Thiên Long Bát Bộ

THIÊN LONG BÁT BỘ

Biên soạn: HUYỀN THANH

Thiên Long Bát Bộ (tám Bộ Trời Rồng) lược xưng là Bát Bộ Chúng (Chúng của tám Bộ) chỉ tám loại Thần thủ hộ hộ trì Phật Pháp gồm có: Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa), Càn Thát Bà (Gandharva), A Tu La (Asura), Ca Lâu La (Garuḍa), Khẩn Na La (Kiṃnara, hay Kinnara), Ma Hầu La Già (Mahoraga). Trong đó hai chúng Trời, Rồng là bậc Thượng Thủ

I)Trời (Deva: Thiên) chỉ Thiên Thần của hàng Phạm Thiên (Brahma), Đế Thích Thiên (Indra), Tứ Thiên Vương (Catvāsraḥ-mahā-rājikāḥ) có quả báo thù thắng, ánh sáng thanh tịnh

II)Rồng (Nāga: Long) chỉ nhóm tám vị Đại Long Vương là chủ của Thủy Tộc

III)Dạ Xoa (Yakṣa): dịch âm là Dạ Xoa, Duyệt Xoa, Dạ khất Xoa… Dịch ý là Dũng Kiện, Khinh Tiệp Quỷ, Tiệp Tật Quỷ… Phần lớn Dạ Xoa trụ ở trên Trời, hoặc hang hốc tại núi sâu, hoặc hải đảo hoang vắng, thường đi lại trong hư không, chẳng có dấu tích nhất định. Hàng Dạ Xoa nhận sự thống lãnh của Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiśravaṇa) trong bốn vị Thiên Vương, Dạ Xoa có thiện có ác, có kẻ dùng uy thế để gây hại cho con người, có kẻ lại thủ hộ Chính Pháp (Saddharma)

_Dược Xoa có ba loại hình:

1_Không Hành Dược Xoa (Hư Không Dược Xoa): Loại Dược Xoa này có Thần Thông rộng lớn, có lúc thời hầu cận nơi mà Phật Bồ Tát đã hóa hiện ra

2_Thiên Hành Dược Xoa: là Dược Xoa hay bay đi trong hư không

3_Địa Hành Dược Xoa: là Dược Xoa hoạt động tại mặt đất, di động nhanh lẹ với tốc độ phi thường, ban ngày thì nghỉ ngơi, ban đêm đi ra ngoài, hoặc ẩn cư ở huyệt động trong lòng núi

Dược Xoa cũng phân biệt có tướng nam nữ: tướng nam dũng mãnh cương cường hoặc tướng khủng bố, tướng nữ xinh đẹp lộng lẫy và chẳng thấy được dạng xấu ác của

Mẫu Dạ Xoa khi mắng chửi con người. Phật, Bồ Tát thường duyên vào Tâm Đại Bi dùng Trí Tuệ Chính Định hóa hiện tướng Kim Cương Dạ Xoa Khủng Bố trợ giúp cho người học Phật giải trừ phiền não, khiến cho đại tinh tiến tu hành. Sở dĩ Dược Xoa hay được xưng là Đại Tướng hoặc Thần Tướng là do Dược Xoa đã có đủ quả vị của Kim Cương Bồ Tát, ủng hộ người hành Đạo có Tâm Đại Từ Bi và tinh thần Đại Vô Úy, đầy đủ Công Đức, uy nghiêm tự tại.

_Dựa trên năng lực thì Dược Xoa có năm loại tên gọi riêng

1_Quý Nhân: Dược Xoa hay tự mình được phú quý, lại khiến cho con người được phú quý, khiến cho người ở vị trí bên trên, tức ý là người thuộc bậc trên (Thượng Đẳng Nhân). Trong tín ngưỡng của dân gian, vì cầu hiển đạt cho nên thờ phụng Dược Xoa Thần Kỳ rất phổ biến

2_Già Trì: Thần Chú của Dược Xoa có công năng sinh thiện diệt ác, hay che chận mọi loại ác, giữ gìn tất cả điều thiện lành, thần nghiệm linh cảm phi thường cho nên có tên gọi là Già Trì

