trong ngày sẽ khỏi bệnh.
Nếu người lớn, ngày này bị bệnh đều chẳng sợ, chẳng cần dùng Pháp cầu tế
08
_Chẩn Tú (Hasta) trực nhật: Quỷ tên là Đương Nhật Lưu. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này đột nhiên khiến cho người nôn ụa khan, tim ruột đau buốt chẳng ngừng. Đây là sự gạy tạo của Quỷ này, thuộc Chẩn Tú này.
Nên dùng bảy xâu giấy tiền, rượu trong, thịt khô trắng. Giờ Ngọ trong ngày thời cúng tế, dâng rượu bảy lần rồi ngưng. Viết hình của Quỷ ấy thâu cấm.
Ngay ngày cúng tế, chợt có một người con gái đi đến thì chẳng nên gọi vào. Nếu chẳng cúng tế Tú này thì trong bảy ngày sẽ chết. Nếu y theo Pháp này cúng tế thì thọ mệnh đến một trăm tuổi, ắt nên tin tưởng sâu xa vậy
09
_Cơ Tú (Pūrva-āṣāḍhā) trực nhật: Quỷ tên là A Chi Bà. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này kêu gọi nam nữ nhỏ tuổi trong nhà, chợt bị bệnh nóng sốt, khóc đêm, khóc chẳng dừng. Lâu dài chẳng biết Quỷ này để cầu tế thì nam nữ bị bệnh trong 14 ngày sẽ chết.
Nên dùng 100 xâu giấy tiền, chọn giờ Thân, ở trong nhà, ngay trong phòng để hai chén đèn. Dùng rượu trong, thịt khô trắng cúng tế Cơ Tú, ắt nam nữ ấy ngay trong ngày liền khỏi bệnh.
Nếu người lớn, ngày này bị bệnh thì trong ba ngày tự khỏi.
10
_Nữ Tú (Śravaṇā) trực nhật: Quỷ tên là Ưu Dạ Gia. Ngày này thì Quỷ hành bệnh này khiến người đi ra, chạy trên đường lộ, một mình nói lớn nói nhỏ, chẳng biết tốt xấu. Đây là sự gây tạo của Quỷ này, thuộc Nữ Tú
Nên dùng mười xâu giấy tiền, rượu trong, thịt khô trắng cúng tế. Nói rằng: “Xin Thanh Nữ Tú cho thâu cấm Quỷ này”, thì người bệnh ngay trong ngày sẽ khỏi bệnh.
Ngày cúng tế, chợt có người cúng tế (tế nhân) đi đến thì chẳng cho vào. Nếu chẳng báo lại thì Pháp ấy tuy cúng tế xong, cuối cùng không có công dụng. Cấm Kỵ được thì tốt

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*