Thất Phật Dược Sư Chú Luân – Huyền Thanh

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Nam-mô bạt dà phạt đế, Bệ sát xả, Lụ rô thích lưu ly, Bát lặt bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hắt đế, Tam miệu tam bột đà da. Ðát điệt tha. Án, Bệ sát thệ, Bệ sát thệ, Bệ sát xã, Tam một yết đế tá ha

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CHÂN NGÔN

“Ðát điệt tha,

Cụ mê cụ mê khánh ni,

Mê nị sắc mạt để mạt để,

Sắc hài đát tha yết đa tam ma địa át để sắt sỉ đế,

Át đế mạt đế ba lệ,

Ba bả thâu đát nhĩ.

Tát bà ba bả na thế giả,

Bột thê bột đồ,

Xướng đáp mê ổ mê củ mê.

Phất đạt khí đát la,

Bát lý thâu đát nhĩ,

Đàm mê nật đàm mê.

Mê lỗ mê lỗ,

Mê lư thi khiết lệ?

Tát bà ca la,

Mật lật đổ,

Ni bà lại nhĩ bột đề tô bột thê.

Phật đà át đề sắt sá nê na hạt lạc xoa đổ mê,

Tát bà đề bà,

Tam mê át,

Tam mê tam mạn noa.

Hán lư?

Ðổ mê tát bà.

Phật Ðà,

Bồ đề tát đỏa.

Khổ mê khổ mê,

Bát lạt khổ mê mạn đổ mê,

Tát bà y để ổ la đạt bà tát bà tỳ hà đại giả.

Tát bà tát đỏa nan giả,

Phụ lan nê phụ lan nê?

Phụ lan giả mê,

Tát bà a xá,

Bệ lưu ly giả,

Bát lạt để bà ty.

Tát bà ba bả tước dương yết lệ sa ha”.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*