3_Tật Phong: Dược Xoa có thân thủ rất nhanh nhẹn, đi lại trên Trời với nhân gian mau chóng như ngọn gió, cho nên hay nhanh chóng thừa sự việc Phật với đáp ứng việc mong cầu của chúng sinh

4_Dũng Kiện: hiển bày sức lực cương mãnh cường tráng của Dược Xoa chẳng bị Ngoại Lực tồi phục mà hay chế phục tất cả, cho nên Phật Bồ Tát dùng Tâm Đại Bi thường hiện thân Kim Cương Lực Sĩ cứu độ chúng sinh

5_Bí Mật: Do Dược Xoa là thân hóa hiện của chư Phật Bồ Tát, có hành tung bí mật và Bản Thệ bí mật nên có tên gọi là Bí Mật

IV)Càn Thát Bà (Gandharva) là Hương Ẩm Thần, Tầm Hương Thần, Hương Thần, Dược Thần…. thích dùng mùi thơm làm thức ăn. Tức là Nhạc Thần của Trời Đế Thích, thường tấu nhạc cho Trời Đế Thích nghe.

V)A Tu La (Asura) dịch là Phi Thiên hay Vô Thiện Đẳng. Đây là hàng Thần có thần thông biến hóa nhưng phước đức không bằng chư Thiên.

Truyền Thuyết cho rằng Nam A Tu La có thân hình thô xấu, còn Nữ A Tu La thì rất xinh đẹp. Đây cũng là một trong các nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh giữa hàng A Tu La và chư Thiên. Hàng Thần này có tính ưa đấu tranh, thường cùng chiến đấu với Trời Đế Thích

VI)Kim Sí Điểu (Garuḍa) một loài chim Thần có lông cánh màu vàng rất đẹp, hai cánh xòe ra cách nhau 3360000 dặm, có thần thông biến hóa, chuyên ăn thịt loài Rồng, thường hiện ra thân người đầu chim có lông cánh

Truyền Thuyết cho rằng Na La Diên Thiên thường cỡi chim Kim Xí Điểu du hành trên hư không. Vì thế Kim Xí Điểu được xem là dạng Thần Cách Hóa về tướng dụng của Na La Diên Thiên.

Dùng Kim Xí Điểu làm Bản Tôn để hành Pháp cầu mưa, trị bệnh, giải trừ oan kết đều thành tựu. Ngoài ra Tôn này còn ăn nuốt tất cả phiền não, Ma chướng và dùng Đại Phước Lợi cung cấp cho chúng sinh

VII)Khẩn Na La (Kiṃnara) là Nghi Thần, Thiên Kỹ Thần, Ca Thần hay Âm Nhạc Thiên. Hàng Thần này tuy giống người nhưng trên đầu có sừng nên. Đôi khi Nam Thần có thân người đầu ngựa, riêng Nữ Thần thì đoan chính thích ca múa và thường làm vợ của hàng Càn Đạt Bà . Hàng Thần này thường ca múa và tấu Pháp Nhạc cho Trời Đế Thích thưởng thức

VIII)Ma Hầu La Già (Mahoraga) dịch là Đại Mãng Xà, Địa Long, Đại Phúc Hành Thần tức là Thần Rắn. Đây cũng là vị Thần Âm Nhạc có mình người đầu rắn

Do 3 hàng Thần Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già có thân tựa như loài người mà chẳng phải người nên thường gọi là hàng Phi Nhân (Amanuṣya)

_Chúng của tám Bộ này đều có mối quan hệ với quyến thuộc của Đức Phật,thọ nhận Uy Đức Sở Hóa của Đức Phật mà hộ trì Phật Pháp. Do điều này nên ở trong Kinh Điển Đại Thừa, nhóm ấy cũng mỗi mỗi đi đến Hội Chúng khi Đức Phật Đà nói Pháp

.)Kinh Pháp Hoa, quyển 2, phẩm Thí Dụ ghi nhận là: “Đại Chúng của các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già thấy Xá Lợi Phất (Śāriputra) ở trước mặt Đức Phật thọ nhận A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Ký thì Tâm rất vui vẻ, hớn hở vô lượng”

_Ngoài ra, lại có tám Bộ chúng do bốn vị Thiên Vương thống lãnh, so với điều trên thì có chỗ chẳng đồng. Tức Càn Thát Bà (Gandharva), Tỳ Xá Xà (Piśāca), Cưu Bàn Trà (Kumbhaṇḍa), Bệ Lệ Đa (Preta), Rồng (Nāga), Phú Đan Na (Pūtana), Dạ Xoa (Yakṣa), La Sát (Yakṣa)

Nhân Vương Hộ quốc Bát Nhã Kinh Sớ, quyển 2 ghi nhận là: “Tám Bộ thời hai chúng Càn Thát Bà, Tỳ Xá Xà do Đế Đầu Lại Tra Thiên Vương (Dhṛta-rāṣṭra) ở phương Đông thống lãnh. Hai chúng Cưu Bàn Trà, Bệ Lệ Đa do Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương (Virūḍhaka) ở phương Nam thống lãnh. Hai chúng Rồng, Phú Đan Na do Tỳ Lưu Bác Xoa Thiên Vương (Virūpākṣa) ở phương Tây thống lãnh. Hai chúng Dạ Xoa, La Sát do Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiśravaṇa) ở phương Bắc thống lãnh”.

Thần Chú chung cho tám Bộ Trời Rồng là Phổ Thế Minh Phi Chân Ngôn

湡袎吐乙吐乙一全伏袎屹湱只向左丫伏朽丫神楔鉏先丫冰毛寣巧先袎亙扣先丫

司袎岝叨仲沉一溶伏袎甩才湥丫凸袎渢扣桭

OṂ _ LOKA ALOKA KARĀYA_ SARVA DEVA NĀGA YAKṢA GANDHARVA ASURA GARUḌA KIṂNARA MAHORAGA HṚDĀYA ANYA AKARṢĀYA VICITRA GATI _ SVĀHĀ

_Ý nghĩa căn bản của Chân Ngôn này là: OṂ: Cảnh giác

LOKA: Thế Gian ALOKA: Xuất Thế Gian

KARĀYA: mọi hành động , hành nghiệp SARVA: Tất cả

DEVA: Trời

NĀGA: Rồng YAKṢA: Dạ Xoa

GANDHARVA: Càn Thát Bà, Âm Nhạc Thần ASURA: A Tu La, Phi Thiên

GARUḌA: Ca Lâu La, Kim Xí điểu KIṂNARA: Khẫn Na La, Nghi Thần

MAHORAGA: Ma Hầu La Già, Đại Phúc Hành Thần HṚDĀYA : Tâm Đẳng

ANYA: Sự khác nhau AKARṢĀYA: Triệu thỉnh

VICITRA GATI: Mọi loại lối nẻo (thú hướng) SVĀHĀ: Thành tựu cát tường

“Hỡi tất cả sự khác nhau giữa các nhóm Tâm của hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa,

Âm Nhạc Thần, Phi Thiên, Kim Xí Điểu, Nghi Thần, Đại Phúc Hành Thần thuộc mọi hành nghiệp của Thế Gian và Xuất Thế Gian! Nay xin thỉnh triệu, hãy khiến cho mọi lối nẻo đều được thành tựu tốt lành”

_Chân Ngôn này thường được dùng sau bán tán tụng, hồi hướng cho các vị Hộ

Pháp

_ Trời, Rồng, A Tu La, Dạ Xoa Đến nghe Phật Pháp, nên chí Tâm Ủng hộ Phật Pháp mãi trường tồn Mỗi mỗi siêng tu lời Phật dạy Bao nhiêu Hữu tình đến chốn này Hoặc trên đất bằng, hoặc hư không

Thường đối người đời khởi Tâm Từ Ngày đêm tự mình nương Pháp ở

_ Nguyện các Thế Giới thường an ổn Vô biên Phước Trí lợi quần sinh Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ Xa lìa các khổ, về Viên Tịch

Hằng dùng Hương Giới xoa vóc sáng Thường khoác áo Định để an thân Hoa Diệu Bồ Đề trang nghiêm khắp Tùy theo chỗ ở thường an lạc

13/06/2015

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*